Open menu
18 | 06 | 2024

Αθήνα 14/01/2003
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1006

ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγρ.1 έως και 16 του άρθρου 19 και της παραγ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 3091/02 οι οποίες αναφέρονται, σε θέματα ΦΠΑ.

 

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των παραγ.1 έως και 16 του άρθρου 19 και της παραγ.5 του άρθρου 25 του Ν. 3091/02 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ. 330Α/24.12.02) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:


Ι. ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 16


1. Τόκοι υπερημερίας

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου αυτού, δεν επιβάλλεται ΦΠΑ επί των τόκων υπερημερίας από 24/12/2002, ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής, λόγω της μη έγκαιρης εξόφλησης του συμφωνηθέντος τιμήματος στους συγκεκριμένους χρόνους και προθεσμίες. Οι τόκοι υπερημερίας δεν θα συμπεριλαμβάνονται πλέον στην φορολογητέα αξία, δεδομένου ότι θεωρήθηκε ότι οι εν λόγω τόκοι δεν συνδέονται με την πώληση του αγαθού ή την προσφορά της υπηρεσίας, άρα στα τιμολόγια που θα εκδοθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία δεν θα επιβάλλεται ΦΠΑ.
Αντίθετα, οι τόκοι των επί πιστώσει πωλήσεων θα εξακολουθήσουν να συμπεριλαμβάνονται στη βάση επιβολής του ΦΠΑ, δεδομένου ότι συνυπολογίζονται στη συμφωνηθείσα τιμή κατά την πώληση ή την παροχή των υπηρεσιών και προσαυξάνουν την τιμή πώλησης των αγαθών ή την αμοιβή για την προσφορά των υπηρεσιών.

2. Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ στους πωλητές τηλεκαρτών και εισιτηρίων

Με τις διατάξεις των παραγ. 3, 8 και 10 του άρθρου αυτού παρέχεται, από 1.1.2003, δικαίωμα έκπτωσης για το φόρο των λοιπών εισροών, στους υποκειμένους που μεσολαβούν στη διάθεση καρτών τηλεπικοινωνίας και εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων, που ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα, παρότι δεν επιβαρύνουν με φόρο τις παραδόσεις αυτές, δεδομένου ότι ολόκληρη η αξία υπάγεται σε φόρο και καταβάλλεται από την επιχείρηση έκδοσης των καρτών τηλεπικοινωνίας και από την επιχείρηση έκδοσης των εισιτηρίων αυτών αντίστοιχα. (Δηλαδή δεν θα γίνεται πλέον Pro-rata).
Επισημαίνεται ότι ο φόρος που αναγράφεται πάνω στα τιμολόγια πώλησης των καρτών και των εισιτηρίων αυτών είναι ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος, για τους μεταπωλητές

3. Πώληση αγαθών από αποκλειστικά απαλλασσόμενες επιχειρήσεις

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου αντικαταστάθηκε η περίπτωση κθ ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000). Με τη νέα διατύπωση προβλέπεται ότι απαλλάσσεται από το ΦΠΑ:

• η παράδοση αγαθού ή αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο, από δραστηριότητα αποκλειστικά απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη από το φόρο ή από αγρότη του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, εφόσον για τα αγαθά αυτά δεν έχει παρασχεθεί ούτε ασκηθεί άμεσα, δικαίωμα έκπτωσης, καθώς επίσης και
• η παράδοση αγαθών των οποίων η κτήση ή η διάθεση έχει εξαιρεθεί από το δικαίωμα έκπτωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30.

Επομένως στην παραπάνω απαλλακτική διάταξη υπάγονται όλες οι περαιτέρω μεταπωλήσεις αγαθών που:

• χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά σε απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη δραστηριότητα ή από αγρότη του ειδικού καθεστώτος (άρθρου 41)
• αγοράστηκαν με ΦΠΑ αλλά δεν ασκήθηκε δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ χωρίς να απαιτείται να συντρέχει, ως ίσχυε πριν την τροποποίηση της διάταξης, το γεγονός ότι η απόκτηση έγινε με ΦΠΑ ο οποίος δεν έχει εκπεστεί από την επιχείρηση

Έτσι, η απαλλαγή αυτή ισχύει για πωλήσεις αγαθών με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για αγαθά για τα οποία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ της αγοράς τους. Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγμα:

- Πώληση αγαθών που είχαν χρησιμοποιηθεί σε απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ ή σε εξαιρούμενη από το φόρο δραστηριότητα και ο φόρος της αγοράς τους δεν εκπέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30,
- Πώληση αγαθών για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ
- Πώληση αγαθών από αγρότη του ειδικού καθεστώτος ( άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ ).

Ύστερα από τα παραπάνω, διευκρινίζεται ότι από 1,1.2003, χρόνος ισχύος της παρούσης διάταξης, παύουν να ισχύουν τα σημεία Α.3 , Α.6 και Β.1 της εγκυκλίου Σ.420/56/ ΠΟΛ. 28/3.2.1987 .

Επίσης, από την ίδια ημερομηνία γίνεται ανάλογη προσαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 5 της εγκυκλίου 1071053/4151/249/Β0014/ ΠΟΛ. 1186/19.7.2001 σχετικά με την πώληση μεταχειρισμένων επενδυτικών αγαθών από αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Για πληρέστερη κατανόηση της παραπάνω διάταξης παραθέτουμε το πιο κάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα 1°:

Η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης Α΄, αποκλειστικά απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ πωλεί πάγιο εξοπλισμό της (πχ., θρανία) σε άλλη επιχείρηση Β΄. Σημειώνεται ότι ένα μέρος του εξοπλισμού αυτού είχε αγορασθεί πριν το έτος 1987 και δεν είχε επιβαρυνθεί ως εκ τούτου με ΦΠΑ, ενώ το υπόλοιπο μέρος είχε αγοραστεί μετά το έτος 1987 και επομένως είχε επιβαρυνθεί με ΦΠΑ τον οποίο η επιχείρηση Α΄ δεν είχε εκπέσει, Η πώληση του εξοπλισμού από την Α΄ επιχείρηση προς την Β΄ επιχείρηση απαλλάσσεται από ΦΠΑ.
Περαιτέρω η επιχείρηση Β΄ εφόσον ασκεί δραστηριότητα απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη από το ΦΠΑ, εφόσον μεταπωλήσει με τη σειρά της τον εξοπλισμό αυτό στην επιχείρηση Γ δεν θα υπολογίσει ΦΠΑ , επειδή συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1- κθ΄ του άρθρου 22.
Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση Β΄ ασκούσε δραστηριότητα υποκείμενη στο ΦΠΑ θα υπολόγιζε ΦΠΑ στην πώληση που θα έκανε προς την επιχείρηση Γ΄, καθόσον δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τη διάταξη αυτή προϋποθέσεις,

Παράδειγμα 2°:

Επιχείρηση Α΄ υποκείμενη στο φόρο πωλεί στην επιχείρηση Β΄ IX επιβατικό αυτοκίνητο μέχρι 9 θέσεων το οποίο είχε αγοράσει με ΦΠΑ τον οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ δεν εξέπεσε. Η πώληση αυτή απαλλάσσεται από το ΦΠΑ.
Περαιτέρω, η επιχείρηση Β΄ πωλεί αυτό το IX αυτοκίνητο στην επιχείρηση Γ΄ χωρίς ΦΠΑ, καθόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την διάταξη αυτή προϋποθέσεις.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι και στα δύο παραδείγματα οι πωλήσεις των αγαθών απαλλάσσονται από το ΦΠΑ ανεξάρτητα αν αυτά είχαν αγοραστεί πριν ή μετά το έτος 1987.

4. Μίσθωση αεροσκαφών διεθνών μεταφορικών επιχειρήσεων

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου προσδιορίζεται η έννοια της διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς, προκειμένου να χρησιμοποιείται σαν κριτήριο απαλλαγής στην αγορά ή στην εκμίσθωση αεροσκαφών.
Πιο συγκεκριμένο με τις εν λόγω διατάξεις απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παράδοση και η εισαγωγή αεροσκαφών, εφόσον η απόκτηση τους πραγματοποιείται από αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν κυρίως διεθνείς αεροπορικές μεταφορές με κόμιστρο, ήτοι εκτελούν κυρίως μεταφορές από και προς το εξωτερικό και τα έσοδα από τις διεθνείς αυτές μεταφορές υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) - αντί του 60% που ίσχυε - των συνολικών ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων τους από αεροπορικές μεταφορές κατά την προηγούμενη της παράδοσης ή εισαγωγής τους, διαχειριστική περίοδο.
Η διάταξη αυτή ισχύει από την δημοσίευση του νόμου (24.12.02).

5. Απαλλαγή της ναύλωσης και εκμίσθωσης πλοίων και αεροσκαφών

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου, προσδιορίζεται ότι απαλλαγή στις υπηρεσίες ναύλωσης και εκμίσθωσης, παρέχεται μόνο για τα πλοία ή αεροσκάφη τα οποία απαλλάσσονται κατά την αγορά ή την εισαγωγή τους, εφόσον προορίζονται για την περαιτέρω διενέργεια φορολογητέων πράξεων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του κώδικα ΦΠΑ (κυρωθ.Ν. 2859/00).
Πριν την τροποποίηση αυτή, η προηγούμενη διάταξη προέβλεπε επίσης απαλλαγή στη ναύλωση πλοίων και στην εκμίσθωση αεροσκαφών, χωρίς όμως να γίνεται παραπομπή και σύνδεση με τις περιπτώσεις α και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. γεγονός που δημιουργούσε νομοτεχνικά προβλήματα στην εφαρμογή της,

6. Δήλωση έναρξης από ατταλλασσόμενους

Με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου αυτού συμπληρώνεται η παραγ.6 του άρθ.36 του Κώδικα ΦΠΑ . Η συμπλήρωση αυτή αφορά τα πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (γιατροί, δικηγόροι) που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών των οποίων τόπος φορολογίας είναι η Ελλάδα. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να υποβάλλουν κατά περίπτωση δήλωση έναρξης εργασιών ή μεταβολής για τη γνωστοποίηση της διενέργειας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

7. Δήλωση ΦΠΑ από απαλλασσόμενους

Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου αυτού, απλουστεύονται οι υποχρεώσεις για δηλώσεις ΦΠΑ των προσώπων που ενεργούν απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, των νομικών προσώπων και των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Έτσι υποχρεούνται να υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση, προκειμένου να καταβάλλουν το φόρο που αντιστοιχεί στην ενδοκοινοτική απόκτηση μόνο για το μήνα που πραγματοποιούν τέτοιες αποκτήσεις και μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα.

Β. Επενδυτικός χρυσός.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του ιδίου άρθρου, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για λόγους εναρμόνισης με τις διατάξεις της 6ης Οδηγίας ΦΠΑ της Ε,Ε. και ως εκ τούτου παραλείφθηκε η λέξη "βιομηχανικού",

9. Ανακυκλώσιμα απορρίματα

Με τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου αυτού, προστίθεται νέο άρθρο «39α» στον κώδικα ΦΠΑ, με το οποίο καθιερώνεται καθεστώς απαλλαγής, στον τομέα των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, Το καθεστώς αυτό καθιερώνεται ύστερα από εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μετά από αίτημα παρέκκλισης που υπέβαλε η χώρα μας, σύμφωνα με το άρθ.27 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ
Το καθεστώς αυτό των ανακυκλώσιμων, στην πραγματικότητα δεν συνιστά ειδικό καθεστώς με την έννοια του τρόπου της φορολόγησης, όπως είναι τα ειδικά καθεστώτα που καθορίζονται από την παραπάνω Οδηγία, αλλά απλοποιείται η διαδικασία, διευκολύνονται οι μικρές επιχειρήσεις και δεν δημιουργείται απώλεια εσόδων, δεδομένου ότι ο αναλογών ΦΠΑ, θα εισπραχθεί στα επόμενα στάδια παραγωγής και κατανάλωσης,
Έτσι με τις διατάξεις του νέου αρθ.39α, του Κώδικα Φ.Π.Α. , απαλλάσσονται από το φόρο:

Α) Οι παραδόσεις και οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως μέταλλα, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι κ.λ.π. που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που αγοράζουν ή συλλέγουν τα υλικά αυτά με σκοπό τη μεταπώληση τους εφόσον τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης από όλες τις δραστηριότητες, πλην των εσόδων που αφορούν παραδόσεις μη σιδηρούχων μετάλλων, δεν έχουν υπερβεί το ποσό των 900.000 ευρώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.
Εάν για παράδειγμα επιχείρηση πώλησης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων έχει ετήσια ακαθάριστα έσοδα 2.500.000 ευρώ από τα οποία τα 800.000 ευρώ προέρχονται από πωλήσεις παλαιού σιδήρου και χαρτιού και τα 1.700.000 από πωλήσεις αλουμινίου, είναι απαλλασσόμενη για όλη της τη δραστηριότητα γιατί οι πωλήσεις ανακυκλώσιμου αλουμινίου απαλλάσσονται του Φ.Π,Α. ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων και οι πωλήσεις παλαιού σιδήρου και χαρτιού είναι κάτω των 900.000 Ευρώ. Αντίθετα, αν η ίδια επιχείρηση πραγματοποιεί ετήσια ακαθάριστα έσοδα 1.800.000 από τα οποία τα 800.000 ευρώ προέρχονται από πωλήσεις παλαιού σιδήρου και χαρτιού, 150.000 ευρώ από παρεχόμενη υπηρεσία διαλύσεως πλοίων και 850.000 ευρώ από πωλήσεις αλουμινίου απαλλάσσεται μόνο για τις πωλήσεις αλουμινίου, γιατί στο σύνολο των άλλων δραστηριοτήτων (εκτός του αλουμινίου) υπερέβει τα 900.000 Ευρώ.
Προκειμένου για παραδόσεις μη σιδηρούχων μετάλλων, όπως χαλκός, αλουμίνιο κ.λ.π. η απαλλαγή ισχύει ανεξάρτητα από το παραπάνω όριο των 900.000 ευρώ, για τον υπολογισμό του οποίου, όπως προαναφέρθηκε, δεν λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα που αφορούν παραδόσεις μη σιδηρούχων μετάλλων. Για το σύνολο των προαναφερόμενων πράξεων δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών. Κατά συνέπεια επιχειρήσεις που εκτός από τον απαλλασσόμενο κλάδο της αγοράς και πώλησης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων διατηρούν και άλλη δραστηριότητα φορολογητέα, θα προβαίνουν και σε διακανονισμό των εκπτώσεων.


(Ρro- rata)

Β) Επίσης απαλλάσσονται οι παραδόσεις των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όταν αυτά αποτελούν κατάλοιπα της παραγωγής ή εμπορίας κάθε είδους επιχείρησης.
Ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναφέρουμε:

- τα πριονίδια ως κατάλοιπα λειτουργίας ξυλουργείου,
- τα ρινίσματα σιδήρου ως κατάλοιπα λειτουργίας σιδηρουργείου,
- τα χαρτοκιβώτια που αποτελούσαν είδη συσκευασίας κατά τις αγορές πολυκαταστήματος,
- τα άχρηστα βιβλία εκδοτικής επιχείρησης ως κατάλοιπα της εμπορικής τους δραστηριότητας,
- το ηλεκτρολογικό υλικό της ΔΕΗ καλώδια, ξύλινοι στήλοι κ.λ.π,

Οι παραδόσεις αυτές, απαλλάσσονται ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και αποτελούν πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.
Η εφαρμογή του «ειδικού καθεστώτος των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων» με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νέο άρθρο «39 α» του κώδικα ΦΠΑ είναι υποχρεωτική.
Παρέχεται όμως η δυνατότητα στις Επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παραγ.1 του αρθ.39α, ύστερα από έγκριση του προϊσταμένου της οικείας Δ.Ο.Υ. να επιλέγουν την επιβάρυνση με φόρο των παραδόσεων και των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ανακυκλώσιμων υλικών που ενεργούνται από αυτές και συνεπώς να διατηρούν και το δικαίωμα της έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.
Για τη χορήγηση της έγκρισης πρέπει να υποβληθεί αίτηση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος αναφέρει την όλη οργάνωση, υποδομή και τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης του και την επιθυμία του να ενταχθεί σε καθεστώς φορολόγησης,
Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ ελέγχει τα δεδομένα της αίτησης, τα στοιχεία του φακέλου, την όλη οργάνωση και υποδομή του αιτούντος, με επιτόπια επίσκεψη και χορηγεί άμεσα έγκριση υπαγωγής σε καθεστώς ΦΠΑ, εφόσον δημιουργείται βάσιμα η πεποίθηση ότι πρόκειται για φερέγγυα επιχείρηση και εξασφαλίζεται ότι θα εκπληρώνονται σωστά οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κώδικα ΦΠΑ. Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος δίδεται άμεσα αιτιολογημένη γραπτή απάντηση. Τονίζεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε εγκρίσεις που χορηγούνται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι το καθεστώς αυτό καθιερώθηκε για λόγους καταπολέμησης φαινομένων φοροδιαφυγής που έχουν παρατηρηθεί στον κλάδο αυτό.
Η ένταξη των επιχειρήσεων που προαναφέραμε στο καθεστώς της απαλλαγής ή η υπαγωγή των πράξεων τους σε φόρο, πραγματοποιείται κατά την έναρξη των εργασιών της επιχείρησης ή την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου όταν τα ακαθάριστα έσοδο της προηγούμενης χρήσης επιβάλλουν αλλαγή του καθεστώτος, ή σε περίπτωση δήλωσης της δραστηριότητας της πώλησης ανακυκλώσιμων ως παράλληλης δραστηριότητας με άλλες προϋπάρχουσες δραστηριότητες, από την ημέρα έναρξης της δραστηριότητας αυτής. Προς τούτο υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση έναρξης εργασιών ή μεταβολών μετάταξης στο τμήμα μητρώου.
Οι δηλώσεις αυτές καθώς και η αίτηση για χορήγηση έγκρισης παραμονής σε καθεστώς φορολόγησης, υποβάλλονται μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από το άρθρο 36 του Κώδικα ΦΠΑ, Για τη χρήση 2003 που είναι και η πρώτη χρήση εφαρμογής του ειδικού αυτού καθεστώτος η προθεσμία υποβολής της δήλωσης μετάταξης ή της αίτησης για έγκριση παραμονής σε καθεστώς φορολόγησης γίνεται δεκτό ότι μπορεί να υποβληθεί μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2003.
Οι επιχειρήσεις που ενεργούν παραδόσεις ανακυκλώσιμων υλικών, υποχρεούνται να αναγράφουν στα τιμολόγια που θα εκδίδουν για τις πράξεις αυτές την ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ άρθρο 39α» εφ Όσον έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της απαλλαγής ή την ένδειξη «με ΦΠΑ αριθ. εγκρ,» όπου αναγράφεται ο αριθμός της έγκρισης για παραμονή στο καθεστώς φορολόγησης,


Γενικότερα, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

α. Οι βιοτεχνικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες αγοράζουν ανακυκλώσιμα απορρίμματα από άλλες επιχειρήσεις εμπορίας αυτών, τα οποία επεξεργάζονται και στη συνέχεια μεταπωλούν ως διαφορετικό προϊόν ή πρώτη ύλη για παραγωγή άλλων προϊόντων, δεν εμπίπτουν στις απαλλακτικές αυτές διατάξεις και κατά συνέπεια υπαγάγουν τις πωλήσεις τους της σε ΦΠΑ,
β. Όσοι ενεργούν εξ΄ολοκλήρου απαλλασσόμενες παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Σε περίπτωση όμως που ενεργούν και απαλλασσόμενες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, οφείλουν να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, μέχρι την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα ή τρίμηνο κατά περίπτωση, εντός του οποίου έγιναν οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις συμπληρώνοντας μόνο τον κωδ.341 «Συνολικές ενδοκοινοτικές αποκτήσεις», καθώς και εκκαθαριστική δήλωση συμπληρώνοντας τον κωδ. 641, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι διασταυρώσεις του συστήματος VIES.
Όσοι ενεργούν απαλλασσόμενες, καθώς και φορολογητέες πράξεις, υποβάλλουν, περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις, συμπεριλαμβάνοντας τα ποσά από όλες τους τις δραστηριότητες.
γ. Οι απαλλαγές που ισχύουν στις εξαγωγές καθώς και στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις προηγούνται της απαλλαγής του "ειδικού καθεστώτος των ανακυκλώσιμων". Συνεπώς όσοι πραγματοποιούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις ανακυκλώσιμων υλικών, ακόμη και εάν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, εξακολουθούν κατά τις εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις αυτών, να ενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

Παράδεινμα:

Η επιχ/ση Α πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα, 1,000.000 Ευρώ από πωλήσεις ανακυκλώσιμου χαλκού. Από αυτές οι 600,000 προέρχονται από εξαγωγές και συνεπώς αποτελούν εκροές απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών της και 400 000 ευρώ από παραδόσεις στο εσωτερικό, που είναι εκροές απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης,
Άρα η επιχ/ση αυτή θα υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και θα εκπέσει το φόρο εισροών της, διενεργώντας διακανονισμό των εκπτώσεων της (pro - rata) με περιορισμό του δικαιώματος έκπτωσης κατά ποσοστό 40% που αντιστοιχεί στην απαλλασσόμενη δραστηριότητα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

(1 -  600.000  = 40%)
600,000 + 400.000

δ. Σε περιπτώσεις έκδοσης, από παραδρομή, τιμολογίων πώλησης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων με ΦΠΑ, από επιχειρήσεις που μέχρι 14/2/2003 δεν θα υποβάλλουν αίτηση για έγκριση υπαγωγής σε καθεστώς φορολόγησης, και κατά συνέπεια έχουν υπαχθεί αυτόματα στο ειδικό καθεστώς, οφείλουν να καταβάλουν το φόρο αυτό, με έκτακτη δήλωση (εντός 15 ημερών), χωρίς να στοιχειοθετείται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των αντίστοιχων εισροών.

Παράδειγμα

Επιχείρηση πώλησης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων η οποία υπάγεται στην απαλλακτική διάταξη και δεν υπέβαλε αίτηση για έγκριση υπαγωγής σε καθεστώς φορολόγησης, εκδίδει από παραδρομή ένα τιμολόγιο αξίας 50.000 ευρώ + ΦΠΑ 9.000 ευρώ στις 30 Ιανουαρίου 2003 και άλλο ένα αξίας 60.000 ευρώ + ΦΠΑ 10.800 ευρώ στις 3 Μαρτίου 2003.
Η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει έκτακτες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι 14 Φεβρουαρίου και να αποδώσει ΦΠΑ 9.000 ευρώ και δεύτερη έκτακτη δήλωση μέχρι 18 Μαρτίου και να αποδώσει 10.800 ευρώ.

ε. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθ.39α θεσμοθετείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση Α.Υ.Ο. για τον καθορισμό κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας. Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής των διατάξεων αυτών, δεδομένου ότι περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία εφαρμογής τους, κρίθηκε σκόπιμο ότι δεν απαιτείται έκδοση Α.Υ.Ο.. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν δυσκολίες ή προβλήματα διαδικαστικού χαρακτήρα, τα οποία δεν επιλύονται ευθέως από τις διατάξεις, μπορεί να γίνει χρήση της εξουσιοδοτικής αυτής διάταξης, η οποία έχει διαρκή χαρακτήρα.

10. Νομοτεχνικές προσαρμογές

Οι παράγραφοι: 1, 7, 9, 11, 14 του άρθρου 19 αναφέρονται σε νομοτεχνικές διορθώσεις και προσαρμογές οι οποίες προέκυψαν από την κωδικοποίηση των διατάξεων του ΦΠΑ.

 
II. ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡ. 5


Αναστολή εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 25 προβλέπεται ότι η επιβολή του ΦΠΑ στα ακίνητα, θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2005.
Η προηγούμενη διάταξη της παραγρ.4 του άρθρου 6 του κώδικα ΦΠΑ προέβλεπε την εφαρμογή του ΦΠΑ στα ακίνητα των οποίων η αδεία κατασκευής θα εκδίδετο μετά την 1η Ιανουαρίου 2003.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm