Open menu
16 | 01 | 2022

Αθήνα 15/02/2006

Π.Κ. 5

 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων Δ.Χ.

Στην Αθήνα σήμερα, την 7.2.2006, οι παρακάτω αναφερόμενοι αφενός: α) Ανδρέας Μανωλόπουλος και β) Κωνσταντίνος Δήμου, εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΤΑΞΙ και Αγοραίων αντίστοιχα και αφετέρου: α) Κωνσταντίνος Ξύδης και Βασίλης Δημητρόπουλος, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), ύστερα από σχετικές διαπραγματεύσεις που έγιναν μεταξύ τους και με την παρουσία του μεσολαβητή του ΟΜΕΔ Μιλτιάδη Σταμπουλή, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω όσον αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών ΤΑΞΙ και Αγοραίων αυτοκινήτων όλης της χώρας.

Την Σ.Σ.Ε. αυτή συνυπογράφει και ο Λευτέρης Τυράκης, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ) που παρεμβαίνει υπέρ των εργαζομένων σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.1876/1990.
 

¶ρθρο 1

Έκταση ισχύος


Στις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας εργαζόμενοι οδηγοί των Δ.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων με ή χωρίς μετρητή όλης της χώρας (ΤΑΞΙ και αγοραία).

 

¶ρθρο 2

Βασικός μισθός


Ο βασικός μηνιαίος μισθός των οδηγών του άρθρου 1 της παρούσας, ορίζεται από την 1.1.2006 στα 655,00 ευρώ.

 

¶ρθρο 3

Επιδόματα


Στους οδηγούς του άρθρου 1 της παρούσας χορηγούνται τα παρακάτω επιδόματα που υπολογίζονται επί του βασικού τους μισθού.

 

α) Τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής εργασίας οδηγού αυτοκινήτων σε οποιονδήποτε εργοδότη, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε ιδιόκτητο αυτοκίνητο και μέχρι δέκα (10) τριετίες.
Η προϋπηρεσία σε άλλους εργοδότες αποδεικνύεται με βεβαίωση του ή των προηγούμενων εργοδοτών ή με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Σε περίπτωση που ο οδηγός έχει προϋπηρεσία οδηγού σε ιδιόκτητο ή συνεταιρικό αυτοκίνητο, η προϋπηρεσία του αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΤΣΑ.
Το επίδομα αυτό καταβάλλεται από την πρόσληψη του οδηγού εφόσον υποβληθούν τα σχετικά πιστοποιητικά προϋπηρεσία μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόσληψη. Εάν καθυστερήσει με ευθύνη του εργαζόμενου η υποβολή των πιστοποιητικών αυτών, η υποχρέωση του εργοδότη για την καταβολή του επιδόματος αυτού αρχίζει από την 1η του επόμενου της κατάθεσής τους στον εργοδότη μήνα.

β) Γάμου, σε ποσοστό 10%
.
Το επίδομα αυτό χορηγείται σε όλους τους έγγαμους οδηγούς, καθώς και στους χήρους-ες, διαζευγμένους-νες και τους άγαμους γονείς, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 20 του Ν.1849/1989.

γ) Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν εργάζονται.
Σε περίπτωση που τα τέκνα συνεχίζουν τις σπουδές τους σε οποιαδήποτε σχολή, το επίδομα αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Εάν τα τέκνα είναι ανίκανα για εργασία λόγω σωματικής ή πνευματικής ασθένειας, το επίδομα αυτό καταβάλλεται εφ’ όρου ζωής.
Τόσο για τα τέκνα που σπουδάζουν όσο και για τα ανίκανα για εργασία παιδιά, το επίδομα αυτό καταβάλλεται μετά την υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών σπουδών ή της οικείας υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ.

δ) Ειδικών συνθηκών εργασίας σε ποσοστό 10%.

 

¶ρθρο 4

Ώρες και ημέρες εργασίας


1. Οι ώρες της ημερήσιας εργασίας των οδηγών ορίζονται σε 6,30 και οι ημέρες της εβδομαδιαίας εργασίας σε έξι (6). Με την ατομική σύμβαση εργασίας που θα καταρτίζεται υποχρεωτικά γραπτά και αντίγραφό της θα χορηγείται στον εργαζόμενο, τα μέρη (εργοδότης και εργαζόμενος) μπορούν να συμφωνούν σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας 7,45 ωρών ημερησίως, χωρίς μείωση αποδοχών.
2. Σε περίπτωση παροχής πρόσθετης εργασίας από τον οδηγό με εντολή του εργοδότη του πέρα των 6,30 ωρών την ημέρα στην 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία ή των 7,45 ωρών στην 5νθήμερη εβδομαδιαία εργασία, θα καταβάλλονται τα αντίστοιχα ωρομίσθια του οδηγού προσαυξημένα κατά 50% και πάντως όχι για εργασία πέρα των 2,00 ωρών την ημέρα και μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών πρόσθετης εργασίας ανά ημερολογιακό έτος.
3. Οι οδηγοί του άρθρου 1 της παρούσας δικαιούνται εβδομαδιαία ανάπαυση μία (1) ημέρα την εβδομάδα και σε κάθε μήνα πρέπει οι δύο (2) εξ αυτών να συμπίπτουν με Κυριακή. Σε περίπτωση δε 5νθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας οι δύο (2) αυτές ημέρες ανάπαυσης θα είναι συνεχόμενες με Δευτέρα ή Σάββατο.

 

¶ρθρο 5

Στολές εργασίας


Στους οδηγούς των παραπάνω αυτοκινήτων χορηγούνται κάθε χρόνο δύο κατάλληλες στολές εργασίας (κοστούμια), μία θερινή και μία χειμερινή, καθώς και ένα ζευγάρι κατάλληλα για την οδήγηση υποδήματα.
Οι στολές εργασίας και τα υποδήματα χορηγούνται στις αρχές κάθε περιόδου (θερινή και χειμερινή) και σε περίπτωση καθυστέρησης προμήθειάς τους ο οδηγός δικαιούται να τα προμηθευτεί με δικά του χρήματα και να υποβάλει τις αποδείξεις αγοράς τις οποίες υποχρεούται ο εργοδότης να εξοφλήσει.

 

¶ρθρο 6

Δώρα εορτών


Κατά τις περιόδους των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, στους οδηγούς των παραπάνω αυτοκινήτων καταβάλλονται τα επιδόματα που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 19040/1981 κοινή υπουργική απόφαση για τους λοιπούς μισθωτούς. Το δικαίωμα για την αύξηση της τιμής του μετρητή για την πτώση της σημαίας κατά τη διάρκεια των εορτών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην αντίστοιχη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών περιέρχονται στον ιδιοκτήτη - εργοδότη.
 

 

¶ρθρο 7

¶δεια ανάπαυσης


Οι οδηγοί των παραπάνω αυτοκινήτων δικαιούνται κάθε χρόνο κανονική άδεια ανάπαυσης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της κείμενης περί αυτής νομοθεσίας.
 

¶ρθρο 8

Λοιπές διατάξεις


α) Οδηγοί που εργάζονται μετά την 22:00 ώρα και μέχρι την 06:00 ώρα της επόμενης ημέρας, δικαιούνται τα ωρομίσθιά τους προσαυξημένα κατά 25%.
β) Οδηγοί που εργάζονται κατά τις Κυριακές και κατά τις επίσημες αργίες του έτους, καθώς και κατά τις

i) Καθαρά Δευτέρα,

ii) 1η του έτους,

iii) εορτή των Θεοφανίων και κατά την ημέρα της καθιερωμένης επίσημης τοπικής εορτής κάθε πόλης, δικαιούνται τα αντίστοιχα ωρομίσθια της Κυριακής ή των παραπάνω εορτών (επίσημων, συμφωνημένων και τοπικών) με προσαύξηση 75%.

 

¶ρθρο 9

Διατηρούμενες διατάξεις


1. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή και για τους μισθωτούς που αφορά η Σ.Σ.Ε. αυτή όλες οι θεσμικές διατάξεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. όπως ισχύουν κάθε φορά.
2. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές σήμερα ανώτερες από αυτές που ορίζονται παραπάνω ή τυχόν ισχύοντες όροι εργασίας ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους, δεν μειώνονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
 

¶ρθρο 10

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm