Open menu
05 | 12 | 2021

Αθήνα  04/08/2006

Π.Κ. 105

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνικών αγγειοπλαστών τροχού και φόρμας, σωληνοποιίας και εργοστασίων καλλιτεχνικής και βιοτεχνικής κεραμικής όλης της χώρας.

 

Στην Αθήνα σήμερα 4.8.2006 οι υπογράφοντες αφενός ο Πρόεδρος ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γενικός γραμματέας της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αφετέρου ο Κος ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Πρόεδρος και ο Κος ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γενικός Γραμματέας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΈΧΝΙΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε. συνομολόγισαν και συναπεδέχθηκαν τα εξής:

Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγονται οι εργατοτεχνίτες Αγγειοπλάστες Τροχού Φόρμας, Σωληνοποιίας και Εργοστασίων Καλλιτεχνικής και Βιοτεχνικής όλης της Χώρας.

1. ΒΑΣΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2006
Τα βασικά ημερομίσθια των παραπάνω κατά ειδικότητα μισθωτών όπως έχουν διαμορφωθεί την 31/12/2005 με βάση την από 08/11/2004 Σ.Σ.Ε. του κλάδου για τα έτη 2006-2007 αυξάνονται από 01/01/2006 ως εξής:

α) Την 01/01/2006 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,1%
β) όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31/08/2006 με βάση την προηγούμενη περίπτωση β. αυξάνονται από 01/09/2006 κατά ποσοστό 3,1%.

2. ΒΑΣΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2007
Τα ανωτέρω βασικά ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30104/2007 με βάση την προηγούμενη περίπτωση 2 της παραγράφου Α), αυξάνονται από 01/05/2007 κατά ποσοστό 5,2%

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1. Υδρορρυθμιστές, Πρακτικοί Διακοσμητές Ελευθέρου σχεδίου Χαλκομανιών Τόρνου και τροχού όλων των ειδών Αγγειοπλαστικής.
2.Λασπάδες Σουρωτές, Καμινευτές, Eκκαμινευτές παντός τύπου κλειβάνου τροφοδότες ΕΚ των πρεσσών Σωλήνων και λοιπών προϊόντων Αγγειοπλαστικής. Μεταφορείς πυλού απασχολούμενοι με όλες τις ειδικότητες στοιβαδόροι Καθαρισμού θυρών κλειβάνου Ιχνογραφικών Απομιμήσεων Υαλώτες - Συσκευαστές Προϊόντων άνω των 18 ετών.
3. Τυποποιοί
4. Ψήστες Τροχού Φόρμας Τεχνιτών Ξηραντηρίων Υαλωτές Προϊόντων Εργάτες Πρέσσας Πυλού Ανθρακείς.
5. Εργάτες χωρίς ειδικότητα άνω των 18 ετών.
Τα προβλεπόμενα από τις προηγούμενες Σ.Σ.Ε. του κλάδου επιδόματα υπολογίζονται επί των κάθε φορά βασικών ημερομισθίων ήτοι:
α) Πολυετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 10% για την πρώτη δεύτερη και τρίτη τριετία και 5% για τις υπόλοιπες 3 τριετίες (σύνολο 6 τριετίες). Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις των προηγούμενων εργοδοτών στους οποίους απασχολήθηκαν οι εργαζόμενοι.
β) Γάμου εκ ποσοστού 10% στους έγγαμους άνδρες και γυναίκες εργαζομένους. Το παραπάνω επίδομα χορηγείται και στους χήρους - χήρες, διαζευγμένους - νες καθώς και τις άγαμες μητέρες, εφόσον όμως όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.
Σε κάθε περίπτωση τα καθοριζόμενα από την παρούσα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών της ΕΓΣΣΕ που ισχύουν κάθε φορά.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για όλους τους εργαζομένους στα Εργοστάσια και εργαστήρια Αγγειοπλαστικής Τροχού Φόρμας Σωληνοποιίας και Εργαζομένων Καλλιτεχνικής και Βιοτεχνικής Κεραμικής όλης της Χώρας και των εργαζομένων στην διακόσμηση προϊόντων, είτε τα προϊόντα από την ίδια επιχείρηση είτε τα προμηθεύονται από τρίτους καθορίζεται σε ποσοστό 25%.
Τούτο υπολογίζεται επί των εκάστοτε ισχύοντα κατώτατων βασικών ορίων ημερομισθίων ή μισθών όπως έχουν διαμορφωθεί.
(Σ.Σ.E. 07/03/1982, Πρακ. Υπουργείου Εργασίας). 57/22.4.82 Πράξη Κατάθεσης Ειρηνοδικείου Αθήνας 27/3.5.82 Ανακοίνωση Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 15218/11.5.82. τυχόν υφιστάμενες μέχρι σήμερα συμφωνίες ή συνήθειες για το ύψος των αποδοχών δεν καταργούνται με την παρούσα.
α. Η φόρμα που προβλέπεται από την παρ. 4 της Υ.Α. 56671/1963, χορηγείται κάθε χρόνο σε όλους τους μισθωτούς της παρούσας Σ.Σ.Ε. και αποτελείται από δύο τεμάχια (σακκάκι, παντελόνι) από δίμυτο ύφασμα και ανήκει στην κυριότητα του εργοδότη.
β. Τα υποδήματα που προβλέπει η παρ. 7 της Υ.Α. 15478/56 για όλους τους μισθωτούς οι οποίοι πραγματοποίησαν πενήντα ημερομίσθια στον ίδιο εργοδότη πρέπει να είναι του τύπου αρβύλων του στρατού με ή χωρίς περισφύρια.

 

ΑΡΘΡΟ 7

¶δεια γάμου


Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 καθορίζεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες - ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.
 

ΑΡΘΡΟ 8

¶δεια γέννησης παιδιού


Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.
 

ΑΡΘΡΟ 9

¶δεια μητρότητας


Σε συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα Επτά (17) εβδομάδες.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993.
 

ΑΡΘΡΟ 10

Αποζημίωση εργατοτεχνιτών


Οι αποζημιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), του 2002-2003 (άρθρο 4) και του 2004-2005 (άρθρο 4) αυξάνονται κατά πέντε (5) ημερομίσθια, όταν οι εργατοτεχνίτες έχουν συμπληρωμένα είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) χρόνια υπηρεσίας και κατά πέντε (5) ημερομίσθια, όταν συμπληρωμένα τριάντα (30) έτη και άνω.
Μετά τις ανωτέρω βελτιώσεις οι αποζημιώσεις καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη /τριας:

 

Χρόνος υπηρεσίαςΑποζημίωση
Από 2 μήνες έως 1 έτος5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη17 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω165 ημερομίσθια


ΑΡΘΡΟ 11

Ετήσια κανονική άδεια

 

α) Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής. ¶δειας (Α.Ν 5391-1945, όπως ισχύει) με αποδοχές, καθορίζεται βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
β) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο η είκοσι πέντε (25) ημερών, αν εργάζεται πενθήμερο.

 

ΑΡΘΡΟ 12

¶δεια θηλασμού και Φροντίδας παιδιών


α) Η άδεια θηλασμού και Φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρίας τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό.
β) Το μειωμένο ωράριο (“άδεια”) θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος /η με αίτησή τoυ/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.
γ) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού , δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζομένη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
δ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω, όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
ε) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
στ) Η άδεια Φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 13

¶δεια ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών


Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος /η έχει τρία παιδιά και πάνω.

 

ΑΡΘΡΟ 14

¶δεια επιμέλειας παιδιού


α) Στους εργαζόμενους /ες, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο /η γονέα, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων η μερών.
β) Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων χορηγείται, εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
 

ΑΡΘΡΟ 15

¶δεια για μετάγγιση αίματος


α) Εργαζόμενη με εξαρτημένη θέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
β) Στους Φυσικούς ή θετούς γονείς του παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Στήριξη Οικογένειας και Ενίσχυση Γυναικείας Απασχόληση


Με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και διευκόλυνση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζόμενων, τα μέρη συμφωνούν ότι:
Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν Φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του θηλασμού, το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993 όπως ισχύει δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.

 

ΑΡΘΡΟ 17

¶δεια λόγω θανάτου συγγενούς


Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
 

ΑΡΘΡΟ 18

Προστασία «εξαρτημένου» εργαζομένου


Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.

 

ΑΡΘΡΟ 19

¶δεια λόγω AIDS


Εργαζόμενοι /νες με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι /ες είναι φορείς ή πάσχουν από, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.
 

 

ΑΡΘΡΟ 20

Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής


Η δήλωση με την οποία τα μέλη του Σωματείου γνωστοποιούν προς την επιχείρηση ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής τους, όπως και η ανάκληση αυτής, μπορεί να γίνεται και μέσω του.

 

ΑΡΘΡΟ 21

Εκπαιδευτική ¶δεια για Φοίτηση στο Κ.ΑΝ.Ε.Π.- Γ.Σ.Ε.Ε.


Χορηγείται άδεια 9μηνών χωρίς αποδοχές σε εργαζόμενους /ες που εκάστοτε φοιτούν στο Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε. (Κ.ΑΝ.Ε.Π. - Γ.Σ.Ε.Ε.). Η άδεια χορηγείται κατόπιν συμφωνίας εργαζομένου και επιχείρησης εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία αυτής. Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές συμφωνείται να καταβάλλονται από τον ΛΑΕΚ, υπό μορφή υποτροφίας.
Η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από 20 άτομα, σε ολόκληρη τη χώρα, και αφορά επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 100 εργαζομένους. Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να χορηγείται σε περισσότερα από ένα άτομο ανά επιχείρηση για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 1000 εργαζόμενους.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου ορίζεται δεκαετής.
 

Ισχύς της παρούσας.


Η παρούσα Σ.Σ.Κ ισχύει από 1.1.2006.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm