Open menu
05 | 12 | 2021

Αθήνα  03/08/2006

Π.Κ. 104

 

Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών –τριών χαρτοποιίας κ.λπ. όλης της χώρας.

 

Στην Αθήνα σήμερα την 19 Ιουλίου 2006, οι παρακάτω αναφερόμενοι αφενός Διονύσιος Νικολάου , Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, Διονύσιος Νικολάου ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Χάρτου, Δημήτριος Ασημακόπουλος, Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας και αφετέρου Δρακόπουλος Δημήτριος, Πρόεδρος και Γκογκάκης Αθανάσιος, Γεν. Γραμματέας, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Μισθωτών τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, παρουσία του Μεσολαβητή του Ο.Μ.Ε.Δ, Λάμπρου Σέμπου, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την υπογραφή Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, με τους ακόλουθους όρους:

 

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο εφαρμογής


Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι εργατοτεχνίτες -τριες των επιχειρήσεων (βιομηχανιών και βιοτεχνών) χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας και πολτού χάρτου όλης της χώρας.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια


Οι βασικοί μισθοί και τα βασικό ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005, σύμφωνα με τις από 23-62005 Σ.Σ.Ε. αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31--8-2006 αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2006 κατά ποσοστό 3%. Οι συνημμένοι πίνακες, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σ.Σ.Ε.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Επιδόματα


1. Σε όλους τους εγγάμους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα γάμου, σε ποσοστό 10% επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους χήρους -ρες, διαζευγμένους -νες. Καθώς και στους άγαμους γονείς, εφόσον έχουν την επιμέλεια παιδιών.
2. Για όσες κατηγορίες εργαζομένων προβλεπόταν από την 45/91 ΔΑ του ΠΔΔΔ Αθηνών που ακυρώθηκε με την αριθμ. 673/97 απόφαση του ΣτΕ, η χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας και μέχρι επαναπροσδιορισμού του, με οποιοδήποτε τρόπο, καταβάλλεται διορθωτικό ποσό προσαρμοσμένο σε ευρώ, στο ίδιο ύψος που αντιστοιχούσε το παραπάνω επίδομα την 31.12.1997.

 

ΑΡΘΡΟ 4

Ημέρες εβδομαδιαίας Εργασίας


Σχετικά με την ισχύ των σαράντα (40) ωρών και 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, ισχύουν για τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς οι υπ’ αριθμ. 25/83 και 59/83 αποφάσεις του ΔΔΔΔ Αθηνών.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Διάλειμμα Εργασίας


Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς, που απασχολούνται περισσότερες από έξη (6) ώρες την ημέρα/ χορηγείται διάλειμμα εργασίας 15 κάθε εργάσιμη ημέρα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 88/99 (ΦΕΚ 94 τ. Α΄ 1999).

 

ΑΡΘΡΟ 6

Αποζημίωση λόγω καταγγελίας σύμβασης εργατoτεχνιτών -τριών


Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της από 24-5-2004 ΕΓΣΕΕ, οι αποζημιώσεις της παρ. 1 περ. α άρθρο 3 του β.δ. της 16/18.7.1920/ όπως διαμορφώθηκαν με τις ΕΓΣΣΕ του 1989 (άρθρο 7)1 του 1994 (άρθρο 4)/ του 2000-2001 (άρθρο 5) του 2002-2003 (άρθρο 4)1 και του 2006-2007 (άρθρο 3), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη -τριας:

 

ΑΡΘΡΟ 7

Ετήσια άδεια με αποδοχές

 

Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Σε εφαρμογή του άρθρου 5 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ, η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της εrή010ς κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.

 

ΑΡΘΡΟ 8

¶δεια μητρότητας


Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από τη πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 9

¶δεια φροντίδας παιδιού


α) Σε εφαρμογή του άρθρου 6 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 8 της από 24-5-2004 ΕΓΣΣΕ,

- οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών με αφετηρία τη λήξη της άδειας μητρότητας του άρθρου 8 ανωτέρω, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, - με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δυο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
- την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
- το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας του παιδιού.
- το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους αυτούς ως άνω όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
- την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς
- η άδεια φροντίδας παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

β) Σε εφαρμογή του άρθρου 9 της από 24-5-2004 ΕΓΣΣΕ, το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών της παρ. (α) ανωτέρω, όπως ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος-η με αίτησή του/-της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.

 

ΑΡΘΡΟ 10

¶δεια για μονογονεϊκές οικογένειες.


Σε εφαρμογή του άρθρου 7 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ,

- στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία παιδιά ή περισσότερο, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
- η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

ΑΡΘΡΟ 11

¶δεια γάμου και γεννήσεως τέκνου


Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που υπάγονται στην παρούσα και που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές, για όσους εργάζονται πενθήμερο και έξι (6) εργασίμων ημερών με αποδοχές, για όσους εργάζονται εξαήμερο, η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον Α.Ν. 539/1945. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο.
Οι άδειες αυτές δεν συμψηφίζονται με τις άδειες αναψυχής (ετήσιες άδειες) του α.ν. 539/45, όπως ισχύουν.

 

ΑΡΘΡΟ 12

¶δεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών


Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία παιδιά και πάνω.

 

ΑΡΘΡΟ 13

¶δεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης και άδεια λόγω AIDS


α) Σε εφαρμογή του άρθρου 8 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ, εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στο εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια με αποδοχές.
β) Σε εφαρμογή του άρθρου 12 της από 24-5-2004 ΕΓΣΣΕ, στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δέκα εξ (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δυο γονείς, επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
γ) Εργαζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί-ες προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.

 

ΑΡΘΡΟ 14

¶δεια λόγω θανάτου συγγενούς


Σε εφαρμογή του άρθρου 9 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ, στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης


Σε εφαρμογή του άρθρου 10 της από 5-4-2002 ΕΓΣΣΕ, δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μια φορά.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Επιτροπή Ομαδοποίησης Ειδικοτήτων

 

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 17 των από 23-6-2005 Σ.Σ.Ε. Επιτροπή Ομαδοποίησης Ειδικοτήτων παρατείνει τις εργασίες που προβλέπονται στο άρθρο αυτό τις οποίες θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει μέχρι τέλος του 2006.

 

ΑΡΘΡΟ 17

Ισχύς Προηγούμενων Όρων


Κάθε διάταξη προϊσχύουσας ΣΣΕ ή ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ και δεν είναι αντίθετη με αυτήν, εξακολουθεί να ισχύει. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, ΕΓΣΣΕ, ΣΣΕ Διαιτητικές Αποφάσεις, Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας, Εσωτερικούς Κανονισμούς ή και έθιμα, δεν θίγονται από την παρούσα.

 

ΑΡΘΡΟ 18

Ισχύς Προηγούμενων


Η παρούσα ΣΣΕ ισχύει από την 1.1.2006.

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2006 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΧΑΡΤΟΝΟΠΟΙΙΑΣ κλπ
(ΣΣΕ 104, ΠΚΥΑ 104/3.8.2006)

 

1. XAPTΟΠΟΙΙΑ

1.1 ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΧΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΧΑΡΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός

μισθός

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

864,02

86,40

864,02

950,42

3-6

883,29

88,33

883,29

971,62

6-9

904,35

90,44

904,35

994,79

9-12

923,53

92,35

923,53

1.015,88

12-15

954,95

95,50

954,95

1.050,45

15-18

971,05

97,11

971,05

1.068,16

18-21

1.017,63

101,76

1.017,63

1.119,39

21-24

1.063,11

106,31

1.063,11

1.169,42

24-35

1.116,27

111,63

1.116,27

1.227,90

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός

μισθός

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

889,94

88,99

889,94

978,93

3-6

909,79

90,98

909,79

1.000,77

6-9

931,48

93,15

931,48

1.024,63

9-12

951,24

95,12

951,24

1.046,36

12-15

983,60

98,36

983,60

1.081,96

15-18

1.000,18

100,02

1.000,18

1.100,20

18-21

1.048,16

104,82

1.048,16

1.152,98

21-24

1.095,00

109,50

1.095,00

1.204,50

24-35

1.149,76

114,98

1.149,76

1.264,74

 

 

1.2 ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΠΟΠΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός

μισθός

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

807,14

80,71

807,14

887,85

3-6

864,02

86,40

864,02

950,42

6-9

893,81

89,38

893,81

983,19

9-12

920,12

92,01

920,12

1.012,13

12-15

944,98

94,50

944,98

1.039,48

15-18

965,86

96,59

965,86

1.062,45

18-21

1.012,44

101,24

1.012,44

1.113,68

21-24

1.057,90

105,79

1.057,90

1.163,69

24-35

1.110,80

111,08

1.110.80

1.221,88

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός

μισθός

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

831,35

83,14

831,35

914,49

3-6

889,94

88,99

889,94

978,93

6-9

920,62

92,06

920,62

1.012,68

9-12

947,72

94,77

947,72

1.042,49

12-15

973,33

97,33

973,33

1.070,66

15-18

994,84

99,48

994,84

1.094,32

18-21

1.042,81

104,28

1.042,81

1.147,09

21-24

1.089,64

108,96

1.089,64

1.198,60

24-35

1.144,12

114,41

1.144,12

1.258,53

 

 

1.3. ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΕΣ ΑΛΕΣΕΩΣ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

30,85

3,09

30,85

33,94

3-6

32,15

3,22

32,15

35,37

6-9

32,92

3,29

32,92

36,21

9-12

33,84

3,38

33,84

37,22

12-15

34,14

3,41

34,14

37,55

15-18

34,87

3,49

34,87

38,36

18-21

36,50

3,65

36,50

40,15

21-24

38,22

3,82

38,22

42,04

24-35

37,82

3,78

37,82

41,60

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

31,78

3.18

31,78

34,96

3-6

33,11

3,31

33,11

36,42

6-9

33,91

3,39

33,91

37,30

9-12

34,86

3,49

34,86

38,35

12-15

35,16

3,52

35,16

38,68

15-18

35,92

3,59

35.92

39,51

18-21

37,60

3,76

37,60

41,36

21-24

39,37

3,94

39,37

43,31

24-35

41,32

4,13

41,32

45,45

 

 

1.4. ΟΔΗΓΟΙ ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ή ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ (REFINERS)

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

30,67

3,07

30,67

33,74

3-6

31,15

3,12

31,15

34,27

6-9

32,15

3,22

32,15

35,37

9-12

33,29

3,33

33,29

36,62

12-15

33,98

3,40

33,98

37,38

15-18

34,87

3,49

34,87

38,36

18-21

36,50

3,65

36,50

40,15

21-24

38,22

3,82

38,22

42,04

24-35

40,12

4,01

40,12

44,13

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

31,59

3,16

31,59

34,75

3-6

32,08

3,21

32,08

35,29

6-9

33,11

3,31

33,11

36,42

9-12

34,29

3,43

34,29

37,72

12-15

35,00

3,50

35,00

38,50

15-18

35,92

3,59

35,92

39,51

18-21

37,60

3,76

37,60

41,36

21-24

39,37

3,94

39,37

43,31

24-35

41,32

4,13

41,32

45,45

 

 

1.5. ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 3 ΚΑΙ 4)

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31,37

3-6

29,57

2,96

29,57

32,53

6-9

30,99

3,10

30,99

34,09

9-12

32,36

3,24

32,36

35,60

12-15

33,85

3,39

33,85

37,24

15-18

34,34

3,43

34,34

37,77

18-21

36,00

3,60

36,00

39,60

21-24

37,71

3,77

37,71

41,48

24-35

39,60

3,96

39,60

43,56

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,46

3,05

30,46

33,51

6-9

31,92

3,19

31,92

35,11

9-12

33,33

3,33

33,33

36,66

12-15

34,87

3,49

34,87

38,36

15-18

35,37

3,54

35,37

38,91

18-21

37,08

3,71

37,08

40,79

21-24

38,84

3,88

38,84

42,72

24-35

40,79

4,08

40,79

44,87

 

1.6. ΟΔΗΓΟΙ ΠΕΡΙΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΑΛΑΝΔΡΩΝ, ΚΡΙΣΑΔΟΡΟΙ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

30,67

3,07

30,67

33,74

3-6

31,50

3,15

31,50

34,65

6-9

32,37

3,24

32,37

35,61

9-12

33,46

3,35

33,46

36,81

12-15

33,98

3,40

33,98

37,38

15-18

34.87

3,49

34,87

38,36

18-21

36,50

3,65

36,50

40,15

21-24

38,22

3,82

38,22

42,04

24-35

40,12

4,01

40,12

44,13

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

31,59

3,16

31,59

34,75

3-6

32,45

3,25

32,45

35,70

6-9

33,34

3,33

33,34

36,67

9-12

34,46

3,45

34,46

37,91

12-15

35,00

3,50

35,00

38,50

15-18

35,92

3,59

35,92

39,51

18-21

37,60

3,76

37,60

41,36

21-24

39,37

3,94

39,37

43,31

24-35

41,32

4,13

41,32

45,45

 

 

1.7. ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΣ ΧΑΡΤΟΥ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ή ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,18

2,92

29,18

32,10

3-6

30,67

3,07

30,67

33,74

6-9

31,19

3,12

31,19

34,31

9-12

32,72

3,27

32,72

35,99

12-15

33,93

3,39

33,93

37,32

15-18

34,79

3,48

34,79

38,27

18-21

36,45

3,65

36,45

40,10

21-24

38,18

3,82

38,18

42,00

24-35

40,07

4,01

40,07

44,08

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

30.06

3,01

30,06

33,07

3-6

31,59

3,16

31,59

34,75

6-9

32,13

3,21

32,13

35,34

9-12

33,70

3,37

33,70

37,07

12-15

34,95

3,50

34,95

38,45

15-18

35,83

3,58

35,83

39,41

18-21

37,54

3,75

37,54

41,29

21-24

39,33

3,93

39,33

43,26

24-35

41,27

4,13

41,27

45,40

 

 

1.8. ΒΟΗΘΟΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31,37

3-6

30,02

3,00

30,02

33,02

6-9

31,10

3,11

31,10

34,21

9-12

32,47

3,25

32,47

35,72

12-15

33,88

3,39

33,88

37,27

15-18

34,73

3,47

34,73

38,20

18-21

36,41

3,64

36,41

40,05

21-24

38,13

3,81

38,13

41,94

24-35

40,03

4,00

40,03

44,03

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,92

3,09

30,92

34,01

6-9

32,03

3,20

32,03

35,23

9-12

33,44

3,34

33,44

36,78

12-15

34,90

3,49

34,90

38,39

15-18

35,77

3,58

35,77

39,35

18-21

37,50

3,75

37,50

41,25

21-24

39,27

3,93

39,27

43,20

24-35

41,23

4,12

41,23

45,35

 

 

1.9. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΟΥ, ΜΥΛΩΘΡΟΙ, ΟΔΗΓΟΙ ΤΡΙΒΕΙΩΝ, ΠΡΕΣΣΑΔΟΡΟ1 Κ.Λ.Π.

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31,37

3-6

29,76

2,98

29,76

32,74

6-9

31,10

.3,11

31,10

34,21

9-12

32,47

3,25

32,47

35,72

12-15

33,88

3,39

33,88

37,27

15-18

34,65

3,47

34,65

38,12

18-21

36,32

3,63

36,32

39,95

21-24

38,01

3,80

38,01

41,81

24-35

39,93

3,99

39,93

43,92

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

Ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,65

3,07

30,65

33,72

6-9

32,03

3,20

32,03

35,23

9-12

33,44

3,34

33,44

36,78

12-15

34,90

3,49

34,90

38,39

15-18

35,69

3,57

35,69

39,26

18-21

37,41

3,74

37,41

41,15

21-24

39,15

3,92

39,15

43,07

24-35

41,13

4,11

41,13

45,24

 

 

1.10. ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΑΛΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΓΚΑΔΩΡΟΙ, ΡΕΤΣΙΝΑΔΕΣ Κ.Α.Π.

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31,37

3-6

29,50

2,95

29.50

32,45

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,33

3,23

32,33

35,56

12-15

33,73

3,37

33,73

37,10

15-18

34,23

3,42

34,23

37,65

18-21

35,91

3,59

35,91

39,50

21-24

37,61

3,76

37,61

41,37

24-35

39,49

3,95

39,49

43,44

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,39

3,04

30,39

33,43

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,30

3,33

33,30

36,63

12-15

34,74

3,47

34,74

38,21

15-18

35,26

3,53

35,26

38,79

18-21

36,99

3,70

36,99

40,69

21-24

38,74

3,87

38,74

42,61

24-35

40,67

4,07

40.67

44,74

 

 

1.11. ΖΥΓΙΣΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΖΥΓΙΣΤΕΣ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31,37

3-6

29.50

2,95

29,50

32,45

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,32

3,23

32,32

35,55

12-15

33,98

3,37

33,68

37,05

15-18

33,98

3,40

33,98

37,38

18-21

35,64

3,56

35,64

39,20

21-24

37,36

3,74

37,36

41,10

24-35

39,22

3,92

39,22

43,14

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,39

3,04

30,39

33,43

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,29

3,33

33,29

36,62

12-15

34,69

3,47

34,69

38,16

15-18

35,00

3,50

35,00

38,50

18-21

36,71

3,67

36,71

40,38

21-24

38,48

3,85

38,48

42,33

24-35

40,40

4,04

40,40

44,44

 

 

1.12. ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΕΣ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31.37

3-6

29,50

2,95

29,50

32,45

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32.36

3,24

32,36

35,60

12-15

33,80

3,38

33,80

37,18

15-18

34,08

3,41

34,08

37,49

18-21

35,74

3,57

35,74

39,31

21-24

37,45

3,75

37,45

41,20

24-35

39,32

3,93

39,32

43,25

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,39

3,04

30,39

33,43

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,33

3,33

33,33

36,66

12-15

34,81

3,48

34,81

38.29

15-18

35,10

3,51

35,10

38.61

18-21

36,81

3,68

36,81

40,49

21-24

38,57

3,86

38,57

42,43

24-35

40,50

4,05

40,50

44,55

 

 

1.13. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΣ, ΚΟΝΔΟΛΙΣΤΕΣ, ΠΑΚΕΤΙΣΤΕΣ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31,37

3-6

29,50

2,95

29,50

32,45

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,32

3,23

32,32

35,55

12-15

33,70

3,37

33,70

37,07

15-18

33,98

3,40

33,98

37,38

18-21

35,64

3,56

35,64

39,20

21-24

37,36

3,74

37,36

41,10

24-35

39,22

3,92

39,22

43,14

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,39

3,04

30,39

33,43

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,29

3,33

33,29

36,62

12-15

34,71

3,47

34,71

38,18

15-18

35,00

3,50

35,00

38,50

18-21

36,71

3,67

36,71

40,38

21-24

38,48

3,85

38,48

42,33

24-35

40,40

4,04

40,40

44,44

 

 

1.14. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΟΥ Κ.Λ.Π.

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31,37

3-6

29,50

2,95

29,50

32,45

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,32

3,23

32,32

35,55

12-15

33,66

3,37

33,66

37,03

15-18

33,98

3,40

33,98

37,38

18-21

35,64

3,56

35,64

39,20

21-24

37,36

3,74

37,36

41,10

24-35

39,22

3,92

39,22

43,14

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,39

3,04

30,39

33,43

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,29

3,33

33,29

36,62

12-15

34,67

3,47

34,67

38,14

15-18

35,00

3,50

35,00

38,50

18-21

36,71

3,67

36,71

40,38

21-24

38,48

3,85

38,48

42,33

24-35

40,40

4,04

40,40

44,44

 

 

2. ΧΑΡΤΟΝΟΠΟΙΙΑ

2.1. ΟΔΗΓΟΙ ΧΑΡΤΟΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

30,67

3,07

30,67

33,74

3-6

31,50

3,15

31,50

34,65

6-9

32,37

3,24

32,37

35,61

9-12

33,46

3,35

33,46

36,81

12-15

33,98

3,40

33,98

37,38

15-18

34,87

3,49

34,87

38,36

18-21

36,50

3,65

36,50

40,15

21-24

38,22

3,82

38,22

42,04

24-35

40,12

4,01

40,12

44,13

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

31,59

3,16

31,59

34,75

3-6

32,45

3,25

32,45

35,70

6-9

33,34

3,33

33,34

36,67

9-12

34,46

3,45

34,46

37,91

12-15

35,00

3,50

35,00

38,50

15-18

35,92

3,59

35,92

39,51

18-21

37,60

3,76

37,60

41,36

21-24

39,37

3,94

39,37

43,31

24-35

41,32

4,13

41,32

45,45

 

 

2.2. ΟΔΗΓΟΙ ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

30,67

3,07

30,67

33,74

3-6

31,15

3,12

31,15

34,27

6-9

32,15

3,22

32,15

35,37

9-12

33,29

3,33

33,29

36,62

12-15

33,98

3,40

33,98

37,38

15-18

34,87

3,49

34,87

38,36

18-21

36,50

3,65

36,50

40,15

21-24

38,22

3,82

38,22

42,04

24-35

40,12

4,01

40,12

44,13

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

31,59

3,16

31,59

34,75

3-6

32,08

3,21

32,08

35,29

6-9

33,11

3,31

33,11

36,42

9-12

34,29

3,43

34,29

37,72

12-15

35,00

3,50

35,00

38,50

15-18

35,92

3,59

35,92

39,51

18-21

37,60

3,76

37,60

41,36

21-24

39,37

3,94

39,37

43,31

24-35

41,32

4,13

41,32

45,45

 

 

2.3. ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΗΓΩΝ ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31,37

3-6

29,57

2,96

29,57

32,53

6-9

30,99

3,10

30,99

34,09

9-12

32,36

3,24

32,36

35,60

12-15

33,85

3,39

33,85

37,24

15-18

34,34

3,43

34,34

37,77

18-21

36,00

3,60

36,00

39,60

21-24

37,71

3,77

37,71

41,48

24-35

39,60

3,96

39,60

43,56

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,46

3,05

30,46

33,51

6-9

31,92

3,19

31,92

35,11

9-12

33,33

3,33

33,33

36,66

12-15

34,87

3,49

34,87

38,36

15-18

35,37

3,54

35,37

38,91

18-21

37,08

3,71

37,08

40,79

21-24

38,84

3,88

38,84

42,72

24-35

40,79

4,08

40,79

44,87

 

 

2.4. ΟΔΗΓΟΙ ΠΕΡΙΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΑΛΑΝΔΡΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

30,67

3,07

30,67

33,74

3-6

31,36

3,14

31,36

34,50

6-9

32,15

3,22

32,15

35,37

9-12

32,92

3,29

32,92

36,21

12-15

33,98

3,40

33,98

37,38

15-18

34,87

3,49

34,87

38,36

18-21

36,50

3,65

36,50

40,15

21-24

38,22

3,82

38,22

42,04

24-35

40,12

4,01

40,12

44,13

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

31,59

3,16

31,59

34,75

3-6

32,30

3,23

32,30

35,53

6-9

33,11

3,31

33,11

36,42

9-12

33,91

3,39

3,91

37,30

12-15

35,00

3,50

35,00

38,50

15-18

35,92

3,59

35,92

39,51

18-21

37,60

3,76

37,60

41,36

21-24

39,37

3,94

39,37

43,31

24-35

41,32

4,13

41,32

45,45

 

 

2.5. ΒΟΗΘΟΙ ΧΑΡΤΟΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31,37

3-6

30,02

3,00

30,02

33,02

6-9

31,10

3,11

31,10

34,21

9-12

32,47

3,25

32,47

35,72

12-15

33,88

3,39

33,88

37,27

15-18

34,49

3,45

34,49

37,94

18-21

36,14

3,61

36,14

39,75

21-24

37,86

3,79

37,86

41,65

24-35

39,74

3,97

39,74

43,71

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,92

3,09

30,92

34,01

6-9

32,03

3,20

32,03

35,23

9-12

33,44

3.34

33,44

36,78

12-15

34,90

3,49

34,90

38,39

15-18

35,52

3,55

35,52

39,07

18-21

37,22

3,72

37,22

40,94

21-24

39,00

3,90

39,00

42,90

24-35

40,93

4,09

40,93

45,02

 

 

2.6. ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΗΓΩΝ ΠΕΡΙΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΛΑΝΔΡΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31,37

3-6

29,54

2,95

29,54

32,49

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,33

3,23

32,33

35,56

12-15

33,73

3,37

33,73

37,10

15-18

34,23

3,42

34,23

37,65

18-21

35,91

3,59

35,91

39,50

21-24

37,61

3,76

37,61

41,37

24-35

39,49

3,95

39,49

43,44

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,43

3,04

30,43

33,47

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,30

3,33

33,30

36,63

12-15

34,74

3,47

34,74

38,21

15-18

35,26

3,53

35,26

38,79

18-21

36,99

3,70

36,99

40,69

21-24

38,74

3,87

38,74

42,61

24-35

40,67

4,07

40,67

44,74

 

2.7. ΓΥΑΛΙΣΤΕΣ, ΚΟΠΤΕΣ, ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΟΙ, ΖΥΓΙΣΤΕΣ, ΠΡΕΣΣΑΔΟΡΟΙ

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31,37

3-6

29,57

2,96

29,57

32,53

6-9

30,99

3,10

30,99

34,09

9-12

32,36

3,24

32,36

35,60

12-15

33,85

3,39

33,85

37,24

15-18

34,34

3,43

34,34

37,17

18-21

36,00

3,60

36,00

39,60

21-24

37,71

3,77

37,71

41,48

24-35

39,60

3,96

39,60

43,56

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,46

3,05

30,46

33,51

6-9

31,92

3,19

31,92

35,11

9-12

33,33

3,33

33,33

36,66

12-15

34,87

3,49

34,87

38,36

15-18

35,37

3,54

35,37

38,91

18-21

37,08

3,71

37,08

40,79

21-24

38,84

3,88

38,84

42,72

24-35

40,79

4,08

40,79

44,87

 

2.8. ΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31,37

3-6

29,50

2,95

29,50

32,45

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,33

3,23

32,33

35,56

12-15

33,73

3,37

33,73

37,10

15-18

34,23

3,42

34,23

37,65

18-21

35,91

3,59

35,91

39,50

21-24

37,61

3,76

37,61

41,37

24-35

39,49

3,95

39,49

43,44

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,39

3,04

30,39

33,43

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,30

3,33

33,30

36,63

12-15

34,74

3,47

34,74

38,21

15-18

35,26

3,53

35,26

38,79

18-21

36,99

3,70

36,99

40,69

21-24

38,74

3,87

38,74

42,61

24-35

40,67

4,07

40,67

44,74

 

 

2.9. ΣΚΑΡΤΑΔOPOI

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31,37

3-6

29,52

2,95

29,52

32,47

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,34

3,23

32,34

35,57

12-15

33,70

3,37

33,70

37,07

15-18

33,98

3,40

33,98

37,38

18-21

35,64

3,56

35,64

39,20

21-24

37,36

3,74

37,36

41,10

24-35

39,22

3,92

39,22

43,14

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,41

3,04

30,41

33,45

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,31

3,33

33,31

36,64

12-15

34,71

3,47

34,71

38,18

15-18

35,00

3,50

35,00

38,50

18-21

36,71

3,67

36,71

40,38

21-24

38,48

3,85

38,48

42,33

24-35

40,40

4,04

40,40

44,44

 

 

3. ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

3.1. ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός

μισθός

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

875,12

87,51

875,12

962,63

3-6

894,49

89,45

894,49

983,94

6-9

913,00

91,30

913,00

1.004,30

9-12

930,74

93,07

930,74

1.023,81

12-15

948,70

94,87

948,70

1.043,57

15-18

966,64

96,66

966,64

1.063,30

18-21

1.013,22

101,321

1.013,22

1.114,54

21-24

1.058,70

105,87

1.058,70

1.164,57

24-35

1.111,62

111,16

1.111,62

1.222,78

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός

Μισθός

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

901,37

90,14

901,37

991,51

3-6

921,32

92,13

921,32

1.013,45

6-9

940,39

94,04

940,39

1.034,43

9-12

958,66

95,87

958,66

1.054,53

12-15

977,16

97,72

977,16

1.074,88

15-18

995,64

99,56

995,64

1.095,20

18-21

1.043,62

104,36

1.043,62

1.147,98

21-24

1.090,46

109,05

1.090,46

1.199,51

24-35

1.144,97

114,50

1.144,97

1.259,47

 

 

3.2. ΟΔΗΓΟΙ ΚΟΜΠΕΡΑΣ, ΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΣΑΚΚΟΥΛΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΠΕΤΣΕΤΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΑΝΔΡΕΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΣΑΚΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Κ.Λ.Π.

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,92

2,89

28,92

31,81

3-6

30,10

3,01

30,10

33,11

6-9

31,16

3,12

31,16

34,28

9-12

32,68

3,27

32,68

35,95

12-15

33,93

3,39

33,93

37,32

15-18

34,79

3,48

34,79

38,27

18-21

36,45

3,65

36,45

40,10

21-24

38,18

3.82

38,18

42,00

24-35

40,07

4,01

40,07

44,08

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,79

2,98

29,79

32,77

3-6

31,00

3,10

31.00

34,10

6-9

32,09

3,21

32,09

35,30

9-12

33,66

3,37

33,66

37,03

12-15

34,95

3,50

34,95

38,45

15-18

35,83

3,58

35,83

39,41

18-21

37,54

3,75

37,54

41,29

21-24

39,33

3,93

39.33

43,26

24-35

41,27

4,13

41,27

45,40

 

 

3.3. ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΗΓΩΝ ΤΕΤΡΑΔΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Κ.Λ.Π ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,92

2,89

28,92

31,81

3-6

29,50

2,95

29,50

32,45

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,32

3,23

32,32

35,55

12-15

33,85

3,39

33,85

37,24

15-18

34,14

3,41

34,14

37,55

18-21

35,80

3,58

35,80

39,38

21-24

37,50

3,75

37,50

41,25

24-35

39,38

3,94

39,38

43,32

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,79

2,98

29,79

32,77

3-6

30,39

3,04

30,39

33,43

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,29

3,33

33,29

36,62

12-15

34,87

3,49

34,87

38,36

15-18

35,16

3,52

35,16

38,68

18-21

36,87

3,69

36,87

40,56

21-24

38,63

3,86

38,63

42,49

24-35

40,56

4,06

40,56

44,62

 

 

4. ΠΟΛΤΟΣ

4.1. ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΕΩΣ ΣΟΔΑΣ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός

Μισθός

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

851,51

85,15

851,51

936,66

3-6

870,51

87,05

870,51

957,56

6-9

990,12

99,01

990,12

1.089,13

9-12

1.021,63

102,16

1.021,63

1.123,79

12-15

1.051,34

105,13

1.051,34

1.156,47

15-18

1.079,51

107,95

1.079,51

1.187,46

18-21

1.126,08

112,61

1.126,08

1.238,69

21-24

1.171,54

117,15

1.171,54

1.288,69

24-35

1.230,15

123,02

1.230,15

1.353,17

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός

μισθός

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

877,06

87,71

877,06

964,77

3-6

896,63

89,66

896,63

986,29

6-9

1.019,82

101,98

1.019,82

1.121,80

9-12

1.052,28

105,23

1.052,28

1.157,51

12-15

1.082,88

108,29

1.082,88

1.191,17

15-18

1.111,90

111,19

1.111,90

1.223,09

18-21

1.159,86

115,99

1.159,86

1.275,85

21-24

1.206,69

120,67

1.206,69

1.327,36

24-35

1.267,05

126,71

1.267,05

1.393,76

 

 

4.2. EPΓΟΔΗΓOI ΠΟΛTOY

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός

μισθός

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

789,26

78,93

789,26

868,19

3-6

811,66

81,17

811,66

892,83

6-9

840,54

84,05

840,54

924,59

9-12

854,81

85,48

854,81

940,29

12-15

876,08

87,61

876,08

961,69

15-18

896,20

89,62

896,20

985,82

18-21

942,78

94,28

942,78

1.037,06

21-24

988,26

98,83

988,26

1.087,09

24-35

1.037,67

103,77

1.037,67

1.141,44

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικός

μισθός

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

812,94

81,29

812,94

894,23

3-6

836,01

83,60

836,01

919,61

6-9

865,76

86,58

865,76

952,34

9-12

880,45

88,05

880,45

968,50

12-15

902,36

90,24

902,36

992,60

15-18

923,09

92,31

923,09

1.015,40

18-21

971,06

97,11

971,06

1.068,17

21-24

1.017,91

101,79

1.017,91

1.119,70

24-35

1.068,80

106,88

1.068,80

1.175,68

 

 

4.3. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,57

2,96

29,57

32,53

3-6

31,33

3,13

31,33

34,46

6-9

32,15

3,22

32,15

35,37

9-12

32,80

3,28

32,80

36,08

12-15

33,98

3,40

33,98

31,38

15-18

34,87

3,49

34,87

38,36

18-21

36,50

3,65

36,50

40,15

21-24

38,22

3,82

38,22

42,04

24-35

40,12

4,01

40,12

44,13

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

30,46

3,05

30,46

33,51

3-6

32,27

3,23

32,27

35,50

6-9

33,11

3,31

33,11

36,42

9-12

33,78

3,38

33,78

37,16

12-15

35,00

3,50

35,00

38,50

15-18

35,92

3,59

35,92

39,51

18-21

37,60

3,76

37,60

41,36

21-24

39,37

3,94

39,37

43,31

24-35

41,32

4,13

41,32

45,45

 

 

4.4. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΛΕΥΚΑΝΤΗΡΙΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,74

2,97

29,74

32,71

3-6

31,33

3,13

31,33

34,46

6-9

32,15

3,22

32,15

35;37

9-12

32,80

3,28

32,80

36,08

12-15

33,98

3,40

33,98

37,38

15-18

34,87

3,49

34,87

38,36

18-21

36,50

3,65

36,50

40,15

21-24

38,22

3,82

38,22

42,04

24-35

40,12

4,01

40,12

44,13

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

30,63

3,06

30,63

33,69

3-6

32,27

3,23

32,27

35,50

6-9

33,11

3,31

33,11

36,42

9-12

33,78

3,38

33,78

37,16

12-15

35,00

3,50

35,00

38,50

15-18

35,92

3,59

35,92

39,51

18-21

37,60

3,76

37,60

41,36

21-24

39,37

3,94

39,37

43,31

24-35

41,32

4,13

41,32

45,45

 

 

4.5. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,57

2,96

29,57

32,53

3-6

29,78

2,98

29,78

32,76

6-9

31,19

3,12

31,19

34,31

9-12

32,56

3,26

32,56

35,82

12-15

33,98

3,40

33,98

37,38

15-18

34,87

3,49

34,87

38,36

18-21

36,50

3,65

36,50

40,15

21-24

38,22

3,82

38,22

42,04

24-35

40,12

4,01

40,12

44,13

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

30,46

3,05

30,46

33,51

3-6

30,67

3,07

30,67

33,74

6-9

32,13

3,21

32,13

35,34

9-12

33,54

3,35

33,54

36,89

12-15

35,00

3,50

35,00

38,50

15-18

35,92

3,59

35,92

39,51

18-21

37,60

3,76

37,60

41,36

21-24

39,37

3,94

39,37

43,31

24-35

41,32

4,13

41,32

45,45

 

 

4.6. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΧΥΡΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,92

2,89

28,92

31,81

3-6

29,74

2,97

29,74

32,71

6-9

30,99

3,10

30,99

34,09

9-12

32,36

3,24

32,36

35,60

12-15

33,85

3,39

33,85

37,24

15-18

34,69

3,47

34,69

38,16

18-21

36,37

3,64

36,37

40,01

21-24

38,06

3,81

38,06

41,87

24-35

39,97

4,00

39,97

43,97

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,79

2,98

29,79

32,77

3-6

30,63

3,06

30,63

33,69

6-9

31,92

3,19

31,92

35,11

9-12

33,33

3,33

33,33

36,66

12-15

34,87

3,49

34,87

38,36

15-18

35,73

3,57

35,73

39,30

18-21

37,46

3,75

37,46

41,21

21-24

39,20

3,92

39,20

43,12

24-35

41,17

4,12

41,17

45,29

 

4.7. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΥΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΛΕΥΚΑΝΤΗΡΙΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,92

2,89

28,92

31,81

3-6

29,50

2,95

29,50

32,45

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,36

3,24

32,36

35.60

12-15

33,80

3,38

33,80

37,18

15-18

34,64

3,46

34,64

38,10

18-21

36,32

3,63

36,32

39,95

21-24

38,01

3,80

38,01

41,81

24-35

39,93

3,99

39,93

43,92

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,79

2,98

29,79

32,77

3-6

30,39

3,04

30,39

33,43

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,33

3,33

33,33

36,66

12-15

34,81

3,48

34,81

38,29

15-18

35,68

3,57

35,68

39,25

18-21

37,41

3,74

37,41

41,15

21-24

39,15

3,92

39,15

43,07

24-35

41,13

4,11

41,13

45,24

 

 

4.8. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,92

2,89

28,92

31,81

3-6

29,50

2,95

29,50

32,45

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,32

3,23

32,32

.35,55

12-15

33,80

3,38

33,80

37,18

15-18

34,65

3,47

34,65

38,12

18-21

36,32

3,63

36,32

39,95

21-24

38,01

3,80

38,01

41,81

24-35

39,93

3,99

39,93

43,92

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,79

2,98

29,79

32,77

3-6

30,39

3,04

30,39

33,43

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,29

3,33

33,29

36,62

12-15

34,81

3,48

34,81

38,29

15-18

35,69

3,57

35,69

39,26

18-21

37,41

3,74

37,41

41,15

21-24

39,15

3,92

39,15

43,07

24-35

41,13

4,11

41,13

45,24

 

 

4.9. ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,92

2,89

28,92

31,81

3-6

29,50

2,95

29,50

32,45

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,32

3,23

32,32

35,55

12-15

33,80

3,38

33,80

37,18

15-18

34,65

3,47

34,65

38,12

18-21

36,32

3,63

36,32

39,95

21-24

38,01

3,80

38,01

41,81

24-35

39,93

3,99

39,93

43,92

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,79

2,98

29,79

32,77

3-6

30,39

3,04

30,39

33,43

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,29

3,33

33,29

36,62

12-15

34,81

3,48

34,81

38,29

15-18

35,69

3,57

35,69

39,26

18-21

37,41

3,74

37,41

41,15

21-24

39,15

3,92

39,15

43,07

24-35

41,13

4,11

41,13

45,24

 

 

4.10. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΚΡΟΗΣ ΘΥΡΙΔΟΣ ΑΕΡΑ & ΚΥΚΛΩΝΩΝ Κ.Λ.Π.

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,92

2,89

28,92

31,81

3-6

29,67

2,97

29,67

32,64

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,32

3,23

32,32

35,55

12-15

33,80

3,38

33,80

37,18

15-18

34,65

3,47

34,65

38,12

18-21

36,32

3,63

36,32

39,95

21-24

38,01

3,80

38,01

41,81

24-35

39,93

3,99

39,93

43,92

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,79

2,98

29,79

32,77

3-6

30,56

3,06

30,56

33,62

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,29

3,33

33,29

36,62

12-15

34,81

3,48

34,81

38,29

15-18

35,69

3,57

35,69

39,26

18-21

37,41

3,74

37,41

41,15

21-24

39,15

3,92

39,15

43,07

24-35

41,13

4,11

41,13

45,24

 

 

4.11. ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΚΡΟΗΣ ΘΥΡΙΔΩΝ ΑΕΡΟΣ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,92

2,89

28,92

31,81

3-6

29,52

2,95

29,52

32,47

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,32

3,23

32,32

35,55

12-15

33,80

3,38

33,80

37,18

15-18

34,42

3,44

34,42

37,86

18-21

36,07

3,61

36,07

39,68

21-24

37,78

3,78

37,78

41,56

24-35

39,67

3,97

39,67

43,64

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,79

2,98

29,79

32,77

3-6

30,41

3,04

30,41

33,45

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,29

3,33

33,29

36,62

12-15

34,81

3,48

34,81

38,29

15-18

35,45

3,55

35,45

39,00

18-21

37,15

3,72

37,15

40,87

21-24

38,91

3,89

38,91

42,80

24-35

40,86

4,09

40,86

44,95

 

 

4.12. ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΧΥΡΟΥ, ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Κ.Λ.Π.

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,92

2,89

28,92

31,81

3-6

29,50

2,95

29,50

32,45

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,32

3,23

32.32

35,55

12-15

33,80

3.38

33,80

37,18

15-18

34,65

3,47

34,65

38,12

18-21

36,32

3,63

36,32

39,95

21-24

38,01

3,80

38,01

41,81

24-35

39,93

3,99

39,93

43,92

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,79

2,98

29,79

32,77

3-6

30,39

3,04

30,39

33,43

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,29

3,33

33,29

36,62

12-15

34,81

3,48

34,81

38,29

15-18

35,69

3,57

35,69

39,26

18-21

37,41

3,74

37,41

41,15

21-24

39,15

3,92

39,15

43,07

24-35

41,13

4,11

41,13

45,24

 

4.13. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΛΗΣ, ΟΔΗΓΟΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,92

2,89

28,92

31,81

3-6

29,50

2,95

29,50

32,45

6-9

30,96

3,10

30,96

34,06

9-12

32,32

3,23

32,32

35,55

12-15

33,80

3,38

33,80

37,18

15-18

34,49

3,45

34,49

37,94

18-21

36,14

3,61

36,14

39,75

21-24

37,86

3,79

37,86

41,65

24-35

39,74

3,97

39,74

43,71

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,79

2,98

29,79

32,77

3-6

30,39

3,04

30,39

33,43

6-9

31,89

3,19

31,89

35,08

9-12

33,29

3,33

33,29

36,62

12-15

34,81

3,48

34,81

38,29

15-18

35,52

3,55

35,52

39,07

18-21

37,22

3,72

37,22

40,94

21-24

39,00

3,90

39,00

42,90

24-35

40,93

4,09

40,93

45,02

 

5. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΝΟΠΟΙΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

5.1. ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΥΛΗΣ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,52

2,85

28,52

31,37

3-6

29,47

2,95

29,47

32,42

6-9

30,90

3,09

30,90

33,99

9-12

32,25΄

3,23

32,25

35,48

12-15

33,63

3,36

33,63

36,99

15-18

33,92

3,39

33,92

37,31

18-21

35,59

3,56

35,59

39,15

21-24

37,29

3,73

37,29

41,02

24-35

39,15

3,92

39,15

43,07

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

29,38

2,94

29,38

32,32

3-6

30,35

3,04

30,35

33,39

6-9

31,83

3,18

31,83

35,01

9-12

33,22

3,32

33,22

36,54

12-15

34,64

3,46

34,64

38,10

15-18

34,94

3,49

34,94

38,43

18-21

36,66

3,67

36,66

40,33

21-24

38,41

3,84

38,41

42,25

24-35

40,32

4,03

40,32

44.35

 

 

6. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

 

Α. Από 1.1.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,05

2,81

28,05

30,86

3-6

29,46

2,95

29,46

32,41

6-9

30,87

3,09

30,87

33,96

9-12

32,28

3,23

32,28

35,51

12-15

33,65

3,37

33,65

37,02

15-18

33,73

3,37

33,73

37,10

18-21

35,40

3,54

35,40

38,94

21-24

37,11

3,71

37,11

40,82

24-35

38,95

3,90

38,95

42,85

 

Β. Από 1.9.2006

Χρόνια Υπηρεσίας

Βασικό

ημερομίσθιο

Επίδομα Γάμου

10%

Σύνολο

Αγάμων

Εγγάμων

0-3

28,89

2,89

28,89

31,78

3-6

30,34

3,03

30,34

33,37

6-9

31,80

3,18

31,80

34,98

9-12

33,25

3,33

33,25

36,58

12-15

34,66

3,47

34,66

38,13

15-18

34,74

3,47

34,74

38,21

18-21

36,46

3,65

36,46

40,11

21-24

38,22

3,82

38,22

42,04

24-35

40,12

4,01

40,12

44,13

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm