Αθήνα 20/10/2005
Αρ. Πρωτ.:  1099369/6600-5/0016

 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση είσπραξης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2006.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:........

κλπ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

1. Αναθέτουμε την είσπραξη των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων & μοτοσικλετών έτους 2006 στους:

α. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
β. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
γ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
δ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
στ. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ζ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
η. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
θ. ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ι. NOVABANK
ια. ASPIS BANK
ιβ. ΩΜΕΓΑ ΒΑΝΚ
ιγ. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK
ιδ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ιε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ιστ. ALPHA BANK
ιζ. CITIBANK International plc
ιη. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
ιθ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

Ειδικότερα:

Η ανάθεση αυτή αφορά ειδικά σήματα που η προμήθειά τους γίνεται εμπρόθεσμα και μόνον εφόσον προσκομίζονται τα σχετικά προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια της Γ.Γ.Π.Σ.
Τα σήματα αυτά θα χορηγούνται ακόμα και αν τα αναγραφόμενα, στα προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια στοιχεία, έχουν διορθωθεί ή συμπληρωθεί από τους φορολογούμενους.
Εξαιρετικά, δε θα χορηγούνται ειδικά σήματα, έστω και αν προσκομίζονται ειδοποιητήρια, εφόσον σ΄ αυτά έχουν γίνει διορθώσεις για τα στοιχεία που αφορούν:

- στον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος
- στο ποσό των τελών κυκλοφορίας

2. Οι παραπάνω Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εκτός του ανωτέρω τρόπου διάθεσης των Ε.Σ.Τ.Κ. που είναι υποχρεωτικός για όλους, μπορούν να διαθέτουν αυτά στο ίδιο χρονικό διάστημα και μέσω του διαδικτύου (internet) ή του Call center. Η παράδοση των σημάτων θα γίνεται με ευθύνη των Τραπεζών, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛΤΑ. Ως εκ τούτου οι ανωτέρω φορείς θα πρέπει να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες με τον προσφορότερο τρόπο που θα επιλέξουν οι ίδιες και για τον τρόπο αυτό διάθεσης του Ε.Σ.Τ.Κ. ως και τη σχετική επιπλέον επιβάρυνση.
Μαζί με το σήμα απαραίτητα θα παραδίδεται και σχετική βεβαίωση είσπραξης λόγω διάθεσης του Ε.Σ.Τ.Κ. στην οποία πέρα από τα πλήρη στοιχεία είτε της Τράπεζας είτε του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είτε των ΕΛΤΑ, θ΄ αναγράφονται:

α. ο αριθμός ειδοποιητηρίου
β. ο αριθμός συναλλαγής
γ. η ημερομηνία και
δ. το ποσό της καταβολής αριθμητικώς και ολογράφως.

3. Ο εφοδιασμός των κατά τόπους καταστημάτων των παραπάνω τραπεζών, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛΤΑ με τα ειδικά σήματα προς διάθεση, θα γίνει από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ) για όλα τα καταστήματα που έχουν τεθεί σε λειτουργία έως 14 Οκτωβρίου 2005, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση σημάτων για όλα τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.
Κάθε μία από τις προαναφερθείσες τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ θα εφοδιάζεται από την ΥΔΕΑΔ, με ειδικά σήματα και μέχρι του αριθμού που θα καθορίσει η ΥΔΕΑΔ με βάση και τα στοιχεία διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2005.
Για επιπλέον ανεφοδιασμό σημάτων και εφόσον υπάρχουν ελλείψεις, τα καταστήματα των Τραπεζών, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛΤΑ, θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με την ΥΔΕΑΔ (τηλ. 2105140436, 2105152183) για τον άμεσο εφοδιασμό τους.
Για τα ελλείμματα ή πλεονάσματα ειδικών σημάτων που τυχόν θα παρουσιαστούν κατά την παραλαβή τους, θα συντάσσεται αμέσως από το κατάστημα, στο οποίο έγινε η διαπίστωση, πρακτικό εις διπλούν, το ένα εκ των οποίων θα αποστέλλεται στην ΥΔΕΑΔ την ίδια μέρα. Στο πρακτικό αυτό θα αναγράφεται ο αριθμός των σημάτων που λείπουν ή πλεονάζουν και οι αύξοντες αριθμοί αυτών. Συνιστάται ο έλεγχος και ανά δεσμίδα.
4.Η διάθεση των ειδικών σημάτων από τις Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ στους κατόχους όλων των Ι.Χ. αυτοκινήτων & μοτοσικλετών θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2005 μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2005. Στη συνέχεια η διάθεσή τους θα γίνει από τις Δ.Ο.Υ.
Η διάθεση του σήματος στους δικαιούχους θα γίνεται από τις Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ αφού προσκομισθεί σ΄ αυτούς το προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο - απόδειξη πληρωμής.
5. Τα εισπραττόμενα από τις Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ ποσά θα αποδίδονται στο Δημόσιο το αργότερο μετά την παρέλευση 5 (πέντε) εργασίμων ημερών. Η προθεσμία των 5 ημερών αρχίζει από την επόμενη ημερομηνία της είσπραξης. Η κατάθεση των εισπράξεων γίνεται το αργότερο την επόμενη ημέρα της λήξεως του 5νθημέρου.
Η απόδοση των χρημάτων αυτών από τα Κεντρικά καταστήματα των Τραπεζών, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛΤΑ, θα γίνεται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου που θα συνοδεύεται με κατάσταση σε 4 (τέσσερα) αντίγραφα, στην οποία θα φαίνεται αναλυτικά, κατά ημερομηνία είσπραξης, ο αριθμός και η αξία των διατεθέντων σημάτων ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας και στο σύνολο.
Η μία κατάσταση θα παραμένει στη Δ.Ο.Υ., μία θα αποστέλλεται από τη Δ.Ο.Υ. στο κλιμάκιο της 16ης Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στη Γ.Γ.Π.Σ. και οι άλλες δύο θα θεωρούνται και θα παραδίδονται στην Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή στα ΕΛΤΑ εκ των οποίων η μία θα υποβάλλεται στην Δ.5 για την πληρωμή της αμοιβής.

Το γενικό σύνολο της κατάστασης πρέπει να συμφωνεί με το ποσό της επιταγής.


Η ανωτέρω Δ.Ο.Υ., με την παραλαβή της επιταγής, θα εκδίδει ισόποσο αποδεικτικό είσπραξης τύπου «Α» στο όνομα της Τράπεζας ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή των ΕΛΤΑ που καταθέτουν, για την εισαγωγή των εσόδων αυτών, στον Κρατικό Προϋπολογισμό [ΚΑΕ 1363 για όλα τα σήματα πλην αυτών που αφορούν απαλλασσόμενα οχήματα, με αιτιολογία «τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος» και ΚΑΕ 2415 για τα σήματα των απαλλασσομένων οχημάτων με αιτιολογία «έσοδο από τη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων» (Ν. 2052/92 άρθρο 3 παρ. 4)].
Οι Τράπεζες ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή τα ΕΛΤΑ που θα καθυστερήσουν να αποδώσουν στο Δημόσιο τα χρηματικά ποσά που έχουν εισπράξει από τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας πέραν του ανωτέρω οριζομένου χρόνου των πέντε (5) ημερών, καταλογίζονται με τον οφειλόμενο τόκο υπερημερίας με καταλογιστική πράξη του αρμοδίου επιθεωρητή, ο οποίος θα ερευνήσει την υπόθεση.
Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης για ορισμό Επιθεωρητή θα γίνεται από το Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ.16) με βάση τα στοιχεία που θέτουν στη διάθεσή του η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και η Γ.Γ.Π.Σ.
Στις Τράπεζες, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στα ΕΛΤΑ που θα διαθέσουν το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας έτους 2006 θα καταβληθεί αμοιβή που ορίζεται σε ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20) ανά διατιθέμενο σήμα.
Η αμοιβή των Τραπεζών, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛΤΑ θα καταβληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του χρόνου της διάθεσης των ειδικών σημάτων Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων τηρουμένων ως προς την έκδοση των τιμολογίων των διατάξεων της παρ.15 του άρθρου 12 Π.Δ. 186/92 με έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ανά κεντρικό Κατάστημα Τράπεζας ή υπέρ του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή των ΕΛΤΑ αντίστοιχα.
Για το λόγο αυτό το Κεντρικό Κατάστημα κάθε Τράπεζας, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛΤΑ πρέπει να υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικού (Δ.5) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, την ανωτέρω αναλυτική κατάσταση διάθεσης θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, από την οποία να προκύπτει ο ακριβής αριθμός των διατεθέντων σημάτων, μαζί με το τιμολόγιο που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.
Κατά την πληρωμή της αμοιβής θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις δηλ. 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., 2% χαρτόσημο επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. και 20% Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου. Επίσης 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το Ν. 2198/94.
Η δαπάνη βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 0874 Ειδ. Φορέα 23 - 110.

6. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του χρόνου διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, τα αδιάθετα σήματα θα παραδοθούν από κάθε κατάστημα Τράπεζας, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και ΕΛΤΑ στη Δ.Ο.Υ., στην οποία ανήκει χωρικά το κατάστημα που παραδίδει, με πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, αντίγραφα των οποίων θα στέλνονται στην ΥΔΕΑΔ.
Για την εξέταση τυχόν διαφορών που θα ανακύψουν κατά την παράδοση των σημάτων, θα οριστεί, ύστερα από πρόταση της ΥΔΕΑΔ, από τη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης αρμόδιος Επιθεωρητής.
Στην περίπτωση που από τον ως άνω έλεγχο προκύψει ευθύνη Τράπεζας ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή των ΕΛΤΑ για παράδοση λιγότερων σημάτων, υποχρεούνται στην καταβολή της αξίας των μη παραδοθέντων σημάτων, που υπολογίζεται με βάση το ποσό των ενενήντα τριών (93) ευρώ.
7. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τα ΕΛΤΑ και κάθε τράπεζα αναλαμβάνουν:

α) Κάθε δεύτερη Δευτέρα να δημιουργούν μαγνητικό μέσο, που θα περιέχει για κάθε κατάστημα, το πλήθος των σημάτων, που διέθεσε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Η δισκέτα θα συνοδεύεται από κατάσταση με το περιεχόμενο αυτής και το γενικό σύνολο και θα αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ.
β) Να καταχωρούν στα μαγνητικά τους αρχεία, κατά τη στιγμή διάθεσης του ειδικού σήματος, τα αναλυτικά στοιχεία πληρωμής και να αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. σε μαγνητικό μέσο τις αναλυτικές εγγραφές των καταστημάτων στο τέλος της διαδικασίας διάθεσης και εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών.
Τα μαγνητικά μέσα θα αποστέλλονται από τις Τράπεζες το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ στην Γ.Γ.Π.Σ. στη διεύθυνση Θεσ/κης και Χανδρή 1 - 183 10 Μοσχάτο.
γ) Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος, τα αρμόδια καταστήματα των Τραπεζών ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή των ΕΛΤΑ πρέπει να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. τα στελέχη των αποδείξεων πληρωμής σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν.

8. Διευκρινιστικές οδηγίες επί των ανωτέρω θεμάτων, θα παρασχεθούν στις Τράπεζες στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.