Open menu
26 | 02 | 2024

Αθήνα 22/09/2020
Αρ. πρωτ.: 2106


ΘΕΜΑ: Λογιστικός χειρισμός επιδότησης δώρου Πάσχα για το διάστημα της αναστολής εργασίας εργαζομένων.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας η αναλογία του ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ, που αντιστοιχεί στην περίοδο της αναστολής της εργασίας εργαζόμενων.
Ποιός είναι ο σωστός λογιστικός και φορολογικός χειρισμός της παραπάνω επιδότησης για ΑΕ;
Καταχώριση στον 81.01 και φορολόγηση τους στο τέλος της χρήσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, με Αριθμό 21036/1737/2020 (ΦΕΚ 2141/Β/3-6-2020), καθορίστηκε το επίδομα εορτών Πάσχα 2020, ο χρόνος καταβολής του, ο τρόπος κάλυψής του από τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω της πανδημίας, καθώς και η διαδικασία πληρωμής του.
Στις επιχειρήσεις - εργοδότες που συγκέντρωναν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου δέκατου ένατου της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄ 86), δόθηκε η δυνατότητα καταβολής του επιδόματος Πάσχα στους εργαζομένους των ως άνω επιχειρήσεων, σε χρόνο μεταγενέστερο από την καθορισμένη ημερομηνία καταβολής του, που ήταν η 15/4/2020, σε κάθε περίπτωση όμως, όχι πέραν της 30/6/2020.
Ακολούθως, η σχετική διάταξη ορίζει ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες τέθηκε σε αναστολή, το μέρος του ποσού του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχούσε στο χρονικό διάστημα της αναστολής της εργασιακής σχέσης θα καταβληθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις - εργοδότες θα πρέπει να καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο του επιδόματος εορτών Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη, όσο και το ποσό που θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και, περαιτέρω, θα πρέπει να αποδώσουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς, για το συνολικό ποσό του επιδόματος.
Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του μέρους του επιδόματος εορτών Πάσχα, με το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, προηγήθηκε η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, σε ειδικό προς τούτο έντυπο, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, στα οποία μεταξύ άλλων συμπεριελήφθησαν και τα ποσά του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020, τα οποία αντιστοιχούσαν στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης κάθε εργαζόμενου και τα οποία θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή οι μικτές αποδοχές και οι αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ):

«Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.».

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι η επιχείρηση λογιστικοποιεί την μισθοδοτική κατάσταση του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020, στα συνολικά της ποσά και καταβάλλει στο ακέραιο τα οφειλόμενα, τόσο προς τους εργαζόμενους, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ).
Ταυτοχρόνως με την λογιστικοποίηση της μισθοδοτικής κατάστασης, δεδομένου ότι η επιχορήγηση αφορά δαπάνη της χρήσεως 2020, η επιχείρηση θα διενεργήσει την παρακάτω λογιστική εγγραφή:

Λογαριασμοί

Χ

Π

33.03.01  Άλλες απαιτήσεις ονομαστικό ποσό)

 

 

33.03.01.00 Απαιτούμενο ποσό επιδόματος Πάσχα 2020 (covid)

A

 

 

74. Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων

 

 

 

74.03.01 Επιχορήγηση δώρου Πάσχα 2020 (covid)

 

A

Αιτιολογία: Αποζημίωση ειδικού σκοπού που αφορά το επίδομα Πάσχα 2020

Όταν τα ποσά καταβληθούν και πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως της επιχείρησης, θα διενεργηθεί η εγγραφή:

Λογαριασμοί

Χ

Π

33.03.01  Άλλες απαιτήσεις (ονοματικό ποσό)

 

 

33.03.01.00 Απαιτούμενο ποσό επιδόματος Πάσχα 2020 (covid)

A

 

 

74. Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων

 

 

 

74.03.01 Επιχορήγηση δώρου Πάσχα 2020 (covid)

 

A

Αιτιολογία: Αποζημίωση ειδικού σκοπού που αφορά το επίδομα Πάσχα 2020

Για τις φορολογικές επιπτώσεις του θέματος, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm