Κεντρικό Μενού

Αθήνα 31/12/2021
Αρ. πρωτ.:

Α. 1273

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217).

 

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217), ως ακολούθως:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ως υπόχρεες οντότητες για την εφαρμογή τους παρούσας, νοούνται οι οντότητες- κάτοχοι αδειών, που ορίζονται με τους διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230). Ειδικότερα:

α) Οι οντότητες - κάτοχοι αδειών διύλισης, οι οποίες πωλούν σε κατόχους άδειας εμπορίας, προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης, σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές (π.χ. ΔΕΗ) και τις ένοπλες δυνάμεις.
β) Οι οντότητες - κάτοχοι αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και υγραερίων), οι οποίες πωλούν σε κατόχους άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας, σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές ή σε τελικούς καταναλωτές υπό προϋποθέσεις.
γ) Οι οντότητες - κάτοχοι αδειών λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών (άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίων ή μεικτής χρήσης, άδειας πώλησης πετρελαίου θέρμανσης και άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου).
δ) Οι οντότητες - κάτοχοι αδειών εμφιάλωσης υγραερίου.

Οι οντότητες- κάτοχοι αδειών λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή / και υγραερίων εξαιρούνται από την υποχρέωση διαβίβασης σύνοψης, με κωδικοποίηση ειδών, για τις περιπτώσεις πωλήσεων καυσίμων που αφορούν τους κωδικούς 43 «Υγραέριο και μεθάνιο βιομηχανικό/εμπορικό κινητήρων (σε φιάλες)» και 44 «Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο θέρμανσης και λοιπών χρήσεων (σε φιάλες, φιαλίδια)».
2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 1 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Οι αντισυμβαλλόμενες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα είδη των ενεργειακών προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας, με κοινή κωδικοποίηση, μονάδα μέτρησης και ποσότητα καυσίμου σε σχέση με τη θερμοκρασία (φυσική θερμοκρασία)».

3. Στον κωδικό 40 «Υγραέριο (LPG) κίνησης» του κάτωθι Παραρτήματος, η μονάδα μέτρησης αντικαθίσταται από κιλά σε λίτρα, συνεπώς το Παράρτημα διαμορφώνεται ως εξής:

{pdf=/docum/2021/a_1273-2021_par.pdf|100%|1020|native}

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.