Open menu
21 | 02 | 2024

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΘΕΣΕΙΣ  ΤΗΣ Π.Ο.Φ.Ε.Ε ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ   «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθμίσεις»

 

Πρόσφατα δόθηκε στην δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, επιζητώντας τις προτάσεις των φορέων, το προσχέδιο που επεξεργάσθηκε η αρμόδια επιτροπή για τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με  τίτλο   «Απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες ρυθμίσεις».

Με το προσχέδιο γίνεται μια προσπάθεια απλούστευσης και μείωσης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, τροποποιώντας αρκετά σημεία του ισχύοντος Κ.Β.Σ., και σε ένα βαθμό επιφέρει την μείωση τόσο των υποχρεώσεων (μέσω της μερικής μείωσης της γραφειοκρατίας) όσο και των προστίμων τα οποία και τροποποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό.

            Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. κρίνει κατ΄ αρχή  θετικό  το προσχέδιο, πλην ορισμένων σημείων τα οποία παρατίθενται και χρίζουν κατάργησης ή  διορθώσεων ή τροποποίησης, αν και η δημοσίως εκφρασθείσα θέση της Ομοσπονδίας μας είναι ότι ο Κ.Β.Σ. (όπως τον γνωρίζουμε σαν Π.Δ.) πρέπει να καταργηθεί και οι αναγκαίες διατάξεις που θα παραμείνουν να ενσωματωθούν στη φορολογία εισοδήματος, μειώνοντας την πολυνομία. Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα, όχι μόνον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, που διαθέτει ιδιαίτερο νομικό πλαίσιο και δεν εντάσσει τις αναγκαίες διατάξεις στην φορολογία της.

            Παρακάτω δίνουμε τα σημεία του προσχεδίου στα οποία νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει μεταβολή, όπως αυτά αναφέρονται στο προσχέδιο με αναφορά στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) που τροποποιούνται.

¶ρθρο 1 .Γενικές διατάξεις

1..2……

9. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) ως παροχή υπηρεσιών και: αα) …, ββ) η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του, γγ) η επεξεργασία αγαθών τρίτων με τη χρησιμοποίηση ή μη ίδιων αναλώσιμων υλικών, δδ)…...»

 

Θέση Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Διαφωνούμε με τον χαρακτηρισμό της «Παροχής Λογισμικού» ως παροχή υπηρεσιών και θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ο «εμπορικός» χαρακτηρισμός της.

¶ρθρο 2. Βιβλία Επιτηδευματιών

1…

 2. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«Στην τρίτη κατηγορία: α) …β) .. γ) Οι λοιποί πλην των ανωτέρω επιτηδευματίες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών για όλες τις δραστηριότητές τους.

 3. Οι  περιπτώσεις α’ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975, καθώς και ο επιτηδευματίας του οποίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τον επιτηδευματία που ασχολείται με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων.

 

Θέση Π.Ο.Φ.Ε.Ε

Συμφωνούμε με την προϋπόθεση της παράλληλης εφαρμογής  του  λογιστικού προσδιορισμού των κερδών (με κατάργηση του τεκμαρτού) για όλες τις τεχνικές και οικοδομικές εταιρείες, που ασχολούνται με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων. 

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 τα όρια τήρησης βιβλίων αντικαθίστανται ως εξής:

« Κατηγορίες βιβλίων όρια ακαθαρίστων εσόδων

Πρώτη μέχρι και 150.000 ευρώ

Δεύτερη μέχρι και 1.500.000 ευρώ

Τρίτη άνω των 1.500.000 ευρώ»

 

Θέση Π.Ο.Φ.Ε.Ε

Διαφωνούμε με την αύξηση των ορίων κατά 50% και προτείνουμε η αναπροσαρμογή να περιοριστεί σε ποσοστό έως 20% .

22. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Επίσης βιβλίο πελατών κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου τηρεί και ο εκμεταλλευτής κομμωτηρίου από την ημερομηνία που αρχίζει να απασχολεί συνολικά πάνω από τρία (3) άτομα και μέχρι τη λήξη της οικείας κάθε φοράς διαχειριστικής περιόδου ανεξάρτητα από τη μείωση του αριθμού αυτών των ατόμων.»

Θέση Π.Ο.Φ.Ε.Ε

Διαφωνούμε για την θεσμοθέτηση κριτηρίων βάσει της απασχόλησης καθώς είναι και λανθασμένα αλλά λειτουργούν και ανασταλτικά ως προς την μείωση της ανεργίας και αυξάνουν την εισφοροδιαφυγή , ανεξάρτητα από τον κλάδο που αναφέρονται.

¶ρθρο 4. Ενημέρωση, θεώρηση, τόπος τήρησης βιβλίων και στοιχείων. Υποβολή καταστάσεων. Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων

7. Τα βιβλία του Κώδικα αυτού, πλην  των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 1 και 5 του άρθρου 10 και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών, όταν δεν ενημερώνονται ή δεν εκτυπώνονται ή δεν εγγράφονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα κατά περίπτωση μέχρι τη λήξη της  προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού όταν τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας, είναι ως να μη τηρήθηκαν για τη χρήση που αφορούν. 

 

Θέση Π.Ο.Φ.Ε.Ε

Διαφωνούμε και προτείνουμε την διαγραφή της σχετικής προσθήκης σε συνδυασμό και με την αντίθεση μας στο άρθρο 8 που αφορά τους νέους φορολογικούς μηχανισμούς.

 

¶ρθρο 7. Πρόστιμα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

1…2…..

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: Θεωρείται αυτοτελής παράβαση: «Η καθεμία καταχώρηση ανύπαρκτης πώλησης ή ανύπαρκτου εσόδου και στοιχείου απογραφής, καθώς και καθεμία καταχώρηση αγοράς ή εξόδου για την οποία έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο που δεν αφορά την επαγγελματική εξυπηρέτηση του επιτηδευματία.»

 

Θέση Π.Ο.Φ.Ε.Ε

Διαφωνούμε και προτείνουμε την αφαίρεση της σχετικής αλλαγής - προσθήκης. «Ανοίγει τον δρόμο» για πολλαπλά πρόστιμα στις επιχειρήσεις για όλα τα ποσά-παραστατικά που ο κάθε Ελεγκτής θα κρίνει κατά το «δοκούν» ότι δεν αφορούν αυτά την επαγγελματική εξυπηρέτηση του επιτηδευματία.

 

¶ρθρο 8. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί

Οι διατάξεις του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α’ ) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

και συμπληρώνονται κατά περίπτωση, ως εξής:……

Θέση Π.Ο.Φ.Ε.Ε

Διαφωνούμε και προτείνουμε την πλήρη διαγραφή όλου του άρθρου. Θεωρούμε ότι η υποχρέωση χρήσης αυτού του μηχανισμού για τα μηχανογραφικώς τηρούμενα βιβλία θα επιφέρει τεράστια αναστάτωση και κόστος στις επιχειρήσεις και ιδίως τις Μικρομεσαίες  οι οποίες παρακολουθούνται από τα μέλη μας (Λογιστές-Φοροτεχνικούς Ελεύθερους Επαγγελματίες) και των οποίων επιχειρήσεων τα βιβλία τους τηρούνται - ενημερώνονται αλλά και εκτυπώνονται στα γραφεία μας καθώς οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν την αναγκαία (και ιδιαίτερα ακριβή) υποδομή.

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

από την  Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

¶ρθρα Π.Δ. 186/92

 

¶ρθρο 12. Τιμολόγια Εκκαθαρίσεις

1…2…..14

15. Το τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται  πριν την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση.

 

Αιτιολόγηση της πρότασης της  Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

            Προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 12 όπου ορίζεται πλέον, ρητά, η δυνατότητα προγενέστερης έκδοσης Τιμολογίου Πώλησης (πριν την διακίνηση των εμπορευμάτων).

 

¶ρθρο 18.Τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων (Ισχύουσα)

2. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία. Ειδικά  για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 15.000 ευρώ και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή. 

 

 Πρόταση - Θέση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Κατάργηση της ανωτέρω παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Π.Δ. 186/92 διότι τα προβλήματα που δημιουργεί στην αγορά είναι πολύ μεγάλα . Κατ’ ελάχιστο είναι αναγκαία η αυξηθεί του ορίου στα 50.000 €, να καταργηθεί η επίπτωση που έχει η μη τήρηση της διάταξης  στο κύρος των βιβλίων (άρθρο 30παρ 3δ).

Σε κάθε περίπτωση να είναι δυνατός ο λογιστικός συμψηφισμός όταν υπάρχει αμφίδρομη σχέση πελάτη – προμηθευτή για τους δύο συμβαλλόμενους .

 

¶ρθρο 20. Υποβολή  φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση (Ισχύουσα)

1. Μέχρι  την τριακοστή (30ή) Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με συναλλαγές και δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους ως εξής :

α) Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

 

 Πρόταση - Θέση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Προτείνεται η προσθήκη φράσεως στο τέλος της περίπτωσης 1α του άρθρου 20 και την διαμόρφωσή ως ακολούθως:

 α) Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων, εφόσον η καθαρή αξία του κάθε παραστατικού υπερβαίνει τα 300 €.

 

¶ρθρο 30. Κύρος και αποδεικτική δύναμη βιβλίων και στοιχείων (Ισχύουσα)

3. Τα βιβλία και στοιχεία της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κρίνονται ανεπαρκή, όταν ο υπόχρεος διαζευκτικά ή αθροιστικά :

α) ….β)……,

γ) Λαμβάνει εικονικά ως προς τον αντισυμβαλλόμενο φορολογικά στοιχεία διακίνησης ή αξίας,

δ) Εξοφλεί τιμολόγια αξίας 15.000 ευρώ και άνω με τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο,

ε) …….

 

Πρόταση - Θέση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Κατάργηση των περιπτώσεων (γ) και (δ) διότι δημιουργούν τεράστια προβλήματα και δυσχέρειες στον επιχειρηματικό κόσμο .

Προσθήκη νέας περίπτωσης ως εξής:

«Τα βιβλία της Γ΄ κατηγορίας θεωρούνται ανεπαρκή όταν οι Ισολογισμοί και τα Αποτελέσματα Χρήσεως δεν υπογράφονται  από Λογιστή-Φοροτεχνικό.

5. Η απόρριψη των βιβλίων και των στοιχείων των επιτηδευματιών που ελέγχονται από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, στα οποία διαπιστώθηκαν πράξεις ή παραλείψεις, ………. αυτό μπορεί να κριθεί, μετά από αίτηση του επιτηδευματία από πενταμελή επιτροπή, …….Η εν λόγω Επιτροπή έχει την έδρα της στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού αποτελούμενη από :

α)…. β)… γ)…… δ)... ε) ….

 

Πρόταση - Θέση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Να προστεθεί νέα περίπτωση ως εξής:

« και στ ) Έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.»

Προτείνεται η προσθήκη της περίπτωσης στα πλαίσια της πιο ολοκληρωμένης και αντικειμενικής λειτουργίας της παραπάνω επιτροπής.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    κινητό: 6947900777  e-mail: kabbil@otenet.gr

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  κινητό:6944631098   e-mail:taxad@acn.gr

ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  κινητό:6948535595            e-mail:panidis@acn.gr

ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κινητό:6936901213       e-mail:eges13@otenet.gr

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm