Open menu
02 | 03 | 2021

Αθήνα 23/05/2008
Π.Κ. 25
 

Συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2008 - 2009 για τους όρους εργασίας και αμοιβής θυρωρών και προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων κατοικιών και γραφείων.

 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ:

Α. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ)

Σοφοκλέους 15, Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο της ΣΤΡΑΤΟ Ι. ΠΑΡΑΛΙΑ, εξουσιοδοτημένο με το από 26.1.2008 Πρακτικό του Δ. Συμβουλίου της.

Β. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΥΡΩΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΘΕ), οδός Μενάνδρου 47 Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο της ΓΕΩΡΓΙΟ Χ. ΒΑΜΒΑΚΑ, εξουσιοδοτημένο με το από 19-1-2008 πρακτικό του Δ. Συμβουλίου της, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:1. Αποδοχή στο σύνολο της, της από Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ εργοδοτικών οργανώσεων και ΓΣΕΕ για τα έτη 2008-2009.

2. Αναπροσαρμογή του επιδόματος δωματίων από 1-9-2008 ως εξής:

α) αύξηση του ποσοστού του κατά 1% για τους θυρωρούς που παρέχουν την εργασία τους σε κτίρια κατοικιών και

β) καθιέρωση νέας αυξημένης κλίμακας για τους θυρωρούς σε κτίρια γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) (άρ. 5), λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας τους εξ αιτίας της αυξημένης προσέλευσης κοινού στα κτίρια αυτά.

3. Καθιέρωση για πρώτη φορά:

α) επιδόματος τέκνων για το δεύτερο παιδί από 1-9-2008, ποσοστού 5% επί του βασικού μισθού, (άρ. 9)

β) επιδόματος επικινδυνότητας ποσοστού 5% για τους θυρωρούς που παρέχουν την εργασία τους κατά τη νυχτερινή βάρδια, λόγω κυλιόμενου ωραρίου ή αναπλήρωσης νυχτερινού θυρωρού, για τις νύχτες κατά τις οποίες εργάστηκαν από 1-9-08. (άρ. 11)

γ) προσαύξησης ποσοστού 75% για την παροχή εργασίας κατά την ημέρα της Καθαρής Δευτέρας, (άρ. 12 παρ. 4)

δ) άδειας προστασίας της μητρότητας με δαπάνη του ΟΑΕΔ, σε εφαρμογή του άρθρου 142 Ν. 3566/2008 (νέο άρ. 13 περ. γ)

ε) ωραρίου εργασίας θυρωρών σε κτίρια όπου απασχολούνται δύο ή περισσότεροι θυρωροί (άρ. 17 εδ. Α1)

4. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Σ.Σ.Ε. και της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. Το ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο έχει ως εξής:

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΜΟΙΒΗΣ ΘΥΡΩΡΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

 

¶ρθρο 1

ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΣΤΗΝ παρούσα ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που αποτελεί συνέχεια της από 28.6.2006 όμοιας, στην οποία σήμερα κωδικοποιούνται και άλλες ισχύουσες ρυθμίσεις, ώστε εργοδότες και εργαζόμενοι να είναι πάντοτε ενήμεροι, υπάγονται:

1. ΟΙ ΘΥΡΩΡΟΙ στα κτίρια κατοικιών και γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) όλης της χώρας με πλήρη, μειωμένη ή διαλείπουσα απασχόληση, αμειβόμενοι με μισθό ή ημερομίσθιο και

2. ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, και οι εργαζόμενοι οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας στα κτίρια κατοικιών και γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) όλης της Χώρας με πλήρες ή μειωμένο ωράριο εργασίας ή σε διαλείποντα χρόνο (ημέρα παρ’ ημέρα) που αμείβονται με ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή με πάγια μηνιαία παροχή.

 

¶ρθρο 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

1. Ο διαχειριστής (εργοδότης) υποχρεούται να προμηθευθεί προ πάσης ενεργείας του από το Ι.Κ.Α. το ειδικό θεωρημένο έντυπο που ονομάζεται «Βιβλίο Νεοπροσληφθέντων» (αρ. 2 του Ν. 2556/97), στο οποίο πρέπει να καταχωρεί αμέσως και από την πρώτη ημέρα πρόσληψης του κάθε νέο εργαζόμενο, προς αποφυγή του προβλεπομένου προστίμου.

2. Ο διαχειριστής (εργοδότης) υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως στον Ο.Α.Ε.Δ. (κάρτα εργασίας), στην Επιθεώρηση Εργασίας (θεωρημένη κατάσταση εργαζομένων) και στο ΙΚΑ κάθε νέα πρόσληψη εργαζομένου.

3. Ο διαχειριστής (εργοδότης) υποχρεούται εντός διμήνου, να συνυπογράφει μαζί με τον εργαζόμενο έγγραφη ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης ή σχέσης εργασίας (στοιχεία ταυτότητας, τόπο και είδος εργασίας, ημερομηνία έναρξης σύμβασης, αναφορά της παρούσας συλλογικής σύμβασης και ρητή παραπομπή στην ισχύουσα Εργατική Νομοθεσία για τα λοιπά θέματα αμοιβής, αδειών και αποζημιώσεων κλπ., (παρ. 2 του αρ. 2 του Π.Δ. 156/94 (ΦΕΚ 102 Α΄). Η ενημέρωση μπορεί να γίνει και μονομερώς με παράδοση στον εργαζόμενο εγγράφου που θα περιέχει όλα τα παραπάνω στοιχεία.

 

¶ρθρο 3

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και τις Κλαδικές Σ.Σ.Ε. τα κατώτατα όρια μισθών των υπαγόμενων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εργαζομένων όλης της χώρας, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007 με βάση την Σ.Σ.Ε. των ετών 2006-2007 (778,98€), αυξάνονται ως εξής:

α. Την 1.1.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 3,45% και διαμορφώνονται σε ποσό 805,85€ μηνιαίως.

β. Όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2008 με βάση το προηγούμενο εδάφιο «α», αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3% και διαμορφώνονται σε ποσό 830,02€ μηνιαίως.

γ. Όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30.4.2009 με βάση το προηγούμενο εδάφιο «β», αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,5% και διαμορφώνονται σε ποσό 875,67€.

2. Τα επιδόματα που προβλέπονται από κλαδικές και εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί του βασικού μισθού και ημερομισθίου του παρόντος άρθρου με εξαίρεση τις προσαυξήσεις αργιών και νυκτερινών επιδομάτων που υπολογίζονται επί των καταβαλλομένων.

3. Για τον καθορισμό του ύψους της αμοιβής των απασχολουμένων στα κτίρια κατοικιών και γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) όλης της χώρας ως ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡ1ΕΣ ή με οποιαδήποτε άλλης μορφής παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας ή σε διαλείποντα χρόνο (ημέρα παρ’ ημέρα) και αμείβονται με ωρομίσθιο, θα λαμβάνεται υπόψη το ημερομίσθιο που αναφέρεται στα εδάφια α΄ μέχρι γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, διαιρούμενο δια του συνόλου των ωρών εργασίας κάθε ημέρας εργασίας και το πηλίκο που θα προκύψει από την αριθμητική αυτή πράξη θα πολλαπλασιάζεται με τις ώρες εργασίας κάθε ημέρας και το αποτέλεσμα της νέας αυτής αριθμητικής πράξης (γινόμενο) θα πολλαπλασιάζεται και πάλι με το σύνολο των ημερών εργασίας που πραγματοποιεί κάθε μήνα ο εργαζόμενος.

4. Οι αμοιβές της κατηγορίας των εργαζομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης που αμείβονται με πάγια κατά μήνα πρόσοδο θα προσαυξάνονται με το ποσοστό της αύξησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα.

5. Οι θυρωροί που έχουν συνταξιοδοτηθεί και συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο εργοδότη χωρίς να καταγγελθεί η σύμβαση τους, αμείβονται με τις ισχύουσες αποδοχές.

 

¶ρθρο 4

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΡΙΕΤΙΩΝ

1. Οι βασικές αποδοχές των υπαγομένων στην παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας θυρωρών, προσαυξάνονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) ανά τριετία υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι 6 τριετίες.

2. Οι προσλαμβανόμενοι ως θυρωροί στα κτίρια κατοικιών και γραφείων (επαγγελματικά κτίρια) όλης της χώρας που λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα, για να πάρουν προσαύξηση τριετιών πρέπει να έχουν συμπληρώσει τρία (3) χρόνια από τη νέα πρόσληψη τους.

 

¶ρθρο 5

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

1. Οι βασικές αποδοχές των θυρωρών όλης της χώρας που παρέχουν την εργασία τους σε πολυκατοικίες, ήτοι σε κτίρια, των οποίων οι χώροι εκ κατασκευής τους και βάσει της αρχικής τους πολεοδομικής άδειας, χαρακτηρίζονται ως χώροι κατοικιών, προσαυξάνονται από 1.9.2008 ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων του κτιρίου όπου παρέχεται η εργασία ως εξής:

α. Για πολυκατοικίες από 30 έως 99 δωμάτια, ποσοστό 4%.

β. Για πολυκατοικίες από 100 έως 139 δωμάτια, ποσοστό 6%.

γ. Για πολυκατοικίες από 140 και άνω δωμάτια, ποσοστό 11%.

2. Οι βασικές αποδοχές των θυρωρών όλης της χώρας που παρέχουν την εργασία τους σε επαγγελματικά κτίρια, ήτοι σε κτίρια των οποίων οι χώροι εκ κατασκευής τους και βάσει της αρχικής τους πολεοδομικής άδειας, χαρακτηρίζονται ως χώροι γραφείων ή καταστημάτων και γενικά επαγγελματικής χρήσης, προσαυξάνονται από 1.9.2008 ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων του κτιρίου όπου παρέχεται η εργασία ως εξής:

α. Για επαγγελματικά κτίρια από 30 έως 99 δωμάτια, ποσοστό 6%.

β. Για επαγγελματικά κτίρια από 100 έως 139 δωμάτια, ποσοστό 9%.

γ. Για επαγγελματικά κτίρια από 140 και άνω δωμάτια, ποσοστό 15%.

 

¶ρθρο 6

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ

Καθιερώνεται επίδομα διαχειριστικών λαθών ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) επί των βασικών αποδοχών σε όσους θυρωρούς, κατ’ εντολή της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών του κτιρίου ή του διαχειριστή, εκτελούν την είσπραξη και πληρωμή των κοινοχρήστων δαπανών του κτιρίου, και για όσο διάστημα την ασκούν.

 

¶ρθρο 7

ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΘΥΡΩΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θυρωρός που κατ’ εντολή της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών του κτιρίου ή του διαχειριστή εκτελεί καθήκοντα υπευθύνου (συντονιστή) θυρωρείου και προσωπικού σε κτίρια στα οποία απασχολείται μόνιμο προσωπικό πέντε (5) ατόμων και άνω (θυρωροί, καθαρίστριες, συντηρητές) όπως προκύπτει από τις καταστάσεις εργασίας, δικαιούται από 1.1.2003 και για όσο διάστημα ασκεί τα καθήκοντα αυτά. επίδομα υπευθύνου θυρωρείου και προσωπικού συνιστάμενο σε προσαύξηση κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των βασικών αποδοχών του.

 

¶ρθρο 8

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

Οι έγγαμοι εργαζόμενοι, όπως επίσης και οι άγαμοι γονείς καθώς και οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι εργαζόμενοι που υπάγονται, στην παρούσα συλλογική σύμβαση δικαιούνται επίδομα γάμου συνιστάμενο σε προσαύξηση κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί των βασικών αποδοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν. 1849/89.

 

¶ρθρο 9

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. χορηγείται επίδομα τέκνων 5% αποκλειστικά για το δεύτερο τέκνο από 1.9.2008, για το τρίτο τέκνο από 1.6.2006 και για το τέταρτο τέκνο από 1.6.2007. Το επίδομα αυτό χορηγείται για τα ανήλικα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και αν φοιτούν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας μέχρι το πέρας των σπουδών τους και όχι πέρα της συμπλήρωσης του 23ου έτους της ηλικίας τους.

 

¶ρθρο 10

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Οι καθαριστές και οι καθαρίστριες κτιρίων που υπάγονται στην παρούσα συλλογική σύμβαση και συνδέονται με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης απευθείας με τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη του κτιρίου και όχι μέσω εταιρίας παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, δικαιούνται επίδομα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των βασικών αποδοχών τους.

2. Στο προσωπικό αυτό χορηγείται από 1.9.2008 προστατευτική ενδυματική επένδυση εργασίας (ρόμπα) και γάντια εργασίας, δύο (2) φορές το χρόνο.

 

¶ρθρο 11

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Στους θυρωρούς μεγάρων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και σύμφωνα με την ατομική σύμβαση εργασίας τους, παρέχουν την εργασία τους με ωράριο αποκλειστικά νυκτερινό (νυχτερινή βάρδια) χορηγείται επίδομα επικίνδυνης νυχτερινής εργασίας ποσοστού 5%.

2. Το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται από 1.9.2008 και στους θυρωρούς μεγάρων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και παρέχουν εργασία κατά τη νυχτερινή βάρδια είτε λόγω κυλιόμενου ωραρίου είτε λόγω αναπλήρωσης νυχτερινού θυρωρού που βρίσκεται σε ρεπό ή άδεια, μόνον όμως για τις νύχτες κατά τις οποίες εργάστηκαν κάθε μήνα.

 

¶ρθρο 12

ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(άρ. 4 Ν. 2874/2000 όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 1 Ν. 3385/2005).

1. Για όσους εργαζόμενους ισχύει συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης. Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα η, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υπερεργασία ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα.

2. Η πέραν των σαράντα πέντε (45) ωρών την εβδομάδα απασχόληση του μισθωτού στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η εργασία πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις για το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας.

3. Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50%. Η αμοιβή για την πέραν των εκατόν είκοσι (120) ωρών ετησίως νόμιμη υπερωριακή απασχόληση είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%.

4. Κάθε ώρα υπερωρίας, για την πραγματοποίηση της οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης, χαρακτηρίζεται εφεξής κατ’ εξαίρεση υπερωρία.

5. Για κάθε ώρα κατ’ εξαίρεση υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%.

 

¶ρθρο 12Α

ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

1. Ημέρες αργίας θεωρούνται οι Πρωτοχρονιά, ημέρα των Θεοφανίων, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Δευτέρα του Πάσχα, 1η Μαΐου, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, ημέρα των Χριστουγέννων. Ειδικά για τους θυρωρούς ημέρα αργίας θεωρείται και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος (ΦΕΚ 829 Β΄/30.1.1989).

2. Η εργασία των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και παρέχεται κατά τις Κυριακές και κατά τις παραπάνω ημέρες αργίας, αμείβεται με το 1/25 του μισθού, προσαυξημένο κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). Το ίδιο επίδομα χορηγείται και για την εργασία που παρέχεται κατά τις κατ’ έθιμο ημέρες αργίας (Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και Μεγάλη Παρασκευή), όταν ο εργοδότης το έχει ήδη ως τώρα αποδεχθεί.

 

¶ρθρο 13

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ

1. Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, οι άδειες για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καθορίζονται ως εξής:

α. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. Η αξίωση του εργαζομένου για τη χορήγηση ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές θεμελιώνεται μετά από δέκα (10) μήνες εργασίας. Από 1.1.2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιμων ημερών, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, η ετήσια άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή κατά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

β. ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ. Χορηγείται επιπλέον εβδομάδα αδείας στις εργαζόμενες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας αναπροσαρμόζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε του 1993.

γ. ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ. Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας (εννέα εβδομάδες μετά τον τοκετό), είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα την ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του διαχειριστή και απόφαση της Γ.Σ. των συνιδιοκτητών, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του διαχειριστή και απόφαση της Γ.Σ. των συνιδιοκτητών και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.

Το παραπάνω δικαίωμα της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για την φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.

δ . ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ , (άρθρο 142 Ν. 3566/2008). Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών. Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την παραπάνω Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά την άδεια λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004.

Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως, ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

ε. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Στους εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (-η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.

στ. ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ.

Χορηγείται άδεια με αποδοχές τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών το χρόνο, συνολικά και για τους δύο γονείς, για κάθε ένα παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής, για την παρακολούθηση της σχολικής του επίδοσης.

ζ. ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 διαμορφώνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο. Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.

η. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών· καθορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.

θ. ΑΔΕΙΑ ΓΟΝΕΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΝΟΣΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ / ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

ι. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ / ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο επιπλέον άδεια με αποδοχές.

ια. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ AIDS . Εργαζόμενοι(-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.

ιβ. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενούς πρώτου βαθμού και δύο (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενούς δευτέρου βαθμού.

ιγ. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕ1 της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.

 

¶ρθρο 14

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Προκειμένου να καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας θυρωρού στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα της χώρας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί με αυτό το θέμα, και πλειοψηφία πεντακοσίων ενός χιλιοστών (501/1000) επί του ποσοστού συνιδιοκτησίας (άρθρο 42 του Ν. 1836/89).

2. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους λόγω απόλυσης, η αποζημίωση που δικαιούνται οι θυρωροί στις πολυκατοικίες και τα μέγαρα όλης της χώρας, ανέρχεται στο 50% της καθοριζομένης από τις διατάξεις του νόμου 2112/1920 για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, λόγω απόλυσης τους, ήτοι σύμφωνα με την κλίμακα που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Από 2 μήνες έως 1 έτος

Αποδοχ. ½ μήνα

Για 17 έτη συμπλ.

Αποδοχ. 6 ½ μηνών

Από 1 έτος έως 4 έτη

Αποδοχ. 1 μήνα

Για 18 έτη συμπλ.

Αποδοχ. 7 μηνών

Από 4 έτη συμπλ. έως 6 έτη

Αποδοχ. 1 ½ μήνα

Για 19 έτη συμπλ.

Αποδοχ. 7 ½ μηνών

Από 6 έτη συμπλ. έως 8 έτη

Αποδοχ. 2 μηνών

Για 20 έτη συμπλ.

Αποδοχ. 8 μηνών

Από 8 έτη συμπλ. έως 10 έτη

Αποδοχ. 2 ½ μηνών

Για 21 έτη συμπλ.

Αποδοχ. 8 ½ μηνών

Για 10 έτη συμπλ

Αποδοχ. 3 μηνών

Για 22 έτη συμπλ.

Αποδοχ. 9 μηνών

Για 11 έτη συμπλ

Αποδοχ. 3 ½ μηνών

Για 23 έτη συμπλ.

Αποδοχ. 9 ½ μηνών

Για 12 έτη συμπλ

Αποδοχ. 4 μηνών

Για 24 έτη συμπλ.

Αποδοχ. 10 μηνών

Για 13 έτη συμπλ

Αποδοχ. 4 ½ μηνών

Για 25 έτη συμπλ.

Αποδοχ. 10 ½ μηνών

Για 14 έτη συμπλ

Αποδοχ. 5 μηνών

Για 26 έτη συμπλ.

Αποδοχ. 11 μηνών

Για 15 έτη συμπλ

Αποδοχ. 5 ½ μηνών

Για 27 έτη συμπλ.

Αποδοχ. 11 ½ μηνών

Για 16 έτη συμπλ

Αποδοχ. 6 μηνών

Για 28 έτη συμπλ.

Αποδοχ. 12 μηνών

3. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης των θυρωρών και εν συνεχεία οικειοθελούς αποχωρήσεως τους, οι θυρωροί δικαιούνται το 40%, της αποζημιώσεως του ανωτέρω πίνακα. Το 40% της αναλογούσας στον χρόνο εργασίας τους αποζημίωσης σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, δικαιούνται και όσοι θυρωροί αποχωρούν πρόωρα με μειωμένη σύνταξη.

4. Στις κατηγορίες των εργαζομένων που αναφέρονται περιοριστικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης ΣΣΕ, (καθαριστές κλπ.) σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας τους ή αποζημίωση που τους οφείλεται καθορίζεται ανάλογα με τον χρόνο της υπηρεσίας του εργαζομένου, σύμφωνα με την από 12.4.2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ως εξής:

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Από 2 μήνες έως 1 έτος

:5 ημερομίσθια

Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη

:7 ημερομίσθια

Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη

:15 ημερομίσθια

Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη

:30 ημερομίσθια

Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη

:60 ημερομίσθια

Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη

:100 ημερομίσθια

Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη

:120 ημερομίσθια

Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη

:145 ημερομίσθια

Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω

:165 ημερομίσθια

5. Σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης εργαζομένου, ο διαχειριστής υποχρεούται να το αναγγείλει εγγράφως στο αρμόδιο γραφείο του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΙΚΑ εντός οκτώ (8) ημερών.

 

¶ρθρο 15

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Η παρακράτηση ίου ποσοστού 13% για την παρεχόμενη δωρεάν στέγη, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση, όπως είχε ρυθμισθεί με την παράγραφο της από 16.6.1993 Σ.Σ.Ε. θα υπολογίζεται πάνω στο ύψος του συνόλου των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών των θυρωρών όπως αυτές διαμορφώνονται με την παρούσα.

2. Η παραπάνω παρακράτηση παύει όταν υπαγόμενος στην παρούσα Σ.Σ.Ε. θυρωρός δηλώσει μονομερώς και εγγράφως προς τον διαχειριστή του κτιρίου, ότι δεν επιθυμεί να διαμένει δωρεάν στην παρεχόμενη για τον σκοπό αυτό κατοικία, αποδίδοντας αυτήν και τα κλειδιά της ταυτόχρονα με την έγγραφη δήλωση του, κενή από κάθε αντικείμενο και ελεύθερη προς χρήση.

 

¶ρθρο 16

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΥΡΩΡΟΥ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των συνιδιοκτητών του κτιρίου κατά τη διαδικασία που ορίζει ο κανονισμός και αποδοχή της από τον εργαζόμενο, θυρωρός μπορεί να αναλάβει και τα καθήκοντα υπεύθυνου διαχειριστή (ή βοηθού διαχειριστή) του κτιρίου στο οποίο εργάζεται, όπως αυτά προβλέπονται στον κανονισμό του κτιρίου και το νόμο.

2. Σε τέτοια περίπτωση ο θυρωρός δικαιούται «επίδομα διαχειριστικών καθηκόντων» που ορίζεται σε ένα ευρώ (1€) ανά κύριο δωμάτιο μηνιαία, πλέον των κρατήσεων (καθαρό), χωρίς να αποκλείεται και η εφαρμογή ευνοϊκότερης για τον εργαζόμενο συμφωνίας. Σε περίπτωση μη επανεκλογής, ανάκλησης του θυρωρού ως διαχειριστή από τη Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών, ή παραίτησης του, παύει η καταβολή του επιδόματος αυτού.

 

¶ρθρο 17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Τα καθήκοντα των θυρωρών κτιρίων κατοικιών και γραφείων της χώρας, καθορίζονται ως εξής:

 

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΥΡΩΡΟΥ

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ

Να ευρίσκεται στην θέση του καθ’ όλο το ωράριο εργασίας του, το οποίο καθ: όλη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται ως εξής:

α. Στα κτίρια που εργάζεται ένας θυρωρός: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 07.30 - 13.00 και*17.30 -20.00 και κάθε Τετάρτη 07.00 -15.00. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών κτιρίων που εφάρμοζαν εξαήμερο ωράριο εργασίας θυρωρού, η οποία λαμβάνεται οποτεδήποτε με πλειοψηφία τουλάχιστον 501 χιλιοστών, μπορεί να ορισθεί ότι ο θυρωρός θα εξακολουθήσει να εργάζεται και κατά την ημέρα του Σαββάτου οπότε το ωράριο εργασίας του παραμένει κατά τη χειμερινή περίοδο (από 16 Οκτωβρίου έως και 31 Μαΐου), κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 07.30 - 13.00 και 17.00 -19.30, κάθε Τετάρτη 07.30 -11.30 και κάθε Σάββατο 07.00 - 11.00, ενώ κατά τη θερινή περίοδο (από 1 Ιουνίου έως και 15 Οκτωβρίου) κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 07.30 - 13.00 και 17.30 - 20.00, κάθε Τετάρτη 07.30 - 11.30 και κάθε Σάββατο 07.00 - 11.00.

β. Στα κτίρια που εργάζονται δύο θυρωροί, εφαρμόζεται καταρχήν πενθήμερο συνεχές ωράριο ως εξής: Πρωινή βάρδια 6.00 - 14.00 και απογευματινή βάρδια 14.00 -22.00. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών, η οποία λαμβάνεται οποτεδήποτε, μπορεί να καθορισθούν οι βάρδιες των εργαζομένων ως μόνιμες ή εναλλάξ κυλιόμενες και σε διαφοροποιημένο ωράριο αλλά πάντοτε συνεχές, καθώς επίσης και η αναπλήρωση κατά τη διάρκεια της άδειας των εργαζομένων. Σε κτίρια που εφάρμοζαν ωράριο εργασίας θυρωρών άνω του πενθημέρου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ρυθμιστεί ο τρόπος με τον οποίον θα παρέχεται η εργασία τους και κατά τις υπόλοιπες ημέρες.

γ. Στα κτίρια που εργάζονται τρεις και πάνω θυρωροί, εφαρμόζεται καταρχήν πενθήμερο συνεχές ωράριο ως εξής: Πρωινή βάρδια 6.00 - 14.00, απογευματινή βάρδια 14.00 - 22.00 και νυχτερινή βάρδια 22.00 - 6.00. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών, η οποία λαμβάνεται οποτεδήποτε, μπορεί να καθορισθούν οι βάρδιες των εργαζομένων ως μόνιμες ή εναλλάξ κυλιόμενες και σε διαφοροποιημένο ωράριο αλλά πάντοτε συνεχές, καθώς επίσης και η αναπλήρωση κατά τη διάρκεια της άδειας των εργαζομένων. Σε κτίρια που εφάρμοζαν ωράριο εργασίας θυρωρών άνω του πενθημέρου, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ρυθμιστεί ο τρόπος με τον οποίον θα παρέχεται η εργασία τους και κατά τις υπόλοιπες ημέρες.

Οι περιπτώσεις β. και γ. του παρόντος θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2009.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Να συμπεριφέρεται με ευγένεια και προθυμία στον διαχειριστή στους ιδιοκτήτες, ενοικιαστές ή επισκέπτες του κτιρίου, να παρέχει σ΄ αυτούς πληροφορίες για οτιδήποτε έχει σχέση με τα καθήκοντα του και να ελέγχει την είσοδο και τις ενέργειες ατόμων στο κτίριο σύμφωνα με τις οδηγίες του διαχειριστή.

Να παρίσταται υποχρεωτικά στη Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών, όταν έχει κληθεί ειδικά από το Διαχειριστή, τη Διοίκηση του κτιρίου ή την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών.

Να επιβλέπει για την κανονική λειτουργία του ανελκυστήρα, του κλιματισμού ή κεντρικής θέρμανσης, του φωτισμού του κλιμακοστασίου και κάθε άλλης κοινόχρηστης εγκατάστασης του κτιρίου και σε περίπτωση που εμφανισθεί βλάβη να φροντίζει αμέσως για την επιδιόρθωση της, είτε ο ίδιος, εφόσον μπορεί, είτε καλώντας τον αρμόδιο τεχνίτη-συντηρητή, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Να διανέμει και να εισπράττει τους λογαριασμούς κοινοχρήστων δαπανών και να αποδίδει τα εισπραχθέντα χρήματα στον Διαχειριστή του κτιρίου, να πληρώνει τις κοινόχρηστες δαπάνες του κτιρίου, να παραλαμβάνει παρουσία του Διαχειριστή ή εκπροσώπου του καύσιμα (πετρέλαιο) για την θέρμανση του κτιρίου, εφόσον η παραλαβή γίνεται μέσα στο ωράριο του, και γενικά να βοηθά τον διαχειριστή του κτιρίου στην εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως επίσης και να διανέμει αμέσως την αλληλογραφία των ενοίκων του κτιρίου στις ιδιοκτησίες ή να την τοποθετεί στα γραμματοκιβώτια τους.

Θυρωρός που εκτελεί τα καθήκοντα του κατά τη νυχτερινή βάρδια μεταξύ των ωρών 22.00-06.00 μπορεί με απόφαση του διαχειριστή, για λόγους ασφαλέστερης και αποτελεσματικότερης ενάσκησης των καθηκόντων του, να υποχρεωθεί να φορά στολή προσωπικού φύλαξης (5εοιΐπΐγ) της επιλογής του διαχειριστή. Στην περίπτωση αυτή η διαχείριση του κτιρίου υποχρεούται να του χορηγεί τέσσερις (4) στολές ετησίως, ήτοι δύο (2) θερινές και δύο (2) χειμερινές.

3. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Να εκτελεί καθημερινά την καθαριότητα της κυρίας εισόδου και δύο φορές την εβδομάδα την καθαριότητα των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου (διάδρομοι, κλιμακοστάσια, φωταγωγοί, δώμα κλπ). Αν ο καθαρισμός του κτιρίου έχει ανατεθεί σε προσωπικό ή συνεργείο καθαρισμού, ο θυρωρός, εφόσον έχει λάβει σχετική εντολή από το διαχειριστή, υποχρεούται σε καθαρισμό μόνο της κυρίας εισόδου του κτιρίου. Ο θυρωρός απαλλάσσεται γενικά της υποχρέωσης καθαρισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες που ο καθαρισμός εκτελείται από προσωπικό ή συνεργείο καθαρισμού.

Να φροντίζει έγκαιρα για την παραλαβή από την υπηρεσία καθαριότητος του οικείου Δήμου, των απορριμμάτων του κτιρίου, τα οποία θα συγκεντρώνονται από τους ενοίκους σε κατάλληλο σημείο του ισογείου του κτιρίου ή του πεζοδρομίου.

Να διατηρεί απόλυτα καθαρό το χώρο στον οποίο κατοικεί μέσα στο κτίριο, και να τηρεί τις ώρες κοινής ησυχίας.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΥΡΩΡΟΥ

Ο θυρωρός μπορεί να απουσιάσει προσωρινά από την θέση του για έκτακτη και δικαιολογημένη αιτία, κατόπιν συνεννόησης του με τη Διοίκηση ή με τον Διαχειριστή του κτιρίου και αφού μεριμνήσει για την αναπλήρωση του κατά την ώρα της απουσίας του από άλλο υπεύθυνο πρόσωπο (οικείο ή συνεργάτη του).

Ο θυρωρός δικαιούται να αρνείται την εκτέλεση άλλων εργασιών ενοίκων του κτιρίου ή τρίτων, κατά την διάρκεια του ωραρίου της εργασίας του. Μετά το πέρας της πρωινής και της απογευματινής εργασίας του, ο θυρωρός μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση εργασιών που αφορούν προσωπικά τους ενοίκους του κτιρίου ή τους τρίτους με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες που θα καταρτίζονται μεταξύ τους.

Ο παραπάνω κανονισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των θυρωρών μπορεί να συμπληρωθεί με την έγγραφη ατομική σύμβαση εργασίας που καταρτίζεται και υπογράφεται μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών κατά τρόπο ώστε να μην ανατρέπονται οι βασικοί όροι που περιέχονται σ’ αυτόν.

 

¶ρθρο 18

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Όλοι οι τυχόν όροι που περιλαμβάνονται σε προηγούμενες Σ.Σ.Ε. και Διαιτητικές αποφάσεις και δεν αναφέρονται στον τρόπο διαμόρφωσης απαιτήσεων που ρυθμίζονται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

2. Σε εφαρμογή της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009, οι ανάδοχοι γονείς εξομοιώνονται με τους φυσικούς και τους θετούς γονείς, με ανάλογη εφαρμογή σε αυτούς όλων των διατάξεων της παρούσας Σ.Σ.Ε. ή των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που θεσμοθετούνται εκάστοτε για την προστασία της οικογένειας και τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων.

3. Κάθε ευμενέστερη για τους εργαζομένους ρύθμιση εργασιακών σχέσεων που τυχόν συμπεριληφθεί σε νεώτερη Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. που θα συναφθεί κατά τη διάρκεια των επομένων δύο ετών ισχύος της παρούσας, θα επεκτείνεται αυτόματα και στους εργαζομένους της παρούσας.

4. Η διάρκεια της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας είναι διετής, ήτοι για την περίοδο από 1.1.2008 έως και 31.12.2009 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο της.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm