Open menu
25 | 04 | 2024

Η αναγνώριση των τιμολογίων των Κυπριακών Εταιριών βάσει του Ν. 3842/2010

Η αναγνώριση των τιμολογίων που εκδίδουν οι Κυπριακές και άλλες αλλοδαπές εταιρίες, είναι συχνά ένας μεγάλος πονοκέφαλος για τις επιχειρήσεις και το φορολογικό έλεγχο. Πολλές φορές ξένες εταιρίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εισοδημάτων, κερδών και κεφαλαίων στο εξωτερικό με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. ¶λλες φορές πάλι οι συναλλαγές αυτές είναι πραγματικό γεγονός που στηρίζεται σε καθόλα νόμιμες εμπορικές συναλλαγές, για την πώληση εμπορευμάτων, την παροχή υπηρεσιών και την πληρωμή δικαιωμάτων.

Η λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εικονικότητα καθορίζεται αφενός από την ισχύουσα νομοθεσία, αφετέρου από την εμπορική συναλλαγή. Ο πρόσφατος Ν. 3842/2010 αναφέρει στο άρθρο 78 για τις πληρωμές, προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προερχόμενα από μη συνεργάσιμα ως προς το φορολογικό τομέα κράτη ή κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Με τον όρο μη συνεργάσιμα αναφερόμαστε στα κράτη που βρίσκονται στη λίστα του Ο.Ο.Σ.Α. και δεν έχουν υπογράψει σύμβαση διοικητικής συνδρομής (ανταλλαγής πληροφοριών) με την Ελλάδα ή με τουλάχιστον άλλα δώδεκα κράτη.

Το άρθρο 78 χαρακτηρίζει ως μη συνεργάσιμες χώρες ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κριτήριο το συντελεστή φορολογίας, ο οποίος δεν μπορεί να είναι κατώτερος σε ποσοστό από το ήμισυ του φόρου που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι τα τιμολόγια για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών των Κυπριακών και Βουλγάρικων Εταιριών, που φορολογούνται με 10%, δεν θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Η διάταξη αυτή, όπως ορίζει η παράγραφος 2 του ¶ρθρου 51Β του ίδιου Νόμου, δεν έχει εφαρμογή εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι «οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών με σκοπό τη φοροδιαφυγή». Η προσθήκη αυτή εξισορροπεί εν μέρει το κατά τα άλλα εχθρικό κλίμα που δημιουργείται σε βάρος των Κυπριακών Εταιριών, αφού σε πολλές περιπτώσεις οι εμπορικές συναλλαγές είναι καθόλα νόμιμες και είναι δυνατό να προσβληθούν άδικα τα συμφέροντα Ελληνικών εταιριών που συναλλάσσονται με την Κύπρο και την Βουλγαρία.

Προκειμένου να προφυλαχτεί ο επιχειρηματίας και ο λογιστής της εταιρίας από τη μη αναγνώριση των τιμολογίων, πρέπει να τηρούνται ευλαβικά όλες οι τυπικές διαδικασίες συναλλαγής με την αλλοδαπή εταιρία.

1. Υπογραφή εμπορικής συμφωνίας ή σύμβασης έργου

Οι διευθυντές της αλλοδαπής εταιρίας πρέπει να υπογράψουν συμφωνητικό που να ορίζει τους όρους συναλλαγής και συγκεκριμένα το αντικείμενο, τη διάρκεια, το τίμημα, τους τρόπους πληρωμής και τις υποχρεώσεις των μερών.

2. Φορολογική Κατοικία Εταιρίας

Η αλλοδαπή εταιρία δεν αρκεί να είναι φορολογικός κάτοικος της χώρας που είναι εγκατεστημένη αλλά να φορολογείται και εκεί. Αυτό σημαίνει ότι αν η αλλοδαπή εταιρία δεν υποβάλλει δηλώσεις εισοδήματος και δεν φορολογείται, ο έλεγχος μπορεί να την χαρακτηρίσει ανενεργή ή offshore και να απορρίψει τα τιμολόγια.

Η φορολογική κατοικία της εταιρίας πιστοποιείται από την αρμόδια φορολογική αρχή με την έκδοση πιστοποιητικού για τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Το πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να απαλλαχθούν τα τιμολόγια από την παρακράτηση φόρου, εφόσον αφορούν δικαιώματα χρήσης και τόκους.

Περαιτέρω, κατόπιν των πρόσφατων αλλαγών στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία Φ.Π.Α., όλες οι Κυπριακές εταιρίες είναι πλέον υποχρεωμένες να ενημερώνουν μηνιαίως το VIES για όλες τις ενδοκοινοτικές τους συναλλαγές (εκτός από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που κατατίθενται στο τέλος κάθε τριμήνου στο Κυπριακό Μητρώο Φ.Π.Α.).

 

3. Εντοπιότητα Διευθυντών

Πολλές φορές υποπίπτουν στην αντίληψη των Ελληνικών φορολογικών αρχών Κυπριακές Εταιρίες με Έλληνες διευθυντές, γεγονός που προσβάλει τη φορολογική κατοικία της αλλοδαπής εταιρίας. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας φαίνεται στο Κυπριακό αρχείο Ανωνύμων Εταιριών, που είναι δημόσιο και οι Ελληνικές αρχές μπορούν εύκολα να ανακτήσουν πληροφορίες με ένα απλό ερώτημα προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

4. Φυσική Υπόσταση

Η αλλοδαπή εταιρία πρέπει να έχει αποδεδειγμένη φυσική υπόσταση στη χώρα εγκατάστασης. Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι πρέπει να υπάρχουν εμφανή διακριτικά στοιχεία, έδρα και μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό. Οι ανενεργές εταιρίες συνήθως συστεγάζονται με χιλιάδες άλλες εταιρίες σε λογιστικά γραφεία χωρίς πραγματικό αντικείμενο εργασιών, παρά μόνο την τιμολόγηση υπηρεσιών για τη μεταφορά κερδών με σκοπό τη φοροδιαφυγή.

5. Παραγωγικότητα Δαπάνης

Φυσικά το αντικείμενο της συναλλαγής κρίνεται και από την παραγωγικότητά του, βάσει των δραστηριοτήτων της εταιρίας, όπως συμβαίνει άλλωστε και με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Δεν τεκμηριώνεται πραγματική συναλλαγή για μία μελέτη δεκάδων χιλιάδων ευρώ ή για έξοδα διαφήμισης στη χώρα προορισμού, όταν δεν πραγματοποιούνται εκεί πωλήσεις.

Η Ελληνική νομοθεσία έχει ορίσει ορθώς όρια μέσα από τα οποία καταπολεμούνται φαινόμενα μεταφοράς κερδών στο εξωτερικό, αλλά είναι αναγκαίο οι εταιρίες που έχουν πραγματικές συναλλαγές να προφυλάξουν τα συμφέροντά τους τηρώντας ευλαβικά όλες τις τυπικές διαδικασίες.

 

Νανόπουλος Κων/νος

TaxExperts Team

www.taxexperts.gr

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm