Open menu
05 | 12 | 2023

Αθήνα 24/036/2022
Αρ. πρωτ.: ΛΟΓ. ΟΔΗΓ.


ΘΕΜΑ: Λογιστική οδηγία για την αναγνώριση ως εσόδου για τις επιχειρήσεις του μη επιστρεπτέου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής

 

Έχοντας υπόψη:

-Τον ν.4308/2014 “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα”
-Την παρ. 10 του ΔΛΠ 20 “Κρατικές επιχορηγήσεις”
-Τον ν.3148/2003, όπως ισχύει
-Την από 22/3/2022 εισήγηση του ΣΛΟΤ

Εκδίδουμε την παρούσα Λογιστική Οδηγία.


Η επιστρεπτέα προκαταβολή θεσπίστηκε ως καθεστώς ενίσχυσης για επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.
Η μη επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής προϋποθέτει την διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης για συγκεκριμένη περίοδο.

Παρά ταύτα, το ποσό που δεν θα επιστραφεί δεν συνδέεται με μισθολογικές δαπάνες που επιβάρυναν τις οικονομικές οντότητες στην ίδια περίοδο, αλλά συνδέεται με τη μείωση του κύκλου εργασιών εξαιτίας της πανδημίας.

Η μη επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής θεωρείται χαριστικό δάνειο.
Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν παρέχουν καθοδήγηση για τον λογιστικό χειρισμό τόσο των κρατικών δανείων με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς, το οποίο αφορά το τμήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής που είναι επιστρεπτέο, όσο και των χαριστικών δανείων για τα οποία ο δανειστής (το κράτος στην περίπτωση της επιστρεπτέας προκαταβολής) παραιτείται από την εξόφλησή τους, εφόσον τηρηθούν ορισμένες προκαθορισμένες προϋποθέσεις.
Στην παράγραφο 10 του ΔΛΠ 20 “Κρατικές Επιχορηγήσεις» προβλέπεται ότι «Χαριστικό δάνειο που χορηγείται από το κράτος αντιμετωπίζεται ως κρατική επιχορήγηση, εφόσον υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η οικονομική οντότητα θα εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής του».
Το ερώτημα που προκύπτει αφορά τον προσδιορισμό του χρόνου που το επιστρεπτέο ποσό καθίσταται «μη επιστρεπτέο» και η συνακόλουθη καταχώρισή του στα έσοδα.

Σχετικά με τον χρόνο καταχώρισης του εσόδου από επιχορηγήσεις στις παραγράφους 20 και 9 του ΔΛΠ 20 αναφέρονται τα εξής:

«20. Κρατική επιχορήγηση που καθίσταται εισπρακτέα ως αντιστάθμιση για έξοδα ή ζημίες που ήδη πραγματοποιήθηκαν ή προκειμένου να παρασχεθεί στην οικονομική οντότητα άμεση οικονομική υποστήριξη χωρίς να επισύρει σχετικό μελλοντικό κόστος, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία καθίσταται εισπρακτέα».

«9. Ο τρόπος είσπραξης της επιχορήγησης δεν επηρεάζει τη λογιστική μέθοδο που θα υιοθετηθεί σχετικά με την επιχορήγηση.

Έτσι, η επιχορήγηση λογιστικοποιείται με τον ίδιο τρόπο, είτε εισπράττεται σε μετρητά είτε μειωτικά κάποιας υποχρέωσης προς το κράτος».

Με βάση τα ανωτέρω, το ποσό που δεν θα επιστραφεί στο κράτος θα καταχωριστεί στα αποτελέσματα της περιόδου, κατά την οποία η οικονομική οντότητα έχει αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της μη αποπληρωμής.
Οι οικονομικές οντότητες την 31/12/2021 γνωρίζουν αν έχουν εκπληρώσει ή όχι τους όρους που διέπουν τη μη αποπληρωμή.

Οι οντότητες που έχουν εκπληρώσει τους όρους μη αποπληρωμής, θα καταχωρίσουν το σχετικό όφελος στα αποτελέσματα της χρήσεως 2021.
Το έσοδο από την έκπτωση 15% θα καταχωριστεί και αυτό στην χρήση 2021, εάν κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από το αρμόδιο όργανο των οικονομικών οντοτήτων:

1. είτε έχει εξοφληθεί εφάπαξ το επιστρεπτέο ποσό της προκαταβολής,
2. είτε δεν έχει εξοφληθεί και η διοίκηση της οικονομικής οντότητας έχει την πρόθεση και την απαραίτητη ταμειακή ρευστότητα να εξοφλήσει εφάπαξ το επιστρεπτέο ποσό εντός της προθεσμίας που έχει δοθεί.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm