feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
11 | 08 | 2022

Αγρότες - Κτηνοτρόφοι

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
NOMOΣ 4859/2021. Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. 27 Νοεμβρίου 2021
ΚΥΑ. 2878/2022. Παράταση έκτακτατων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 27 Ιουνίου 2022
Α. 1039/2022. Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του Ν. 4646/2019 (Α΄ 201). 24 Μαρτίου 2022
ΥΠΑΓΡΑΝ. 1/286/2022. Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη. 09 Ιανουαρίου 2022
ΑΑΔΕ. 1109323/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 13, 21 και 23 του ν. 4859/2021 (Α' 228) 11 Δεκεμβρίου 2021
NOMOΣ 4859/2021. Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. 29 Νοεμβρίου 2021
Ε. 2200/2021. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 της αριθ. Α. 1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (Β’ 516)» «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφό 29 Οκτωβρίου 2021
ΕΦΚΑ. 47/2021. Αναγνώριση με εξαγορά του οφειλόμενου χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του π. ΟΓΑ 31 Αυγούστου 2021
ΥΠΑΑΤ: Δάνεια έως €200.000 για κεφάλαια κίνησης από το Ταμείο Εγγυήσεων 03 Ιουνίου 2021
ΟΠΕΚΕΠΕ. 32153/2021. Εγκύκλιος περί διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάσει ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτήσεων έτους 2021. 29 Μαϊος 2021
Ε. 2114/2021. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.3986/2011 (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 25 του Ν.4797/2021 (Α΄66), περί αναστολής της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020 των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.. 26 Μαϊος 2021
Ε. 2104/2021. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23 (παρ. 1), 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 και 44 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) 24 Μαϊος 2021
ΥΠΑΓΡΑΝ. 220/93979/2021. Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 07 Απριλίου 2021
Ε. 2068/2021. Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ για τους γεωργούς που εισέπραξαν την έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου 21. 01 Απριλίου 2021
Ε. 2046/2021. Κοινοποίηση των άρθρων 34 και 36 του ν. 4772/2021 (Α’ 17) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους. 26 Φεβρουαρίου 2021
Α. 1032/2021. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων για τις ανάγκες των αλιέων κατοίκων μικρών και απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών. 24 Φεβρουαρίου 2021
ΕΦΚΑ. 6/2021. Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στους Κλάδους Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης του π. ΟΓΑ. 22 Ιανουαρίου 2021
Ε. 2200/2020. Εισαγωγές και παραδόσεις αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ή να ενσωματωθούν σε αλιευτικά πλοία τα οποία διαθέτουν επαγγελματική άδεια αλιείας και δραστηριοποιούνται κυρίως στην ανοικτή θάλασσα – Διευκρινήσεις και ο 22 Δεκεμβρίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 124695/2020. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/10.5.2011 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του N . 2459/1997» (Β΄ 1207), όπως ισχύει. 11 Νοεμβρίου 2020
Ε. 2181/2020. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις παραγγελιοδοχικές πωλήσεις. 11 Νοεμβρίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 123369/2020. Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του N .2459/1997. 03 Νοεμβρίου 2020
ΚΥΑ. 1647/299960/2020. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του Ν. 3877/2010 (Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής 30 Οκτωβρίου 2020
Ε. 2172/2020. Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2020-2021, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας. 30 Οκτωβρίου 2020
NOMOΣ 4711/2020. Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις. 12 Αυγούστου 2020
ΚΥΑ. 28711/1021/2020. Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. 18 Ιουλίου 2020
NOMOΣ 4691/2020. Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις. 16 Ιουλίου 2020
Διαδικτυακή Εκτύπωση Βεβαίωσης Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότη 05 Ιουνίου 2020
Ε. 2062/2020. Κοινοποίηση του Ν. 4673/2020 («Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», Α΄52/11-3-2020) και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του. 30 Απριλίου 2020
ΥΠΑΓΡΑΝ. 2206/89750/2020. Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία τήρησης, εγγραφής, επικαιροποίησης και διαγραφής από το Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) του άρθρου 22 του Ν. 4673/2020 (Α΄ 52) 13 Απριλίου 2020
ΥΠΕΡΓ. Δ.15/Δ΄/οικ.12565/311/2020. Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο – Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4670/2020 (Α΄ 43) 17 Μαρτίου 2020
NOMOΣ 4673/2020. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις. 17 Μαρτίου 2020
ΣΛΟΤ. 2671/2020. Συναλλαγές αγροτικού συνεταιρισμού με τα μέλη του. 06 Μαϊος 2020
Συνοπτικός Χρηστικός Οδηγός Φορολογικών Υποχρεώσεων Αγροτών 31 Ιανουαρίου 2020
Ε. 2195/2019. Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2019 - 2020. 05 Δεκεμβρίου 2019
Ε. 2173/2019. Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). 04 Οκτωβρίου 2019
ΚΥΑ. 1978/157498/2019. Αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων. 04 Ιουλίου 2019
ΥΠΑΓΡΑΝ. 290/142002/2019. Διευκρινιστική εγκύκλιος σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 140/50665/14/3/2019 Διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρµογή της υπ’ αριθ. 80/26402 /Β΄/15.2.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 15 Ιουνίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 1085513/2019. Υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιτηδευματιών που ασκούν αγροτικά επαγγέλματα. 20 Ιουνίου 2019
ΚΥΑ. 838/2019. Μέτρα ελέγχου της αγοράς του γάλακτος. 21 Μαρτίου 2019
ΥΠΑΑΝ. 140/50665/2019. Διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή της ΚΥΑ υπ’αριθ. 80/26402/Β΄/15.2.2019 29 Μαρτίου 2019
ΕΦΚΑ. 7/2019. Μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών. 24 Φεβρουαρίου 2019
ΥΠΑΓΑΝ. 80/26402/2019. Λειτουργία Ψηφιακής Υπηρεσίας για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων. 18 Φεβρουαρίου 2019
Ε. 2012/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του Ν.4549/2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων. 21 Ιανουαρίου 2019
ΕΦΚΑ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/25/47039/2019. Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ. 30 Ιανουαρίου 2019
Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., Δεκέμβριος 2018 03 Ιανουαρίου 2019
ΥΠΑΓΡΑΝ. 3729/135714/2018. Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/764/ΕΟΚ το 05 Δεκεμβρίου 2018
ΥΠΕΡΓ. Φ.Δ15/Γ/60091/1664/2018. Υπαγωγή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’). 06 Δεκεμβρίου 2018
ΣΛΟΤ. 2755/2018. Παρακολούθηση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο. 06 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1212/2018. Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2018-2019. 17 Νοεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1205/2018. Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. 02 Νοεμβρίου 2018
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm