Open menu
21 | 05 | 2024
Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αθήνα 23/11/2011
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/740

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση οδηγιών αναφορικά με τη διαχείριση περιπτώσεων Α.Π.Δ., που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου, χωρίς το περιεχόμενό τους να ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση»

ΣΧΕΤ. : Το υπ΄ αριθμ. Ε40/463/6.7.2011 Γενικό Έγγραφό μας.

Με το ανωτέρω Γενικό Έγγραφό μας δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με την αντιμετώπιση περιπτώσεων Α.Π.Δ. που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου, χωρίς το περιεχόμενό τους να ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση. Προκειμένου η διαδικασία που περιγράφεται στο εν λόγω Γενικό Έγγραφο και ειδικότερα η έκδοση απόφασης Δ/ντή για ακύρωση του περιεχομένου των Α.Π.Δ. να ολοκληρώνεται με ταχύτερους ρυθμούς, λόγω της σοβαρότητας του θέματος και της ανάγκης έγκαιρης αντιμετώπισης των συγκεκριμένων περιπτώσεων για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του Ιδρύματος, κρίνεται σκόπιμο να διαφοροποιηθούν οι οδηγίες μας ως προς το σημείο της έγγραφης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, πριν την έκδοση των εν λόγω ακυρωτικών αποφάσεων.

Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ. αντίστοιχα, θα πρέπει να ενεργούν, ως προς τη συγκεκριμένη διαδικασία, κατά την κρίση τους και κατά περίπτωση, ώστε εάν υφίστανται έγγραφα στοιχεία, όπως διαπιστωμένη διακοπή μίσθωσης, παύση εργασιών, μη υποβολή στοιχείων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. κ.α., να μην θεωρείται ως αναγκαία προϋπόθεση η ανταπόκριση των εργοδοτών και των ασφαλισμένων σε πρόσκλησή μας, για παροχή στοιχείων και διευκρινιστικών πληροφοριών αλλά να προβαίνουν άμεσα στην ακύρωση της ασφάλισης (για διευκόλυνσή σας, σας αποστέλλουμε υπόδειγμα αποφάσεως Διευθυντή, το οποίο, ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του ή εν μέρει).

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να συντάσσεται ειδική έκθεση ελέγχου στο Β.Ε.Ε. στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία βάσει των οποίων ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία.

Η μη τήρηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου (άρθρο 6 του Ν.2690/1999 Κ.Δ.Δ.) είναι ανεκτή στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθότι πρόκειται μεν για δυσμενές μέτρο που λαμβάνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία δεν συνδέονται με οποιαδήποτε υποκειμενική συμπεριφορά του προσώπου του οποίου τα συμφέρονται θίγουν αλλά θεωρείται αναγκαίο για την αποτροπή κινδύνου ή επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

Η υποχρέωση κοινοποίησης της απόφασης ακύρωσης περιεχομένου Α.Π.Δ. στον εργοδότη και στους ασφαλισμένους για το δικαίωμα της άσκησης των ενδίκων μέσων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις εξακολουθεί να υφίσταται.

Εφίσταται ιδιαίτερη προσοχή των Υπηρεσιών μας στις περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις απογραφής από εργοδότες που ανήκουν σε κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλό δείκτη εισφοροδιαφυγής όπως π.χ. εργαστήρια ραφής ενδυμάτων (φασόν), συνεργεία καθαρισμού, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης, να ελέγχονται επιμελώς όλα τα στοιχεία όπως άδεια λειτουργίας, μισθωτήρια εγκαταστάσεων, παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού κ.λ.π.. Για τη διαπίστωση της απασχόλησης (π.χ. φασόν), να διενεργείται άμεσα επιτόπιος έλεγχος.

Σε εργοδότες που δεν καταβάλουν εισφορές και υπάρχουν ενδείξεις εικονικής ασφάλισης πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου να αναζητούνται και να ελέγχονται στοιχεία αποδεικτικά της λειτουργίας και της απασχόλησης προσωπικού. Κάποια από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αναζητούνται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. (άρθρο 85 παρ. 5 εδ. β΄ Ν.2238/1994 και άρθρο 2 παρ. 3 Ν.2556/1997).

Θα πρέπει επίσης να ερευνώνται επιχειρήσεις, οι οποίες υποβάλλουν Α.Π.Δ. μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την τελευταία υποβολή, με καταχωρημένους ασφαλισμένους που εμφανίζονταν σε Α.Π.Δ. εργοδοτών για τους οποίους είχε ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής μέσω διαδικτύου.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
…………….. ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ – Ε.Τ.Α.Μ……………….
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : ………………………………………..
Πληροφορίες : ………………………………………..
Τηλέφωνο : ………………………………………..
FAX : ………………………………………...
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
………… .…./…./201…..
Αριθμ. Πρωτ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

……Διευθυντ… του …………Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. …………….
Έχοντας υπόψη.
1. Τις διατάξεις του αρθ. 14 παρ.8 ΑΝ.1846/51 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 119 του Κ.Α. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
2. Τις διατάξεις του αρθ. 2 παρ.1 ΑΝ.1846/51
3. Τις διατάξεις του αρθ. 1 και 10 παρ. δ του Ν.2972/2001
4. Την με αριθ……………έκθεση επιτόπιου ελέγχου της υπηρεσίας μας
5. Την με αριθ……………έκθεση επιτόπιου ελέγχου της Ε.ΥΠ.Ε.Α.
6. Την από ……………….εισήγηση του τμήματος εσόδων.

Μ ε σ κ έ ψ η σ ύ μ φ ω ν η μ ε τ ο ν ό μ ο .

Επειδή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. υπάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 παρ.1 ΑΝ.1846/51 υποχρεωτικά και αυτοδίκαια τα πρόσωπα τα οποία εντός των ορίων της χώρας προσφέρουν εξαρτημένη
εργασία έναντι αμοιβής.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 1 του Ν. 2972/2001 κάθε εργοδότης που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών οργανισμών τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. υποχρεούται να υποβάλλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 10 παρ. δ του Ν. 2972/2001 εάν αμφισβητηθεί η ορθότητα των στοιχείων της ασφάλισης, τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. διατηρούν το δικαίωμα ελέγχου των εγγραφών των  Αποσπασμάτων Ατομικών Λογαριασμών Ασφάλισης και παντός άλλου αποδεικτικού στοιχείου της ασφάλισης, να αποφαίνονται αιτιολογημένα ωςπρος την εγκυρότητα αυτής και να καταλογίζουν τις εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση ……………………………... ΑΜΕ ……………………………… υπέβαλε τις ……………………………… …………………… ΑΠΔ συνολικού ποσού ………………………………. ευρώ, για την ασφάλιση των προσώπων που περιλαμβάνονται στην συνημμένη κατάσταση. Επειδή από επιτόπιο έλεγχο που έγινε από την ΕΥΠΕΑ στις ………………διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν υπήρχε/διέκοψε τη λειτουργία της από ……………………………………. .

Επειδή είχε διακόψει την υποβολή ΑΠΔ από …………………………. .

Επειδή τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις ως άνω ΑΠΔ το αμέσωςπροηγούμενο διάστημα ήταν καταχωρημένα σε ΑΠΔ εργοδοτών για τουςοποίους υπήρχαν ενδείξεις ότι προέβαιναν σε εικονική ασφάλιση και γι΄ αυτό
είχαν απενεργοποιηθεί οι κωδικοί πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Επειδή ο εργοδότης για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν κατέβαλε καθόλου εισφορές ούτε εμφανίζει οποιαδήποτε δραστηριότητα.
Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω η ασφάλιση των προσώπων που περιλαμβάνονται στις ΑΠΔ  ………………………………………………… πρέπει να ακυρωθεί ως μη ανταποκρινόμενη σε πραγματική απασχόληση.

Γ ι α    ό λ ο υ ς    α υ τ ο ύ ς    τ ο υ ς   λ ό γ ο υ ς    α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την ακύρωση των ασφαλιστικών στοιχείων που περιλαμβάνουν οι ΑΠΔ ……. ……………………………………….της επιχείρησης ………………………… …………………………………………………………………………………
… ΑΜΕ ……………………….. και αφορούν τα πρόσωπα της συνημμένης στην παρούσα κατάστασης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Δ/νση Ασφάλισης-Εσόδων
Αγ. Κωνσταντίνου 8
102 41 Αθήνα
2. Διοίκηση Έργων Εκσυγχρονισμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12
106 77 Αθήνα
FAX : 210 3817793

3. Επιχείρηση : ……………………………………………… ……….………..………………………………………… …
……………………………………………………………..
4. Στα πρόσωπα της συνημμένης κατάστασης ……… Διευθυντ……..Η απόφαση του Ι.Κ.Α. με Αριθμ. πρωτ.: Ε40/463/6.7.2011


Αντιμετώπιση περιπτώσεων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου, χωρίς το περιεχόμενό τους να ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση
Αθήνα 6/7/2011
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242,245 - 247
FAX : 210 52 23 228
E – mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση περιπτώσεων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), που έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου, χωρίς το περιεχόμενό τους να ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση. »
ΣΧΕΤ.: Τα υπ΄ αριθ. Ε40/196/27-04-2010, Ε41/42/7-2-2011 & Γ99/1/87/20-5-2011 Γενικά Έγγραφά μας.

Με τα ανωτέρω Γενικά Έγγραφά μας δόθηκαν οδηγίες που αφορούν αφενός την, υπό προϋποθέσεις, αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου και αφετέρου στον περαιτέρω χειρισμό των συγκεκριμένων υποθέσεων, όσον αφορά την ενημέρωση των αρμόδιων διωκτικών αρχών.

Επί των θεμάτων αυτών κρίνουμε αναγκαίο να επισημάνουμε τα εξής:

Όταν οι Υπηρεσίες μας εντοπίζουν περιπτώσεις επιχειρήσεων που υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, το περιεχόμενο των οποίων δεν ανταποκρίνεται σε νόμιμη απασχόληση και κατ'Α επέκταση ασφάλιση, θα πρέπει:

1. να προβαίνουν άμεσα στις ενέργειες, που περιγράφονται στο υπ'Α αρίθμ. Ε40/196/27-04-2010 Γ.Ε. (διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, συλλογή στοιχείων από Δημόσιες Αρχές και έγγραφη ενημέρωση της υπηρεσίας μας για αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου).

2. να ζητούν, μέσω της υπηρεσίας μας, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (ip) από τις οποίες έχουν σταλεί οι συγκεκριμένες Α.Π.Δ. ώστε αυτά να αποτελέσουν στοιχεία για την αναφορά – καταγγελία που θα σταλεί στην ΕΛ.ΑΣ.

3. να ακυρώνουν το περιεχόμενο αυτών των Α.Π.Δ., εκδίδοντας χειρόγραφη απόφαση Δ/ντή, στην οποία θα αναγράφονται οι λόγοι ακύρωσης, η επωνυμία του εργοδότη, ο Α.Μ.Ε., ο Α.Φ.Μ., τα στοιχεία της Α.Π.Δ. (έτος, σειρά, αριθμός), οι μισθολογικοί περίοδοι, τα ποσά (αποδοχών και εισφορών) καθώς και όλα τα στοιχεία των ασφαλισμένων (ονοματεπώνυμα & ΑΜΑ).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, πριν από την έκδοση της απόφασης, να καλούνται εγγράφως και να ενημερώνονται για τις τυχόν ενέργειές σας οι ενδιαφερόμενοι (ασφαλισμένοι και εργοδότης), ώστε, εντός τακτής προθεσμίας, να έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν διευκρινίσεις και να εκφράσουν τυχόν απόψεις τους. Η απόφαση θα κοινοποιείται, κατά τα γνωστά, στον εργοδότη και στους ασφαλισμένους για το δικαίωμα της άσκησης των ενδίκων μέσων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

4. να στέλνουν αντίγραφο της εκδοθείσας απόφασης στη Δ/νση Ασφάλισης – Εσόδων, Τμήμα Ελέγχου Κοινών Επιχ/σεων, προκειμένου στη συνέχεια η Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. να προβαίνει στην ακύρωση της αντίστοιχης Α.Π.Δ..

5. να σχηματίζουν σχετικό φάκελο το περιεχόμενο του οποίου θα είναι αυτό ακριβώς που περιγράφεται στο υπ'Α αριθμ. Γ99/1/87/20-5-2011 Γ.Ε. και να τον υποβάλλουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – Λεωφ. Αλεξάνδρας 153, 11522, Αθήνα, χρησιμοποιώντας το συνημμένο στο παρόν υπόδειγμα εντύπου «αναφοράς – καταγγελίας» (για παρόμοιες υποθέσεις, που έχουν ήδη ενημερωθεί εγγράφως οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες).

6. να κοινοποιούν στη Δ/νσή μας τα έγγραφα, με τα οποία γνωστοποιούν στην ΕΛ.ΑΣ. τις εν λόγω υποθέσεις.

Οι προαναφερόμενες ενέργειες αποβλέπουν στην προστασία των συμφερόντων του Ιδρύματος και την νομιμότητα των ενεργειών των οργάνων μας, δεδομένου ότι:

Η ασφάλιση των εργαζομένων πρέπει πάντοτε να ανταποκρίνεται σε πραγματική υπηρεσία τους, η παροχή της οποίας σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αποτελεί πραγματικό γεγονός που πρέπει να διαπιστώνεται αιτιολογημένα από τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι οι Διευθυντές των οικείων Υποκαταστημάτων (ΣτΕ 2175/88, 4207/88 & 4383/97).

Οι ασφαλιστικοί φορείς φέρουν το βάρος της απόδειξης τυχόν δόλιας – εικονικής ασφάλισης με την επίκληση όχι απλώς υπονοιών και εικασιών αλλά συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων (ΣτΕ 2557/68 & 1001/72).

Οι Διευθυντές των Υποκαταστημάτων έχουν υποχρέωση να προβαίνουν ακόμη και αυτεπάγγελτα σε κάθε ενδεδειγμένη κατά περίπτωση ενέργεια, αιτιολογώντας επαρκώς την κρίση τους, ιδιαίτερα δε όταν αυτή είναι απορριπτική στα αιτήματα των ασφαλισμένων ή πρόκειται για διαγραφή εκ των υστέρων ημερών ασφάλισης (άρθρα 118 – 119 Κ.Α. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ΣτΕ 2413/97).

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος κρίνεται απολύτως αναγκαία, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των τμημάτων εσόδων, η απαρέγκλιτη τήρηση των οδηγιών του παρόντος Γενικού Εγγράφου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΥΠΟΚ/ΤΟΣ Ι.Κ.Α –Ε.Τ.Α.Μ.: ……………………….….
Ταχ. Διεύθυνση: …………………………………………..
……………………..………………………………………
Τηλ: ………………………………………………………..
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΔΙΩΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173
11522 Αθήνα.
Την …………………… απεγράφη στην υπηρεσία μας η επιχείρηση / το
οικοδομικό έργο με στοιχεία:
ΑΜΕ/ΑΜΟΕ: ………………………………………
ΑΦΜ: ……………………………………………….
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………….. ………………………………………………….
Δ/νση:
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΡΓΟΥ:......................................................................
….………………………………………………..................................................
.
…………………………………………………………………………………
…θα παρατίθεται το ιστορικό της υπόθεσης καθώς και η ζημία που έχει
υποστεί το Ίδρυμα από αυτές τις ενέργειες
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………)
Για το λόγο αυτό, σας αποστέλλουμε τις i.p διευθύνσεις του πιστοποιημένου
χρήστη στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες με mail......……………… και επιθυμούμε την ποινική του δίωξη.
(Συν. Φύλλα ………….)
(υπόδειγμα)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm