Open menu
14 | 04 | 2021

Αθήνα 16/05/2008
Π.Κ. 22
 

Κωδικοποιημένες διατάξεις συλλογικής σύμβασης εργασίας της ένωσης τεχνικών ελληνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης - οπτικοακουστικού τομέα.

 

Σήμερα την 3η Ιανουαρίου 2008 υπογράφτηκε η Συλλογική Σύμβαση Έργων, του αντιπροσωπευτικού σωματείου παραγωγών του Το παρακάτω κωδικοποιημένο κείμενο διέπει την εργασιακή σχέση και τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης, που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε εργοδότες που πραγματοποιούν οπτικοακουστικές παραγωγές κάθε είδους.

 

¶ρθρο 1

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι Τεχνικοί Κινηματογράφου και Τηλεόρασης που έχουν την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. - Ο.Τ.) και που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε εργοδότες που πραγματοποιούν οπτικοακουστικές παραγωγές κάθε είδους.

 

¶ρθρο 2

Τα κατώτατα όρια των ημερησίων και εβδομαδιαίων αποδοχών των εργαζομένων του άρθρου 1 όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι την 31.12.2007 αυξάνονται από 1.1.2008 έως και 31.8.2008 κατά ποσοστό 3,45%, από 1.9.2008 έως 30.4.2009 κατά ποσοστό 3% και από 1.5.2009 έως και 31.12.2009 κατά ποσοστό 5,5% και διαμορφώνονται σύμφωνα με τους κατωτέρω ΠΙΝΑΚΕΣ Α΄ και Β΄.

 

¶ρθρο 3

Στους μισθωτούς που υπάγονται στη σύμβαση αυτή χορηγείται επίδομα γάμου 30€ μηνιαίως. Το επίδομα αυτό βαρύνει ποσοστιαία τον κάθε εργοδότη, εάν η εργασία έχει παρασχεθεί όχι σε ένα εργοδοτικό φορέα αλλά διαδοχικά σε περισσότερους.

 

¶ρθρο 4

Η κάθε ώρα εργασίας πέρα των 40 ωρών την εβδομάδα αμείβεται ως υπερωριακή εργασία και με προσαύξηση 60%. Η νυχτερινή εργασία (από τις 10 μ.μ. έως τις 6 π.μ.) αμείβεται με προσαύξηση 75%. Επίσης, αν ο Τεχνικός εργαστεί Κυριακή ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ή εθιμική αργία, δικαιούται ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%. Αργίες για τις οποίες οφείλεται η πιο πάνω προσαύξηση είναι ενδεικτικά η 1η και η 6η Ιανουαρίου, η 25η Μαρτίου, η μέρα και η δεύτερη μέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η μέρα και η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων.

 

¶ρθρο 5

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τους Τεχνικούς με δικά του μέσα και έξοδα στον τόπο εργασίας, όταν: α) η εργασία παρέχεται εκτός του συνηθισμένου τόπου εργασίας και β) ο συνηθισμένος τόπος εργασίας βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 30 χλμ από την Πλατεία Συντάγματος.

Ο χρόνος μετάβασης κι επιστροφής του Τεχνικού θεωρείται χρόνος εργασίας.

 

¶ρθρο 6

Ο Παραγωγός μπορεί να απασχολήσει τον Τεχνικό για 8 ώρες στο χώρο γυρίσματος.

 

¶ρθρο 7

Ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να προσφέρει με δικά του έξοδα στον Τεχνικό, πέραν της συμφωνημένης αμοιβής και ένα γεύμα ημερησίως.

 

¶ρθρο 8

Στην περίπτωση εργασίας εκτός έδρας κι εφόσον ο Τεχνικός διανυκτερεύσει, ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να του εξασφαλίσει αξιοπρεπή στέγη, πρωινό και δύο (2) γεύματα ημερησίως. Εκτός των παραπάνω, ο Παραγωγός υποχρεούται στην καταβολή πρόσθετης ημερήσιας αποζημίωσης που καθορίζεται στο ποσό των τριάντα πέντε ευρώ (35€) ημερησίως και αναγράφεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας.

 

¶ρθρο 9

Η κανονική εργασία διαρκεί 40 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή 8 ώρες την ημέρα από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή.

 

¶ρθρο 10

Το ωράριο εργασίας των Τεχνικών είναι συνεχές, με μια ώρα υποχρεωτική διακοπή για λήψη γεύματος και ανάπαυσης κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει διακοπή 2 ωρών λόγω ειδικών συνθηκών. Το ωράριο αρχίζει από τη στιγμή που ο Τεχνικός προσέλθει στο χώρο εκκίνησης και λήγει με την επιστροφή του Τεχνικού στον ίδιο χώρο. Προκειμένου περί παροχής εργασίας στην αυτή πόλη, δέον όπως ο χώρος εκκίνησης παραμένει σταθερός. Η νέα εργάσιμη ημέρα αρχίζει μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ωρών από τη λήξη της προηγούμενης.

 

¶ρθρο 11

Ο Παραγωγός υποχρεούται να ασφαλίσει τον Τεχνικό με την ειδικότητα που αναγράφεται στην άδεια άσκησης επαγγέλματος η οποία του χορηγείται από το ΥΠ.ΠΟ, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στην 12η ασφαλιστική κλάση (κωδικός ειδικότητας 314150 και ΚΠΚ 101) όπως αυτό απορρέει από τις εγκυκλίους του Ι.Κ.Α. υπ’ αριθμ. 124/6-8-1986 και υπ’ αριθμ.80/30-5-2007, με τις πραγματικές του αμοιβές και να τύχει των προβλεπομένων από το νόμο επιδομάτων κ.λ.π. επί του συνόλου των αποδοχών που αναφέρονται στις μισθοδοτικές καταστάσεις. Για λόγους πρακτικούς, στα ασφαλιστικά βιβλιάρια των Τεχνικών, οι εργοδότες τους θα αναγράφουν ΜΟΝΟ την περίοδο απασχόλησης, το σύνολο των αποδοχών και το σύνολο των εισφορών τις οποίες θα καταβάλλουν με αγορά ενσήμων, ενώ ΔΕΝ θα σημειώνουν αριθμό ημερών ασφάλισης όπως επίσης προβλέπεται στις παραπάνω εγκυκλίους του Ι.Κ.Α.

 

¶ρθρο 12

Ο εργοδότης οφείλει να χορηγεί στους Τεχνικούς εκκαθαριστικό σημείωμα με ανάλυση των αποδοχών και των κρατήσεων τους.

 

¶ρθρο 13

Ο Παραγωγός και ο Τεχνικός είναι υποχρεωμένοι να προσυπογράφουν Ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας που και τα δύο μέρη έχουν αποδεχθεί και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της Σύμβασης. (Υπογεγραμμένο αντίγραφο κατατίθεται μαζί με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας).

 

¶ρθρο 14

Τα μέλη του συνεργείου πρέπει απαραίτητα να είναι εφοδιασμένα με ¶δεια ¶σκησης Επαγγέλματος Τεχνικού του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης, όπως ρητά αναφέρεται στο νόμο 358/76 και ειδικότερα στην Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402/27.10.2005. Εφ.Κ. Αρ. Φύλλου 1483. Οι ειδικότητες των μελών του συνεργείου λήψης, καθορίζονται από το Σκηνοθέτη, το Διευθυντή Παραγωγής και το Διευθυντή Φωτογραφίας, αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

 

¶ρθρο 15

Το ελάχιστο όριο του αριθμού των Τεχνικών που απασχολούνται για παραγωγές με επινοημένο μύθο, είναι 13 μέλη όταν η ταινία γυρίζεται σε 35mm και 11 μέλη όταν η ταινία γυρίζεται σε 16mm, όπως σαφώς ορίζει ο νόμος 1597/86 άρ. 6, παρ. 1, ή όπως αυτός ήθελε τροποποιηθεί στο μέλλον.

Όταν χρησιμοποιείται βίντεο, ο αριθμός των Τεχνικών που απαιτούνται, καθορίζεται από κοινού από το Σκηνοθέτη, το Δ/ντή Παραγωγής και το Δ/ντή Φωτογραφίας, ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής.

 

¶ρθρο 16

Προκειμένου ο Τεχνικός να προσφέρει τις υπηρεσίες του κάτω από συνθήκες που συνεπάγονται κίνδυνο για την ακεραιότητα του, οι ιδιαίτερες προβλέψεις θα καθορίζονται από Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

 

¶ρθρο 17

Α) Μοντάζ σε Φιλμ

Για τους Μοντέρ Θετικού και Αρνητικού, καθορίζονται τα παρακάτω κατώτατα χρονικά όρια απασχόλησης:

Μοντέρ Θετικού:

α) για Τηλεταινία 60΄ - 4 εβδομάδες

β) για Ντοκιμαντέρ 60΄ - 2 εβδομάδες

γ) για Τηλεοπτική Σειρά 60΄ - 2 εβδομάδες

Μοντέρ Αρνητικού:

α) για Τηλεταινία 60΄ - 2 εβδομάδες

β) για σειρά Ντοκιμαντέρ 60΄ -1 εβδομάδα

γ) για Τηλεοπτική Σειρά 60΄ -1 εβδομάδα και 2 ημέρες

Β) Μοντάζ σε Βίντεο

Για τους Μοντέρ Βίντεο, αυτονόητο είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία αμοιβής, δεν απαλλάσσει τους εργοδότες από την καταβολή των νόμιμων εισφορών.

 

¶ρθρο 18

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά τις ελληνικές παραγωγές και ουδεμία σχέση έχει με αλλοδαπές παραγωγές.

 

¶ρθρο 19

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ισχύει και «για κάθε κινηματογραφικό έργο που αποτυπώνεται σε υλικό φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου και προορίζεται για κινηματογραφική ή τηλεοπτική ή οποιαδήποτε άλλη οπτικοακουστική μετάδοση κ.λ.π.», όπως σαφώς ορίζει ο νόμος 1597/21.5.86, στο άρθρο 4 , παράγραφος 1.

 

¶ρθρο 20

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές που ορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

 

¶ρθρο 21

Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι διετής και ισχύει από 1.1.2008 έως 31.12.2009.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ (1.1.2008 - 31.12.2008)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ

 

1/1-31/8

1/9-31/12

1/1-31/8

1/9-31/12

1/1-31/8

1/9-31/12

ΚΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

741 €

763 €

172 €

177 €

233 €

240 €

ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ

569 €

586 €

123 €

127 €

180 €

185 €

Β. ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ

470 €

484 €

98 €

101 €

98 €

101 €

Β΄ Β. ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ

346 €

356 €

79 €

81 €

79 €

81 €

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΚΗΝΗΣ

395 €

407 €

89 €

92 €

89 €

92 €

ΜΑΚΙΝΙΣΤΑΣ

483 €

498 €

104 €

108 €

104 €

108 €

Β. ΜΑΚΙΝΙΣΤΑ

395 €

407 €

89 €

92 €

89 €

92 €

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

741 €

763 €

172 €

177 €

233 €

240 €

Β. Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

543 €

559 €

118 €

121 €

118 €

121 €

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

492 €

507 €

109 €

112 €

109 €

112 €

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

346 €

356 €

 

 

79 €

81 €

ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

741 €

763 €

172 €

177 €

232 €

239 €

Β. ΣΚΗΝΟΓΡ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

492 €

507 €

109 €

112 €

109 €

112 €

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ-ΖΩΓΡΑΦΟΣ

470 €

484 €

98 €

101 €

98 €

101 €

Β. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΚΗΝ-ΖΩΓΡΑΦΟΣ

395 €

407 €

89 €

92 €

89 €

92 €

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ-ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

470 €

484 €

98 €

101 €

98 €

101 €

Β. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ-ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

395 €

407 €

89 €

92 €

89 €

92 €

ΑΜΠΙΓΙΕΖ

370 €

381 €

79 €

81 €

79 €

81 €

ΚΛΑΔΟΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ

ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ

617 €

635 €

148 €

152 €

198 €

204 €

Β. ΗΧΟΛΗΠΤΗ

470 €

484 €

98 €

101 €

98 €

101 €

ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΝΤΑΖ

ΜΟΝΤΑΖ ΘΕΤΙΚΟ

741 €

763 €

 

 

221 €

228 €

ΜΟΝΤΑΖ ΑΡΝΗΤΙΚΟ

470 €

484 €

98 €

101 €

98 €

101 €

ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΜΑΚΙΓΙΕΡ

492 €

507 €

109 €

112 €

109 €

112 €

Β. ΜΑΚΙΓΙΕΡ

395 €

407 €

89 €

92 €

89 €

92 €

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

395

407 €

89 €

92 €

89 €

92 €

ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Β. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

517 €

533 €

113 €

116 €

109 €

112 €

Β΄ Β. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

395 €

407 €

89 €

92 €

89 €

92 €

ΣΚΡΙΠΤ

470 €

484 €

98 €

101 €

98 €

101 €

ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Α΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡ. ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ

483 €

498 €

104 €

108 €

104 €

108 €

Β΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β. ΧΕΙΡ. ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ

470 €

484 €

98 €

101 €

98 €

101 €

ΚΛΑΔΟΣ ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ

ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ

567 €

584 €

124 €

128 €

124 €

128 €

Β. ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ

395 €

407 €

89 €

92 €

89 €

92 €

ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ VIDEO

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-TV)

592 €

609 €

138 €

142 €

 

 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ VIDEO

470 €

484 €

98 €

101 €

 

 

ΜΟΝΤΕΡ

592 €

609 €

139 €

143 €

 

 

ΜΙΞΕΡ

470 €

484 €

98 €

101 €

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ (1.1.2009 - 31.12.2009)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ

 

1/1-30/4

1/5-31/12

1/1-30/4

1/5-31/12

1/1-30/4

1/5-31/12

ΚΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

763 €

805 €

177 €

187 €

240 €

253 €

ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ

586 €

618 €

127 €

134 €

185 €

196 €

Β. ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ

484 €

510 €

101 €

107 €

101 €

107 €

Β΄ Β. ΚΑΜΕΡΑΜΑΝ

356 €

375 €

81 €

85 €

81 €

85 €

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΚΗΝΗΣ

407 €

429 €

92 €

97 €

92 €

97 €

ΜΑΚΙΝΙΣΤΑΣ

498 €

525 €

108 €

114 €

108 €

114 €

Β. ΜΑΚΙΝΙΣΤΑ

407 €

429 €

92 €

97 €

92 €

97 €

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

763 €

805 €

177 €

187 €

240 €

253 €

Β. Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

559 €

590 €

121 €

128 €

121 €

128 €

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ

507 €

535 €

112 €

118 €

112 €

118 €

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

356 €

375 €

 

 

81 €

85 €

ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

763 €

805 €

177 €

187 €

239 €

252 €

Β. ΣΚΗΝΟΓΡ-ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

507 €

535 €

112 €

118 €

112 €

118 €

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ-ΖΩΓΡΑΦΟΣ

484 €

510 €

101 €

107 €

101 €

107 €

Β. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΚΗΝ-ΖΩΓΡΑΦΟΣ

407 €

429 €

92 €

97 €

92 €

97 €

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ-ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

484 €

510 €

101 €

107 €

101 €

107 €

Β. ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ-ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

407 €

429 €

92 €

97 €

92 €

97 €

ΑΜΠΙΓΙΕΖ

381 €

402 €

81 €

85 €

81 €

85 €

ΚΛΑΔΟΣ ΗΧΟΛΗΨΙΑΣ

ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ

635 €

670 €

152 €

161 €

204 €

215 €

Β. ΗΧΟΛΗΠΤΗ

484 €

510 €

101 €

107 €

101 €

107 €

ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΝΤΑΖ

ΜΟΝΤΑΖ ΘΕΤΙΚΟ

763 €

805 €

 

 

228 €

241 €

ΜΟΝΤΑΖ ΑΡΝΗΤΙΚΟ

484 €

510 €

101 €

107 €

101 €

107 €

ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΜΑΚΙΓΙΕΡ

507 €

535 €

112 €

118 €

112 €

118 €

Β. ΜΑΚΙΓΙΕΡ

407 €

429 €

92 €

97 €

92 €

97 €

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

407 €

429 €

92 €

97 €

92 €

97 €

ΚΛΑΔΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Β. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

533 €

562 €

116 €

123 €

112 €

118 €

Β΄ Β. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

407 €

429 €

92 €

97 €

92 €

97 €

ΣΚΡΙΠΤ

484 €

510 €

101 €

107 €

101 €

107 €

ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Α΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡ. ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ

498 €

525 €

108 €

114 €

108 €

114 €

Β΄ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Β. ΧΕΙΡ. ΦΩΤ. ΣΩΜΑΤΩΝ

484 €

510 €

101 €

107 €

101 €

107 €

ΚΛΑΔΟΣ ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ

ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ

584 €

616 €

128 €

135 €

128 €

135 €

Β. ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΦΦΕ

407 €

429 €

92 €

97 €

92 €

97 €

ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ VIDEO

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ-TV)

609 €

643 €

142 €

150 €

 

 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ VIDEO

484 €

510 €

101 €

107 €

 

 

ΜΟΝΤΕΡ

609 €

643 €

143 €

151 €

 

 

ΜΙΞΕΡ

484 €

510 €

101 €

107 €

 

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm