Κεντρικό Μενού

Αθήνα 17/01/2020
Αρ. πρωτ.:

Α. 1005

ΘΕΜΑ: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών.

 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

1. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. των παρακάτω ενεργειακών προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 :

α) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περίπτωσης στ΄

β) του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνης) της περίπτωσης ιβ΄,

γ) των ενεργειακών προϊόντων των περιπτώσεων κβ΄ και κγ΄ (αρωματικοί υδρογονάνθρακες),

δ) του ελαφρού πετρελαίου (WHITE SPIRIT) της περίπτωσης κδ΄, καθώς και

ε) των άλλων ελαφρών λαδιών της περίπτωσης κε΄, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτες ύλες από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων τους, κατ΄ εφαρμογή των περιπτώσεων ε) και στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001.

2. Η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των ενεργειακών προϊόντων της προηγούμενης παραγράφου, τα οποία παραλαμβάνονται από τις βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις.
 

 

 

 

Άρθρο 2
Δικαιούχοι - Αρμόδιες αρχές


1. Δικαιούχοι απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. των ενεργειακών προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας,

είναι οι βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν τα προϊόντα αυτά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους σε μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις (παραγωγικές μονάδες), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

2. Τελωνείο Ελέγχου:

είναι το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση (μονάδα παραγωγής) της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας και είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της έγκρισης της ετήσιας ποσότητας των ενεργειακών προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που παραλαμβάνουν με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. οι δικαιούχες επιχειρήσεις βάσει της ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας τους καθώς και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών.

3. Τελωνείο Παράδοσης:

είναι το Τελωνείο για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. των ενεργειακών προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, που παραλαμβάνουν οι δικαιούχες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις και το οποίο είναι αρμόδιο για την αποδοχή των τελωνειακών παραστατικών (Δήλωση Ε.Φ.Κ. ή Ε.Δ.Ε.), προκειμένου οι εκάστοτε απαλλασσόμενες ποσότητες των εν λόγω προϊόντων να τεθούν σε ανάλωση.
 

 

 

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις δικαιούχων επιχειρήσεων


Οι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις οι οποίες παραλαμβάνουν τα ενεργειακά προϊόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., υποχρεούνται:

1. Να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή «Ειδικό Βιβλίο Παραλαβής Πρώτων Υλών με Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι) στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά οι ποσότητες των προϊόντων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας (πρώτες ύλες) ανά προϊόν και οι ποσότητες των προϊόντων που παρήχθησαν από αυτές (έτοιμα προϊόντα).

Η καταχώρηση των εγγραφών στο Ειδικό Βιβλίο θα οριστικοποιείται (αποθήκευση σε μορφή pdf) το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από το τέλος κάθε μήνα.

Οι μηνιαίες εκτυπώσεις του Βιβλίου τηρούνται σε φυσικό αρχείο εντός της εγκατάστασης κάθε παραγωγικής μονάδας της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας.

Στο βιβλίο της προηγούμενης παραγράφου καταχωρούνται, σε ξεχωριστές στήλες, αναλυτικά:

I. Η ημερομηνία παραλαβής της απαλλασσόμενης από τον Ε.Φ.Κ. πρώτης ύλης
II. Τα στοιχεία του παραστατικού διακίνησης (αριθμός και ημερομηνία έκδοσης)
III. Ο αριθμός κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου
IV. Ο αριθμός MRN και η ημερομηνία των τελωνειακών παραστατικών (ΔΕΦΚ/ΕΔΕ),
V. Η παραλαμβανόμενη ποσότητα σε κιλά ή λίτρα
VI. Η ονομασία παραχθέντος έτοιμου προϊόντος
VII. Η ποσότητα παραχθέντος έτοιμου προϊόντος
VIII. Ο αριθμός Δελτίου παραγωγής του παραχθέντος έτοιμου προϊόντος
IX. Η ποσότητα χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης
X. Το ποσοστό συμμετοχής της πρώτης ύλης στο έτοιμο προϊόν.

Βάσει των ανωτέρω εγγραφών προκύπτει και το τυχόν μη χρησιμοποιηθέν υπόλοιπο της ποσότητας των απαλλασσόμενων πρώτων υλών του άρθρου 1 που παρελήφθησαν και δεν χρησιμοποιήθηκαν από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση εντός του έτους.
2. Να υποβάλλουν Κατάσταση - Δήλωση (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ), με βάση τα στοιχεία του τηρούμενου ως άνω βιβλίου, εντός ενός μηνός από τη λήξη κάθε έτους, στο Τελωνείο Ελέγχου και στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία στην οποία καταγράφονται οι παραλαμβανόμενες ποσότητες ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας και οι ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των κατά περίπτωση, σύμφωνα με την χορηγηθείσα έγκριση παραλαβής, προϊόντων.
3. Να καταθέτουν, πάγια εγγύηση στο Τελωνείο Ελέγχου ίση με το 10% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις ποσότητες των εν λόγω ενεργειακών προϊόντων που παρελήφθησαν με απαλλαγή το προηγούμενο έτος ή εγγύηση στο Τελωνείο Παράδοσης ίση με το 20% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί για κάθε παραλαμβανόμενη ποσότητα αυτών των προϊόντων.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει παραλαβή πρώτων υλών το προηγούμενο έτος, το ποσό της πάγιας εγγύησης υπολογίζεται επί της εγκριθείσας από το Τελωνείο Ελέγχου ποσότητας των εν λόγω ενεργειακών προϊόντων.

Εάν η δικαιούχος βιομηχανία/βιοτεχνία είναι κάτοχος Πιστοποιητικού τύπου «AEOC» κατατίθεται μειωμένη εγγύηση κατά 50% σε σχέση με τα αναφερόμενα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου.

Η κατά τα ανωτέρω παρεχόμενη εγγύηση δύναται να είναι οικονομική με τη μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή μέσω εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας ή χρηματική.
4. Να δέχονται και να διευκολύνουν, στο πλαίσιο της διαπίστωσης της νόμιμης χρησιμοποίησης των απαλλασσόμενων προϊόντων που παραλαμβάνουν, οποιονδήποτε έλεγχο ετήσιο ή έκτακτο, φυσικό ή λογιστικό, από τις αρμόδιες τελωνειακές ελεγκτικές αρχές.
5. Να ενημερώνουν το Τελωνείο Ελέγχου για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στη λειτουργία της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

 

 

 

Άρθρο 4
Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης συγκρότησης επιτροπής για την έκδοση απόφασης Παραλαβής ενεργειακών προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.


1. Οι δικαιούχες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις, υποβάλλουν στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, Αίτηση-Δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος III της παρούσας απόφασης, για την συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 5 της παρούσας, προκειμένου να εγκριθεί η παραλαβή της αιτούμενης κατ΄ έτος ποσότητας των ενεργειακών προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με την παραγωγική δυναμικότητα των μονάδων τους, για τα προσεχή τρία χρόνια.
Για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί Απόφαση Παραλαβής ενεργειακών προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους, η αίτηση ανανέωσής της υποβάλλεται το αργότερο εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους λήξης της.
2. Η ως άνω Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και αναφέρονται υποχρεωτικά τα εξής:

- Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, Α.Φ.Μ., έδρα, αντικείμενο εργασιών).
- Ο τόπος εγκατάστασης (θέση) της παραγωγικής μονάδας της βιομηχανίας / βιοτεχνίας, καθώς και οι χώροι αποθήκευσης των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.
- Η αιτούμενη ποσότητα σε κιλά ή λίτρα ανά προϊόν και ανά έτος για τρία συνεχή έτη για τις παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης.
- Τα στοιχεία του προμηθευτή των αιτούμενων προϊόντων.

Με την Αίτηση-Δήλωση συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Γενικό πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).
β) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της βιομηχανικής/βιοτεχνικής επιχείρησης της οικείας Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση.
γ) Βεβαίωση ότι η άδεια λειτουργίας είναι σε ισχύ.
δ) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού αναφορικά με την χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης.
ε) Το «Ειδικό Βιβλίο Παραλαβής Πρώτων Υλών με Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.» με τις καταχωρημένες εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου της παρούσας απόφασης.
στ) Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία δηλώνεται ότι το παραλαμβανόμενο προϊόν θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων και δεν θα διατεθεί σε άλλες χρήσεις χωρίς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής Ελέγχου.

 

 

 

Άρθρο 5
Διαδικασία έκδοσης Απόφασης παραλαβής ενεργειακών προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. από το Τελωνείο Ελέγχου


1. Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τελωνείου Ελέγχου μετά την υποβολή της αίτησης και των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών συγκροτεί επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν Τελωνειακό υπάλληλο και έναν Χημικό υπάλληλο που ορίζεται από την κατά τόπο αρμόδια Χημική υπηρεσία, κατόπιν σχετικής αίτησης του τελωνείου.
2. Η Επιτροπή μετά την εξέταση όλων των στοιχείων της Αίτησης-Δήλωσης και των συνημμένων δικαιολογητικών εγγράφων πραγματοποιεί αυτοψία στο χώρο της εγκατάστασης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης προκειμένου να προσδιορίσει την ετήσια ποσότητα των πρώτων υλών του άρθρου 1 της παρούσας, που θα παραλαμβάνει για τα προσεχή τρία έτη με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με την παραγωγική δυναμικότητά της.
Για τον καθορισμό της ανωτέρω ετήσιας ποσότητας λαμβάνεται υπόψη: ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός της εγκατάστασης, οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων την τελευταία τριετία σύμφωνα με τα τηρούμενα από την επιχείρηση λογιστικά αρχεία-βιβλία, το «Ειδικό Βιβλίο Παραλαβής Πρώτων Υλών με Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.», οι σχετικές Εκθέσεις Ελέγχου του Τελωνείου και εφόσον υπάρχουν, στοιχεία παραγγελιών ή συναφθέντων συμβολαίων του έτους στο οποίο αναφέρεται η αιτούμενη ποσότητα. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο δύναται η Επιτροπή να ζητήσει τη συνδρομή αρμόδιου μηχανικού της Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
3. Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση των ελεγκτικών ενεργειών της συντάσσει Έκθεση Ελέγχου στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία βάσει των οποίων προσδιορίστηκαν οι δικαιούμενες ποσότητες τις οποίες δύναται να παραλάβει με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. για την συγκεκριμένη εγκατάσταση η δικαιούχος επιχείρηση. Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου με βάση την Έκθεση Ελέγχου της Επιτροπής, εκδίδει Απόφαση Παραλαβής ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., για τις απαλλασσόμενες ποσότητες αναλυτικά ανά έτος και ανά προϊόν, για τρία συνεχή έτη, σύμφωνα και με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση παραλαβής ενεργειακών προϊόντων κοινοποιείται στην αιτούσα επιχείρηση και την αρμόδια Χημική Υπηρεσία.
4. Η δικαιούχος βιομηχανία/βιοτεχνία, δύναται να ζητήσει τον επανακαθορισμό των απαλλασσόμενων ποσοτήτων της απόφασης παραλαβής, με σχετική αίτησή της εφόσον υπάρχουν στοιχεία παραγγελιών ή συναφθέντων συμβολαίων βάσει των οποίων προβλέπεται αύξηση των παραγωγικών της αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει στην έκδοση νέας Απόφασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.
5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δικαιούχος επιχείρηση διαθέτει περισσότερες από μία παραγωγικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν αυτοτελώς, καθορίζεται χωριστά για κάθε μία απ΄ αυτές η ετήσια ποσότητα των ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας, που δύναται να παραλάβει με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα και στις προηγούμενες παραγράφους.
 

 

 

Άρθρο 6
Διαδικασία παραλαβής ενεργειακών προϊόντων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και ενέργειες του Τελωνείου Παράδοσης

 

1. Για την παραλαβή των ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., από δικαιούχο βιομηχανία/βιοτεχνία προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους, υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο Παράδοσης τελωνειακό παραστατικό θέσης σε ανάλωση (ΕΔΕ/ΔΕΦΚ).
2. Το Τελωνείο Παράδοσης ελέγχει ώστε η ποσότητα των προϊόντων που παραλαμβάνεται με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., να μην υπερβαίνει την ετήσια ανά εγκατάσταση δικαιούμενη ποσότητα όπως αυτή έχει προσδιοριστεί με την Απόφαση παραλαβής που έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου.
3. Η δικαιούχος επιχείρηση με την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση (ΕΔΕ/ΔΕΦΚ) καταθέτει εγγύηση ίση με το 20% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί σε κάθε παραλαμβανόμενη ποσότητα αυτών των προϊόντων. Σε περίπτωση όπου έχει κατατεθεί πάγια εγγύηση στο Τελωνείο Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 συνυποβάλλει στο Τελωνείο Παράδοσης αντίγραφο της εγγύησης. Εάν η δικαιούχος βιομηχανία/βιοτεχνία είναι κάτοχος Πιστοποιητικού τύπου «AEOC» κατατίθεται μειωμένη εγγύηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3.
Με την υποβολή του παραστατικού θέσης σε ανάλωση (ΔΕΦΚ/ΕΔΕ) η δικαιούχος επιχείρηση συνυποβάλλει επιπλέον και τα ακόλουθα:

i. Αντίγραφο της χορηγηθείσας από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου σχετικής Απόφασης παραλαβής ενεργειακών προϊόντων.
ii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου της βιομηχανίας / βιοτεχνίας με την οποία δηλώνεται ότι οι όροι, βάσει των οποίων εκδόθηκε η Απόφαση παραλαβής εξακολουθούν να ισχύουν και ότι καμία μεταβολή δεν έχει επέλθει στη λειτουργία της. Σε περίπτωση όπου με την ίδια Απόφαση Παραλαβής έχουν παραληφθεί ποσότητες ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας και από άλλο/α Τελωνείο/α Παράδοσης δηλώνονται οι ποσότητες και οι αριθμοί αναφοράς (MRN) των παραστατικών που έχουν υποβληθεί για αυτά.

4. Το Τελωνείο Παράδοσης αποστέλλει άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο, στο Τελωνείο Ελέγχου αντίγραφα των τελωνειακών παραστατικών θέσης σε ανάλωση (ΔΕΦΚ/ ΕΔΕ) για την παραλαβή ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., από τη δικαιούχο βιομηχανία/βιοτεχνία. Επίσης, φυλάσσει σε ιδιαίτερο φάκελο τα σχετικά με την παράδοση των προϊόντων αυτών έγγραφα και παραστατικά μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών ανά δικαιούχο βιομηχανία/βιοτεχνία.
 

 

 

Άρθρο 7
Παραγωγή σε εγκαταστάσεις τρίτου (FAQON)


1. Σε περίπτωση που η δικαιούχος βιομηχανία/ βιοτεχνία πρόκειται να παράγει προϊόντα για λογαριασμό της σε εγκαταστάσεις άλλης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας (FAQON), οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ελέγχου στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η εν λόγω παραγωγική μονάδα (εγκατάσταση) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συγκρότησης της επιτροπής του Άρθρου 5 της παρούσας απόφασης για τον προσδιορισμό της ετήσιας ποσότητας των πρώτων υλών του άρθρου 1 της παρούσας με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με την παραγωγική δυναμικότητα της βιομηχανίας/βιοτεχνίας στην οποία θα παραχθούν τα προϊόντα για λογαριασμό της δικαιούχου βιομηχανίας/βιοτεχνίας. Ο καθορισμός της παραγωγικής δυναμικότητας στις περιπτώσεις παραγωγής σε εγκαταστάσεις τρίτου (FAQON) αφορά πάντα ένα ημερολογιακό έτος.
β) Αντίγραφο σύμβασης ανάθεσης εργασιών μεταξύ της δικαιούχου βιομηχανίας/βιοτεχνίας και της επιχείρησης που αναλαμβάνει την παραγωγή των προϊόντων. Στην σύμβαση θα αναφέρονται ρητά τα ενεργειακά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες καθώς και τα τελικά προϊόντα που θα παραχθούν με αυτές.
γ) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της βιομηχανικής/βιοτεχνικής επιχείρησης που θα παράγει στις εγκαταστάσεις της για λογαριασμό της δικαιούχου, από την οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει και Βεβαίωση ότι η άδεια λειτουργίας είναι σε ισχύ.
δ) Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων των αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων στις οποίες δηλώνεται ότι οι παραλαμβανόμενες ποσότητες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων και δεν θα διατεθούν σε άλλες χρήσεις χωρίς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής αρχής ελέγχου.

2. Η επιχείρηση που παραλαμβάνει ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 1 ως πρώτες ύλες για την παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό της δικαιούχου επιχείρησης (FA£ON), υποχρεούται στην τήρηση του Ειδικού Βιβλίου Παραλαβής Πρώτων Υλών με Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 3 του Άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.
3. Η Δήλωση Ε.Φ.Κ. κατατίθεται στο Τελωνείο Παράδοσης από τη δικαιούχο βιομηχανία /βιοτεχνία και στη θέση 8 «Παραλήπτης» συμπληρώνονται τα στοιχεία της επιχείρησης που έχει αναλάβει την υποχρέωση να παράγει προϊόντα για λογαριασμό της δικαιούχου στις εγκαταστάσεις της. Με τη Δήλωση ΕΦΚ υποβάλλεται υποχρεωτικά και η σχετική σύμβαση.
 

 

 

Άρθρο 8
Έλεγχος για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης


1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης των ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας που παραλαμβάνονται από δικαιούχες βιομηχανίες/βιοτεχνίες, πραγματοποιείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) φορά ανά έτος. Ο έλεγχος διενεργείται από Επιτροπή που συγκροτείται από το Τελωνείο Ελέγχου και αποτελείται από δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους και από έναν (1) Χημικό υπάλληλο της οικείας υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους ύστερα από την έκδοση σχετικής Εντολής Ελέγχου.
2. Ο έλεγχος της διαπίστωσης της νόμιμης χρησιμοποίησης των εν λόγω προϊόντων διενεργείται από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, σε κάθε παραγωγική εγκατάσταση της δικαιούχου και συνίσταται στην επαλήθευση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο «Ειδικό Βιβλίο Παραλαβής Πρώτων Υλών με Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.», αναφορικά με τις ποσότητες πρώτων υλών που παρελήφθησαν με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., τις ποσότητες των προϊόντων που παρήχθησαν με βάση τα Δελτία Παραγωγής καθώς και με τα αποτελέσματα του φυσικού ελέγχου (απογραφή αποθεμάτων). Επίσης, στις περιπτώσεις παραγωγής σε εγκαταστάσεις τρίτου (FAQON), το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου διενεργεί έλεγχο για τη νόμιμη χρησιμοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο της απόφασης.
3. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται σχετική Έκθεση Ελέγχου με τα αποτελέσματα ελέγχου. Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι ποσότητες των ενεργειακών προϊόντων που παρελήφθησαν με απαλλαγή από Ε.Φ.Κ. χρησιμοποιήθηκαν νόμιμα στην παραγωγή της δικαιούχου βιομηχανίας/βιοτεχνίας η σχετική Έκθεση Ελέγχου αποστέλλεται και στο Τελωνείο Παράδοσης προκειμένου να τακτοποιηθούν τα εκκρεμή παραστατικά και να αποδεσμευτούν οι εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί κατά την παραλαβή τους. Το Τελωνείο Ελέγχου ενημερώνει εγγράφως την ελεγχόμενη βιομηχανία ή βιοτεχνία για τα αποτελέσματα του ελέγχου.
4. Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα ενεργειακά προϊόντα δεν χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό που παρελήφθησαν ή δεν βρίσκονται στην κατοχή της υπόχρεης βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, συντάσσεται από το Τελωνείο Ελέγχου σχετική έκθεση, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στο αρμόδιο Τελωνείο Παράδοσης.

Το Τελωνείο Παράδοσης με βάση την Έκθεση αυτή προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην ποσότητα των ενεργειακών προϊόντων που δεν χρησιμοποιήθηκαν νόμιμα, μετά των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ από το Τελωνείο Ελέγχου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 119Α παράγραφος 1 του Ν. 2960/2001 περί απλών τελωνειακών παραβάσεων, με την επιφύλαξη εφαρμογής των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του άρθρου 119Α παράγραφος 2 του ίδιου νόμου, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.
5. Σε περίπτωση που τεκμαίρονται σοβαροί αντικειμενικοί δικαιολογητικοί λόγοι για τους οποίους η επιχείρηση δεν δύναται να χρησιμοποιήσει ποσότητες ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 παρούσας απόφασης, μπορούν κατόπιν έγκρισης του Τελωνείου Ελέγχου είτε να επιστραφούν στον προμηθευτή είτε να διατεθούν σε άλλα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας επιστροφής ή διάθεσής τους σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα ή σε περίπτωση μη καταλληλότητας αυτών δύναται, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε., αυτά να καταστραφούν υπό τον έλεγχο του αρμόδιου Τελωνείου Ελέγχου, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Ν.2960/2001.
6. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας αποτελεί παράβαση που τιμωρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις των Ν.2960/2001.

 

 

Άρθρο 9
Μεταβατικές - λοιπές διατάξεις


1. Αιτήσεις για τη συγκρότηση Επιτροπής για τον προσδιορισμό της ποσότητας ενεργειακών προϊόντων που παραλαμβάνονται με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., του άρθρου 1 της παρούσας, κατ΄ εφαρμογή των περιπτώσεων ε) και στ΄), της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001 , οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται με βάση τα οριζόμενα στις με αριθμ. Φ.638/442/10-7-2003 (ΦΕΚ 995/Β΄) και Φ.894/436/4/7/2007(ΦΕΚ 1237/Β) ΑΥΟΟ.
2. Τα Πρακτικά με βάση τα οποία εγκρίθηκαν απαλλασσόμενες ποσότητες ενεργειακών προϊόντων και έχουν συνταχθεί κατ΄ εφαρμογή του προγενέστερου της παρούσας κανονιστικού πλαισίου, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος της παρούσας εκτός από τις περιπτώσεις που κατά την κρίση του Τελωνείου Ελέγχου ή και κατόπιν αίτησης της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας απαιτείται επαναπροσδιορισμός αυτής.
3. Για την τακτοποίηση από τα Τελωνεία Παράδοσης των εκκρεμών παραστατικών παραλαβής των ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. κατ΄ εφαρμογή των περιπτώσεων ε) και στ΄) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του Ν. 2960/2001, θα τηρηθεί η διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται στις αριθμ. Φ.638/442/10-7-2003 (ΦΕΚ 995/Β΄) και Φ.894/436/4/7/2007 (ΦΕΚ 1237/Β΄) ΑΥΟΟ.
4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι αριθμ. Φ.638/442/10-7-2003 (ΦΕΚ 995/Β΄) και Φ.894/436/4/7/2007 (ΦΕΚ 1237/Β΄) ΑΥΟΟ.
 

 

Άρθρο 10
Τελικές διατάξεις


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

{pdf=/docum/2020/a_1005-2020_par.pdf|100%|1020|native}