Open menu
27 | 06 | 2022

Αθήνα 01/04/2019
Αρ. πρωτ.: 1048742


ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη Διοικητική Συνεργασία ενόψει ενδεχόμενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (no-deal BREXIT).

 

Στο πλαίσιο αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ και δεδομένου ότι από την ημερομηνία αποχώρησης, ήτοι ώρα 00:00h CENTRAL EUROPEAN TIME της 12ης Απριλίου - 23:00 ώρα Η.Β. ή 01:00 ώρα Ελλάδας της 13ης Απριλίου εφόσον στο μεταξύ δεν υπάρξει επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης η οποία να προβλέπει διαφορετική ημερομηνία, παύει να εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο για τους ΕΦΚ στο έδαφος του ΗΒ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

Ι. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΦΚ

Α. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΤΑΚΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ τα οποία εισέρχονται στην Ελλάδα από το ΗΒ ή αποστέλλονται ή μεταφέρονται από την Ελλάδα στο ΗΒ θα αντιμετωπίζονται αντίστοιχα ως εισαγωγή ή εξαγωγή προϊόντων ΕΦΚ σύμφωνα με την Οδηγία 2008/118/ΕΚ (η οποία έχει ενσωματωθεί στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα ν.2960/2001), δεδομένου ότι το ΗΒ θα αποτελεί πλέον τρίτη χώρα. Τα εμπορεύματα που διακινούνται μεταξύ Ιρλανδίας και της υπόλοιπης ΕΕ διερχόμενα από το ΗΒ θα υπόκεινται σε πρόσθετες τελωνειακές διατυπώσεις.

Ειδικότερα:

1. Το πληροφοριακό σύστημα EMCS καθεαυτό δεν θα εφαρμόζεται πλέον σε διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής από την Ελλάδα προς το ΗΒ, αλλά αυτές οι διακινήσεις θα αντιμετωπίζονται ως εξαγωγές, κατά τις οποίες η παρακολούθηση των προϊόντων ΕΦΚ λήγει στο σημείο εξόδου από την ΕΕ. Κατά συνέπεια, διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ προς το ΗΒ θα απαιτούν διασάφηση εξαγωγής καθώς και ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-AD). Στις περιπτώσεις διακινήσεων προϊόντων ΕΦΚ από το ΗΒ προς την Ελλάδα οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί προτού ξεκινήσει διακίνηση στο πλαίσιο του EMCS.
2. Καμία εγγύηση και απαλλαγή δεν θα αναγνωρίζεται αυτόματα αμοιβαία μεταξύ ΗΒ και Ελλάδας και καμία διαχείριση οφειλής ΕΦΚ δεν θα πραγματοποιείται μεταξύ ΗΒ και Ελλάδας.
3. Άδειες φορολογικών αποθηκών και οικονομικών φορέων (μητρώο SEED) εκδοθείσες στο ΗΒ δεν θα ισχύουν πλέον στην ΕΕ27. Ωστόσο τα αρχεία αδειών και εγκρίσεων των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ θα τηρούνται στο SEED για 4 χρόνια ούτως ώστε οι εν εξελίξει διακινήσεις να μπορούν να κλείσουν χειροκίνητα μετά την ημερομηνία αποχώρησης, καθώς και να διευκολυνθούν οι εκ των υστέρων έλεγχοι από τα κ-μ της ΕΕ27 μέσω της δυνατότητας πρόσβασης στα εν λόγω αρχεία.
4. Δεν θα υπάρχει καμία νομική βάση για την κάλυψη των αποστολέων και παραληπτών που έχουν αδειοδοτηθεί από το ΗΒ από τις εγγυήσεις που έχουν καταβάλει.

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συνεχίσουν να παραλαμβάνουν ή να αποστέλλουν προϊόντα ΕΦΚ από ή προς το ΗΒ, αντίστοιχα, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις τελωνειακές διατυπώσεις και να αποκτήσουν αριθμό EORI, εφόσον δεν έχουν ήδη. Επισημαίνεται ότι αναφορικά με θέματα EORI, τελωνειακού χαρακτήρα εμπορευμάτων, εισαγωγών, εξαγωγών και διαμετακόμισης ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην υπ’αριθμ. ΔΤΔ Α 1032041 ΕΞ2019/25-02-2019.
Εφιστάται η προσοχή στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας παραλαμβάνουν ή αποστέλλουν προϊόντα ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής ή προϊόντα ΕΦΚ τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση, από και προς το ΗΒ, να μεριμνήσουν ώστε να έχουν ολοκληρωθεί οι εν λόγω διακινήσεις έως και την ημερομηνία αποχώρησης. Επιπλέον θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε η ημερομηνία αποστολής των προϊόντων να μην υπερβαίνει την ημερομηνία αποχώρησης.

Οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ελέγχουν την ημερομηνία αποστολής και στην περίπτωση που αυτή υπερβαίνει την ημερομηνία αποχώρησης να ζητούν από τον αποστολέα την ακύρωση της διακίνησης.

Β. ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΦΚ ΜΕΤΑΞΥ ΕΕ ΚΑΙ ΗΒ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Α. Προϊόντα ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής

  • Δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ανταλλαγή αναφορών παραλαβής ή εξαγωγής ενώ πλέον τα εφεδρικά έγγραφα δεν αναγνωρίζονται αυτοδίκαια αμοιβαία μεταξύ Ελλάδας και ΗΒ.

  • Εν εξελίξει διακινήσεις μέσω του EMCS πρέπει να περατωθούν με ad hoc μέσα (π.χ. χειροκίνητο κλείσιμο). Εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία εξόδου από το έδαφος της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό (βλ. Ενότητα Δ). Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο εφεδρικό διοικητικό έγγραφο και σχετίζονται με διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ από ή προς το ΗΒ δεν εισάγονται στο EMCS από την ημερομηνία αποχώρησης του ΗΒ, δεδομένου ότι το ΗΒ δεν θα αποτελεί πια πιστοποιημένο κ-μ στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα. Στην ειδική αυτή περίπτωση μία διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ μπορεί να μείνει, μερικώς ή ολικώς, εκτός EMCS.

1. Αναφορικά με διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής, από το ΗΒ:

(i) Αν προϊόντα ΕΦΚ από το ΗΒ είναι εντός εδάφους ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης, οι διακινήσεις των εν λόγω προϊόντων θα περατώνονται κανονικά (υποβολή αναφοράς παραλαβής) παρόλο που κατά την ημερομηνία της αποχώρησης, η άδεια του αποστολέα, η οποία έχει εκδοθεί από το ΗΒ και απαιτείται βάσει της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ, δεν θα είναι πλέον έγκυρη.
(ii) Αν προϊόντα ΕΦΚ από το ΗΒ δεν έχουν εισέλθει στο έδαφος της ΕΕ27 κατά την ημερομηνία αποχώρησης, οι διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ δεν δύναται να περατωθούν κανονικά. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να προβούν σε κατ’ εξαίρεση κλείσιμο της διακίνησης ΕΦΚ στο σύστημα EMCS με το μήνυμα ΙΕ807 «διακοπή διακίνησης» η οποία ξεκίνησε από το ΗΒ πριν από την ημερομηνία αποχώρησης. Στη συνέχεια, τα προϊόντα ΕΦΚ θα υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής με καταβολή ΕΦΚ, εκτός αν τα προϊόντα τεθούν άμεσα σε καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη, κατόπιν της θέσης τους σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή τα προϊόντα θα διακινηθούν υπό καθεστώς αναστολής με την κάλυψη του e-ΔΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του Τρίτου Μέρους του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001 ΦΕΚ 265 Α΄ όπως ισχύει).

2. Αναφορικά με διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής, προς το ΗΒ:

(i) Αν προϊόντα ΕΦΚ τα οποία διακινούνται προς το ΗΒ είναι ακόμα σε ελληνικό έδαφος ή άλλο Κ - Μ ΕΕ27 κατά την ημερομηνία της αποχώρησης, οι διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ δεν θα έχουν πλέον έγκυρο παραλήπτη. Ο αποστολέας θα πρέπει να στείλει μήνυμα αλλαγής προορισμού προκειμένου να αναφέρει ότι τα προϊόντα

- επιστρέφονται στον αποστολέα, ή
- αποστέλλονται σε νέο παραλήπτη εντός της ΕΕ27 αδειοδοτημένο να παραλαμβάνει προϊόντα ΕΦΚ, ή
- εξάγονται, οπότε απαιτείται η υποβολή διασάφησης εξαγωγής.

(ii) Αν προϊόντα ΕΦΚ, τα οποία διακινούνται από Ελλάδα προς ΗΒ, έχουν εισέλθει στο ΗΒ αλλά η διακίνηση δεν έχει περατωθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, η εν λόγω διακίνηση δεν μπορεί να περατωθεί κατά τη συνήθη διαδικασία μέσω EMCS, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον έγκυρος παραλήπτης για διακίνηση εντός ΕΕ. Εν τούτοις, τέτοιες διακινήσεις θεωρούνται έγκυρες και περατώνονται χειροκίνητα βάσει εναλλακτικών αποδεικτικών στοιχείων (βλ. ενότητα Δ) εξόδου από την ΕΕ.

3. Αναφορικά με διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ υπό καθεστώς αναστολής μεταξύ δύο κ - μ ΕΕ27 μέσω του ΗΒ.

Προϊόντα ΕΦΚ, τα οποία διακινούνται από την Ελλάδα προς άλλο κ-μ (πχ Ιρλανδία) μέσω του ΗΒ και κατά την ημερομηνία της αποχώρησης βρίσκονται στο ΗΒ, η διακίνηση ΕΦΚ περατώνεται κατά τη συνήθη διαδικασία, καθώς το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο ή το εναλλακτικό συνοδευτικό έντυπο αποδεικνύουν το ενωσιακό καθεστώς των προϊόντων προκειμένου να αποφευχθεί καταβολή εισαγωγικού δασμού στο κ-μ προορισμού. Τυχόν λοιπές τελωνειακές διατυπώσεις θα είναι οι ίδιες όπως και για άλλα προϊόντα.

Β. Προϊόντα ΕΦΚ τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση (έχουν καταβληθεί οι φόροι):

Η διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση, μεταξύ ΕΕ27 και ΗΒ δεν θα είναι πλέον δυνατή υπό την κάλυψη του ΑΣΔΕ, καθώς το έντυπο ΑΣΔΕ δεν αναγνωρίζεται πλέον αμοιβαία μεταξύ Ελλάδας και ΗΒ μετά την ημερομηνία αποχώρησης.
Όσον αφορά διακινήσεις οι οποίες ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία της αποχώρησης και συνεχίζονται μετά από αυτήν, αντιμετωπίζονται κατ’ εξαίρεση, ως εξής:
1.

(i) Διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ από το ΗΒ προς την Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται εντός εδάφους ΕΕ27 κατά την ημερομηνία της αποχώρησης, θεωρούνται έγκυρες και περατώνονται κανονικά.
Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα προϊόντα εισήλθαν στο έδαφος της ΕΕ27 πριν από την ημερομηνία της αποχώρησης, οι αρμόδιες αρχές του κ-μ προορισμού κάνουν αποδεκτό το ΑΣΔΕ προκειμένου να περατωθεί η διακίνηση κατά τα προβλεπόμενα στην Τ.8612/2439/30-12-1992 ΑΥΟ (ΦΕΚ 778Β’), ακόμη και αν ο παραλήπτης προσκομίσει αντίγραφο του ΑΣΔΕ μετά την ημερομηνία αποχώρησης.
(ii) Αν προϊόντα ΕΦΚ, που διακινούνται από το ΗΒ προς την Ελλάδα, είναι ακόμα εντός ΗΒ κατά την ημερομηνία της αποχώρησης, τότε κατά την άφιξή τους στην ΕΕ27 θα υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής με καταβολή ΕΦΚ, εκτός αν τα προϊόντα τεθούν άμεσα σε καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη, κατόπιν της θέσης τους σε καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή τα προϊόντα θα διακινηθούν υπό καθεστώς αναστολής με την κάλυψη του e-ΔΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του Τρίτου Μέρους του ΕΤΚ.
Εναλλακτικά δύναται η εν λόγω διακίνηση να ξεκινήσει υπό καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης προς το κ-μ προορισμού σύμφωνα με τη διαδικασία διαμετακόμισης της ΕΕ, το οποίο ενδέχεται να μειώσει καθυστερήσεις και διατυπώσεις (βλ. σχετ. ΔΤΔ Α 1032041 ΕΞ2019/25-02-2019 ).

2. Αναφορικά με διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση, προς το ΗΒ:

(i) Αν προϊόντα ΕΦΚ που διακινούνται προς το ΗΒ βρίσκονται εντός εδάφους ΕΕ27, εκτός του κ-μ αποστολής, κατά την ημερομηνία αποχώρησης, τότε οι διακινήσεις αυτές δεν διακόπτονται, αλλά συνεχίζονται έως το τελωνείο εξόδου υπό την κάλυψη του ΑΣΔΕ. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι διατυπώσεις εξαγωγής σε τρίτη χώρα. Τα προαναφερθέντα προϊόντα μπορούν επίσης να επιστραφούν στον τόπο αποστολής υπό την κάλυψη νέου ΑΣΔΕ.
Προκειμένου ο αποστολέας να λάβει την επιστροφή του καταβληθέντος ΕΦΚ, θα πρέπει να παράσχει ικανοποιητικά αποδεικτικά μέσα εξόδου των προϊόντων από το έδαφος της ΕΕ27.

(ii) Αν προϊόντα ΕΦΚ τα οποία διακινούνται προς το ΗΒ έχουν ήδη φτάσει στο έδαφος του ΗΒ κατά την ημερομηνία αποχώρησης και παρόλο που δεν υφίσταται υποχρέωση επιστροφής ΕΦΚ στην περίπτωση εξαχθέντων προϊόντων ΕΦΚ τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση, προκειμένου ο αποστολέας να τύχει της επιστροφής ΕΦΚ, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Αν το επικυρωμένο αντίγραφο 3 του ΑΣΔΕ έχει θεωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές του ΗΒ πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, η διακίνηση ολοκληρώνεται κατά τη συνήθη διαδικασία και τα αιτήματα για επιστροφή ΕΦΚ διεκπεραιώνονται επίσης κατά τη συνήθη διαδικασία.
β) Αν το επικυρωμένο αντίγραφο 3 του ΑΣΔΕ δεν έχει θεωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές του ΗΒ έως και την ημερομηνία αποχώρησης, τότε προκειμένου για την επιστροφή του ΕΦΚ στον αποστολέα θα πρέπει να παρασχεθούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία (βλ. ενότητα Δ) ότι τα προϊόντα παρελήφθησαν στον τόπο προορισμού.

3. Προϊόντα ΕΦΚ τα οποία διακινούνται μεταξύ δύο κ-μ ΕΕ μέσω ΗΒ (π.χ. από Ελλάδα προς Ιρλανδία) ενδεχομένως να υπόκεινται και σε τελωνειακές διατυπώσεις (βλ. σχετ. ΔΤΔ Α 1032041 ΕΞ2019/25-02-2019).

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Από την ημερομηνία αποχώρησης και εξής, ο Κανονισμός 389/2012/ΕΕ για τη Διοικητική Συνεργασία και η Σύμβαση ΙΙ της Νάπολης δεν θα εφαρμόζονται πλέον στο ΗΒ. Όλες οι εκκρεμείς διαδικασίες διοικητικής συνεργασίας κατά την ημερομηνία της αποχώρησης βάσει του ενωσιακού δικαίου μεταξύ Ελλάδας και ΗΒ διακόπτονται.
Από την ημερομηνία αποχώρησης και εξής, δεν θα είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΗΒ και κ-μ ΕΕ μέσω των πληροφοριακών συστημάτων EMCS ή CCN Mail.

Δεν θα είναι πλέον δυνατό να πραγματοποιηθούν νέα αιτήματα διοικητικής συνεργασίας ή να ληφθούν ή να αποσταλούν απαντήσεις σε ανοικτά αιτήματα διοικητικής συνεργασίας. Εν τούτοις, αιτήματα αμοιβαίας συνδρομής τα οποία αφορούν θέματα ΕΦΚ είναι δυνατόν να διεκπεραιώνονται μεταξύ Ελλάδας και ΗΒ κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ – Συμβουλίου Ευρώπης 25.1.1998 για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά ζητήματα.

Δ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ως εναλλακτικά αποδεικτικά μέσα για την έξοδο των προϊόντων από το έδαφος της ΕΕ27 ή την είσοδό τους στο έδαφος του ΗΒ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω:

i) Κάθε έγγραφο βάσει του οποίου οι αρμόδιες αρχές του ΗΒ πιστοποιούν την παραλαβή ή την είσοδο στο έδαφος του ΗΒ, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο ΗΒ, θεωρείται επαρκές εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο εξόδου
ii) Οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο οι αρμόδιες αρχές ενός κ-μ πιστοποιούν την έξοδο των προϊόντων από το έδαφος της ΕΕ27 σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την εν λόγω πιστοποίηση σε αυτό το κ-μ

iii) Φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη των προϊόντων ή οποιοδήποτε έγγραφο υπογεγραμμένο ή θεωρημένο από τον οικονομικό φορέα (π.χ. μεταφορέας, διασαφιστής, κλπ) ο οποίος έχει θέσει προϊόντα ΕΦΚ εκτός τελωνειακού εδάφους ΕΕ με το οποίο πιστοποιείται η έξοδος των προϊόντων από το έδαφος της ΕΕ27

II. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ – ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Προϊόντα που υπόκεινται σε Φόρο Κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 53Α του ν.2960/01)

Α. Για τα οχήματα που αποστέλλονται από και προς το ΗΒ θα τηρούνται μετά την ημερομηνία αποχώρησης υποχρεωτικά οι διατυπώσεις για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων τρίτων χωρών και θα καταβάλλονται, κατά περίπτωση, οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, κατά το χρόνο γένεσης υποχρέωσης καταβολής του τέλους ταξινόμησης.
Ειδικότερα, το τέλος ταξινόμησης, για τα εισαγόμενα οχήματα, καθίσταται απαιτητό και καταβάλλεται πριν τη θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία το αργότερο τη 15η ημέρα από τη θέση αυτών σε ανάλωση ή την ημερομηνία αποδοχής του σχετικού παραστατικού της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν.2960/01, εφόσον αυτό κατατεθεί νωρίτερα.
Τα οχήματα προέλευσης Μεγάλης Βρετανίας τα οποία βρίσκονται ήδη στη χώρα πριν την ημερομηνία αποχώρησης, συνεχίζουν να διατηρούν τον κοινοτικό τους χαρακτήρα.
Β. Για όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης (ΦΚ) και αποστέλλονται από και προς το ΗΒ θα εφαρμόζονται από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά υποχρεωτικά οι ισχύουσες τελωνειακές διατυπώσεις για την είσοδο, εισαγωγή, εξαγωγή και διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων χωρών.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων, πλέον των αναλογουσών δασμολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, οφείλεται και ο αναλογούν φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ.

Ωστόσο, ο ΦΚ και ο ΦΠΑ δεν είναι άμεσα απαιτητοί αν τα προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελλάδα, με ταυτόχρονη υπαγωγή στο τελωνειακό καθεστώς αναστολής της φορολογικής αποθήκης με την υποβολή δήλωσης διακίνησης.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, από την ημερομηνία αποχώρησης και μετά δεν θα είναι δυνατές οι παραλαβές υποκειμένων σε ΦΚ προϊόντων από το ΗΒ με την ιδιότητα του εγγεγραμμένου παραλήπτη, η οποία έχει ισχύ μόνο για διακινήσεις μεταξύ των κρατών – μελών.

Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις αποστολών προς ΗΒ θα εξακολουθήσει να ισχύει η δήλωση διακίνησης η οποία όμως θα χρησιμοποιείται παράλληλα με τις διατυπώσεις εξαγωγής και θα περατώνεται με την οριστικοποίηση της εξαγωγής.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που διακινήσεις προϊόντων ΦΚ μεταξύ της χώρας μας και του ΗΒ δεν έχουν ολοκληρωθεί έως και την ημερομηνία αποχώρησης, επαφίεται στον αποστολέα και τον παραλήπτη η απόφαση για τη συνέχιση της διακίνησης έως και την άφιξη στον τελικό προορισμό με τις τελωνειακές διατυπώσεις που εν γένει ισχύουν για τρίτες χώρες προκειμένου για την παράδοση των προϊόντων στο ΗΒ ή την αλλαγή προορισμού της διακίνησης (η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την είσοδό των προϊόντων στο έδαφος της Ένωσης ή του ΗΒ) είτε σε άλλο Κ-Μ είτε στην Ελλάδα, η οποία θα περατωθεί με την προσκόμιση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων (αντίγραφο ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων, φορτωτική υπογεγραμμένη από τον παραλήπτη, κλπ).
Στην περίπτωση δηλώσεων διακίνησης προϊόντων ΦΚ προς το ΗΒ οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία αποχώρησης και παραμένουν σε εκκρεμότητα μετά την εν λόγω ημερομηνία εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων, τα αρμόδια τελωνεία θα προβαίνουν σε τακτοποίηση τους με την προσκόμιση επαρκών εναλλακτικών αποδεικτικών μέσων (βλ. ενότητα Δ) στην περίπτωση άφιξής τους στο έδαφος του ΗΒ έως και την ημερομηνία αποχώρησης ή με την επιβεβαίωση εξόδου στην περίπτωση που, λόγω μη ολοκλήρωσης της διακίνησης έως και την ημερομηνία αποχώρησης, ακολούθησε Εξαγωγή.
Αν έχει κατατεθεί ειδοποίηση παραλαβής προϊόντων ΦΚ από το ΗΒ πριν την ημερομηνία αποχώρησης από εγγεγραμμένο παραλήπτη ή εγκεκριμένο αποθηκευτή η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα από την ημερομηνία αποχώρησης κι έπειτα, τα αρμόδια τελωνεία θα κάνουν δεκτές δηλώσεις παραλαβής και μετά την εν λόγω ημερομηνία εφόσον συνοδεύονται από επαρκείς αποδείξεις για την άφιξη των προϊόντων στο έδαφος της ΕΕ27 έως και την ημερομηνία αποχώρησης.
Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν έχουν εισέλθει στο έδαφος της ΕΕ27 έως την ημερομηνία αποχώρησης θα προσκομίζονται από τον αποστολέα της ειδοποίησης παραλαβής κατά περίπτωση εναλλακτικές αποδείξεις για την τακτοποίηση της ειδοποίησης παραλαβής από το αρμόδιο τελωνείο, ανάλογα με την τελική απόφαση για τη διαχείριση των προϊόντων, π.χ. επιστροφή στον αποστολέα ή εισαγωγή.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm