Open menu
11 | 08 | 2022

Αθήνα  04/08/2006

Π.Κ. 106

 

Κλαδική τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας (3.8.2006) που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής.

 

Στην Αθήνα την (3.8.2006) μεταξύ των συμβαλλομένων στο παρόν. Αφ’ ενός του «Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών» , ο οποίος νόμιμα εκπροσωπείται από την Πρόεδρό του ¶ννα Μπουλντούμη και την Γ. Γραμματέα Αλίκη Δενδρινού Καρυστιανού, οι οποίες είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένες από το ΔΣ του Συνδέσμου τους για την υπογραφή της παρούσης και αφετέρου του Σωματείου με την επωνυμία «Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Νομού Αττικής», το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. ¶ρτεμι Κυπριώτου και την Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. Αγγελλική Παρασκευοπούλου, οι οποίες για την υπογραφή της παρούσης τυγχάνουν νόμιμα εξουσιοδοτημένες από το ΔΣ της ανωτέρω συνδικαλιστικής οργάνωσης, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κατωτέρω μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις κατόπιν προσκλήσεως της εργατικής πλευράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 1876/90.

Συνάπτουν μεταξύ τους Συλλογική Σύμβαση Εργαζομένων που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής και σύμφωνα με τους -ειδικότερους όρους και συμφωνίες που ακολουθούν:

 

1. Αποδοχές

α) Για τους διδάσκοντες ξένη γλώσσα η(κατώτερη αμοιβή για κάθε διδακτική ώρα (απασχόλησης) ορίζεται ως εξής:

i) για το διάστημα από 1-9-2006 μέχρι 31-8-2007 στο ποσό των 7,4 ευρώ.
ii) για το διάστημα από 1-9-2007 μέχρι 31-8-2008 στο ποσό των 7,8 ευρώ ευρώ.

β) Όταν οι διδάσκοντες ξένη γλώσσα απασχολούνται λιγότερες από, πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως τα ανωτέρω όρια αμοιβής ανά ώρα διδασκαλίας ορίζονται ως εξής:

i) για το διάστημα από 1-9-2006 μέχρι 31-8-2007 στο ποσό των 7,7ευρώ.
ii) για το διάστημα από 1-9-2007 μέχρι 31-8-2008 στο ποσό των 8,2 ευρώ.

γ) Η αμοιβή αυτή όπως ορίζεται ανωτέρω (α, β) προσαυξάνεται με επίδομα πολυετίας κατά 5% για κάθε τριετία πραγματικής απασχόλησης του εργαζομένου και μέχρι τέσσερις τριετίες.
δ) Στους άνω εργαζομένους που υπάγονται στην απόφαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου ποσοστού 10%.

Το επίδομα αυτό αποτελεί μέρος των τακτικών αποδοχών κάθε εργαζομένου και καταβάλλεται εφόσον ο δικαιούχος έχει τελέσει γάμο πριν ή κατά την διάρκεια της εργασιακής του σχέσης.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους άγαμους γονείς ανεξαρτήτως φύλου εφόσον έχουν αποδεδειγμένα την επιμέλεια παιδιού έως 18 ετών και στους διαζευγμένους - ¶ντρες.
ε) Για τους λοιπούς απασχολούμενους στα Κ.Ξ.Γ. (γραμματείς, καθαρίστριες, ταμίες, υπαλλήλους γραφείου κλπ.) που απασχολούνται με πλήρες ωράριο, τα κατώτατα όρια αμοιβής ορίζονται ίδια με αυτά που προβλέπονται στις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα του καθενός σύμφωνα με την αντίστοιχη ομοιεπαγγελματική ή κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Ειδικότερα για τους υπαλλήλους γραφείου και τους γραμματείς θα εφαρμόζονται ο βασικός μισθός και τα επιδόματα της κλαδικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για τους ταμίες η ίδια ως άνω σύμβαση, για τις καθαρίστριες η ίδια ως άνω κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας.
στ) Όταν οι απασχολούμενοι της παραγράφου (ε) έχει συμφωνηθεί να απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου )διάρκειας μικρότερης των οκτώ μηνών, οι βασικοί μισθοί στην κατά παραπομπή εφαρμοζόμενη αντίστοιχη κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας ορίζονται κατά 4% υψηλότεροι από τους προβλεπόμενους.

2. Θεσμικά θέματα

α) Η ώρα διδασκαλίας διαρκεί 50 λεπτά της ώρας και το διάλειμμα 10.
β) Ο διδάσκων ξένη γλώσσα προσέρχεται στο κέντρο διδασκαλίας 10 λεπτά τουλάχιστον πριν την έναρξη του μαθήματος.
γ) Κατά την ώρα των διαλειμμάτων όλοι οι εργαζόμενοι παραμένουν εντός του Κέντρου, εκτός αν λάβουν προς τούτο ρητά άδεια του υπευθύνου του Κέντρου.
δ) Οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να εργαστούν κατά τις εξαιρέσιμες επίσημες αργίες. Αν ωστόσο δεχθούν να απασχοληθούν, η ωριαία αμοιβή τους προσαυξάνεται σύμφωνα με το νόμο.
ε) Ο χρόνος απασχόλησης που συμπίπτει με ημέρες εξαιρέσιμων αργιών αμείβεται κανονικά ως εάν ο εργαζόμενος είχε απασχοληθεί σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα.
στ) Το συμφωνηθέν οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των διδασκόντων ξένη γλώσσα μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τα παρακάτω: Οριστικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα θεωρείται αυτό που έχει διαμορφωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών και των λοιπών εργαζομένων του Κέντρου. Μέχρι τότε οι διδάσκοντες ξένη γλώσσα αμείβονται για τις πραγματικές ώρες διδασκαλίας που έχουν απασχοληθεί. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή τόσο για το σύνολο των ωρών απασχόλησης όσο και για την εβδομαδιαία κατανομή τους και για τους λοιπούς εργαζομένους στο Κέντρο.
Επιτρέπεται στον εργοδότη να αναδιαρθρώσει το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των διδασκόντων ξένη γλώσσα του Κέντρου έστω και αν η αλλαγή αυτή οδηγήσει σε αύξηση ή και μείωση των ωρών διδασκαλίας με αντίστοιχη αυξομείωση της αμοιβής του διδάσκοντος ξένη γλώσσα μέχρι 10% του συμφωνηθέντος οριστικού ωραρίου. Ώρες διδασκαλίας που αφαιρούνται από το πρόγραμμα του διδάσκοντος ξένη γλώσσα λόγω κατάργησής τους (διάλυση τμήματος, αποφοίτηση μαθητών, ολοκλήρωση ύλης κλπ.) δεν συνυπολογίζονται στο παραπάνω ποσοστό του 10%.

3. Μεταβατική γενική ρύθμιση

1. Τυχόν ήδη ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές εξακολουθούν να καταβάλλονται.
2. Οι όροι και οι συνθήκες εργασίας πού έχουν ήδη συμφωνηθεί με ατομικές συμβάσεις εργασίας και είναι ευνοϊκότεροι από τα προβλεπόμενα στην παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν, υπερισχύουν της παρούσης και δεν επιτρέπεται η μεταβολή τους εις βάρος του εργαζόμενου.
3. Για όσες ρυθμίσεις δεν προβλέπονται στην παρούσα ΣΣΕ ισχύουν οι διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας.

4. Ισχύς - Διάρκεια

Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας έχει διετή διάρκεια και ισχύει από την 1.9.2006 μέχρι 31.8.2008.
 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm