Open menu
01 | 10 | 2022

Αθήνα 01/04/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2052

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ» και της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ που αναλογεί στα καύσιμα των βοηθητικών σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας», όπως ισχύει.

 

Κοινοποιούμε την με αρ. πρωτ. Α 1070/22.02.2019 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 679, Τεύχος Β, αναρτήθηκε στον ιστότοπο «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: Ψ4Τ746ΜΠ3Ζ-ΠΔΧ και ισχύει από 28.02.2019, προς ενημέρωση και εφαρμογή.
Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη Απόφαση επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 19 και 3 των αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 (ΦΕΚ 516/Β) και Δ. 179/7/7.2.2005 (ΦΕΚ 215/Β) ΑΥΟΟ αντίστοιχα επί των οποίων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Ως προς τον εφοδιασμό των δικαιούχων ατελείας σκαφών:

α) Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης καυσίμου από ελεύθερα αποθέματα με τη διαδικασία επιστροφής ΕΦΚ στις περιοχές εφοδιασμού στις οποίες δεν υπάρχουν αφορολόγητα καύσιμα ή λόγω ειδικών περιστάσεων.

Με τον όρο «ειδικές περιστάσεις», νοούνται η απόσταση ή η δυσκολία προσέγγισης των δικαιούχων προσώπων στις περιοχές όπου υπάρχουν αφορολόγητα καύσιμα, η τυχόν σύναψη σύμβασης -πλαισίου του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου με πρατηριούχο, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση του ενδιαφερομένου και να εξετάζονται από το αρμόδιο Τελωνείο, προκειμένου να εγκριθεί ο εφοδιασμός καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα.
β) Τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα οφείλουν να ενημερώνουν το Τελωνείο Φόρτωσης με κάθε πρόσφορο μέσο για την ποσότητα, τον τόπο και τον χρόνο του επικείμενου εφοδιασμού.

Επίσης, το Τελωνείο Φόρτωσης υποχρεούται να ενημερώσει το Βιβλίο Αναγγελίας και Πραγματοποίησης
Εφοδιασμών που τηρείται σε αυτό, ορίζοντας τον τελωνειακό υπάλληλο που θα παραστεί κατά τη φόρτωση του καυσίμου, στις περιπτώσεις όπου η παρουσία αυτού καθίσταται δυνατή.

Στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου, ο εφοδιασμός πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία αυτού, με αντίστοιχη ενημέρωση του Βιβλίου Αναγγελίας και Πραγματοποίησης Εφοδιασμών για τους λόγους αδυναμίας παρουσίας αυτού.
γ) Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις εφοδιασμού καυσίμων από ελεύθερα αποθέματα χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου κατά τη φόρτωση, η συμπλήρωση των πεδίων εγγραφής του Βιβλίου Ατελειών του σκάφους θα διενεργείται εφεξής με ευθύνη του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου, με συμπλήρωση από τον ίδιο στο πεδίο «Υπογραφή Ελεγκτή» του Βιβλίου Ατελειών της ένδειξης «χωρίς παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου».

Επιπλέον, στις περιπτώσεις αυτές το δικαιούχο επιστροφής πρόσωπο οφείλει να μεριμνά ώστε η παραληφθείσα ποσότητα καυσίμων να εμπίπτει στους ποσοτικούς και λοιπούς περιορισμούς των ποσοτήτων καυσίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 - 17 και 4 των αριθμ. Τ. 1940/41/2003 και Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ, αντίστοιχα.
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρίσταται τελωνειακός υπάλληλος κατά τη διαδικασία εφοδιασμού των σκαφών, τα προβλεπόμενα λογιστικά στοιχεία αξίας (παραστατικά) ή/και αξίας - διακίνησης του καυσίμου, εφεξής δεν θα θεωρούνται από τον τελωνειακό υπάλληλο.

2. Ως προς το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ.

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση διευρύνεται ο αριθμός των αρμόδιων Τελωνείων Υποβολής της Αίτησης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. και έκδοσης της Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ σε τριάντα ένα (31) αρμόδια Τελωνεία Α' Τάξης, τα οποία αναφέρονται στους Πίνακες των Παραρτημάτων της κοινοποιούμενης Απόφασης, αντί των δέκα (10) Τελωνειακών Αρχών όπως ορίζονταν στην καταργηθείσα παράγραφο 7 του άρθρου 19 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. Το φυσικό/νομικό πρόσωπο επιλέγει ως αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής το Τελωνείο, βάσει του Νομού ή της Περιφερειακής Ενότητας όπου βρίσκεται η κατοικία του ή η έδρα του, αντίστοιχα.

3. Ως προς τις υποχρεώσεις των δικαιούχων επιστροφής ΕΦΚ καυσίμων.

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση καθιερώνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων επιστροφής ΕΦΚ ως ακολούθως και συνεπώς από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ήτοι την 28.02.2019 και εφεξής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις Επιστροφής ΕΦΚ σε φυσική μορφή :

 • Καθορίζεται η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Επιστροφής Ε.Φ.Κ στο ICISnet, μέσω του υποσυστήματος «ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» από το μενού «Επιστροφές Ε.Φ.Κ. - Υποβολή Αίτησης Επιστροφής Ε.Φ.Κ.», η οποία υποβάλλεται έως και τέσσερις φορές εντός του έτους από το φυσικό/νομικό πρόσωπο στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής της Αίτησης και έκδοσης της Απόφασης Επιστροφής ΕΦΚ και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου. Η αίτηση αφορά όλους τους εφοδιασμούς που πραγματοποιήθηκαν τους τρεις προηγούμενους ημερολογιακούς μήνες από τον μήνα που υποβάλλεται η αίτηση κάθε φορά (πχ αίτηση που υποβάλλεται τον μήνα Ιανουάριο θα πρέπει να αφορά εφοδιασμούς που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου).  Ομοίως, στην περίπτωση υποβολής αίτησης επιστροφής ΕΦΚ μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου ή Ιουλίου βάσει της προβλεπόμενης ανά εξάμηνης υποβολής, αυτή πρέπει να αφορά εφοδιασμούς που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου - 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους ή από 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου αντίστοιχα. Ειδικότερα για την πρώτη εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας, οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι το τέλος του μηνός Απριλίου 2019 και θα γίνονται δεκτά τιμολόγια που αφορούν σε εφοδιασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουλίου 2018 μέχρι την 31η Μαρτίου 2019. Εφιστάται η προσοχή των αιτούντων της επιστροφής Ε.Φ.Κ ώστε να επιλέγεται ορθά το καθ' ύλην αρμόδιο τελωνείο, καθώς η υποβολή σε αναρμόδιο Τελωνείο αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης.

 • Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ. από τον δικαιούχο παρέχονται στον σύνδεσμο:

https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/info/userManuals?articleid=10615277.

 • Η υποβολή των υποστηρικτικών δικαιολογητικών του φυσικού ή νομικού προσώπου που αιτείται την επιστροφή ΕΦΚ γίνεται ηλεκτρονικά και καταργείται η φυσική προσκόμιση αυτών στο αρμόδιο Τελωνείο.

 • Καθιερώνεται η κατάρτιση και υποβολή Συγκεντρωτικού Πίνακα Τιμολογίων Καυσίμων στον οποίο αναφέρονται οι αριθμοί και τα στοιχεία των παραπάνω τιμολογίων που αντιστοιχούν στις παραληφθείσες ποσότητες καυσίμων για το χρονικό διάστημα που καταλαμβάνει η αίτηση επιστροφής ΕΦΚ και καταργείται η υποχρέωση του Μηνιαίου Δελτίου Παραλαβής Καυσίμων και Εξαμηνιαίου Δελτίου Παραλαβής Καυσίμων για τις περιπτώσεις των σκαφών θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας.

4. Ως προς τις ενέργειες του αρμόδιου Τελωνείου Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ.

Με την κοινοποιούμενη Απόφαση ορίζεται εφεξής ως αρμόδιο Τελωνείο, τόσο για τη διαχείριση της αίτησης επιστροφής Ε.Φ.Κ., όσο για τον έλεγχο των δικαιολογητικών, την έκδοση της Απόφασης επιστροφής Ε.Φ.Κ και την ηλεκτρονική πληρωμή του ποσού επιστροφής του δικαιούχου με απευθείας πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του, το Τελωνείο Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ.
 

Α. Ως προς την Απόρριψη / Αποδοχή της Αίτησης:

Το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής Ε.Φ.Κ προβαίνει:

 • στη αναζήτηση των Αιτήσεων από το Υποσύστημα Ε.Φ.Κ, μέσω της λειτουργίας «Επιστροφές Ε.Φ.Κ.-Παραστατικά-Αίτηση»,

 • στον τυπικό έλεγχο αναφορικά με την:

i) υποβολή της αίτησης στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής και Επιστροφής ΕΦΚ,
ii) υπαγωγή του αιτούντα σε ένα από τα δικαιούχα επιστροφής ΕΦΚ πρόσωπα,
iii) προθεσμία υποβολής της αίτησης,
iv) υποβολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στην αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης, εφόσον συντρέχουν τα παραπάνω, άλλως στην απόρριψη αυτής, συμπληρώνοντας τους λόγους απόρριψης οπότε και ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα με σχετικά μηνύματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Σε περίπτωση αποδοχής, η αίτηση οριστικοποιείται και δημιουργείται αυτόματα η Απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ (σε κατάσταση «Καταχωρημένη») με προσυμπληρωμένα τα πεδία, όπως είχαν συμπληρωθεί από τον αιτούντα επιστροφής Ε.Φ.Κ. κατά την υποβολή της αίτησής του.
Σε περίπτωση απόρριψης της Αίτησης από το τελωνείο, η Αίτηση περιέρχεται σε κατάσταση «Μη Αποδεκτή» συμπληρωμένη με τους λόγους απόρριψης από το Τελωνείο για την ενημέρωση του αιτούντα.

Β. Ως προς την διενέργεια ελέγχων - Συμψηφισμοί οφειλών:

1. Έλεγχοι:

Το αρμόδιο Τελωνείο Επιστροφής Ε.Φ.Κ. προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους πριν την έκδοση της Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. για τον εκάστοτε αιτούντα και ειδικότερα ελέγχει εάν:

 • έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία πλοίου για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στην κοινοποιούμενη Απόφαση που δικαιολογούν τη χορήγηση επιστροφής του Ε.Φ.Κ,

 • οι παραδιδόμενες ποσότητες εμπίπτουν στους ποσοτικούς και λοιπούς περιορισμούς σύμφωνα με τα άρθρα 16 - 17 και 4 των Τ. 1940/41/14.4.2003 & Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ. Ειδικότερα, το αρμόδιο τελωνείο, πριν την έκδοση της Απόφασης Επιστροφής, καταχωρεί μέσω του μενού «Επιστροφές Ε.Φ.Κ. - Λοιπές Λειτουργίες- Δημιουργία Ετήσιας Δικαιούμενης Ποσότητας Καυσίμων» την ετήσια δικαιούμενη ποσότητα καυσίμου που αναλογεί στο εκάστοτε πλοίο για το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι, η συνολική ποσότητα καυσίμου για την οποία θα εκδοθούν μία ή περισσότερες Αποφάσεις Επιστροφής Ε.Φ.Κ. για ένα πλοίο μέσα στο ημερολογιακό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει την Δικαιούμενη Ποσότητα το ίδιο έτος για το εν λόγω πλοίο.

 • έχουν συμπληρωθεί δεόντως οι αντίστοιχες εγγραφές του Βιβλίου Ατελειών.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών διαπιστωθούν παραλήψεις ή ασάφειες, το αρμόδιο Τελωνείο δύναται να ζητήσει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο την υποβολή από τον αιτούντα τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων/δικαιολογητικών.
Μόλις ολοκληρωθούν οι παραπάνω ενέργειες ελέγχου, το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει στον υπολογισμό του συνολικού δικαιούμενου ποσού επιστροφής Ε.Φ.Κ, ο οποίος γίνεται με βάση τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία αγοράς των καυσίμων.

2. Συμψηφισμοί οφειλών :

Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν τελωνειακές, φορολογικές ή/και ασφαλιστικές οφειλές του δικαιούχου επιστροφής Ε.Φ.Κ. προσώπου, διενεργείται συμψηφισμός του συνολικού ποσού επιστροφής με τις τυχόν οφειλές προς:

i) τις Τελωνειακές Αρχές και τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 354/1974 (ΦΕΚ 90/Α') Κ.Ε.Δ.Ε. όπως ισχύει και
ii) τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.Α.2, του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/7-4-2014) όπως ισχύει.

Γ. Ως προς την έκδοση της Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ.

Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ελέγχων και τη διενέργεια των συμψηφισμών, όταν απαιτείται, το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει:

 • στην καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα αναλυτικά των τυχόν ποσών συμψηφισμού ανά δημόσιο φορέα,

 • στην καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα του τελικού ποσού επιστροφής προς το δικαιούχο πρόσωπο, το οποίο προκύπτει μετά την απομείωση των ποσών συμψηφισμού, εφόσον υφίστανται οφειλές

 • στην εκτύπωση της υπό έκδοση Απόφασης Επιστροφής ΕΦΚ προκειμένου να υπογραφεί από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τελωνείου Υποβολής και Επιστροφής ΕΦΚ,

 • στην έκδοση της Απόφασης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. (κατάσταση «Οριστικοποίηση»), η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο.

Με την Οριστικοποίηση από το αρμόδιο τελωνείο, δημιουργούνται αυτόματα στο υποσύστημα «Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης», τόσα Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής, όσοι είναι και οι δικαιούχοι στην εν λόγω Απόφαση, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές στον δικαιούχο ή/και στον/στους φορέα/φορείς συμψηφισμού.

Αυτές οι πληρωμές γίνονται με παρόμοιο τρόπο και σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Ειδικότερα, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον προβλεπόμενο χρονικό περιορισμό ώστε να μην αποστέλλονται εντολές πληρωμής πέντε εργάσιμες ημέρες πριν το τέλος του κάθε μήνα.

Επιπλέον, ο δικαιούχος ενημερώνεται με μηνύματα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, τόσο για τα Λογιστικά Σημειώματα Επιστροφής, όσο και για τις τυχόν καταβολές σε φορείς του Δημοσίου με το ποσό που αποδίδεται σε αυτούς, καθώς και για την ολοκλήρωση των πληρωμών αυτών.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Φ.Κ.

Στις περιπτώσεις που η αίτηση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. έχει γίνει αποδεκτή από το αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής και Επιστροφής ΕΦΚ και κατά τη διαδικασία ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της Απόφασης επιστροφής ΕΦΚ, το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει στην ακύρωση της υπό έκδοσης Απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα για τους λόγους ακύρωσης της υπό έκδοση Απόφασης.

6. Ως προς τις Μεταβατικές Διατάξεις

Για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της κοινοποιούμενης Απόφασης, ήτοι μέχρι 28.02.2019 και οι οποίες:

α) έχουν διαβιβασθεί από το Τελωνείο Φόρτωσης σε Τελωνείο Επιστροφής αρμόδιο με βάση το άρθρο 19 της Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ ή το άρθρο 3 της αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ όπως ίσχυε πριν την κοινοποιούμενη Απόφαση, τότε το εν λόγω Τελωνείο θα προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες κατά σειρά ενέργειες ελέγχου, έγκρισης του ποσού επιστροφής Ε.Φ.Κ στο δικαιούχο φυσικό/νομικό πρόσωπο και οριστικοποίησης της Απόφασης Επιστροφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της κοινοποιούμενης Απόφασης,
β) δεν έχουν διαβιβασθεί από το Τελωνείο Φόρτωσης στο αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Απόφαση, θα πρέπει να διαβιβαστούν στο εν λόγω Τελωνείο, ώστε να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες κατά σειρά ενέργειες ελέγχου, έγκρισης του ποσού επιστροφής Ε.Φ.Κ στο δικαιούχο φυσικό/νομικό πρόσωπο και οριστικοποίησης της Απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της κοινοποιούμενης Απόφασης,
γ) βρίσκονται σε φυσική μορφή σε Τελωνείο Φόρτωσης, το οποίο αποτελεί αρμόδιο Τελωνείο Υποβολής της αίτησης και Επιστροφής ΕΦΚ σύμφωνα με τον Πίνακα Αρμόδιων Τελωνείων Υποβολής της Αίτησης και Επιστροφής του ΕΦΚ της κοινοποιούμενης Απόφασης, δεν θα απαιτείται διαβίβαση της αίτησης επιστροφής και των δικαιολογητικών αυτής.

Το εν λόγω Τελωνείο θα προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες κατά σειρά ενέργειες ελέγχου, έγκρισης του ποσού επιστροφής Ε.Φ.Κ στο δικαιούχο φυσικό/νομικό πρόσωπο και οριστικοποίησης της Απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της κοινοποιούμενης Απόφασης.

 


 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm