Open menu
21 | 05 | 2024

Αθήνα 12/10//2005
Αρ. Πρωτ.: 1096529/673/0015

ΠΟΛ. 1132

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

 

 

ΓΕΝΙΚΑ


Με την 1086978/609/0015/ΠΟΛ.1121/15-9-2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1310/Β΄/16-9-2005 θεσπίστηκαν πρόσθετες υποχρεώσεις στους επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης αναφορικά με την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις του είδους αυτού με την αναγραφή πρόσθετων στοιχείων σ΄ αυτές, πέραν των οριζομένων από τις κατ΄ ιδίαν διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρα 13 και 18).

Καθιερώθηκε επίσης η υποχρέωση υποβολής καταστάσεων από τους ως άνω επιτηδευματίες, κάθε ημερολογιακό τρίμηνο για τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης ή πετρελαίου DIESEL θέρμανσης που πραγματοποιήθηκαν εντός του τριμήνου σε ιδιώτες και επαγγελματίες καθώς και στα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ΝΠΔΔ και πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες κ.λ.π.)

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις.

 

1. Υπόχρεοι σε έκδοση των αποδείξεων

Οι επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης στο κοινό υποχρεούνται από 15-10-2005 και μετά να εκδίδουν σε κάθε περίπτωση λιανικής πώλησης του είδους αυτού (διάθεση στο κοινό) αποδείξεις λιανικής πώλησης από θεωρημένα χειρόγραφα στελέχη ή από μηχανογραφικά έντυπα που σημαίνονται με τη χρήση ειδικού φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988 (ΕΑΦΔΣΣ), ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν ή αν απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων.
Σημειώνεται ότι, επειδή η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περ. α’ του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας , όπως ισχύει) αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου κάθε χρόνου και εφόσον η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με μη εργάσιμες ημέρες ως ημερομηνία έναρξης λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (σχετ: η Δ.Υ.Ο.Ο. αριθμ. πρωτ. Φ1199/532/ 12.10.2005 της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων), οι διατάξεις της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης τυγχάνουν εφαρμογής, εξαιρετικά κατά το πρώτο έτος καθιέρωσης των υποχρεώσεων που ορίζονται με αυτή, από την 14η Οκτωβρίου 2005 δεδομένου ότι η 15η Οκτωβρίου 2005 συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα.

Επισημάνσεις :

 • Από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης σαφώς προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση των ως άνω αποδείξεων με τη χρήση ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής του ν.1809/1988 δεδομένου ότι πρέπει να αναγράφονται στο περιεχόμενο των αποδείξεων υποχρεωτικά πρόσθετα στοιχεία τα οποία δεν αποτυπώνονται από τις ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ κ.λ.π.).

 • Η υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης με τα πρόσθετα στοιχεία υφίσταται για όλους τους επιτηδευματίες που πραγματοποιούν πωλήσεις του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης) στις περιπτώσεις που το είδος αυτό καυσίμου, είναι χρωματισμένο μπλε και ιχνηθετημένο με την προσθήκη της χημικής ουσίας «φουρφουράλη» σε ποσοστό 20 ppm, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή θεωρείται πετρέλαιο θέρμανσης και υποβάλλεται στην εκάστοτε ισχύουσα για το πετρέλαιο θέρμανσης φορολογία.

Ειδικά στις περιπτώσεις πώλησης του ως άνω καυσίμου σε συσκευασίες μέχρι 20 lit. επιτρέπεται, πλέον του τρόπου έκδοσης των αποδείξεων που ορίζεται με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1121/2005 και η έκδοσή τους με τη χρήση απλής ηλεκτρονικής μηχανής του ν. 1809/1988.

2. Περιεχόμενο των αποδείξεων

Κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1121/2005 οι αποδείξεις λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης εκδίδονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 (παρ.2) και 18 (παρ.3, 5 και 7) του Κ.Β.Σ. και επί πλέον αναγράφονται τα πρόσθετα δεδομένα που επιβάλλονται με τις διατάξεις της Απόφασης αυτής.

 

Αναλυτικότερα:

Στοιχεία αγοραστή ο οποίος βαρύνεται προσωπικά με τη δαπάνη για την αγορά πετρελαίου.

Εκτός των υποχρεωτικών δεδομένων που απαιτούνται από τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (αξία πώλησης κατά συντελεστή ΦΠΑ, τρόπος έκδοσης, στοιχεία εκδότη, ημερομηνία και τόπος έκδοσης κ.λ.π.) αναγράφονται επιπλέον και το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ του πελάτη (αγοραστή), η ιδιότητά του σε σχέση με το ακίνητο (ιδιοκτήτης, ενοικιαστής, δωρεάν παραχώρηση κ.λ.π.), το είδος και η ποσότητα του πετρελαίου, ο τόπος παράδοσης (δηλαδή η διεύθυνση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο η δεξαμενή του οποίου εφοδιάζεται με πετρέλαιο) καθώς και η ώρα παράδοσής του. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας του αγοραστή είναι η ίδια με τον τόπο παράδοσης δεν απαιτείται η αναγραφή της εκ νέου αλλά αρκεί η ένδειξη, τόπος παράδοσης «η ίδια».
Οι αποδείξεις που εκδίδονται κατά τις ανωτέρω διατάξεις αφορούν κυρίως δαπάνες για αγορά πετρελαίου θέρμανσης που επιβαρύνουν τους ιδιώτες καταναλωτές για τις ατομικές – προσωπικές ή οικογενειακές τους ανάγκες ή βαρύνονται ως ιδιοκτήτες του ακινήτου με τη δαπάνη αυτή.

Στοιχεία αγοραστή όταν η δαπάνη για την αγορά πετρελαίου βαρύνει από κοινού πολλά πρόσωπα.

Σε περίπτωση που η δαπάνη για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης βαρύνει από κοινού πολλά πρόσωπα όπως είναι οι περιπτώσεις των πολυκατοικιών, διπλοκατοικιών κ.λ.π. αναγράφεται εκτός των άλλων:

 • Ως ΑΦΜ πελάτη ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή εκπροσώπου των προσώπων (πέραν των λοιπών στοιχείων του – π.χ. ονοματεπώνυμο κ.λ.π.) για λογαριασμό των οποίων διενεργείται η αγορά του πετρελαίου.

 • η ιδιότητα με την οποία ενεργεί την αγορά (ως διαχειριστής, ως εκπρόσωπος κ.λ.π.).

 • η ένδειξη «πολυκατοικία» ή «διπλοκατοικία» κ.λ.π.

 • Στοιχεία αγοραστή που βαρύνεται για την αγορά πετρελαίου και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Στις περιπτώσεις που η αγορά πραγματοποιείται από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φοιτητές, αλλοδαποί κ.λ.π.) είτε η παράδοση πραγματοποιείται στο ακίνητο με εφοδιασμό της δεξαμενής αυτού, είτε στις εγκαταστάσεις του πωλητή (μικροποσότητες) και στερούνται ΑΦΜ τότε αντί αυτού θα αναγράφεται στην απόδειξη ο αριθμός του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητάς τους ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (διαβατηρίου κ.λ.π.).

Λοιπές διευκρινίσεις :

Για τον ΑΦΜ του προσώπου που αναγράφεται στις αποδείξεις όταν αυτό διενεργεί την αγορά για λογαριασμό άλλων προσώπων ή από κοινού με αυτά, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 • Σε περίπτωση που διαχειριστής ή εκπρόσωπος (των ενοίκων της πολυκατοικίας, διπλοκατοικίας κ.λ.π.) είναι φυσικό πρόσωπο αναγράφεται ο ΑΦΜ του.

 • Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί ΑΦΜ σε ένωση συνιδιοκτητών πολυκατοικίας, διπλοκατοικίας κ.λ.π., τότε στις αποδείξεις λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να αναγράφεται ο ΑΦΜ που έχει χορηγηθεί στην ένωση αυτή των προσώπων (ΑΦΜ της ένωσης προσώπων) και όχι ο ΑΦΜ του φυσικού προσώπου που παραλαμβάνει το πετρέλαιο ως διαχειριστής ή εκπρόσωπος της ένωσης των προσώπων ή επιχείρησης που ασκεί διαχείριση επ’ αμοιβή ή όχι.
  Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, εκ των συνιδιοκτητών ή των ενοίκων που εκπροσωπεί την ένωση.
  Επισήμανση
  Επισημαίνεται ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις αγορές του πετρελαίου θέρμανσης οι ως άνω ενώσεις προσώπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.(π.δ.186/1992) και της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1114/2005, εφόσον δεν κάνουν άλλες πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών υπαγόμενες στο Φ.Π.Α. ή στη φορολογία εισοδήματος.

 • Σε περίπτωση που η διαχείριση ή εκπροσώπηση των συνιδιοκτητών ή ενοίκων της πολυκατοικίας, διπλοκατοικίας κ.α., που δεν τους έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ., ασκείται από επιχειρήσεις επί αμοιβή ή όχι κατ΄ εντολή των συνιδιοκτητών ή ενοίκων του ακινήτου, όπως στις περιπτώσεις επαγγελματικής διαχείρισης κτιρίων, τότε ως ΑΦΜ αναγράφεται ο ΑΦΜ των επιχειρήσεων αυτών οπότε από το συνδυασμό με την ένδειξη «πολυκατοικία» ή «διπλοκατοικία» κ.λ.π. καθώς και το ότι στην περίπτωση αυτή εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης αποδεικνύεται ότι, η αγορά του πετρελαίου δεν αφορά επαγγελματική δαπάνη της υπόψη επιχείρησης, αλλά δαπάνη για λογαριασμό των προσώπων που εκπροσωπούνται από την επιχείρηση που πραγματοποιεί την αγορά.
  Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται πέραν των άλλων οριζομένων το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου εκ των συνιδιοκτητών ή ενοίκων του κτιρίου που έχει συναποφασισθεί και ορισθεί ως συνδιαχειριστής.

 • Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση των συναλλαγών που πραγματοποιεί για λογαριασμό των ανωτέρω προσώπων (τρίτων) η διαχειρίστρια επιχείρηση διενεργεί τις δέουσες λογιστικές εγγραφές μόνον εάν τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας (αν τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας δεν υπάρχει υποχρέωση διενέργειας σχετικής εγγραφής).
  Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση που οι ως άνω επιχειρήσεις πωλούν, πετρέλαιο σε πολυκατοικίες των οποίων έχουν τη διαχείριση, εμπίπτουν για τις πωλήσεις αυτές στις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1121/2005 (άρθρο 3) και ΠΟΛ.1114/2005, υποβάλλουν δηλαδή ως επαγγελματίες που πωλούν πετρέλαιο θέρμανσης τις τριμηνιαίες καταστάσεις και τις συγκεντρωτικές πελατών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., όπως προβλέπεται αντίστοιχα από τις διατάξεις των ως άνω Α.Υ.Ο.Ο., δεδομένου ότι οι πωλήσεις αυτές αποτελούν έσοδό τους.

 

Αγορά πετρελαίου θέρμανσης από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.


Για τη δαπάνη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν τα πρόσωπα αυτά για τις ατομικές – προσωπικές ή οικογενειακές τους ανάγκες κ.λ.π. ή βαρύνονται ως ιδιοκτήτες του ακινήτου με τη δαπάνη αυτή εκδίδεται Α.Λ.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της νέας απόφασης στην οποία αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. που έχουν λάβει ως αγρότες του ειδικού καθεστώτος.
Για την δαπάνη που πραγματοποιούν τα πρόσωπα αυτά αγοράς πετρελαίου DIESEL θέρμανσης για τις ανάγκες της αγροτικής τους εκμετάλλευσης εκδίδεται Δελτίο Αποστολής και τιμολόγιο ή συνενωμένο Δ.Α. – Τιμολόγιο και με περιγραφή του είδους του καυσίμου «πετρέλαιο DIESEL θέρμανσης».

 


Αγορά πετρελαίου θέρμανσης ή πετρελαίου DIESEL θέρμανσης από ατομικές επιχειρήσεις, εταιρείες και πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 3 του Κ.Β.Σ. (εκτός των ενώσεων συνιδιοκτητών πολυκατοικίας, διπλοκατοικίας κ.λ.π. που έχουν πάρει Α.Φ.Μ.).


Εκδίδεται από τους πωλητές Δ.Α. και Τιμολόγιο ή συνενωμένο Τιμολόγιο – Δ.Α. είτε η πώληση προς τα πρόσωπα αυτά αφορά πετρέλαιο θέρμανσης των ακινήτων που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους είτε αφορά πετρέλαιο DIESEL θέρμανσης για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεών τους και το περιγραφόμενο είδος στα κατά περίπτωση φορολογικά στοιχεία πρέπει να είναι αυτό για το σκοπό που πράγματι αγοράστηκε και σύμφωνα με τις ανάγκες που εξυπηρετούν τους αγοραστές, δηλαδή για θέρμανση των εγκαταστάσεών τους για τους ίδιους και το προσωπικό τους ή για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεών τους – πετρέλαιο θέρμανσης ή πετρέλαιο DIESEL θέρμανσης κατά περίπτωση.

3. Θεωρημένα αποθέματα Α.Λ.Π. βάσει της προϊσχύουσας Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1021/22-1-1997.

Σε περίπτωση θεωρημένων αποθεμάτων Α.Λ.Π. χειρόγραφων ή μηχανογραφικών με την προϊσχύσασα απόφαση ΠΟΛ. 1021/22.1.1997, μπορεί να εξαντληθούν από τους επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο, με την προϋπόθεση ότι, θα αναγράφονται στο περιεχόμενο αυτών σ’ οποιοδήποτε πρόσφορο σημείο όλες οι πρόσθετες ενδείξεις και δεδομένα που απαιτούνται από την ισχύουσα Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1121/15-9-2005, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (χειρόγραφα, εντύπως ή με σφραγίδα).

4. Υποβολή καταστάσεων για τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης

ΓΕΝΙΚΑ
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπόψη Απόφασης καθιερώνεται η υποχρέωση υποβολής αναλυτικών καταστάσεων κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη κάθε τριμήνου, αρχής γενομένης από το τρίμηνο που λήγει στις 31/12/2005 (υποβολή καταστάσεων μέχρι 20/1/2005 και στο εξής).Πεδίο εφαρμογής - Περιεχόμενο

Κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παρ. 1 του υπόψη άρθρου και Απόφασης οι καταστάσεις υποβάλλονται με αναλυτική καταχώρηση του συνόλου των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης κάθε τριμήνου, δηλαδή για όλες τις πωλήσεις προς ιδιώτες, διαχειριστές, ενώσεις συνιδιοκτητών κ.λ.π. (έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης) καθώς και προς άλλους επαγγελματίες ανεξάρτητα από το σκοπό αγοράς του από αυτούς, χωρίς δηλαδή να ασκεί επίδραση το γεγονός ότι η πώληση πετρελαίου σε επαγγελματία έχει σκοπό την μεταπώλησή του – εμπορία (αγορά από διυλιστήρια ή άλλους εμπόρους) ή την κατανάλωσή του για τις επαγγελματικές του ανάγκες (θέρμανση κτιριακών εγκαταστάσεων ή για τις ανάγκες της εκμετάλλευσής του). Οι καταστάσεις υποβάλλονται επίσης και για τις πωλήσεις προς τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες κ.λ.π. – έκδοση τιμολογίων πώλησης).
Ειδικά οι αποδείξεις πώλησης φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνης θέρμανσης) που εκδίδονται με τη χρήση απλής ταμειακής μηχανής του ν. 1809/1988 (συσκευασίες μέχρι 20 lit.) υποβάλλονται με τις ως άνω καταστάσεις με μία εγγραφή μόνο με τη συνολική τους αξία.
Στην περίπτωση των παραδόσεων πετρελαίου μέσω των επιχειρήσεων που ασκούν διαχείριση σε πολλά κτίρια καταχωρούνται στις ως άνω καταστάσεις χωριστά τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει της Απόφασης ανά διαχειριζόμενο κτίριο (δηλαδή καταχωρούνται με ξεχωριστή εγγραφή το πλήθος του συνόλου των αποδείξεων λιανικής πώλησης που εκδόθηκαν στο ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου εκ των συνιδιοκτητών ή ενοίκων του κτιρίου που έχει συναποφασισθεί και ορισθεί ως συνδιαχειριστής , το ονοματεπώνυμό του η συνολική ποσότητα και η συνολική αξία αυτών), ενώ ως Α.Φ.Μ. σε όλες τις περιπτώσεις αναγράφεται αυτός της διαχειρίστριας επιχείρησης δηλαδή ο ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις.
 

Επισήμανση :

Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται ανεξάρτητα από το ότι οι πωλήσεις - συναλλαγές που αφορούν υποβάλλονται και με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (πωλήσεις σε επαγγελματίες, αγρότες του ειδικού καθεστώτος – έκδοση τιμολογίων κ.λ.π.) για τις οποίες εξακολουθεί να υφίσταται υποχρέωση υποβολής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1114/18.8.2005 (ΦΕΚ 1191/Β’). Οι διατάξεις δηλαδή του ως άνω άρθρου του Κ.Β.Σ. και της Α.Υ.Ο.Ο. περί υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται ανεξάρτητα και παράλληλα με τις σχετικές διατάξεις της υπόψη Απόφασης.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 3 της Απόφασης οι ως άνω καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr. Για τα λοιπά θέματα υποβολής των καταστάσεων (πιστοποίηση υποχρέων κ.λ.π.) εφαρμόζονται οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1114/18.8.2005 (ΦΕΚ 1191/Β’).

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm