Αθήνα 18/02/2013
Αρ. πρωτ.:5005962

ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τη διαμόρφωση της στατιστικής αξίας κατά την αποδοχή διασαφήσεων εξαγωγής που χρησιμοποιούνται για τις παραδόσεις αγαθών ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών.

Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών αναφορικά με τις τιμές συναλλάγματος που εφαρμόζονται για τη διαμόρφωση της στατιστικής αξίας κατά την αποδοχή διασαφήσεων εξαγωγής που χρησιμοποιούνται, βάσει του καν. αριθ. 430/2010 της Επιτροπής, για τις παραδόσεις αγαθών ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών με πλήρη απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην Κ.Β.Σ) (Ν. 4093/12) ορίζεται ότι τα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια) που εκδίδονται για συναλλαγές με το εξωτερικό και για συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας επιτρέπεται να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να αναγράφεται σε αυτά το ξένο νόμισμα στο οποίο γίνεται η συναλλαγή.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο του άρθρου 91 της κοινοτικής οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112, όταν τα στοιχεία που χρησιμεύουν για τον καθορισμό της βάσης επιβολής του φόρου εκφράζονται σε νόμισμα άλλο από εκείνο του Κράτους - Μέλους όπου γίνεται ο υπολογισμός, τα Κράτη - Μέλη μπορούν για ορισμένες φορολογητέες πράξεις (πέραν της εισαγωγής αγαθών) ή για ορισμένες κατηγορίες υποκείμενων στο φόρο να εφαρμόσουν την ισοτιμία η οποία καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας.
Οι ανωτέρω διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ", βάσει της οποίας, όταν τα στοιχεία προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους, το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη ευρώ, για τον προσδιο­ρισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς το ευρώ, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ως άνω νόμου δηλ. η εν λόγω διάταξη παραπέμπει στις συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται κατά τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή και οι οποίες συμπίπτουν με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας κατά τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.
Επιπλέον, οι διατάξεις για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας θεσπίζονται στα άρθρα 168 -172 των διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα - καν. αριθ. 2454/93 της Επιτροπής. Ειδικότερα, όταν τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας ενός εμπορεύματος εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, οι τιμές συναλλάγματος που χρησιμοποιούνται είναι:

- οι τιμές που βεβαιώνονται και δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την προτελευταία Τετάρτη κάθε μήνα και εφαρμόζονται για όλο τον επόμενο μήνα υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν απόκλιση ±5% από τις ήδη εφαρμοζόμενες ισοτιμίες (άρθρα 169 και 171 του καν. αριθ. 2454/93) ή
- οι τιμές που αντικατοπτρίζουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα την τρέχουσα αξία του ξένου νομίσματος (άρθρο 170 του καν. αριθ. 2454/93) σε περίπτωση που οι τιμές συναλλάγματος δεν μπορούν να καθοριστούν βάσει του ανωτέρω άρθρου 169.

Οι ανωτέρω συναλλαγματικές ισοτιμίες για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας γνωστοποιούνται από την υπηρεσία μας στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και στην Ομοσπονδία Εκτελωνιστών.
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, σε περιπτώσεις παραδόσεων αγαθών ως εφοδίων πλοίων και αεροσκαφών που πραγματοποιούνται με διατυπώσεις εξαγωγής και συνοδεύονται από φορολογικά στοιχεία τα οποία έχουν εκδοθεί σε ξένο νόμισμα, οι ισοτιμίες νομισμάτων που εφαρμόζονται νια τη διαμόρφωση της στατιστικής αξίας κατά την αποδοχή του σχετικού παραστατικού είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας κατά την εισαγωγή.
Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση παράδοσης (πώλησης) αγαθών τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών απαιτείται προσκόμιση του σχετικού φορολογικού στοιχείου (τιμολογίου) το οποίο δηλώνεται στη θέση 44 του ΕΔΕ εξαγωγής και χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της αξίας επί του σχετικού παραστατικού.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ. 781/529/05.10.2001 Δ.Υ.Ο καθορίστηκε ότι οι τιμές πετρελαιοειδών προϊόντων που αποστέλλονται σε ημερήσια βάση χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας των ειδών αυτών για την επιβολή του ΦΠΑ κατά την έξοδό τους από φορολογική αποθήκη και τη θέση τους σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.
Ευνόητο λοιπόν είναι ότι, οι τιμές αυτές δεν χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση της αξίας σε περιπτώσεις εφοδιασμών πλοίων και αεροσκαφών με τα ανωτέρω προϊόντα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις υποβολής ελλιπών διασαφήσεων στις οποίες παρατηρείται μεγάλη απόκλιση μεταξύ της δηλωθείσας από το διασαφιστή προσωρινής ένδειξης αξίας και των τιμών που αποστέλλονται από την υπηρεσία μας σε ημερήσια βάση όπου οι τελωνειακές αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν τις τιμές αυτές ως προσωρινή αξία στη θέση 46 της ελλιπούς διασάφησης και μέχρι την οριστική διαμόρφωση αυτής με την υποβολή της συμπληρωματικής διασάφησης (σχετ. η αριθ. πρωτ. Δ19Α 5047495 ΕΞ/17.12.2012 Δ.Υ.Ο).