Open menu
25 | 04 | 2024
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ
Αθήνα
29 Νοεμβρίου 2006

Αριθμ. Πρωτ.: 66085

Αριθμ. εγκυκλίου: 50

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3491/2006 επί οικονομικών θεμάτων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Σας πληροφορούμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 207/Α΄/2.10.2006 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3491/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», με διατάξεις του οποίου ρυθμίζεται σειρά οικονομικών θεμάτων που αφορούν στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού. Επί των διαλαμβανομένων σ’ αυτόν σχετικών ρυθμίσεων, των οφειλών και υποχρεώσεων, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 

Ρυθμίσεις οφειλών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Επιχειρήσεων αυτών

(άρθρο 17 παρ. 1)

 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17, ρυθμίζονται εκ νέου οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές των ΟΤΑ δεύτερου βαθμού και των Επιχειρήσεών τους.  Οι σχετικές ρυθμίσεις αφορούν κάθε είδους Επιχειρήσεις (αμιγείς, Α.Ε., αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εταιρίες με αποκλειστικούς μετόχους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εταιρίες λαϊκής βάσης, κλπ) που έχουν συσταθεί από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ή συμμετέχουν σ’  αυτές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Έτσι, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1, σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών αυτών προς το Δημόσιο και κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές ως την 2.10.2006, οι εν λόγω υποχρεώσεις περιορίζονται στο ποσό της κύριας οφειλής, απαλλασσόμενες από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε άλλη πρόσθετη επιβάρυνση. Η βασική οφειλή θα πρέπει να καταβληθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου του έτους 2007 (31.8). Σε περίπτωση μη καταβολής, κατά τα ανωτέρω, του ποσού των προαναφερομένων οφειλών, καθίσταται απαιτητό το σύνολο εκάστης οφειλής μαζί με τις κάθε είδους νόμιμες προσαυξήσεις. Οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από τη δημοσίευση του νόμου και εφεξής, καταβάλλονται κανονικά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, που αφορούν φορολογικές και διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής έληξε μέχρι την 2.10.2006, μπορούν να υποβληθούν ομοίως έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου του έτους 2007, χωρίς κυρώσεις. Τονίζεται ότι, τυχόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα που έχουν ήδη καταβληθεί για την παραπάνω αιτία δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται.

Με την περίπτωση γ της ιδίας παραγράφου, ορίζεται ότι οι ληξιπρόθεσμες ή μη, ως την 2.10.2006, οφειλές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Επιχειρήσεων α) προς τις Δ.Ε.Κ.Ο., Ν.Π.Δ.Δ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Α.Ε.Δ., β) προς κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,  γ) προς ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για οφειλές που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων, εργασιών, προμηθειών, ανάθεση μελετών ή τη διενέργεια απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δ) προς εργαζομένους, για οφειλές που προέκυψαν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή από πρακτικά συμβιβασμού με συμβολαιογραφικές πράξεις, ε) από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, καθώς και οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές και υποχρεώσεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 17, προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται με συνομολόγηση δανείου με το Κράτος, με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες του εσωτερικού, με Ν.Π.Δ.Δ. και με κάθε είδους δημόσιους οργανισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 96 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ. 30/1996). Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι, πρέπει να εξασφαλισθεί η αποκλειστικότητα της διάθεσης του προϊόντος των δανείων αυτών, για το σκοπό για τον οποίον χορηγήθηκαν. Η σχετική απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, θα πρέπει να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου του έτους 2007 (30.3). Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτούνται για την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων, θα καθορισθούν άμεσα με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  

Επισημαίνεται ότι, από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όλες οι περιπτώσεις του άρθρου 4 του Ν.2672/1998, όπως αυτό ισχύει, οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται με επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που είναι ανεξάρτητη από τα έσοδα που διατίθενται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

 

 

Καταβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων
(άρθρο 17, παρ. 3 περ.α)


Με τη διάταξη της παρ. 3 περ. α του άρθρου 17, αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρου 6 του ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ. 246 Α’), που αφορά στη διαδικασία είσπραξης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 2% και ρυθμίζεται το θέμα της είσπραξης του τέλους από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., δηλαδή έχουν ενταχθεί για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά τους στις απαλλασσόμενες επιχειρήσεις της παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α., Φ.Ε.Κ. 248 Α’).
Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα (περ. β΄, της παραγρ. 6 του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2753/1999) πρόκειται για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και 7 δωμάτια (αριθμός που προκύπτει από μεμονωμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή και διαμερίσματα), οι οποίες με δήλωση μεταβολών – μετάταξης που έχουν υποβάλει στην οικεία Δ.Ο.Υ., έχουν ζητήσει την απαλλαγή τους από την υποχρέωση τήρησης όλων των στοιχείων και βιβλίων του Κ.Β.Σ.. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του συγκεκριμένου θέματος έχουν ορισθεί με τις υπ’ αριθμ. 1014096/284/Α'0012/ΠΟΛ.1043/10.2.2000 και 1092763/2287/219/0014Β/ΠΟΛ.1251/13.10.2000 Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
Επισημαίνεται ότι η υπαγωγή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στις ανωτέρω απαλλακτικές διατάξεις, καθότι είναι προαιρετική, θα πρέπει να αποδεικνύεται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις με υποβολή στον Ο.Τ.Α. αντίγραφου της σχετικής δήλωσης μεταβολών-μετάταξης καθώς και της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. και επομένως θα πρέπει να ζητείται από τους Ο.Τ.Α. το σχετικό αντίγραφο, όπως ισχύει και για τις υπόλοιπες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 17 του ν.2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α’).
Συναφώς αναφέρεται ότι, στην περίπτωση που μια επιχείρηση έχει ενταχθεί στις απαλλασσόμενες και στη συνέχεια σε επόμενη διαχειριστική περίοδο έχει μεταταχθεί προαιρετικά στο κανονικό καθεστώς, έχει υποχρέωση παραμονής στο ανώτερο καθεστώς για μία πενταετία. (ΠΟΛ 1043/2000). 

 

Στο πλαίσιο αυτό, με το άρθρο 17, παρ. 3α. ορίζεται ότι :

4. Oι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α., καταβάλλουν το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων στην ταμειακή υπηρεσία του δικαιούχου Ο.Τ.Α. ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, που διεξάγεται η ταμειακή του υπηρεσία, κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται, συγχρόνως με την καταβολή του τέλους, να υποβάλλουν στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα δήλωση καταβολής του αναλογούντος τέλους επί των μισθωμάτων του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του υπόχρεου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, το είδος και η τάξη της επιχείρησης, η διεύθυνσή της, το τρίμηνο που αφορά η δήλωση, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που υπόκειται στο τέλος και το οφειλόμενο τέλος. Μαζί με την ανωτέρω δήλωση και προς έλεγχο της ακρίβειάς της οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκομίζουν στον οικείο Ο.Τ.Α. αντίγραφο των σχετικών καταχωρίσεων στο βιβλίο πελατών, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 8/1999 Αστυνομικής Διάταξης (ΦΕΚ 1957 Β΄), καθώς και αντίγραφο της ισχύουσας δήλωσης τιμών.

Δεδομένου ότι ο Ν.3491/2006 ισχύει από 2-10-2006, η δήλωση για το τελευταίο τρίμηνο του έτους (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2006) θα πρέπει να υποβληθεί από τους υπόχρεους μέχρι τη Δευτέρα 22-1-2007. Συναφώς σημειώνεται ότι όταν η 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο συμπίπτει με επίσημη αργία ή Σάββατο και Κυριακή, η ημερομηνία λήξης της ανωτέρω προθεσμίας μεταφέρεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης με τα ανωτέρω στοιχεία, συγχρόνως με την καταβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, έχουν όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής (είδος επιχείρησης) και τάξης (όπως προσδιορίζεται βάσει του συστήματος κατάταξης αστέρων ή κλειδιών),  ενώ υποχρέωση προσκόμισης, μαζί με τη δήλωση, αντίγραφου των σχετικών καταχωρήσεων στο βιβλίο πελατών και της ισχύουσας δήλωσης τιμών έχουν μόνο οι επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν δήλωση Φ.Π.Α..

Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. καταβάλλουν το τέλος στην ίδια προθεσμία απόδοσης του Φ.Π.Α. (άρθρο 17 του ν.2130/1993, ΦΕΚ 62 Α’) και αυτονόητα, στην περίπτωση των επιχειρήσεων που υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Φ.Π.Α.  κάθε μήνα,  το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που θα αναγράφεται στη δήλωση θα είναι αυτό του προηγούμενου μήνα.  Το ποσό αυτό των μισθωμάτων που αναγράφεται στη δήλωση θα πρέπει να είναι αυτό που υπόκειται στο τέλος 2%, δηλαδή το καθαρό ποσό μισθώματος των δωματίων, άνευ των πρόσθετων επιβαρύνσεων, όπως διατροφή, τηλεφωνικές συνδέσεις, Φ.Π.Α. κ.α.  Το τέλος καταβάλλεται στην ταμειακή υπηρεσία του δικαιούχου Ο.Τ.Α. ή στη Δ.Ο.Υ. που διεξάγεται η ταμειακή του υπηρεσία και στην περίπτωση αυτή η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποδίδει στον δικαιούχο Ο.Τ.Α. το εισπραττόμενο ποσό εντός του πρώτου δεκαημέρου του επομένου, από την είσπραξη, μήνα

Για τον έλεγχο της ακρίβειας του συνολικού ποσού μισθωμάτων που δηλώθηκε από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο ειδικό απαλλακτικό καθεστώς, οι Ο.Τ.Α δύνανται να λαμβάνουν υπόψη τους τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που προκύπτει από το θεωρημένο βιβλίο πελατών σε συνδυασμό με τις τιμές που  αναγράφονται στη θεωρημένη, ισχύουσα δήλωση τιμών, που συνυποβάλλονται με τη δήλωση.  Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου πελατών και θεώρησης της δήλωσης τιμών ορίζονται με την  υπ' αριθμ. 8/1999 Αστυνομική Διάταξη (ΦΕΚ 1957 Β΄),  όπως τροποποιήθηκε από  την Αστυνομική Διάταξη 8 Α / 2003 (ΦΕΚ 1674 Β’) και την υπ’ αριθμ. 13796/2005 (Φ.Ε.Κ. 1737 Β’) Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης. Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί επίσης στο παρελθόν με την υπ’ αριθμ. 21/11-7-2005 Εγκύκλιό μας και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48958/18-11-2005 έγγραφό μας.

Κατά το συγκεκριμένο έλεγχο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα :

1. Με την ανωτέρω Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, φωτ/φο της οποίας αποστέλλεται συνημμένα, ορίζεται ότι δεν επιτρέπονται μειώσεις των εγκεκριμένων τιμών πλην μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις που οι επιχειρηματίες προβαίνουν σε έκπτωση 30% για μεμονωμένους ενοικιαστές ή 50% για GROUPS και συμβάσεις ALLOTMENT, με την προϋπόθεση όμως ότι η τιμή δωματίου που θα προκύψει από την παραπάνω έκπτωση δεν θα είναι κατώτερη από την ελάχιστη τιμή κατηγορίας κλειδιών που ανήκει η επιχείρηση και αναγράφεται στους αντίστοιχους Πίνακες της Απόφασης. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει επομένως να αντικατοπτρίζονται ανάλογα και στο συνολικό ποσό των μισθωμάτων που δηλώνεται από τον υπόχρεο.

2. Σύμφωνα με την παρ.15, της ενότητας Β. της ανωτέρω απόφασης, στις ελάχιστες τιμές καθώς και στις εγκεκριμένες τιμές που εμφανίζονται στη Δήλωση Τιμών συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και το τέλος παρεπιδημούντων 2% (υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.339/1976, το τέλος βαρύνει τον μισθωτή και εισπράττεται υποχρεωτικώς υπό του εκμισθωτού). Συνεπώς το ύψος του προς απόδοση στον Ο.Τ.Α. τέλους θα πρέπει να εξευρίσκεται με εσωτερική αφαίρεση από το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των διανυκτερεύσεων με τις δηλωθείσες τιμές, αφού πρώτα αφαιρεθεί ο Φ.Π.Α..

Παράδειγμα : Έστω ότι το συνολικό ποσό μισθωμάτων που προκύπτει από τον αριθμό διανυκτερεύσεων & τις τιμές είναι 1.000 ευρώ.

Υπολογισμός μισθωμάτων χωρίς Φ.Π.Α. (19%) = 1000 / 1,19 = 840,33 ευρώ. Υπολογισμός δημοτικού τέλους 2% = 840,33 - (840,33 / 1,02) = 16,14 ευρώ.
 

Σύμφωνα δε με την υπ’ αριθμ. 5214/1985 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 74 Β΄) είναι δυνατός ο έλεγχος στοιχείων που τηρούνται από τις επιχειρήσεις για λογαριασμό άλλων αρχών, από τα οποία να προκύπτει η πληρότητα και διάρκεια της μίσθωσης και εν γένει η δραστηριότητά τους σε ορισμένη χρονική περίοδο. Τέλος, δύνανται οι Ο.Τ.Α. για την επιβολή και τον έλεγχο του συγκεκριμένου τέλους να ζητούν τα αναγκαία στοιχεία από τους φορείς του δημοσίου, οι οποίοι αντίστοιχα υποχρεούνται να τα χορηγούν εντός 15 ημερών από την παραλαβή του σχετικού εγγράφου του Δήμου ή της Κοινότητας (άρθρα 47 και 53 του Ν.1416/1984). Για τη χορήγηση των στοιχείων υποβάλλεται εγγράφως σχετικό αίτημα του Ο.Τ.Α., στο οποίο αναφέρεται και ο σκοπός για τον οποίο ζητούνται.

 
 
 
Ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από συμβάσεις μίσθωσης
(άρθρο 17, παρ.4)

 

Δεδομένου ότι οι οφειλές από συμβάσεις εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 231 του Π.Δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ. - άρθρο 170, παρ.5 του Ν.3463/2006 με ισχύ από 1-1-2007) που ρυθμίζει την παροχή διευκολύνσεων στους οφειλέτες των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και προκειμένου, αφενός μεν να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της αδυναμίας πολλών οφειλετών να εκπληρώσουν συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους προς τους δήμους και τις κοινότητες που απορρέουν από διαφόρων ειδών συμβάσεις μίσθωσης, αφετέρου δε να καταστεί δυνατή η είσπραξη από τους Ο.Τ.Α. οφειλομένων ποσών σημαντικού ύψους, ρυθμίζεται νομοθετικά το συγκεκριμένο θέμα με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 17 του Ν.3491/2006.

Συγκεκριμένα με την ανωτέρω διάταξη ορίζεται ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται το αργότερο ως την 2.2.2007 (δηλαδή εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου), μπορεί να ρυθμισθούν και να εξοφληθούν σε δόσεις, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οφειλές από κάθε είδους συμβάσεις μίσθωσης που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως την 2.10.2006.  Ο αριθμός των δόσεων ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24).

Επισημαίνεται ότι η έκδοση της ανωτέρω απόφασης είναι δυνητική και κατά συνέπεια εναπόκειται στην κρίση του Δημοτικού / Κοινοτικού συμβουλίου η εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2130/1993 και 5 του Ν.Δ. 356/1974, τα μισθώματα καθίστανται ληξιπρόθεσμα την ημέρα κατά την οποία, σύμφωνα με τη σύμβαση, πρέπει να καταβληθούν, ενώ από την επόμενη της ημέρας αυτής αρχίζει να υπολογίζεται η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής.

Οι οφειλέτες, προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση, πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Δήμο ή την Κοινότητα, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του Ο.Τ.Α. για το ποσό της οφειλής, καταβάλλεται και η πρώτη δόση, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης αυτής. 

Ποσά που έχουν καταβληθεί για οφειλές από μισθώματα πριν από την 2-10-2006, δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια ορισμένα παραδείγματα μισθώσεων που εντάσσονται στο εύρος της ρύθμισης του άρθρου αυτού.  

·        Ακίνητα των Ο.Τ.Α.  α’ βαθμού.

·        Κινητά πράγματα των Ο.Τ.Α.  α’ βαθμού.

·        Κοινόχρηστοι χώροι που έχουν παραχωρηθεί για χρήση κατά τις διατάξεις του άρθρου 253 του Δ.Κ.Κ. (άρθρο 192 του ν.3463/2006) ή δυνάμει ειδικών διατάξεων (αιγιαλός – παραλία).

·        Δημοτικά / Κοινοτικά λατομεία.

·        Καλλιεργήσιμη γη και δασικές εκτάσεις.

·        Ιχθυοτροφεία.

·        Θαλάσσιες εκτάσεις για υδατοκαλλιέργειες.

 

Στη ρύθμιση της ανωτέρω διάταξης μπορούν να υπαχθούν και ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις οποίες εκκρεμούν προσφυγές ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων κατά τη δημοσίευση του Ν.3491/2006 (2-10-2006), με την προϋπόθεση ότι οι οφειλέτες θα παραιτηθούν από τις ασκηθείσες προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Τη δήλωση αυτή υποχρεούνται να την υποβάλλουν στον οικείο Ο.Τ.Α. μαζί με τη σχετική αίτηση για ρύθμιση των οφειλών.

Στην περίπτωση που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η υπόθεση έχει συζητηθεί επί της ουσίας αλλά δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση, αλλά αυτό συνεπάγεται ότι δεν θα μπορεί πλέον να ρυθμίσει την οφειλή, βάσει του ενδεχομένως ευνοϊκού, για αυτόν, αποτελέσματος, της προς έκδοση δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν υποβάλλεται από πλευράς του οφειλέτη, δήλωση παραίτησης από το ένδικο μέσο της προσφυγής, αφού αυτή ήδη έχει εξετασθεί, αλλά γίνεται ρητή σχετική δήλωση στην αίτησή του, η οποία μπορεί να γίνει συμπληρωματικά, στην περίπτωση που η αίτηση έχει ήδη υποβληθεί.

Στην περίπτωση που εκκρεμεί προσφυγή κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (2-10-2006) και η σχετική απόφαση του δικαστηρίου εκδοθεί πριν την εκπνοή της χρονικής προθεσμίας που ορίζεται με την ανωτέρω διάταξη (60 ημέρες μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού / Κοινοτικού συμβουλίου), ο οφειλέτης, δύναται με αίτησή του, να υπαχθεί στη ρύθμιση της διάταξης.        

Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν και όσοι άσκησαν προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίες κρίθηκαν απαράδεκτες και απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους.

Τέλος στη ρύθμιση δεν μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές από μισθώματα, για τα οποία έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, έως και την 2-10-2006, ακόμα  και στην περίπτωση που εκκρεμεί αίτηση αναίρεσης της δικαστικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι, οφειλές από συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α. δεν μπορούν να υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση, δεδομένου ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις είναι ειδικές και δεν επιδέχονται αναλογικής εφαρμογής.

 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι, επειδή η διάταξη του άρθρου 17, παρ. 4, έχει μεταβατικό χαρακτήρα, οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να γνωστοποιήσουν άμεσα ευρέως, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, την έκδοση της απόφασής τους, ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων πολιτών.  

  

 

Ρυθμίσεις οφειλών Δήμων, Κοινοτήτων, Ν.Π.Δ.Δ., Συνδέσμων και αμιγών Επιχειρήσεων αυτών, προς το Ελληνικό Δημόσιο, Ι.Κ.Α., Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και Τ.Α.Δ.Κ.Υ.

(άρθρο 17 παρ.5 και 6)

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 17, παρέχεται η δυνατότητα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Συνδέσμους και αμιγείς Επιχειρήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Δ.Ε.Υ.Α, να εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό της κύριας οφειλής των ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών τους προς το Δημόσιο και των υποχρεώσεών τους προς ΙΚΑ, ΤΥΔΚΥ και ΤΑΔΚΥ από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, ως την 2.10.2006, απαλλαγμένο από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε άλλης πρόσθετης επιβάρυνσης. Η βασική οφειλή θα πρέπει να καταβληθεί ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου του έτους 2007 (31.8). Σε περίπτωση μη καταβολής κατά τα ανωτέρω, του ποσού των προαναφερομένων οφειλών, καθίσταται απαιτητό το σύνολο κάθε οφειλής μαζί με τις κάθε είδους νόμιμες προσαυξήσεις. Οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από τη δημοσίευση του νόμου και εφεξής καταβάλλονται κανονικά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, που αφορούν φορολογικές και διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής έληξε μέχρι την 2.10.2006, μπορούν να υποβληθούν ομοίως έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου του έτους 2007, χωρίς κυρώσεις. Τονίζεται ότι, τυχόν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα που έχουν ήδη καταβληθεί για την παραπάνω αιτία δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται.

Οι παραπάνω οφειλές είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται με συνομολόγηση δανείου με το Κράτος, με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού και με κάθε είδους δημόσιους οργανισμούς και Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 176 του Κ.Δ.Κ.. Ειδικά για αυτή την κατηγορία δανείων, η απόφαση του Δημοτικού, Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου του έτους 2007 (30.3). Στο εισηγητικό μέρος της παραπάνω σχετικής απόφασης, θα πρέπει επιπρόσθετα να εμπεριέχεται:

 

         - πίνακας ανά κατηγορία ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών, μέχρι την 2.10.2006, με τα αντίστοιχα ποσά,

         - ότι οι εν λόγω ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές απορρέουν από υποχρεώσεις που εξακολουθούν να οφείλονται.

        -  πιστοποίηση του αντίστοιχου φορέα (Ελληνικό Δημόσιο, Ι.Κ.Α., Τ.Υ.Δ.Κ.Υ και Τ.Α.Δ.Κ.Υ.), από την οποία θα προκύπτει το σύνολο της κύριας οφειλής μέχρι την 2.10.2006 (χωρίς πρόσθετους φόρους, προσαυξήσεις κλπ.), όπου αυτό είναι δυνατόν, ή πιστοποίηση ιδίου περιεχομένου της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του δανειολήπτη.

 

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι, στην παρούσα ρύθμιση δεν εντάσσονται οι οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και το Ι.Κ.Α. των Δ.Ε.Υ.Α. και των αμιγών Δημοτικών, Κοινοτικών και Διαδημοτικών Επιχειρήσεων, ακόμη και εάν αυτές τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, που ανελήφθησαν από τους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συστήσει, σύμφωνα με την περ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.3320/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του Ν.3448/2006. Δίνεται όμως παράταση των προθεσμιών της προαναφερθείσας διάταξης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Ν.3491/2006. Έτσι οι υπόχρεοι Ο.Τ.Α., μπορούν πλέον να εξοφλήσουν τις παραπάνω οφειλές μέχρι την 2.4.2007. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν οι ευεργετούμενες Επιχειρήσεις να υποβάλλουν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που αφορούν περιόδους που έληξαν μέχρι την 23.2.2005, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Η προβλεπόμενη αίτηση δανειοδότησης του Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υποβάλλεται στο εν λόγω Ταμείο μέχρι την 2.12.2006 και η έγκριση του σχετικού δανείου από αυτό, γίνεται εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι, οι προθεσμίες των δύο μηνών, υποβολής αίτησης δανειοδότησης και έγκρισης του δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι ενδεικτικές, ενώ η 2.4.2007 είναι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των οφειλομένων.   

 

Κατάργηση Λογαριασμού Π.Α.Κ.Υ.

(άρθρο 17 παρ. 7)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 17, ο Λoγαριασμός που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο « Πληρωμές Αποδοχών Κοινοτικών Υπαλλήλωv », καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Συνεπώς, η καταβολή των αποδοχών των τακτικών υπαλλήλων των Κοινοτήτων που δεν καταργήθηκαν με τον ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α΄), παύει να διενεργείται μέσω του ανωτέρω Λογαριασμού και στο εξής, οι πιστώσεις για την πληρωμή των αποδοχών των ανωτέρω υπαλλήλων  θα εγγράφονται στους οικείους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισμών των Κοινοτήτων, κατά τα ισχύοντα για τους λοιπούς υπαλλήλους των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. της Χώρας.

 

 Χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.

(άρθρο 17 παρ. 8)

 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, παρέχεται ρητά η δυνατότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού να κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, για την κάλυψη υπηρεσιακών τους αναγκών, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, με τη χορήγηση συσκευών σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων τους, προκειμένου με ευθύνη τους να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους ή προσωπικό των υπηρεσιών τους.

Με τον τρόπο αυτό, συμπληρώνεται το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (ΦΕΚ 195/Α), όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις όμοιες της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138/Α) και ισχύουν, το ρυθμιστικό πεδίο των οποίων περιλάμβανε αποκλειστικά αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α..

Η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας από υπηρεσιακούς παράγοντες των Ο.Τ.Α., ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας των δήμων, κοινοτήτων και νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους, λαμβανομένης υπόψη της συνεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους.

Αυτό γιατί, πέραν των αναγκών των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για άμεση επικοινωνία, η επιτυχής άσκηση του έργου των ΟΤΑ σε πολλές περιπτώσεις απαιτεί την μετάβαση υπαλλήλων τους, ή και κλιμακίων, σε τόπο εκτός των χώρων εργασίας τους, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται επιτόπου αντιμετώπιση προβλημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την πολιτική προστασία ή οι αρμόδιες υπηρεσίες επί θεμάτων υγειονομικού ελέγχου.

Με τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, παρέχεται ένα ενιαίο πλαίσιο χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, το οποίο έχει ως θετική επίπτωση την άρση τυχόν ερμηνευτικών διαφωνιών και αμφιβολιών ως προς τη νομιμότητα των σχετικών δαπανών.

2. Η θέσπιση συγκεκριμένων προϋποθέσεων και ορίων έχει σαν σκοπό την οριοθέτηση των διενεργούμενων δαπανών, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αλόγιστη χρήση τέτοιων υπηρεσιών και να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός των Ο.Τ.Α. μόνο με το κόστος που απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Έτσι, ως ανώτατος αριθμός συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που μπορεί να χορηγεί κάθε ένας Ο.Τ.Α., καθορίζεται με τις συγκεκριμένες διατάξεις:

α) Για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, έως τρεις συνδέσεις. Εξαιρούνται:

- η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά, όπου χορηγούνται έως τέσσερις συνδέσεις και

- το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών, όπου χορηγούνται έως πέντε συνδέσεις.

β) Για τους Δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους και τις Κοινότητες, μια σύνδεση.

γ) Για τους Δήμους με πληθυσμό από 5.001 έως 20.000 κατοίκους, έως δύο συνδέσεις.

δ) Για τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, έως τρεις συνδέσεις.

3. Σε ό,τι αφορά το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο μηνιαίας δαπάνης, εντός του οποίου μπορεί να κάνει χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ισχύουν τα εξής:

i) Για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, το ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό του Αντινομάρχη, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά από την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 3274/2004, όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις όμοιες της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3345/2005.

ii) Για τους Δήμους και τις Κοινότητες, το ανώτατο όριο δαπάνης ανά τηλεφωνική σύνδεση ισούται με αυτό του Αντιδημάρχου, όπως προσδιορίζεται κάθε φορά από την ίδια απόφαση.

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού.

4. Με απόφαση του Νομάρχη, του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας, κατά περίπτωση, καθορίζεται:

  • ο συγκεκριμένος προϊστάμενος οργανικής μονάδας στον οποίο χορηγείται, με ευθύνη του, κάθε φορά η συσκευή κινητής τηλεφωνίας,

  • το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η συσκευή στον προϊστάμενο αυτόν (μπορεί να είναι συγκεκριμένο ή και μέχρι την έκδοση νεότερης όμοιας απόφασης), καθώς και

  • το ανώτατο όριο δαπάνης που μπορεί να πραγματοποιείται για κάθε σύνδεση.

Στην αποφασιστική αρμοδιότητα των οργάνων αυτών, κατά συνέπεια, εναπόκειται να καθορίσουν τα ανωτέρω αλλά και να αλλάξουν το χρήστη, το χρονικό διάστημα χρήσης ή και το όριο της δαπάνης, με νεότερη απόφασή τους, εφόσον εκτιμήσουν ότι κάτι τέτοιο απαιτείται.

Την παρούσα εγκύκλιο, η οποία έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας –www.ypes.gr-, παρακαλούμε όπως γνωστοποιήσετε άμεσα στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς σας, κοινοποιώντας μας το σχετικό έγγραφό σας. 

Τέλος επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 53, παρ.3 του Ν.1416/84, οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν οποτεδήποτε να διενεργούν ελέγχους στους χώρους λειτουργίας των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, προκειμένου να διαπιστώσουν αν τηρούνται κανονικά τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο για την είσπραξη του τέλους.                        Με τη συγκεκριμένη διάταξη επιδιώκεται να καταστεί πιο λειτουργικός και αποτελεσματικός ο έλεγχος της ακρίβειας της δήλωσης που υποβάλλεται για την είσπραξη του τέλους παρεπιδημούντων και για λόγους ισονομίας με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. και στην πλειοψηφία τους καταβάλλουν το τέλος σε τριμηνιαία βάση, προβλέπεται ανάλογη ρύθμιση και για τις ανωτέρω επιχειρήσεις, των οποίων η υποχρέωση μέχρι σήμερα ήταν μηνιαία.
Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm