feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
10 | 05 | 2021

Αγρότες - Κτηνοτρόφοι

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΠΟΛ. 1010/2018. Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. 18 Ιανουαρίου 2018
ΥΠΑΓΑΝ. 366/138268/2017. Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α' 89). 12 Μαρτίου 2019
ΠΟΛ. 1183/2017. Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2017-2018. 23 Νοεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1157739/2017. Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων των κατ΄ επάγγελμα αγροτών μετά την ψήφιση του Ν.4484/2017 (άρθρο 75). 23 Οκτωβρίου 2017
NOMOΣ 4492/2017. Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 18 Οκτωβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 1135549/2017. Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016 λόγω καθυστερημένης ταυτοποίησης των κωδικών 037/038 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 18 Σεπτεμβρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 2128/83966/2017. Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου. 05 Αυγούστου 2017
ΥΠΟΙΚ. 2078/80743/2017. Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού. 01 Αυγούστου 2017
ΠΟΛ. 1119/2017. «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 70 του Κεφαλαίου ΣΤ του πολυνομοσxεδίου αριθ. Ν. 4472/2017 ( ΦΕΚ 74/Α, 19-05-2017) με τις οποίες αντικαθίσταται το παράρτημα του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροπ 29 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1083/2017. Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αγροτικών εκτάσεων με μηνιαίο μίσθωμα έως ογδόντα (80) ευρώ. 15 Ιουνίου 2017
ΠΟΛ. 1075/2017. Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπερ.αα΄ της περ.β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του Ν.4456/2017, σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. 26 Μαϊος 2017
NOMOΣ 4472/2017. Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικ 29 Ιουλίου 2017
ΠΟΛ. 1073/2017. Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ 11 Μαϊος 2017
ΥΠΟΙΚ. 18764/2017. Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων 29 Μαρτίου 2017
ΕΦΚΑ. 5/2017. Ένταξη των μισθωτών του τ. Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 09 Φεβρουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 4026384/2017 Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία. 31 Ιανουαρίου 2017
Η φορολογία εισοδήματος του 2016 σε σχέση με το 2015. Η επιβάρυνση μαζί με τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό. 14 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1199/2016. Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης Αποθεμάτων Μετάταξης» - Έντυπο 012 - Φ.Π.Α.. 11 Ιανουαρίου 2017
ΥΠΟΙΚ. 0012249/2016. Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1726/05.12.16 ερώτηση. 30 Δεκεμβρίου 2016
ΠΟΛ. 1191/2016. Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ. 19 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1201/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν.4410/2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων. 01 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1162/2016. Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2016 -2017, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας. Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κ 22 Νοεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1141582/2016. Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελα 05 Οκτωβρίου 2016
NOMOΣ 4423/2016. Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις. 08 Οκτωβρίου 2016
NOMOΣ 4424/2016. Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιεία 08 Οκτωβρίου 2016
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ. 1332/93570/2016. Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησ 11 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1122149/2016. Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 25 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1107/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94). 22 Ιουλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1109853/2016. Φορολογική αντιμετώπιση της επίμορτης αγροληψίας με τον N .4172/2013 07 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ 1095061/2016. Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος. 03 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1083185/2016. Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 02 Ιουνίου 2016
ΥΠΑΓΑΝ. 909/61979/2016. Εγκύκλιος - διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες. 30 Μαϊος 2016
ΠΟΛ. 1050/2016. Εφαρμογή της ΚΥΑ Π. 2869/2389/187/ΠΟΛ 137, στην αγορά θερμοκηπιακού τύπου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 27 Απριλίου 2016
ΝΟΜΟΣ 4384/2016. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. 04 Μαϊος 2016
ΥΠΟΙΚ. 1068288/2016. Φορολογική μεταχείριση πλεονασμάτων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 4015/2011 και εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 στα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί κατ΄ εφαρμογή 28 Απριλίου 2016
ΠΟΛ. 1058/2016. Προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. στην πώληση ζωντανών ζώων που προορίζονται για σφαγή και στην πώληση κρέατος. 11 Μαϊος 2016
ΥΠΟΙΚ 1052987/14. Οδηγίες σχετικά με την θεώρηση καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (N.2859/2000). 31 Μαρτίου 2014
Δείτε στο e-magazine (ηλεκτρονικό περιοδικό του Epsilon7) αυτής της εβδομάδας το πρώτο μέρος του άρθρου του κου Παναγιωτίδη Παναγιώτη, Λογιστή – Φοροτεχνικού, σχετικά με τις υποχρεώσεις των αγροτών σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις. 01 Απριλίου 2014
Οι υποχρεώσεις των αγροτών σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις -Μέρος 1ο - Από πλευρας ΚΦΑΣ 01 Απριλίου 2014
ΥΠΟΙΚ. 1023390/2016. Οδηγίες για τη φορολόγηση των μικρών οινοπαραγωγών. 12 Φεβρουαρίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1022577/2016. Οδηγίες για την ολοκλήρωση της καταχώρησης αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος, που υποβλήθηκαν το έτος 2015. 18 Φεβρουαρίου 2016
ΠΟΛ. 1021/2016. Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. 18 Φεβρουαρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1009946/2016. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα. 21 Ιανουαρίου 2016
NOMOΣ 4351/2015. Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 07 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1154669/2015. Διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας ακινήτου που παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με βάση τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 4 του Ν.4061/2012. 01 Δεκεμβρίου 2015
ΥΠΕΜΠ. 115813/2015. Ερώτημα σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής αγροτών στο Γ.Ε.ΜΗ. 17 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΟΛ. 1250/15. Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. ορισμένων δημητριακών. 09 Νοεμβρίου 2015
ΠΟΛ. 1160/15. Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄/16.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)». 18 Ιουλίου 2015
ΠΟΛ. 1127/15. Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. 14 Ιουλίου 2015
ΥΠΕΜΠ. 71460/2015. Υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ αγροτών που ασχολούνται με φωτοβολταίκά συστήματα παραγωγής μέχρι 100 KW 17 Σεπτεμβρίου 2020
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm