Open menu
13 | 07 | 2024

Αθήνα 26/01/2024
Αρ. πρωτ.: 25871


ΘΕΜΑ:
 Λεπτομέρειες εφαρμογής του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1465 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2023, σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης για τους γεωργικούς τομείς που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα, τα οποία έχουν αντίκτυπο στην οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων (L 180).

 

 

 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

 

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται οι λεπτομέρειες χορήγησης της χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης για τους γεωργικούς τομείς που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην οικονομική βιωσιμότητα των παραγωγών γεωργικών προϊόντων βάσει του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1465 της Επιτροπής (L 180) συνολικού προϋπολογισμού 15.773.591€.

 

 

 

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

 

Δικαιούχοι της χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης είναι οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή χοίρων, πουλερικών (όρνιθες, πτηνά, ινδιάνοι, πάπιες, φραγκόκοτες, χήνες, φασιανοί), στην καλλιέργεια ανθών και καλλωπιστικών, ακακιών, κάνναβης, παυλόνιας, κηπευτικών υπό κάλυψη, φυτωρίων ελάτης και λοιπών δασικών δέντρων, φυτωρίων καρποφόρων δέντρων και θάμνων, γκαζόν, κράνων και μανιταριών, οι οποίοι επλήγησαν από πυρκαγιές την περίοδο Ιουλίου - Αυγούστου 2023 και από πλημμύρες κατά τον Σεπτέμβριο 2023 στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Αλεξανδρούπολης, Αργολίδας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Έβρου, Εύβοιας, Καρδίτσας, Κορινθίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Ρόδου, Ροδόπης, Τρικάλων και Φθιώτιδας, καθώς και οι παραγωγοί μελιού που έχουν έδρα εκμετάλλευσης στις ΠΕ Έβρου, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

 

 

 

Άρθρο 3
Όροι Επιλεξιμότητας - Ύψος αποζημίωσης

 

1. Δικαιούχοι της χρηματοδοτικής στήριξης έκτακτης ανάγκης της παρούσας απόφασης ορίζονται:

α) Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια ανθών και καλλωπιστικών, ακακιών, κάνναβης, παυλόνιας, κηπευτικών υπό κάλυψη, φυτωρίων ελάτης και λοιπών δασικών δέντρων, φυτωρίων καρποφόρων δέντρων και θάμνων, γκαζόν, κράνων και μανιταριών, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, οι οποίοι έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2023 και δήλωση ζημιάς στον ΕΛΓΑ.

β) Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή χοίρων, πουλερικών (όρνιθες, πτηνά, ινδιάνοι, πάπιες, φραγκόκοτες, χήνες, φασιανοί), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, οι οποίοι έχουν υποβάλει:

βα) στοιχεία για τον αριθμό των χοίρων για τα έτη 2021 ή 2022 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση της Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 297286/2005 (Β΄ 1170) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ββ) στοιχεία για τον αριθμό και την παραγωγική κατεύθυνση των πτηνών που διαθέτουν στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1824/332840/24-11-2021 (Β΄ 5718) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έως την 23η-01-2024,

βγ) δήλωση ζημιάς στον ΕΛΓΑ και/ή στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου.

γ) Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μελιού στις ΠΕ Έβρου, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, οι οποίοι είναι ενεργοί μελισσοκόμοι και διατηρούν κατεχόμενες κυψέλες, σύμφωνα με τα οριστικοποιημένα στοιχεία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου για το έτος 2022, όπως προβλέπεται στην υπ΄ αρ. 140/106513/16-4-2021 (Β΄ 1560) απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Η αποζημίωση χορηγείται σύμφωνα με τις δηλωθείσες ζημίες των γεωργών ανά στρέμμα για τις καλλιέργειες φυτικής παραγωγής, ανά ζώο για τη ζωική παραγωγή και ανά κυψέλη για τους παραγωγούς μελιού.

3. Για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των γεωργών που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή χοίρων υπολογίζεται ότι στον δηλωθέντα αριθμό ζώων ανά δεκαπέντε (15) χοίρους αντιστοιχεί μια χοιρομήτερα (1).

4. Ο καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης των γεωργών που δραστηριοποιούνται στην εκτροφή πουλερικών (όρνιθες, πτηνά, ινδιάνοι, πάπιες, φραγκόκοτες, χήνες, φασιανοί) γίνεται βάση της παραγωγικής κατεύθυνσης των πουλερικών που διαθέτουν, όπως αυτή έχει καταγραφεί στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπορικών Εκμεταλλεύσεων Πουλερικών, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1824/332840/24-11-2021 υπουργική απόφαση.

5. Το ύψος του κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης καθορίζεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

 

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ /ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ

€/ΣΤΡ ή ΖΩΟ ή ΚΥΨΕΛΗ

ΑΚΑΚΙΕΣ

186

ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

4441

ΓΚΑΖΟΝ

4441

ΚΑΝΝΑΒΗ

126

ΚΡΑΝΑ

675

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

5000

ΠΑΥΛΟΝΙΕΣ

186

ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΑΤΗΣ

5217

ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΠΟΔΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

5217

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

5301

ΧΟΙΡΟΙ

160

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ

600

ΟΡΝΙΘΕΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3

ΟΡΝΙΘΕΣ/ΠΤΗΝΑ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

9

ΟΡΝΙΘΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΑ

3

ΙΝΔΙΑΝΟΙ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΑ -ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

20

ΙΝΔΙΑΝΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

30

ΠΑΠΙΕΣ-ΧΗΝΕΣ-ΦΡΑΓΚΟΚΟΤΕΣ-ΦΑΣΙΑΝΟΙ-ΠΤΗΝΑ-ΟΡΝΙΘΕΣ

5

ΜΕΛΙΣΣΕΣ

15

 

 

6. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (Α΄167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 5083/2024 .

 

 

 

Άρθρο 4
Διαδικασία πληρωμής - Έλεγχοι

 

1. Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση της ενίσχυσης της παρούσας, ορίζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Κάθε Υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του ΥΠΑΑΤ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι, καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.

3. Οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μελιού, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο καταθέτουν συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ή στα Μελισσοκομικά Κέντρα, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της παρούσας.

4. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:

α) Πραγματοποιεί διοικητικούς ελέγχους (διασταυρωτικοί, μηχανογραφικοί) σε ποσοστό 100% επί του συνόλου των εν δυνάμει δικαιούχων προκειμένου για την εξακρίβωση των όρων επιλεξιμότητας του άρθρου 2,

β) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά με άλλες ενισχύσεις/αποζημιώσεις που έλαβαν για τον σκοπό αυτό, μέσω των τηρούμενων στοιχείων στην Υπηρεσία για την αποφυγή υπεραντιστάθμισης.

5. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

6. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:

α) στην έκδοση εντολής πληρωμής και

β) στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2024.

7. Τα αρχεία που αφορούν τις ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της παρούσας διατηρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

Τα αρχεία που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να αποδεικνύεται η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων.

Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

 

Άρθρο 5
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, το ποσό αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/06), εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

 

 

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm