Open menu
22 | 07 | 2024

Αθήνα 25/10/2021
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2200

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 της αριθ. Α. 1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας των αλιευτικών σκαφών του άρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (Β’ 516)» «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λ.π.» για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ» (Β’ 5882).

 

Σχετ: (α) Η αριθ. Α.1293/23-12-2020 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 5882)
(β) Η αριθ. 134430/04.03.2011 ΚΥΑ του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος» (Β’ 392) όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 5756/21 ΚΤΑ (Β’ 3453/29-7-2021).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος από την αλιεία και του συνολικού ετήσιου εισοδήματος φυσικών προσώπων αλιέων για τις ανάγκες θεώρησης του Βιβλίου Ατελείας από τις Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Προσδιορισμός εισοδήματος που προέρχεται από την αλιεία
Προσδιορισμός εισοδήματος που δεν προέρχεται από την αλιεία
Προσδιορισμός συνολικού ετήσιου εισοδήματος φυσικών προσώπων αλιέων που δραστηριοποιούνται στην αλιεία

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πεδίο εφαρμογής αφορά:

1. Τα φυσικά πρόσωπα αλιέων που δραστηριοποιούνται στην παράκτια και στη μέση αλιεία.
2. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές θεώρησης των Βιβλίων ατελείας

Με αφορμή αναφορές Τελωνειακών Αρχών σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 2 της (α) ανωτέρω σχετικής Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της (β) ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ που διέπουν τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος,
παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος από την αλιεία και του συνολικού ετήσιου εισοδήματος φυσικών προσώπων αλιέων, που κρίνονται αναγκαίες για τη θεώρηση του Βιβλίου Ατελείας:

Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές θεώρησης των Βιβλίων Ατελείας οφείλουν να εξετάζουν τα παρακάτω:

1. Το εισόδημα που προέρχεται από την αλιεία και ειδικότερα:

α) Η αλιεία να δηλώνεται ως «Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας» αλλά και ως «Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα» στο Ε3.
β) Το ύψος του εισοδήματος από την αλιεία όπως αυτό προκύπτει από τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνει ο συναλλασσόμενος.
β) Τυχόν επιδοτήσεις του κράτους που έχουν σκοπό την ενίσχυση της δραστηριότητας της αλιείας προσμετρώνται ως εισοδήματα σχετικά με την αλιεία.

2. Το εισόδημα που δεν προέρχεται από την αλιεία:

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2 του άρθρου 2 της (β) ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ, για τον υπολογισμό του εισοδήματος που θα συγκριθεί με το εισόδημα από την αλιεία προσμετρώνται μόνο όσα προέρχονται από:

  • την απασχόληση σε εμπορικές επιχειρήσεις

  • βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις,

  • ελευθέρια επαγγέλματα,

  • μισθωτές υπηρεσίες και κάθε μορφής εξαρτημένη εργασία,

  • συντάξεις (κύριες, επικουρικές, αναπηρικές κ.α.).

3. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 3 της (β) ανωτέρω σχετικής ΚΥΑ στο εισόδημα που συγκρίνεται με το εισόδημα από την αλιεία δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:

α) Εισόδημα από κεφάλαιο (ήτοι εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία και εισόδημα από μισθώματα).
β) Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ήτοι εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων).
γ) Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α' 85).

δ) Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη Αγροτικών ή Γυναικείων Συνεταιρισμών, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016 (Α' 85).
ε) Συντάξεις ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4387/2016
(Α 85) και συντάξεις λόγω θανάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4387/2016 (Α' 85) των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ.
στ) Αντιμισθίες, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων και αρχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.
ζ) Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, διατροφής τέκνων, το κοινωνικό μέρισμα, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.

4. Για τις ανάγκες του άρθρου 2 της (α) ανωτέρω σχετικής Απόφασης, ως συνολικό ετήσιο εισόδημα φυσικών προσώπων αλιέων νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων της παραγράφου 1 και 2 ανωτέρω.
συνεπώς, οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές οφείλουν να προβαίνουν σε θεώρηση του Βιβλίου Ατελείας εφόσον προηγουμένως διαπιστωθεί ότι το εισόδημα που προέρχεται από την αλιεία, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 είναι μεγαλύτερο από το εισόδημα που δεν προέρχεται από την αλιεία, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2, όταν δηλαδή το εισόδημα από την αλιεία αντιστοιχεί στο 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.
Οι αρμόδιες Τελωνειακές αρχές θεώρησης Βιβλίων Ατελείας οφείλουν στην πιστή τήρηση των ανωτέρω.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm