Αθήνα 12/03/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1039

ΘΕΜΑ:
Τροποποίηση της Α. 1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 750/Β΄) «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού»

 

Άρθρο 1


1. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Α.1072/22-2-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), για τα νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, με εξαίρεση τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα. Τα προνοιακά ιδρύματα συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά την ιδρυτική πράξη σύστασης αυτών.»

2. Η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Α.1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. Γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., για όλους τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, με εξαίρεση τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα.»

 

 

Άρθρο 2


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.