Open menu
28 | 10 | 2021

Αθήνα  02/08/2006

Π.Κ. 101

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου όλης της χώρας.

 

Σήμερα την 1 Αυγούστου 2006 στην Αθήνα, ενώπιον του Μεσολαβητή του Ο.ΜΕ.Δ. Θεόδωρου Κουτρούκη, οι υπογράφοντες:
1. Μετάξια Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας ως εκπρόσωποι της «Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος - Ο.Ι.Υ.Ε.» και
2. Λάμπρος Παπαϊωάννου ως πληρεξούσιος δικηγόρος των οργανώσεων «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών και Βιβλιοχαρτοπωλών- Π.Ο.Ε.Β.» και «Ένωση Εκδοτών Βιβλίου Ελλάδος- ΕΝ.Ε.Β.Ε.», συμφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο εφαρμογής


Α. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοπωλεία τα οποία λειτουργούν ως αυτοτελή τμήματα στα πολυκαταστήματα, βιβλιοχαρτοπωλεία στα οποία η διακίνηση του βιβλίου αποτελεί σημαντικό τμήμα της εμπορικής τους δραστηριότητας, εκδοτικούς οίκους και τις αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίων όλης της χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Πωλητές βιβλίων σε βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης και το κύριο αντικείμενο εργασίας τους είναι η πώληση των βιβλίων.
2. Δειγματιστές, οι οποίοι εργάζονται σε αποθήκες (πρακτορεία) χονδρικής πώλησης βιβλίου και σε εκδοτικούς οίκους. Το αντικείμενο της εργασίας τους είναι να ενημερώνουν τα βιβλιοπωλεία για τις νέες εκδόσεις και να παίρνουν παραγγελίες βάσει των ελλείψεων που έχουν τα βιβλιοπωλεία να κάνουν το διακανονισμό για την πληρωμή της επιχείρησης που δουλεύουν από τα βιβλιοπωλεία και να παρακολουθούν το λογαριασμό του κάθε πελάτη.
3. Διορθωτές - επιμελητές, οι οποίοι εργάζονται σε εκδοτικούς οίκους και το αντικείμενο της εργασίας τους είναι η διόρθωση και η επιμέλεια των υπό έκδοση κειμένων.
4. Γραμματείς προϊσταμένων.
5. Προσωπικό γραφείου (υπάλληλοι γραφείου, αποθηκάριοι, εισπράκτορες, κλητήρες).
6. Λογιστές και βοηθοί λογιστές.
7. Καθαριστές, καθαρίστριες.
8. Φύλακες, νυκτοφύλακες, θυρωροί.
9. Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων.
10. Προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).
11. Διακοσμητές-τριες, με τους όρους της Δ.Α. 21/1997.

Β. Η παρούσα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (Ο.Ι.Υ.Ε.).
Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις για λογαριασμό της ΟΙΥΕ.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια


Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, των υπαγομένων στην παρούσα κατηγοριών εργαζομένων, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 6.5.2006, αυξάνονται από 7.5.2006 κατά ποσοστό 2,2%. Στη συνέχεια, οι παραπάνω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2006, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2,3% από 1.9.2006.
Για το έτος 2007, οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, των υπαγομένων στην παρούσα κατηγοριών εργαζομένων, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2006, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 3,1%. Στη συνέχεια, οι παραπάνω βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2007, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 3% από 1.9.2007.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Επιδόματα


1. Επίδομα ισολογισμού: Το επίδομα Ισολογισμού που χορηγείται στους λογιστές και βοηθούς λογιστές οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας, ορίζεται σε ποσοστό 73% και υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.
2. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας καθαριστών - καθαριστριών: Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας που χορηγείται στους καθαριστές-καθαρίστριες που υπάγονται στην παρούσα, ορίζεται σε ποσοστό 8% υπολογιζόμενο επί των βασικών τους ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται κάθε φορά με βάση τα χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας τους.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Διάφορες διατάξεις


Α) Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς, παρέχεται η δυνατότητα αγοράς βιβλίων από τους εκδοτικούς οίκους μέχρι 12 τον αριθμό κατ’ ανώτατο όριο το έτος, με έκπτωση 40%. Για την αγορά των βιβλίων εκδίδεται κατ’ έτος ειδικό βιβλιάριο από την πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην οποία ανήκει αυτός στο οποίο τίθεται η σφραγίδα του εκδοτικού οίκου και η αντίστοιχη ημερομηνία για την αγορά κάθε βιβλίου που πραγματοποιείται με την ως άνω έκπτωση.
Β) Ως ημέρα αργίας για τους υπαγόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας μισθωτούς καθορίζεται και η ημέρα της Καθαράς Δευτέρας. Οι μισθωτοί που θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται προσαύξηση του 1/25 του μηνιαίου μισθού τους ή του ημερομισθίου τους κατά 75%.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Ρυθμίσεις ΕΓΣΣΕ


Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2006-2007 και των προηγούμενων αυτής στο βαθμό που είναι ευνοϊκότερες από τις ήδη ισχύουσες.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Τελικές διατάξεις


Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της 49/2005 Δ.Α. εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ και ΔΑ), καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακές συνήθειες, έθιμα κλπ δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας αρχίζει στις 7.5.2006 και λήγει στις 31.12.2007.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm