Open menu
03 | 12 | 2021
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Aπόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την τήρηση του Μ.Ε.ΕΠ. και των Νομαρχιακών Μητρώων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)

ΑΡΘΡΟ 1
Τήρηση Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)

 

1. Το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (εφεξής Μ.Ε.ΕΠ.) των άρθρων 15 και 16 ν. 1418/1984 όπως ισχύουν, τηρείται από την Δ/νση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 'Εργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Στα πλαίσια τήρησης του Μητρώου, η υπηρεσία αυτή ασκεί τις αρμοδιότητες που της παρέχει ο νόμος και ιδίως συγκεντρώνει, ελέγχει και καταχωρεί μηχανογραφικά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση εγγραφής και διαγραφή των εργοληπτικών επιχειρήσεων και παρέχει σχετικές πληροφορίες στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, όταν ζητούνται.
 

Χορηγεί επίσης «Ενημερότητα Πτυχίου» (Ε.Π.) στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που υποχρεώνονται από το νόμο να διαθέτουν.
2. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. του άρθρου 2 είναι αρμόδια για την εγγραφή, την αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και την 5η τάξη. Για την εγγραφή, αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξη στις τάξεις έκτη (6η) και έβδομη (7η) εκδίδεται απόφαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, ύστερα από γνώμη της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., με υπογραφή του Προϊσταμένου της, εκδίδει τις πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. (πτυχία), ύστερα από την έκδοση της σχετικής απόφασης κατά τα ανωτέρω.
3. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εργοληπτικές επιχειρήσεις οφείλουν να γνωστοποιούν στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., κάθε επικείμενη αντικατάσταση των προσώπων που, κατά την εγγραφή ή αναθεώρηση του πτυχίου αποτέλεσαν την ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης. Αντικατάσταση στελέχους επιτρέπεται μόνο για σοβαρό λόγο, εγκρίνεται από την Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και καταχωρείται σε ειδική θέση του εντύπου της βεβαίωσης ΜΕΕΠ της επιχείρησης.
 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Λειτουργία επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.


1. Η επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. συγκροτείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 14 του ν. 1418/84 (όπως το άρθρο αυτό ισχύει). Εφόσον στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη λήψη των αποφάσεών της οι διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/99.
Για την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας απαιτείται η παρουσία του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και επτά εκ των μελών της.
2. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρόεδρος, ή ο προεδρεύων αναπληρωτής του. Στη συνεδρίαση συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς ψήφο ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου για την υπόθεση τμήματος.
3. Η Επιτροπή τηρεί συνοπτικά πρακτικά για τις συνεδριάσεις της, στα οποία ενσωματώνεται η εισήγηση. Τα πρακτικά τηρούνται σε κινητά φύλλα που μονογράφονται και αριθμούνται με ενιαία ετησία αύξουσα αρίθμηση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, επικυρώνονται και υπογράφονται απ’ αυτόν και τον Γραμματέα.
Αντίγραφα των πρακτικών παραδίδονται στην Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες, όταν αφορούν εγγραφή, επανάκριση, αναθεώρηση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή της εγγραφής εργοληπτικής επιχείρησης.
4. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτές συνεδριάσεις που τις ορίζει ο Πρόεδρός της.
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται κλήτευση των μελών. Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση καταχωρούνται στην ημερήσια διάταξη που γνωστοποιείται στα τακτικά μέλη, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης, μη περιλαμβανομένης της ημέρας αυτής.
Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν νόμιμα στη συνεδρίαση εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται το αντίστοιχο τακτικό. Για την έγκαιρη και νόμιμη ειδοποίησή τους φροντίζει το τακτικό μέλος που πρόκειται να απουσιάσει.
5. Μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε έτους η επιτροπή ΜΕΕΠ συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση προκειμένου να συντάξει την εισηγητική έκθεση της παρ. 14 του άρθρου 16 του Ν 1418/84, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, με αιτιολογημένες προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του Μ.Ε.ΕΠ..

ΑΡΘΡΟ 3
Εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ.
 

1. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγράφονται και κατατάσσονται στο Μ.Ε.ΕΠ., σε ορισμένη τάξη ανά κατηγορία έργων, με αίτησή τους, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με υπόδειγμα που χορηγείται από την υπηρεσία. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία:

α) Έγγραφα νομιμοποίησης του αποφασιστικού οργάνου της επιχείρησης και του νομίμου (-ων) εκπροσώπου (ων) της (ΦΕΚ, ή καταστατικό από το οποίο προκύπτουν οι διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε.).
β) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, για τα στοιχεία των στελεχών με πτυχίο Μ.Ε.Κ. που αποτελούν την ελάχιστη κατά το νόμο στελέχωση της επιχείρησης και υπεύθυνες δηλώσεις των στελεχών αυτών, θεωρημένες νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχονται την κατά αποκλειστικότητα στελέχωση της επιχείρησης και ότι θα δηλώσουν κάθε σχετική μεταβολή.
γ) Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν ισολογισμούς υποβάλλονται οι ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών, ή και λιγότερων αν η επιχείρηση λειτουργεί λιγότερα έτη.
δ) Καταστάσεις προσωπικού της επιχείρησης θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας και συμβάσεις εργασίας του προσωπικού θεωρημένες από αρμόδια Δ.Ο.Υ..
ε) Στοιχεία για τα έργα που εκτέλεσε η επιχείρηση κατά την προηγούμενη τριετία. Έργα του τρέχοντος έτους, μέχρι και το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης, θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον περιλαμβάνονται σε προσωρινό ισολογισμό και προκύπτουν από αντίστοιχα πιστοποιητικά, τιμολόγια, φορολογικές δηλώσεις κ.λ.π.
στ) Πίνακες ιδιόκτητου μηχανικού εξοπλισμού.
ζ) Πιστοποιητικά ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε πτώχευση, σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. Προκειμένου περί επιχειρήσεων με μορφή προσωπικής εταιρείας προσκομίζονται πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως και για τους ομόρρυθμους εταίρους.

Αν η επιχείρηση διαθέτει Ενημερότητα Πτυχίου σε ισχύ υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της ότι ισχύουν τα προκύπτοντα από την Ε.Π. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλονται τα υπό α) και ζ) στοιχεία.
Τα υπό γ΄ και ε΄ της προηγουμένης παραγράφου στοιχεία δεν υποβάλλονται, εφόσον περιλαμβάνονται στις κατ΄ έτος υποβαλλόμενες Εκθέσεις Δραστηριότητας και πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων, που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 16 του ν. 1418/84 (όπως ισχύει) και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ΄εξουσιοδότησή τους. Αν οι ανωτέρω Εκθέσεις Δραστηριότητας και Πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων δεν καλύπτουν ολόκληρο το χρονικό διάστημα της τριετίας, υποβάλλονται μόνο τα στοιχεία που αφορούν το μη καλυπτόμενο διάστημα.
2. Εφόσον τα προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν ελλιπή μπορεί η Υπηρεσία να ζητήσει τη συμπλήρωσή τους. Προς τούτο καλείται εγγράφως ο εκπρόσωπος της επιχείρησης για τη συμπλήρωση ή τη διατύπωση αντιρρήσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα, ούτε μεγαλύτερη των είκοσι ημερών. Η εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Επιτροπή ΜΕΕΠ υποβάλλεται αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις ή παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία.
3. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. ή ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αντίστοιχα, αποφασίζει για την εγγραφή ή αναθεώρηση εγγραφής και την κατάταξη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το νόμο, λαμβάνοντας υπόψη αφ΄ ενός τα πιστοποιητικά και στοιχεία που συγκεντρώνει αυτεπάγγελτα η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και αφ΄ ετέρου τα στοιχεία που υποβάλλει η αιτούσα επιχείρηση. Μετά την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου εκδίδεται από την Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. η βεβαίωση εγγραφής (πτυχίο) και αποστέλλεται με FAX σχετική γνωστοποίηση στην επιχείρηση, που καλείται να προσέλθει και να παραλάβει τη βεβαίωση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση. Η έκδοση της βεβαίωσης, η αποστολή γνωστοποίησης και η παραλαβή σημειώνονται σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στην Υπηρεσία. Η εγγραφή και κατάταξη της επιχείρησης ισχύει για όλες τις συνέπειές της από την ημέρα της παραλαβής της βεβαίωσης ή της άπρακτης λήξης της 10ήμερης προθεσμίας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
Τακτική αναθεώρηση - Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της επιχείρησης
 

1. Η εγγραφή και κατάταξη των επιχειρήσεων υπόκειται σε τακτική αναθεώρηση, η οποία διενεργείται ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, η οποία υποβάλλεται στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. κατά το τελευταίο τρίμηνο, πριν την αναγραφόμενη στη βεβαίωση (πτυχίο) ημερομηνία λήξης της ισχύος της.
Στην περίπτωση αυτή η νέα βεβαίωση αρχίζει να ισχύει αμέσως μετά τη λήξη της παλαιάς.
2. Αίτηση για την τακτική αναθεώρηση της εγγραφής μπορεί επίσης να υποβληθεί και μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την ημερομηνία λήξης του πτυχίου. Στην περίπτωση αυτή το παλαιό πτυχίο εξακολουθεί να ισχύει μέχρι το πέρας της προθεσμίας αυτής. Εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση, το νέο πτυχίο αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. ή του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
3. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έκτακτη αναθεώρηση της βεβαίωσης εγγραφής και κατάταξής τους μετά την συμπλήρωση διετίας από την ημερομηνία εγγραφής, ή αναθεώρησης (τακτικής ή έκτακτης) του πτυχίου τους. Αίτηση που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διετίας δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν επιφέρει συνέπειες.
4. Για την αναθεώρηση της εγγραφής κατά το άρθρο αυτό, ισχύουν κατά τα λοιπά ανάλογα οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 5

Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας
 

1. Οι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεις υποχρεώνονται να ανακοινώνουν εγγράφως στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την επέλευσή τους, τις μεταβολές στα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εγγραφή και κατάταξή της, εφόσον αυτές αφορούν απώλεια των κατωτέρων νομίμων αποδεκτών ορίων κατάταξης (στελέχωση, κεφάλαιο, πάγια στοιχεία κ.λ.π.) και να αναπληρώνουν τις σχετικές ελλείψεις μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την υποβολή της ανακοίνωσης.
2. Αν με υπαιτιότητα της επιχείρησης οι μεταβολές δεν γνωστοποιηθούν και δεν αναπληρωθούν οι ελλείψεις εμπρόθεσμα, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες, όταν με οποιονδήποτε τρόπο οι μεταβολές περιέλθουν σε γνώση της υπηρεσίας: α) η επιχείρηση χάνει το δικαίωμα να αναπληρώσει τις ελλείψεις, και κινείται η διαδικασία έκτακτης αναθεώρησης της κατάταξής της στο Μ.Ε.ΕΠ., β) για τις ανάγκες ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων η αναθεώρηση του πτυχίου της επιχείρησης ανατρέχει στο χρόνο επέλευσης της κρίσιμης μεταβολής.
3. Εφόσον οι μεταβολές της παρ. 1 δηλωθούν και αναπληρωθούν εμπρόθεσμα οι ελλείψεις (εκτός των στοιχείων της Έκθεσης Δραστηριότητας), η Επιτροπή ΜΕΕΠ, εγκρίνει τις μεταβολές, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας.
4. Εφόσον συντρέχουν λόγοι έκτακτης αναθεώρησης της κατάταξης εργοληπτικής επιχείρησης, η υπηρεσία την καλεί να λάβει γνώση των στοιχείων και να υποβάλλει τις αντιρρήσεις της, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Μετά τη λήψη των αντιρρήσεων ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, η Υπηρεσία επαναξιολογεί την επιχείρηση και υποβάλλει το ταχύτερο δυνατόν εισήγηση στην Επιτροπή ΜΕΕΠ για την αναθεώρηση της εγγραφής και την τάξη ανά κατηγορία έργων στην οποία πρέπει να καταταγεί η επιχείρηση. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. αποφασίζει για την αναθεώρηση της εγγραφής και την κατάταξη της επιχείρησης, μετά από έγγραφη κλήση που κοινοποιείται σ΄ αυτήν, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Κατά τα λοιπά, ως προς την απόφαση, την έκδοση της νέας βεβαίωσης, την γνωστοποίησή της στην επιχείρηση και τις συνέπειες έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 3.
5. Μετά την αναθεώρηση της εγγραφής και την έκδοση νέας βεβαίωσης καταχωρείται με μέριμνα της υπηρεσίας σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής γραμματείας Δημοσίων Έργων του
ΥΠΕΧΩΔΕ (ggde.gr).

ΑΡΘΡΟ 6
Αυτοδίκαιη διαγραφή


1. Οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια στις εξής περιπτώσεις:

α) Θανάτου, πτώχευσης, απαγόρευσης ή θέσης σε κατάσταση δικαστικής αντίληψης του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση.
β) Διάλυσης, πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση του νομικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση.
γ) Αίτησης της επιχείρησης περί διαγραφής της, συνοδευόμενης από την βεβαίωση εγγραφής στην Υπηρεσία από την επιχείρηση.
δ) Μη υποβολής, μέσα στις προθεσμίες του άρθρου 4 της παρούσας, αίτησης τακτικής αναθεώρησης μέσα σε εξήντα ημέρες από την συμπλήρωση τριετίας ή εξαετίας σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84, ή των στοιχείων που απαιτούνται, κατά την παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου, για την έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής της επιχείρησης.
ε) Μη υποβολής αίτησης για έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου, εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης.

2. Για την διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, μέσα σε ένα μήνα από α) το χρόνο περιέλευσης στην υπηρεσία των στοιχείων των περ. α΄- γ΄της προηγούμενης παραγράφου, β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 4 για την υποβολή αίτησης τακτικής αναθεώρησης, γ) την άπρακτη πάροδο της 20ήμερης προθεσμίας της παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου και εφόσον δεν προσκομισθούν στοιχεία για την αναθεώρηση εγγραφής της επιχείρησης, δ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας της περ. ε’ της προηγούμενης παραγράφου.
3. Η παρ. 5 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Νομαρχιακά Μητρώα

¶ρθρο 7
Εγγραφή σε Νομαρχιακά Μητρώα


1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. μπορούν να αναλαμβάνουν, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε και σε κοινοπραξία μεταξύ τους, την κατασκευή μικρών δημοσίων έργων, όπως ορίζεται στο Ν. 1418/84 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (εφεξής Μητρώα), που τηρούνται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΔΤΥΝΑ). Κάθε επιχείρηση μπορεί να γραφεί στα Μητρώα μιας μόνο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα η εγγραφή σε οποιαδήποτε από τα Μητρώα που τηρούνται στις Ν.Α. του νομού Αττικής θεωρείται ως εγγραφή για ολόκληρο το νομό.
2. Για την εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης στα νομαρχιακά μητρώα απαιτείται: α) η στελέχωσή της από πρόσωπα που δικαιούνται εγγραφής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, β) η απόδειξη εμπειρίας του στελέχους στην κατασκευή αντίστοιχων κατηγοριών έργων ή ειδικότερων εργασιών.
3. Η εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα ισχύει για μια τριετία. Μετά τη λήξη της η εγγραφή αναθεωρείται, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 4 της παρούσας. Η εγγεγραμμένη επιχείρηση δικαιούται να λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμούς και να εκτελεί έργα στο νομό της εγγραφής και σε ένα γειτονικό, που δηλώνεται από την ίδια κατά την εγγραφή ή την ανανέωση. Ως γειτονικοί νομοί για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται και οι γεωγραφικά πλησιέστεροι νησιωτικοί ή παραθαλάσσιοι νομοί.
4. Για την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής στα μητρώα υποβάλλεται αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και αποφασίζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων 'Εργων της Ν.Α., ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας για την τήρηση των Μητρώων υπηρεσίας. Η αίτηση συνοδεύεται με πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων και λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία της επιχείρησης και την ύπαρξη των λοιπών προϋποθέσεων εγγραφής. Ειδικά για την αναθεώρηση εγγραφής τα αποδεικτικά εμπειρίας αφορούν την τελευταία τριετία.
5. Η βεβαίωση εγγραφής περιλαμβάνει

α) τα στοιχεία της επιχείρησης και του προσώπου που την στελεχώνει,

β) το χρόνο ισχύος της βεβαίωσης,

γ) τους νομούς στους οποίους μπορεί να δραστηριοποιείται και

δ) Τις κατηγορίες των έργων ή εργασιών που μπορεί να αναλαμβάνει.

6. Οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα ατομικές επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης του αυτοπροσώπως ασκούντος την επιχείρηση, ή μη υποβολής εμπρόθεσμης αίτησης για αναθεώρηση της εγγραφής.

ΑΡΘΡΟ 8
Συμμετοχή στις δημοπρασίες – Όρια προϋπολογισμού


1. Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης έργων, οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα επιχειρήσεις προσκομίζουν την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και βεβαίωση της εργοληπτικής οργάνωσης στην οποία ανήκουν, ότι εξόφλησαν τις εισφορές τους σ΄ αυτήν. Δεν επιτρέπεται η κοινοπραξία μεταξύ επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα και στο Μ.Ε.ΕΠ.
2. Μικρά έργα υπό την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ν.1418/1984 (ΦΕΚ Α' 23), των οποίων την κατασκευή μπορούν να αναλαμβάνουν οι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα επιχειρήσεις είναι τα ακόλουθα:

α) Έργα κατηγοριών του ΜΕΕΠ με προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 21.000 ΕΥΡΩ που αντιστοιχούν στην ειδικότητα των σπουδών των εργοδηγών πτυχιούχων των μέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν με το Ν. 576/1977 και οι οποίοι έχουν τριετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους. Το όριο αυξάνεται στα ποσά των 33.000 ΕΥΡΩ, 45.000 ΕΥΡΩ και 56.000 ΕΥΡΩ μετά τη συμπλήρωση εξαετίας, εννεαετίας και δωδεκαετίας από τη λήψη του πτυχίου αντίστοιχα.
β) Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία, ύστερα από τη λήψη της άδειας, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του Μ.Ε.ΕΠ. που αντιστοιχούν στις άδειες και σε προϋπολογισμό μέχρι ποσού 18.000 ΕΥΡΩ. Το χρηματικό αυτό όριο αυξάνεται μέχρι ποσού 30.000 ΕΥΡΩ ή 42.000 ΕΥΡΩ ή 53.000 ΕΥΡΩ, όταν έχουν ή αποκτήσουν εξαετή, εννεαετή ή δωδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία, αντίστοιχα, από τη λήψη της άδειας.
γ) Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέχνες, που έχουν τουλάχιστον πενταετή κατασκευαστική εμπειρία, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του ΜΕΕΠ που αντιστοιχούν στην εμπειρία τους και σε προϋπολογισμό μέχρι ποσού 18.000 ΕΥΡΩ. Το χρηματικό αυτό όριο αυξάνεται μέχρι ποσού 30.000 ΕΥΡΩ 42.000 ΕΥΡΩ ή 53.000 ΕΥΡΩ, όταν έχουν ή αποκτήσουν οκταετή, ενδεκαετή ή δεκατετραετή κατασκευαστική εμπειρία αντίστοιχα.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για επιχειρήσεις που ασκούνται από υπομηχανικούς ή πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετία από τη λήψη του πτυχίου. Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύει ως όριο προϋπολογισμού έργων που μπορούν να αναλάβουν τα 47.000 ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 9
Υποχρεώσεις υπηρεσιών για ενημέρωση των Νομαρχιακών Μητρώων


1. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που εκτελεί έργο με ανάδοχο - επιχείρηση γραμμένη σε Νομαρχιακό Μητρώο, υποχρεούται στο τέλος του έργου, να διαβιβάζει στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει εκδώσει τη βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης, βεβαίωση για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
Ιδίως υποχρεούται να αναφέρει α) έκπτωση του αναδόχου, β) χορήγηση παράτασης χωρίς αναθεώρηση, γ) κακοτεχνία για την οποία τηρήθηκε η διαδικασία αποκατάστασης του άρθρου 46 του π.δ. 609/85, ή έγινε σχετική σημείωση σε Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. Η υπηρεσία που τηρεί το Νομαρχιακό Μητρώο υποχρεούται να ζητά πληροφορίες από τους φορείς που εκτέλεσαν έργο με ανάδοχο επιχείρηση γραμμένη στο Μητρώο, εφόσον οι φορείς δεν αποστείλουν οίκοθεν τα στοιχεία αυτά. Παραλείψεις των αρμοδίων υπαλλήλων για συμμόρφωση στις υποχρεώσεις αυτές αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα.
2. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου καταχωρούνται στο νομαρχιακό μητρώο και λαμβάνονται υπόψη κατά την κρίση επί της αιτήσεως ανανέωσης της εγγραφής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Τροποποίηση Υπουργικών αποφάσεων


1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 17 της απόφασης ΕΔ,2α/01/27/Φ.Ν. 294/18/29.3.1985 του Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 170 Β΄) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Στους τεχνικούς γενικά, ανεξάρτητα από τον τίτλο σπουδών, που εγγράφονται στην Α΄ ή Β΄ βαθμίδα Μ.Ε.Κ., αλλά έχουν πλεονάζουσα προϋπηρεσία σε κατασκευή επίβλεψη ή μελέτη, επιτρέπεται να επικαλεσθούν την πείρα που προκύπτει από την προϋπηρεσία τους για την προαγωγή μέχρι την Γ΄ βαθμίδα, μετά από παραμονή δύο χρόνων στην Α΄ και δύο χρόνων στη Β΄ βαθμίδα».

2. Η διάταξη της 1ης παραγράφου ισχύει ανεξαρτήτως του χρόνου εγγραφής στο Μ.Ε.Κ.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης Δ15/οικ/24298/28-7-2005 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, τροποποιείται ως ακολούθως:

«Εφόσον ο αναγραφόμενος στα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας χρόνος ισχύος τους έχει λήξει κατά τη διάρκεια ισχύος της Ενημερότητας Πτυχίου, οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν πλέον της Ε.Π. υπεύθυνη δήλωση ότι είναι φορολογικά ή/και ασφαλιστικά ενήμεροι και εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι υφίστανται έλεγχο από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, ή την Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση στην περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά τα συστήματα των άρθρων 10, 12 και 13 του π.δ. 609/85, για την επαλήθευση της ενημερότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3263/04 (ΦΕΚ Α΄179)».

4. Το 2ο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 της απόφασης Δ15/οικ/24298/28-7-2005 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ τροποποιείται ως ακολούθως:

«Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 2, τα οποία πρέπει να φέρουν χρόνο έκδοσης εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών, πριν την υποβολή της αίτησης, αλλιώς η υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ ζητεί νέα.»

ΑΡΘΡΟ 11
Τελικές διατάξεις


1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2006, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις παρακάτω διατάξεις.
2. Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας πτυχία εξακολουθούν να ισχύουν για όλες τις συνέπειές τους, μέχρις ότου απαιτηθεί η για οποιονδήποτε λόγο αντικατάστασή τους. Μέχρι να εκδοθεί νέο πτυχίο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, η αντικατάσταση ή αποχώρηση στελέχους συνεπάγεται την έκδοση νέας βεβαίωσης εγγραφής.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 10 ισχύουν από τη δημοσίευση της απόφασης στην ΕτΚ.
4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm