feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
13 | 07 | 2024

Λογιστικές Εγγραφές

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΣΛΟΤ.: 223/2024. Ερώτημα εάν εισαγόμενα αγαθά σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης προσμετρώνται στα αποθέματα. 24 Μαϊος 2024
ΣΛΟΤ.: 16/2024. Παρακολούθηση αποθεμάτων. 24 Μαϊος 2024
ΣΛΟΤ.: 1555/2023. Ασφαλιστική Αποζημίωση Πυρκαγιάς. 21 Νοεμβρίου 2023
ΣΛΟΤ.: 1999/2023. Λογιστικός χειρισμός διάσπασης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 24 Νοεμβρίου 2023
ΣΛΟΤ.: 2067/2023. Τρόπος αποτίμησης και λογιστικός χειρισμός προϊόντων. 24 Νοεμβρίου 2023
ΣΛΟΤ.: 978/2023. Λογιστικές εγγραφές ενισχύσεων. 27 Ιουλίου 2023
ΣΛΟΤ.: 3278/2023. Αγορές υπό παραλαβή και παραγγελίες στο εξωτερικό. 13 Μαρτίου 2023
ΣΛΟΤ.: 3063/2023. Πιστωτικά τιμολόγια μεταγενέστερης χρήσης λόγω πρόωρης εξόφλησης. 02 Φεβρουαρίου 2023
ΣΛΟΤ. 2933/2023. Λογιστικός χειρισμός παρεχόμενης δωρεάς μέσω βελτίωσης ακινήτου τρίτου. 30 Ιανουαρίου 2023
ΣΛΟΤ.: 3022/2023. Επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος - Λογιστικές εγγραφές. 10 Ιανουαρίου 2023
ΣΛΟΤ. 2294/2022. Καταχώριση ανανέωσης ετήσιας άδειας χρήσης λογισμικού. 27 Σεπτεμβρίου 2022
ΣΛΟΤ. 1445/2022. Λογιστικός Χειρισμός Εμπορευμάτων χωρίς Χρέωση. 01 Ιουνίου 2022
ΣΛΟΤ. ΛΟΓ. ΟΔΗΓ./2022 Λογιστική οδηγία για την αναγνώριση ως εσόδου για τις επιχειρήσεις του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής 28 Μαρτίου 2022
2696/2022 Εταιρικοί Μετασχηματισμοί και Υπεραξία 29 Απριλίου 2022
ΣΛΟΤ. 1961/2021. Λογιστικός χειρισμός της "Επιδότησης Παγίων Δαπανών". 05 Ιανουαρίου 2022
ΣΛΟΤ. 2081/2021. Πραγματοποιημένα κέρδη για διανομή. 21 Ιανουαρίου 2022
ΣΛΟΤ. 1820/2021. Αναφορικά με την μεταβίβαση μεταχρονολογημενων επιταγών σε προμηθευτές στα ΔΠΧΑ. 21 Ιανουαρίου 2022
ΣΛΟΤ. 1556/2021. Λογιστική αντιμετώπιση μελετών κτηρίων και ελέγχου αυθαιρεσιών. 09 Δεκεμβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 1568/2021. Εγγραφές σε διπλογραφικά βιβλία οικοδομικής εταιρείας από την πληρωμή με συμβόλαιο ημιτελούς ακινήτου η παράδοση του οποίου θα γίνει με την ολοκλήρωση της κατασκευής. 09 Δεκεμβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 1201/2021. Αποτίμηση Ακινήτου σε εύλογη αξία. 03 Δεκεμβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 976/2021. Λογιστική μεταχείριση ωφέλειας διαγραφής χρέους κατά την διάσπαση εταιρείας. 12 Οκτωβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 902/2021. Κατασκευαστική εταιρεία αγοράζει ακίνητο προς κατεδάφιση και κατασκευάζει νέα διαμερίσματα προς πώληση. 12 Οκτωβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 725/2021. Διευκρινίσεις σχετικά με την γνωμοδότηση του Σ.ΛΟ.Τ 2761/2020. 22 Ιουνίου 2021
ΣΛΟΤ. 827/2021. Αποχώρηση εταίρου από ΟΕ και λογιστική αντιμετώπιση της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου 30 Ιουνίου 2021
ΣΛΟΤ. 554/2021. Ποια χρονική στιγμή θα απεικονισθεί η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στα λογιστικά βιβλία ΑΕ. 20 Ιουνίου 2021
ΣΛΟΤ. 432/2021. Λογιστικός χειρισμός κονδυλίου διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, βάσει των Ε.Λ.Π. 20 Ιουνίου 2021
ΣΛΟΤ. 436/2021. Συγκρότηση εταιρικού κεφαλαίου κατά τη μετατροπή Ο.Ε. σε Ι.Κ.Ε. 20 Ιουνίου 2021
ΣΛΟΤ. 331/2021. Επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 20 Ιουνίου 2021
ΣΛΟΤ. 262/2021. Αντιστοιχία του Λογαριασμού 32 στα Ε.Λ.Π. 20 Ιουνίου 2021
ΣΛΟΤ. 2766/2020. Εκμετάλλευση ακινήτου από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας, στην χώρα μας. 12 Απριλίου 2021
ΣΛΟΤ. 2752/2021. Δανειοδότηση με ωφέλεια από μη καταβολή τόκων σε μέρος αυτής. 17 Μαρτίου 2021
Λογιστικός χειρισμός προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας 07 Δεκεμβρίου 2020
ΣΛΟΤ. 2761/2021. Λογιστικός χειρισμός των ασφαλιστικών εισφορών της περιόδου αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων οι οποίες θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. 21 Μαρτίου 2021
ΣΛΟΤ. 2431/2020. Μεταφορική εταιρεία αναλαμβάνει εκτελωνισμό για πελάτη. 21 Φεβρουαρίου 2021
ΣΛΟΤ. 2106/2020. Λογιστικός χειρισμός επιδότησης δώρου Πάσχα για το διάστημα της αναστολής εργασίας εργαζομένων. 21 Φεβρουαρίου 2021
ΣΛΟΤ 957/2020. Λογιστικός χειρισμός επιστρεπτέας προκαταβολής. 02 Σεπτεμβρίου 2020
ΣΛΟΤ. 1000/2020. Λογιστικός χειρισμός εγκεκριμένης επιχορήγησης για την οποία δεν θα υπάρξει μελλοντική συμμόρφωση με τους όρους της. 23 Ιουλίου 2020
ΣΛΟΤ. 834/2020. Λογιστικός χειρισμός φορολογικών ελαφρύνσεων covid 19, μελλοντικής έκπτωσης 25% ρυθμισμένων οφειλών. 22 Ιουλίου 2020
ΣΛΟΤ. 1137/2020. Φορολογική και Λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης 800,00 ευρώ σε επιχειρήσεις. 22 Ιουλίου 2020
ΣΛΟΤ. 366/2020. Λογιστική αντιμετώπιση συναλλαγών που απορρέουν από τη συμμετοχή του XXXXX στη Συμφωνία Συνιδιοκτησίας PCR. 22 Ιουλίου 2020
ΣΛΟΤ. 338/2020. Καταχώριση ασφαλιστικών εισφορών σε ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία. 16 Απριλίου 2020
ΣΛΟΤ. 258/2020. Κλοπή ασφαλισμένου ΙΧΕ ιδιοκτησίας ΙΚΕ.. 16 Απριλίου 2020
ΣΛΟΤ. 2864/2020. Λογιστική εγγραφή ληξιπρόθεσμων τόκων. 27 Φεβρουαρίου 2020
ΣΛΟΤ. 2772/2020. Χειρισμός εσόδων από ενδοομιλικά μερίσματα κατά τη διανομή. 10 Φεβρουαρίου 2020
ΣΛΟΤ. 2882/2020. Μεταφορά χρημάτων από υποκατάστημα σε ταμείο έδρας. 10 Φεβρουαρίου 2020
ΣΛΟΤ. 2885/2020. Αναστροφή ζημιάς απομείωσης κατόπιν μείωσης της φορολογητέας αξίας του ΦΠΑ, για τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019. 04 Φεβρουαρίου 2020
ΣΛΟΤ. 2601/2019. Λογιστική παρακολούθηση χρηματικών διαθέσιμων υποκαταστημάτων. 09 Ιανουαρίου 2020
ΣΛΟΤ. 2363/2019. Λογιστική απεικόνιση των αφορολόγητων αποθεματικών βάσει του N. 3299/2004 και διανομή του ποσού της επιχορήγησης. 09 Ιανουαρίου 2020
ΣΛΟΤ. 2469/2019. Λογιστική απεικόνιση της αξίας δωρεάς ακινήτου με δωρεοδόχο μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο (σωματείο) 23 Δεκεμβρίου 2019
ΣΛΟΤ. 2193/2019. Λογιστική παρακολούθηση υποκαταστήματος αλλοδαπής. 19 Νοεμβρίου 2019
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm