Open menu
05 | 12 | 2021

Αθήνα  03/08/2006

Π.Κ. 102

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας πτυχιούχων μηχανικών κλωστοϋφαντουργών Τ.Ε.Ι.

 

Στην Αθήνα σήμερα, 28 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός Δ. Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και εκπρόσωπος αυτού, Δ. Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Ν. Σκορίνης, Γενικός Γραμματέας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και αφ’ ετέρου Ν. Ηλιόπουλος, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, για την υπογραφή αυτής της ΣΣΕ συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο Ισχύος


Στην παρούσα ΣΣΕ υπάγονται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι ΤΕΙ και των ισοτίμων προς αυτά σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, της ειδικότητας Κλωστοϋφαντουργών, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα εάν, επιπροσθέτως προς τα ανωτέρω, απασχολούνται και με εμπορικά καθήκοντα.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικοί Μισθοί


1. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005, αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2006, αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 σε ποσοστό 3%.
2. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2006, αυξάνονται από 1-1-2007 κατά ποσοστό 3% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2007, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2,6%.
3. Επί των βασικών μηνιαίων μισθών υπολογίζεται το παρακάτω χορηγούμενο επίδομα:

Επίδομα παιδιών, ανέρχεται σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι το 18° έτος της ηλικίας τους, εφόσον τα παιδιά δεν εργάζονται και συντηρούνται από τον/την εργαζόμενο/η και είναι άγαμα. Σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το επίδομα αυτό καταβάλλεται εφόσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται, μέχρι το 25° έτος της ηλικίας του. Τέλος σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε σχολές ΙΕΚ ή ισότιμες αυτών, το επίδομα τέκνων καταβάλλεται εφόσον το παιδί είναι άγαμο και εργάζεται μέχρι το 21° έτος της ηλικίας του.

 

ΑΡΘΡΟ 3


Ο ΣΕΒ αναλαμβάνει να προτρέπει τα μέλη του να παρέχουν τις αναγκαίες διευκολύνσεις, που θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους την παρακολούθηση συνεδρίων ή σεμιναρίων, που έχουν σχέση με την επιστήμη τους και το συγκεκριμένο αντικείμενο της εργασίας τους.

 

ΑΡΘΡΟ 4


Σε περίπτωση που η συμμετοχή των εργαζομένων σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους, ο ΣΕΒ προτρέπει τα μέλη του ώστε να αναλαμβάνουν την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής των τεχνικών επιστημόνων σε αυτές τις εκδηλώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Συμφωνία για την τηλεργασία


Τα μέρη αποφασίζουν την άμεση εφαρμογή της ευρωπαϊκής συμφωνίας - πλαισίου για την τηλεργασία, που συνήφθη από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (C.E.S.), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα (UNICE), την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP).

 

ΑΡΘΡΟ 6

Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)


Τα μέρη εμμένουν στην ανάγκη άμεσης θεσμικής κατοχύρωσης της αυτονομίας του ΛΑΕΚ, με την μετατροπή του σε Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που είχε προσαρτηθεί στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003.
Η νομική μορφή του ΛΑΕΚ παράλληλα με τη βελτίωση τής λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του θα εξασφαλίσει την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συνεστήθη από τα συμβαλλόμενα στην ΕΓ-ΣΣΕ μέρη.
Επαναλαμβάνεται το άρθρο 12 παρ. 4 και 5 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 που ορίζει ότι: Α) Το ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δομών της Γ.Σ.Ε.Ε ανέρχεται σε 45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%, Β) Τα. συμβαλλόμενα, μέρη αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών δομών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης τους να ανέρχεται σε 20%.

 

ΑΡΘΡΟ 7

Φορολογία Αποζημίωσης Καταγγελίας


Τα μέρη συμφωνούν να προβούν από κοινού στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλαγή από κάθε φόρο της αποζημίωσης που καταβάλλεται λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 8

Στήριξη Οικογένειας και Ενίσχυση Γυναικείας Απασχόλησης


Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων, τα μέρη συμφωνούν:

Α) στην προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη καταβολή από τον ΔΛΟΕΜ του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους που λαμβάνουν την γονική άδεια ανατροφής του άρθρου 5 Ν. 1483/1984 , όπως εκάστοτε ισχύει, και των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων.
Β) για τη προώθηση μέσω του ΛΑΕΚ δράσεων για την διευκόλυνση της αναπλήρωσης, με ανέργους, εργαζομένων γυναικών κατά το χρόνο απουσίας από την εργασία τους με άδεια κύησης και λοχείας.
Γ) σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά την διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 ΕΓΣΣΕ 1993 όπως ισχύει δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση


Τα μέρη δεσμεύονται να σχεδιάσουν και υποστηρίξουν κοινές δράσεις για την αναβάθμιση της δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Εκπαιδευτική ¶δεια για Φοίτηση στο Κ.ΑΝ.Ε.Π. Γ.Σ.Ε.Ε.


Χορηγείται άδεια 9 μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους /ες, που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (Κ.ΑΝ.Ε.Π.-Γ.Σ.Ε.Ε.).
Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζόμενου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής.
Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζόμενους.
Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόμενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Ασφαλιστικό


Τα συμβαλλόμενα μέρη υποστηρίζουν την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της κοινωνικής αποτελεσματικότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
Εκτιμούν ότι η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος καθώς και η ισορροπημένη οικονομικά και κοινωνικά προοπτική του ΙΚΑ, προϋποθέτουν την προώθηση κάθε ενδεδειγμένου μέτρου όπως έγκαιρη είσπραξη των νομοθετημένων πόρων, την απόδοση από το Κράτος των οφειλομένων καθώς και την ουσιαστική και αποτελεσματική καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 12


Αποδοχές ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, σ.σ.ε. ή δ.α., έθιμα, ατομικές συμβάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να Ισχύουν.

 

ΑΡΘΡΟ 13


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2008.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm