feed-image Ροή Ειδήσεων
17 | 12 | 2018

Αγρότες - Κτηνοτρόφοι

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
ΥΠΑΓΡΑΝ. 3729/135714/2018. Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/764/ΕΟΚ το 05 Δεκεμβρίου 2018
ΥΠΕΡΓ. Φ.Δ15/Γ/60091/1664/2018. Υπαγωγή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’). 06 Δεκεμβρίου 2018
ΣΛΟΤ. 2755/2018. Παρακολούθηση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο. 06 Δεκεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1212/2018. Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2018-2019. 17 Νοεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1205/2018. Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. 02 Νοεμβρίου 2018
ΕΦΚΑ. 44/2018. Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τέως ΟΓΑ. 01 Οκτωβρίου 2018
ΠΟΛ. 1173/2018. Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή. 28 Σεπτεμβρίου 2018
ΥΠΕΡΓ. 39391/2018. Υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία». 26 Σεπτεμβρίου 2018
ΕΦΚΑ 35/2018. Ασφάλιση του εποχιακού προσωπικού που απασχολείται σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου. 12 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΟΛ. 1117/2018. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 (παρ.1-7) του Ν. 3842/2010, της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 27Α του Ν. 4172/2013, όταν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013. 21 Ιουνίου 2018
ΚΥΑ. 1441/80504/2018. Τροποποίηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (Α΄ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» (Β΄ 1239). 15 Ιουνίου 2018
ΣΛΟΤ. 36/2018. Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος. 04 Απριλίου 2018
ΥΠΟΙΚ. 1040816/2018. Φορολογική μεταχείριση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών που συστήθηκαν με τον α.ν.1627/1939. 15 Μαρτίου 2018
ΠΟΛ. 1042/2018. Φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων που προέρχονται από τις συναλλαγές Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) με τα μέλη του και με μέλη - επενδυτές που συναλλάσσονται με τον ΑΣ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του Ν.4384/2016. 09 Μαρτίου 2018
NOMOΣ 4520/2018. Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις. 20 Απριλίου 2018
NOMOΣ 4519/2018. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. 20 Απριλίου 2018
ΠΟΛ. 1010/2018. Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. 18 Ιανουαρίου 2018
ΠΟΛ. 1183/2017. Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2017-2018. 23 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1157739/2017. Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων των κατ΄ επάγγελμα αγροτών μετά την ψήφιση του Ν.4484/2017 (άρθρο 75). 23 Οκτωβρίου 2017
NOMOΣ 4492/2017. Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 18 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1135549/2017. Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 λόγω καθυστερημένης ταυτοποίησης των κωδικών 037/038 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 18 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 2128/83966/2017. Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου. 05 Αυγούστου 2017
ΥΠΟΙΚ. 2078/80743/2017. Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού. 01 Αυγούστου 2017
ΠΟΛ. 1119/2017. «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 70 του Κεφαλαίου ΣΤ του πολυνομοσxεδίου αριθ. Ν. 4472/2017 ( ΦΕΚ 74/Α, 19-05-2017) με τις οποίες αντικαθίσταται το παράρτημα του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροπ 29 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1083/2017. Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ. 15 Ιουνίου 2017
ΠΟΛ. 1075/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπερ.αα΄ της περ.β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Ν.4456/2017, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. 26 Μαΐου 2017
NOMOΣ 4472/2017. Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικ 29 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1073/2017. Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ 11 Μαΐου 2017
ΥΠΟΙΚ. 18764/2017. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων 29 Μαρτίου 2017
ΕΦΚΑ. 5/2017. Ένταξη των μισθωτών του τ. Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 09 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 4026384/2017 Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία. 31 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 7264/2017. Τροποποίηση της Α2-797/2014 (Β΄ 2398) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των δ 25 Ιανουαρίου 2017
Η φορολογία εισοδήματος του 2016 σε σχέση με το 2015. Η επιβάρυνση μαζί με τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό. 14 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1000637/2017. Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ΄ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του Ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α΄) 13 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1199/2016. Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» - Έντυπο 012 - Φ.Π.Α.. 11 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 0012249/2016. Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1726/05.12.16 ερώτηση. 30 Δεκεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1191/2016. Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. 19 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1201/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν.4410/2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων. 01 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1162/2016. Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2016 -2017, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας. Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2016 - 2017. 22 Νοεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1141582/2016. Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώ 05 Οκτωβρίου 2016
NOMOΣ 4423/2016. Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις. 08 Οκτωβρίου 2016
NOMOΣ 4424/2016. Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιεία 08 Οκτωβρίου 2016
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ. 1332/93570/2016. Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. 11 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1122149/2016. Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 25 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1107/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94). 22 Ιουλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1109853/2016. Φορολογική αντιμετώπιση της επίμορτης αγροληψίας με τον N .4172/2013 07 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ 1095061/2016. Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος. 03 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1083185/2016. Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 02 Ιουνίου 2016
ΥΠΑΓΑΝ. 909/61979/2016. Εγκύκλιος - διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες. 30 Μαΐου 2016
ΠΟΛ. 1050/2016. Εφαρμογή της ΚΥΑ Π. 2869/2389/187/ΠΟΛ 137, στην αγορά θερμοκηπιακού τύπου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 27 Απριλίου 2016