Κεντρικό Μενού

Αθήνα 22/02/2019
Αρ. πρωτ.: 30/003/000/568


ΘΕΜΑ: α) Όροι, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μετουσίωση και την παραλαβή βιοαιθανόλης με σκοπό την ανάμιξη αυτής με βενζίνη προς χρήση ως καύσιμο κίνησης και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησής της και β) Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31-07-2017 (ΦΕΚ 2744 Β) Α.Υ.Ο., Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Όροι, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μετουσίωση και την παραλαβή βιοαιθανόλης με σκοπό την ανάμιξη αυτής με βενζίνη προς χρήση ως καύσιμο κίνησης και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησής της.

 

 

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί


1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι διατυπώσεις και οι διαδικασίες για τη μετουσίωση και την παραλαβή της βιοαιθανόλης, από τους υπόχρεους για την ανάμιξή της με βενζίνη, προκειμένου για την παραγωγή καυσίμων κίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, ή/και για την παραγωγή βιοαιθέρων.

Επίσης, καθορίζονται οι διαδικασίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης της κατά τα ανωτέρω βιοαιθανόλης, κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν. 2960/2001.
2. Στην παρούσα απόφαση, όπου αναφέρεται ο όρος «βιοαιθανόλη», νοείται το προϊόν που ορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (γ) της παραγράφου 9A του άρθρου 3 του Ν. 2969/2001.
3. Στην παρούσα απόφαση όπου αναφέρεται ο όρος «υπόχρεος για την ανάμιξη βενζίνης με βιοαιθανόλη ή/ και την παραγωγή βιοαιθέρων», εφεξής Υπόχρεος, νοείται ο επιτηδευματίας ο οποίος δύναται, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, να πραγματοποιεί ανάμιξη βενζίνης με βιοαιθανόλη ή/και βιοαιθέρες παραγόμενους από βιοαιθανόλη, ως εξής:

α) Ο κάτοχος άδειας διύλισης, για τις ποσότητες βενζίνης που διαθέτει για εγχώρια κατανάλωση
β) Ο κάτοχος άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α΄, εφ΄ όσον πραγματοποιεί παραλαβές ή εισαγωγές βενζίνης που δεν πληροί τις απαιτήσεις ανάμιξης που προβλέπονται στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 15Α του Ν. 3054/2002 και την οποία διαθέτει για εγχώρια κατανάλωση.

4. Οι διεργασίες της ανάμιξης της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης με τη βενζίνη ως και της παραγωγής βιοαιθέρων από τη μετουσιωμένη βιοαιθανόλη διενεργούνται σε καθεστώς αναστολής εντός φορολογικής αποθήκης.

 

 

Άρθρο 2
Δικαιούχοι παραλαβής - Αρμόδιες Αρχές


1.

α. Δικαιούχοι παραλαβής της βιοαιθανόλης, είναι οι, κατά την παράγραφο 3 του προηγουμένου άρθρου, Υπόχρεοι για την παραγωγή του μίγματος ως καυσίμου κίνησης, καθώς και οι παραγωγοί βιοαιθέρων από βιοαιθανόλη. Η βιοαιθανόλη παραλαμβάνεται από τα εν λόγω δικαιούχα πρόσωπα μετουσιωμένη σύμφωνα με την ισχύουσα υπ΄ αριθ. 314/2010 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ).
Ωστόσο, είναι δυνατή η παραλαβή από τα εν λόγω δικαιούχα πρόσωπα αμετουσίωτης βιοαιθανόλης και η διενέργεια της μετουσίωσης στις εγκαταστάσεις τους, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο μέρος Β του άρθρου 4 της παρούσας.
β. Όσον αφορά στο εσωτερικό της χώρας η μετουσίωση της βιοαιθανόλης διενεργείται, τηρουμένων και των διατάξεων του Ν. 3054/2002:

i) Στις μονάδες παραγωγής της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ν. 2969/2001.
ii) Στις φορολογικές αποθήκες εμπορίας χύμα αιθυλικής αλκοόλης.
iii) Στις εγκαταστάσεις των Υπόχρεων σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου ως και στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν άδεια φορολογικής αποθήκης.

Οι εν λόγω επιτηδευματίες έχουν, όσον αφορά τη βιοαιθανόλη, τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 2969/2001.
2. Αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανομένων ποσοτήτων μετουσιωμένης βιοαιθανόλης είναι η Τελωνειακή Αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένη η μονάδα του Υπόχρεου, οριζόμενη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Τελωνείο Ελέγχου» και η Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας, ομοίως, είναι εγκατεστημένη η μονάδα του Υπόχρεου, οριζόμενη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Χημική Υπηρεσία Ελέγχου».

 

 

Άρθρο 3
Εγκρίσεις μετουσίωσης - Έλεγχος δυναμικότητας


1. Οι σχετικές εγκρίσεις για τη μετουσίωση παρέχονται, κατά κανόνα, σε ετήσια βάση και ισχύουν για ένα έτος κατ΄ ανώτατο όριο και αφορούν αποκλειστικά τη χρησιμοποιούμενη από τον υπόχρεο ποσότητα βιοαιθανόλης. Προς τούτο, ο Υπόχρεος, έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη κάθε έτους, υποβάλλει στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και στο Τελωνείο Ελέγχου, αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης μετουσίωσης με σκοπό την ανάμιξη της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης με βενζίνη ή την παραγωγή βιοαιθέρων, στην οποία αναφέρονται:

• Η επωνυμία της μονάδας όπου θα πραγματοποιείται η ανάμιξη της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης με τη βενζίνη ή/και η χρησιμοποίησή της για την παραγωγή βιοαιθέρων.
• Ο τόπος εγκατάστασης (θέση) της εν λόγω μονάδας.
• Η ποσότητα (σε λίτρα) και ο αλκοολικός τίτλος % vol. της βιοαιθανόλης, η οποία είναι απαραίτητη αφ΄ ενός για την ανάμιξη σε ετήσια βάση με τη βενζίνη και αφ΄ ετέρου για την παραγωγή βιοαιθέρων, ξεχωριστά.
• Εφ΄ όσον παραλαμβάνει από το εσωτερικό της χώρας, η/οι φορολογική/ές αποθήκη/ες, από την/τις οποία/ες προτίθεται να παραλάβει τη μετουσιωμένη βιοαιθανόλη.
• Το παραγόμενο μίγμα βενζίνης με βιοαιθανόλη ή βιοαιθέρες (ποσότητες, περιεκτικότητα σε βιοαιθανόλη ή/και βιοαιθέρες).

Με την αίτηση αυτή κατατίθενται επίσης:

α) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της μονάδος καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών της, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ή άλλου τύπου πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β) Τοπογραφικό σχέδιο των χώρων και των εγκαταστάσεων της μονάδας, των χώρων αποθήκευσης της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, οι οποίοι πρέπει να αποτυπώνονται ιδιαιτέρως.
γ) Η απαραίτητη τεκμηρίωση σχετικά με την αιτούμενη ποσότητα της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης που προορίζεται για την ανάμιξη με βενζίνη.
δ) Προκειμένου για την παραγωγή βιοαιθέρων, διάγραμμα ροής και τεχνικό υπόμνημα, υπογεγραμμένο από χημικό ή χημικό μηχανικό, σχετικά με την παραγωγική διαδικασία των εν λόγω προϊόντων, για τα οποία ζητείται η χρήση της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης και λεπτομερής περιγραφή αυτής.

Στο υπόμνημα αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται, η αιτούμενη ποσότητα της βιοαιθανόλης για παραγωγή βιοαιθέρων και οι τυχόν απώλειες στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, με βάση σχετικά στοιχεία της βιβλιογραφίας ή και σχετικές τεχνικές μελέτες.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά (α) έως (δ) κατατίθενται την πρώτη φορά που η ενδιαφερόμενη μονάδα ζητά την παραλαβή μετουσιωμένης βιοαιθανόλης για την ανάμιξή της με βενζίνη ή την παραγωγή βιοαιθέρων, καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής τους.
Δεν απαιτείται η κατάθεση των εκ των προαναφερομένων δικαιολογητικών (α) και (β) εφ΄ όσον έχουν ήδη κατατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας της ενδιαφερόμενης μονάδας ως φορολογικής αποθήκης και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι δεν έχουν τροποποιηθεί.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του Υπόχρεου, με την οποία δηλώνεται αφενός ότι η παραλαμβανόμενη μετουσιωμένη βιοαιθανόλη θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την παρασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων, ήτοι ανάμιξη με βενζίνη ή/και παραγωγή βιοαιθέρων, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής έγκρισης, αφετέρου δε, ότι δεν έχει επέλθει καμιά απολύτως τροποποίηση ή μεταβολή στα προαναφερθέντα (α) έως και (δ) σχετικά δικαιολογητικά. Επίσης, θα δηλώνεται ότι η μετουσιωμένη βιοαιθανόλη δεν θα μεταφερθεί έξω από τους αποθηκευτικούς χώρους της σχετικής μονάδας, ούτε θα διατεθεί σε άλλο πρόσωπο, ή για άλλη χρήση, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του Τελωνείου Ελέγχου.
στ) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τις αρμόδιες Αρχές.

2.

α. Με βάση την κατά τα ανωτέρω αίτηση της ενδιαφερόμενης μονάδας, εφ΄ όσον η υποβαλλόμενη σχετική τεκμηρίωση, όσον αφορά την αιτούμενη ποσότητα βιοαιθανόλης, κρίνεται επαρκής, η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου χορηγεί τη σχετική έγκριση μετουσίωσης, για το σύνολο της αιτουμένης, σε ετήσια βάση, ποσότητας βιοαιθανόλης.
Η χορηγηθείσα, κατά τα ανωτέρω, έγκριση μετουσίωσης τελεί υπό την επιφύλαξη της περιπτώσεως β΄ της παρούσας παραγράφου.
Η έγκριση αυτή κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη μονάδα, στο Τελωνείο που εποπτεύει την φορολογική αποθήκη στην οποία θα πραγματοποιηθεί η μετουσίωση, στο Τελωνείο Ελέγχου, στην εποπτεύουσα την προμηθεύτρια φορολογική αποθήκη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ.
Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μονάδα παραλαμβάνει τη μετουσιωμένη βιοαιθανόλη, κατά περίπτωση, από διαφορετικές φορολογικές αποθήκες, οι κατά τα ανωτέρω εγκρίσεις κοινοποιούνται ανάλογα στις οικείες Υπηρεσίες.
β. Σε περίπτωση που η υποβαλλόμενη από την ενδιαφερόμενη μονάδα τεκμηρίωση, όσον αφορά την αιτούμενη ετησίως ποσότητα βιοαιθανόλης, κρίνεται ανεπαρκής, προκειμένου για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης μετουσίωσης, ακολουθείται η διαδικασία της περιπτώσεως α΄ της επόμενης παραγράφου, με πρωτοβουλία της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου.

3.

α. Οι αρμόδιες Αρχές διατηρούν το δικαίωμα της επαλήθευσης της υποβληθείσας, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, από τον Υπόχρεο, αίτησης και του καθορισμού της δυναμικότητας της ενδιαφερομένης μονάδας, κατόπιν είτε πρωτοβουλίας του Τελωνείου Ελέγχου, είτε της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου.
Προς τούτο, από το Τελωνείο Ελέγχου της ενδιαφερόμενης μονάδας, συγκροτείται επιτροπή που αποτελείται από ένα τουλάχιστον τελωνειακό υπάλληλο του ιδίου Τελωνείου και ένα χημικό υπάλληλο που ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου. Το Τελωνείο Ελέγχου δύναται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για τον καθορισμό της δυναμικότητας, να ζητήσει τη συνδρομή και εμπειρογνώμονα από άλλη αρμόδια Υπηρεσία.
Η επιτροπή προβαίνει στη διενέργεια αυτοψίας, στην επαλήθευση της προαναφερόμενης αίτησης της ενδιαφερόμενης μονάδας, στον καθορισμό της δυναμικότητας της μονάδας, καθώς και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης - εισήγησης. Η έκθεση - εισήγηση υποβάλλεται στο Τελωνείο Ελέγχου, στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη μονάδα.
Για τον καθορισμό της δυναμικότητας, δηλαδή της αναγκαίας ετησίως ποσότητας μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, λαμβάνεται υπόψη ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, οι διακινηθείσες προς την κατανάλωση, ετησίως, ποσότητες μίγματος βενζίνης με βιοαιθανόλη, βενζίνης με βιοαιθέρες, βενζίνης με βιοαιθανόλη και βιοαιθέρες ως καύσιμο κίνησης, ως και οι ποσότητες βιοαιθέρων που διατέθηκαν αυτούσιες κατά τα τρία τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα κατά νόμο βιβλία, όπως και στοιχεία των παραγγελιών, συναφθέντων συμβολαίων κλπ., για το έτος στο οποίο αναφέρεται η αιτούμενη ποσότητα.
β. Σε περίπτωση που η προσδιορισθείσα ούτω δυναμικότητα της ενδιαφερομένης μονάδας σε βιοαιθανόλη είναι μικρότερη της αναφερόμενης στη σχετική έγκριση μετουσίωσης ποσότητας, η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει αυτοδίκαια στην άρση της χορηγηθείσας έγκρισης μετουσίωσης και στη χορήγηση νέας σύμφωνα με την προσδιορισθείσα από την επιτροπή δυναμικότητα.

4. Σε περίπτωση που οι Υπόχρεοι διαθέτουν περισσότερες από μία εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν αυτοτελώς, υποβάλλεται ιδιαίτερη αίτηση με τα σχετικά κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά για την καθεμιά και χορηγείται ιδιαίτερη έγκριση μετουσίωσης για την κάθε μία εγκατάσταση.
5.

α. Η ενδιαφερόμενη μονάδα δύναται να ζητήσει νέα έγκριση μετουσίωσης για την επιπροσθέτως απαιτούμενη ποσότητα βιοαιθανόλης, σε περίπτωση αύξησης εντός του έτους των αναγκών της σε βιοαιθανόλη, με σχετική αίτησή της προς την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, με την οποία συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση του αιτήματος στοιχεία.
Η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, εφ΄ όσον η υποβαλλόμενη σχετική τεκμηρίωση, όσον αφορά την αιτούμενη επιπροσθέτως ποσότητα βιοαιθανόλης, κρίνεται επαρκής, χορηγεί τη σχετική έγκριση μετουσίωσης, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατυπώσεων και διαδικασιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
β. Σε περίπτωση που έχει ήδη καθορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου η παραγωγική δυναμικότητα της ενδιαφερόμενης μονάδας, προκειμένου για τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης μετουσίωσης για την επιπροσθέτως αιτούμενη ποσότητα, τηρείται η διαδικασία της προηγουμένης περιπτώσεως της παρούσας παραγράφου (5α), διενεργείται όμως υποχρεωτικά επαλήθευση του αιτήματος της ενδιαφερομένης, για την επιπρόσθετη ποσότητα βιοαιθανόλης, και επανακαθορισμός της δυναμικότητας, από την οικεία επιτροπή, τηρουμένης της διαδικασίας της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

 

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά παραλαβής - Διαδικασία παραλαβής βιοαιθανόλης από τους Υπόχρεους


Α. Παραλαβή μετουσιωμένης βιοαιθανόλης

1. Προκειμένου για την παραλαβή μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, από φορολογική αποθήκη στο εσωτερικό της χώρας, ο Υπόχρεος υποβάλλει στο Τελωνείο, που εποπτεύει τη Φορολογική Αποθήκη στην οποία θα πραγματοποιηθεί η μετουσίωση, αίτηση, με την οποία ζητά την παραλαβή μετουσιωμένης βιοαιθανόλης με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Την έγκριση μετουσίωσης από την αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., ή αντίγραφο αυτής.
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της μονάδας, με την οποία θα δηλώνεται ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση μετουσίωσης, εξακολουθούν να ισχύουν και ότι καμία μεταβολή, η οποία θα μπορούσε να έχει επίπτωση στη σχετική έγκριση, δεν έχει επέλθει στη λειτουργία αυτής. Επίσης σε περίπτωση που παραλαμβάνει μετουσιωμένη βιοαιθανόλη από περισσότερες από μία Φορολογικές Αποθήκες θα πρέπει να δηλώνονται οι πα-ραληφθείσες ποσότητες μετουσιωμένης βιοιαιθανόλης και οι αριθμοί αναφοράς των ηλεκτρονικών Διοικητικών Εγγράφων (e-ΔΕ), με τα οποία η εν λόγω μονάδα έχει ήδη, ή πρόκειται να παραλάβει, ποσότητες με βάση την ίδια έγκριση μετουσίωσης.

2. Η μετουσίωση της βιοαιθανόλης, πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας φορολογικής αποθήκης, παρουσία Τελωνειακού και Χημικού υπαλλήλου, οι οποίοι ορίζονται από το Τελωνείο και τη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που εποπτεύει την εν λόγω φορολογική αποθήκη. Η μετουσίωση πραγματοποιείται μετά από υποβολή από την προμηθεύτρια φορολογική αποθήκη, αίτησης - δήλωσης προς τις ανωτέρω Αρχές, η οποία αναλαμβάνει τη διενέργεια της συγκεκριμένης μετουσίωσης, με σκοπό την παράδοση της βιοαιθανόλης στην ενδιαφερόμενη μονάδα.
Για την πιστοποίηση της μετουσίωσης συντάσσεται πρωτόκολλο μετουσίωσης, σε πέντε αντίτυπα, τα οποία συνυπογράφονται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες υπαλλήλους, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της φορο­λογικής αποθήκης, καθώς και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης μονάδας, εάν παρίσταται. Από αυτά, το ένα συνοδεύει τη μετουσιωμένη βιοαιθανόλη μέχρι τις εγκαταστάσεις της παραλήπτριας μονάδας, δυο τηρούνται στο Τελωνείο και στη Χημική Υπηρεσία εποπτείας της προμηθεύτριας Φορολογικής Αποθήκης, ένα παραμένει στην προμηθεύτρια φορολογική αποθήκη και το πέμπτο διαβιβάζεται από τη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που εποπτεύει την ως άνω φορολογική αποθήκη στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ.
Η μετουσίωση δύναται να πραγματοποιείται και τμηματικά, με την τήρηση της προαναφερθείσας διαδικασί­ας, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ποσοτήτων βιοαιθανόλης που υποβάλλονται σε μετουσίωση δεν υπερβαίνει την εγκριθείσα ποσότητα, σύμφωνα με τη σχετική έγκριση μετουσίωσης.
3. Η μεταφορά της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης στις εγκαταστάσεις της παραλήπτριας μονάδας, πραγματοποιείται υπό καθεστώς αναστολής με την τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 112, 114 και 115 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) και των κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων υπό την κάλυψη του ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-ΔΕ) που προβλέπεται στον Καν. 684/2009 της Επιτροπής όπως ισχύει, το οποίο συνοδεύει το προϊόν μαζί με το Δελτίο Χημικής Ανάλυσης και το πρωτόκολλο μετουσίωσης της προηγούμενης παραγράφου της παρούσας.
4.

α. Είναι δυνατή η παραλαβή μετουσιωμένης βιοαιθανόλης από φορολογική αποθήκη άλλου κράτους - μέλους τηρουμένων των διατυπώσεων των άρθρων 112, 114 και 115 του Ν. 2960/2001 και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι η μετουσίωση έχει διενεργηθεί με τη χρησιμοποίηση των προβλεπομένων μετουσιωτικών υλών στην υπ΄ αριθ. 314/2010 σχετική απόφαση ΑΧΣ.
Στην περίπτωση αυτή, η μετουσιωμένη βιοαιθανόλη πρέπει να συνοδεύεται με e-ΔΕ, καθώς και με πιστοποιητικό, ιχνηλάσιμα σχετιζόμενο με το συγκεκριμένο φορτίο, με ευθύνη του παραλήπτη Υπόχρεου, από διαπιστευμένο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοσή του, εργαστήριο, ή από αρμόδια Αρχή του οικείου κράτους - μέλους, σχετικά με τις χρησιμοποιηθείσες για τη μετουσίωση μετουσιωτικές ύλες (είδος, ποσοστό), τα αναλυτικά στοιχεία και χαρακτηριστικά, ως και την προέλευση από βιομάζα αυτής.

Η μετουσιωμένη βιοαιθανόλη παραλαμβάνεται στις εγκαταστάσεις της παραλήπτριας μονάδας, παρουσία των υπαλλήλων του Τελωνείου Ελέγχου και της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, οι οποίοι προβαίνουν στον έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων και παραστατικών, στην καταμέτρηση της ποσότητας και, τηρουμένων των προβλεπομένων στις ισχύουσες σχετικές διατάξεις διατυπώσεων και διαδικασιών, στη δειγματοληψία αυτής για χημική εξέταση.
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης από την παραλήπτρια αυτής μονάδα με βάση το κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικό υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι τούτο, περιλαμβάνον όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, κρίνεται επαρκές από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και υπό την αποκλειστική ευθύνη του Υπόχρεου.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης του κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικού ή σε περίπτωση που αυτό δεν περιλαμβάνει όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης από την παραλήπτρια αυτής μονάδα. παρά μόνο κατόπιν σχετικής χημικής εξέτασης και αναλόγως του αποτελέσματος αυτής.
β. Είναι δυνατή η εισαγωγή μετουσιωμένης βιοαιθανόλης από τρίτη χώρα, χώρα ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία ΕΟΧ και την Τουρκία με την τήρηση της ισχύουσας τελωνειακής διαδικασίας και την υποβολή των κατά περίπτωση προβλεπόμενων τελωνειακών παραστατικών, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι η μετουσίωση έχει διενεργηθεί με τη χρησιμοποίηση των προβλεπομένων μετουσιωτικών υλών στην αριθμ. 314/2010 σχετική Απόφαση ΑΧΣ.

Στην περίπτωση αυτή, η μετουσιωμένη βιοαιθανόλη πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό, ιχνηλάσιμα σχετιζόμενο με το συγκεκριμένο φορτίο, με ευθύνη του παραλήπτη Υπόχρεου, αρμόδιας Αρχής της οικείας χώρας, ή διαπιστευμένου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοσή του, εργαστηρίου σχετικά με τις χρησιμοποιηθείσες για τη μετουσίωση μετουσιωτικές ύλες (είδος, ποσοστό), τα αναλυτικά στοιχεία και χαρακτηριστικά, ως και την προέλευση από βιομάζα αυτής.

Η μετουσιωμένη βιοαιθανόλη παραλαμβάνεται στις εγκαταστάσεις της παραλήπτριας μονάδας, παρουσία των υπαλλήλων του Τελωνείου Ελέγχου και της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, οι οποίοι προβαίνουν στον έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων και παραστατικών, στην καταμέτρηση της ποσότητας και, τηρουμένων των προβλεπομένων στις ισχύουσες σχετικές διατάξεις διατυπώσεων και διαδικασιών, στη δειγματοληψία αυτής για χημική εξέταση.
Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης από την παραλήπτρια αυτής μονάδα με βάση το κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικό υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι τούτο, περιλαμβάνον όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, κρίνεται επαρκές από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και υπό την αποκλειστική ευθύνη του Υπόχρεου.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης του κατά τα ανωτέρω πιστοποιητικού ή σε περίπτωση που αυτό δεν περιλαμβάνει όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης από την παραλήπτρια αυτής μονάδα παρά μόνο κατόπιν της σχετικής χημικής εξέτασης και αναλόγως του αποτελέσματος αυτής.
γ. Κατά τα λοιπά, στις προηγούμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, τηρούνται κατ΄ αναλογία, υποχρεωτικά πριν από την παραλαβή της βιοαιθανόλης, οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, από το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης διατυπώσεις και διαδικασίες.

5. Προκειμένου για την παραλαβή της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, οι Υπόχρεοι θα πρέπει να προβούν στη σχετική τροποποίηση της άδειας Φορολογικής Αποθήκης και Εγκεκριμένου Αποθηκευτή, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 2960/2001, της αρίθμ. ΔΕΦ-ΚΦ1116596ΕΞ2017/02.08.2017 (2745 Β΄) απόφασης Διοικητή και της ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 (2744 Β΄) ΑΥΟ όπως ισχύουν, ως προς την κατηγορία των προϊόντων που δύνανται να παραλαμβάνουν και να κατέχουν.
6. Η είσοδος στη φορολογική αποθήκη των παραληφθεισών ποσοτήτων μετουσιωμένης βιοαιθανόλης πραγματοποιείται με το ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο (e-ΔΕ) που προβλέπεται στον Καν. 684/2009 της Επιτροπής, όπως ισχύει, και η πίστωση των ποσοτήτων της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης που χρησιμοποιήθηκε για την ανάμιξη με βενζίνη ή την παραγωγή βιοαιθέ­ρων πραγματοποιείται με την υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet) της Αίτησης Χρησιμοποίησης.
7. Επιτρέπεται η διάθεση της παραλαμβανόμενης, βάσει της κατά τα ανωτέρω σχετικής έγκρισης μετουσίωσης, μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, από τους Υπόχρεους, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν άδεια διάθεσης βιο-καυσίμων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5Α του Ν. 3054/2002, προς έτερους Υπόχρεους προς χρήση με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι διαθέτουν τη σχετική έγκριση μετουσίωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, τηρουμένων για τη μεταφορά των διατυπώσεων της παραγράφου Α.3 του παρόντος άρθρου και μη επιτρεπομένης της υπό οιονδήποτε τύπο ή τρόπο διάθεσης του εν λόγω προϊόντος προς οιονδήποτε άλλο.

Β. Παραλαβή/Εισαγωγή αμετουσίωτης βιααιθανόλης

1. Η παραλαβή ή εισαγωγή από τρίτη χώρα, χώρα ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία ΕΟΧ και την Τουρκία αμετουσίωτης βιοαιθανόλης και η μετουσίωσή της, στις εγκαταστάσεις των Υπόχρεων, επιτρέπεται υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

α) Να διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, ήτοι μία τουλάχιστον δεξαμενή για την αποθήκευση της παραλαμβανόμενης αμετουσίωτης βιο-αιθανόλης και μία για τη διενέργεια της μετουσίωσης και την αποθήκευση της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, επαρκούς, ανάλογα με τη δυναμικότητα, χωρητικότητας, ογκομετρημένες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. 30/003/000/817/21.02.2018 (914 Β΄) Α.Υ.Ο. καθώς και ιδιαίτερες αντλίες και γραμμές μεταφοράς.
Είναι δυνατή η χρήση μιας δεξαμενής, αλλ΄ υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι, προκειμένης της παραλαβής και εισαγωγής της αμετουσίωτης βιοαιθανόλης, η εν λόγω δεξαμενή θα έχει προηγουμένως κενωθεί από την περιεχόμενη σ΄ αυτή μετουσιωμένη βιοαιθανόλη, μη επιτρεπομένης της ανάμιξης της παραλαμβανόμενης και εισαγόμενης αμετουσίωτης βιοαιθανόλης με ήδη υπάρχουσα, στην εν λόγω δεξαμενή, μετουσιωμένη βιοαιθανόλη.
β) Να προβούν στη σχετική τροποποίηση της άδειας φορολογικής αποθήκης και Εγκεκριμένου Αποθηκευτή, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 2960/2001, της αρίθμ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02.08.2017 (2745 Β΄) απόφασης Διοικητή, και της ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 (2744 Β΄) ΑΥΟ ως προς την κατηγορία των προϊόντων που δύνανται να παραλαμβάνουν και να κατέχουν.
γ) Να τηρούν τις κατ΄ άρθρο 5 της παρούσας προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

2.

α. Για την είσοδο και παραλαβή της αμετουσίωτης βιοαιθανόλης στις εγκαταστάσεις των Υπόχρεων τηρούνται οι προβλεπόμενες, προκειμένου για την εισαγωγή και παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης στις οικείες φορολογικές αποθήκες εμπορίας, διατυπώσεις και διαδικασίες.
β. Η είσοδος στη φορολογική αποθήκη των παραληφθεισών ποσοτήτων αμετουσίωτης βιοαιθανόλης πραγματοποιείται με το ηλεκτρονικό Διοικητικό Έγγραφο (e-ΔΕ) που προβλέπεται στον Καν. 684/2009 της Επιτροπής, όπως ισχύει. Η πίστωση των ποσοτήτων της αμετουσίωτης βιοαιθανόλης και η χρέωση των ποσοτήτων της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ανάμιξη με βενζίνη ή την παραγωγή βιοαιθέρων πραγματοποιείται με την υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ICISnet) της Αίτησης Μεταβολής.
γ. Η μετουσίωση της παραλαμβανόμενης κατά τα ανωτέρω βιοαιθανόλης διενεργείται τηρουμένων αναλόγως των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στο μέρος Α του παρόντος άρθρου.

3. Προκειμένου για την παραλαβή από άλλο κράτος-μέλος ή την εισαγωγή από τρίτη χώρα, χώρα ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία ΕΟΧ και την Τουρκία, αμετουσίωτης βιοαιθανόλης τηρούνται οι όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στις οικείες περιπτώσεις της παραγράφου 4 του μέρους Α του παρόντος άρθρου.

 

 

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των δικαιούχων παραλαβής βιοαιθανόλης


Οι Υπόχρεοι που παραλαμβάνουν βιοαιθανόλη οφείλουν:

1.

α. Να καταχωρούν, κατά περίπτωση, στα βιβλία φορολογικής αποθήκης ή βιβλίο λογιστικής αποθήκης που τηρείται βάσει του Ν. 4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», τις εκάστοτε ποσότητες μετουσιωμένης ή αμετουσίωτης βιοαιθανόλης, αναγράφοντας ξεχωριστά τις ποσότητες που εισάγονται από τρίτες χώρες, χώρες ΕΖΕΣ, Τουρκία ή παραλαμβάνονται από άλλο κράτος μέλος, τις εκάστοτε χρησιμοποιούμενες ποσότητες αυτής, για την ανάμιξη με τη βενζίνη ή/και για την παραγωγή βιοαιθέρων με βάση τα οικεία δελτία παραγωγής, χωριστά για κάθε χρήση, τις εκάστοτε προκύπτουσες ποσότητες μιγμάτων βενζίνης - βιοαιθανόλης, τις εκάστοτε διακινηθείσες ποσότητες μιγμάτων βενζίνης - βιοαιθανόλης υπό καθεστώς αναστολής και τις εκάστοτε διατιθέμενες στην κατανάλωση ποσότητες αυτών με βάση τα προβλεπόμενα παραστατικά στον Ν. 4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
Επιπλέον καταχωρούν τις εκάστοτε παραγόμενες ποσότητες βιοαιθέρων ως και τις εκάστοτε παραλαμβανόμενες ή/και εισαγόμενες ποσότητες αυτών, τις εξ΄ αυτών διατιθέμενες αυτούσιες ή/και χρησιμοποιούμενες για ανάμιξη με τη βενζίνη ποσότητες, καθώς και τις ποσότητες των μιγμάτων που εκάστοτε προκύπτουν και τις εξ΄ αυτών διατιθέμενες στην κατανάλωση ποσότητες ή τις διακινηθείσες ποσότητες μιγμάτων υπό καθεστώς αναστολής με βάση τα προβλεπόμενα παραστατικά στον Ν. 4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
β. Να υποβάλλουν μηνιαία δήλωση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2969/2001, προκειμένου για την περίπτωση παραλαβής αμετουσίωτης βιοαιθανόλης με βάση τις διατάξεις της παραγράφου Β του προηγουμένου άρθρου.
Η πίστωση της παραλαμβανόμενης αμετουσίωτης βιοαιθανόλης, διενεργείται με βάση τα οικεία πρωτόκολλα μετουσίωσης, ενώ στο τέλος κάθε μήνα διενεργείται καταμέτρηση υπολοίπων, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2969/2001.
Σε περίπτωση εκτάκτου ελέγχου και εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη διενέργειά του, υποβάλλεται δήλωση στην αρμόδια αρχή ελέγχου, που αφορά το χρονικό διάστημα από το τέλος του αμέσως προηγουμένου του ελέγχου μηνός μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου.

2. Να συντάσσουν και να υποβάλλουν κατάσταση -δήλωση, με βάση τα στοιχεία των τηρουμένων κατά τα ανωτέρω βιβλίων, εντός ενός μηνός από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, στο Τελωνείο Ελέγχου και στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, στην οποία καταγράφονται:

- Τα υπόλοιπα της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, τα υπόλοιπα των παραγόμενων από βιοαιθανόλη βιοαιθέρων καθώς και των παραλαμβανόμενων και εισαγόμενων τοιούτων και τα υπόλοιπα των ετοίμων προϊόντων (με τη μορφή των οικείων μιγμάτων με βενζίνη) στο τέλος του προηγούμενου από το έτος που έληξε.
- Η ποσότητα της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης που παραλήφθηκε, ως και των βιοαιθέρων που παρήχθησαν κατά το έτος που έληξε.
- Η ποσότητα μετουσιωμένης βιοαιθανόλης και των παραγόμενων βιοαιθέρων από βιοαιθανόλη που χρησιμοποιήθηκαν και οι ποσότητες των προϊόντων (με τη μορφή των οικείων μιγμάτων με βενζίνη) που παρήχθησαν με βάση τη μετουσιωμένη βιοαιθανόλη και των παραγόμενων βιοαιθέρων από βιοαιθανόλη και διατέθηκαν.
- Οι ποσότητες των βιοαιθέρων που παραλήφθηκαν ή/ και εισήχθησαν, καθώς και οι εξ΄ αυτών χρησιμοποιηθείσες ή/και διατεθείσες ποσότητες κατά τα έτος που έληξε.
- Τα τυχόν υπόλοιπα της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης, των παραγόμενων βιοαιθέρων από βιοαιθανόλη, των ετοίμων προϊόντων (με τη μορφή των οικείων μιγμάτων με βενζίνη) που παρήχθησαν με βάση τη μετουσιωμένη βιοαιθανόλη ως και των παραχθέντων βιοαιθέρων από βιοαιθανόλη καθώς και των παραληφθέντων ή/και εισαχθέντων βιοαιθέρων που υπάρχουν στο τέλος του έτους,

Η κατά τα ανωτέρω κατάσταση - δήλωση συντάσσεται και σε κάθε περίπτωση εκτάκτου ελέγχου και υποβάλλεται στις αρμόδιες Αρχές εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου.
Η ίδια κατάσταση - δήλωση συντάσσεται και υποβάλλεται και στην περίπτωση που η εν λόγω επιχείρηση παύσει να λειτουργεί, εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη διακοπή των εργασιών της.
3. Να αποθηκεύουν την παραλαμβανόμενη βιοαιθανόλη, είτε μετουσιωμένη, είτε αμετουσίωτη, σε συγκεκριμένες, ιδιαίτερες, κατά περίπτωση, δεξαμενές οι οποίες πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις, είναι δε ογκομετρημένες, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΑΥΟ 30/003/000/817/21.02.2018 (914 Β΄), και των οποίων η χωροδιάταξη είναι τέτοια, ώστε ο έλεγχος από τους υπαλλήλους των αρμόδιων Υπηρεσιών να είναι ευχερής και απρόσκοπτος, καθώς και να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση και φύλαξή της.
4. Να δέχονται και να διευκολύνουν οποιοδήποτε έλεγχο κρίνουν σκόπιμο οι αρμόδιες αρχές, καθώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

 

 

Άρθρο 6
Προσδιορισμός φύρας


1.

α. Για τη φυσική απομείωση (φύρα) της βιοαιθανόλης που παραλαμβάνεται είτε μετουσιωμένη, είτε αμετουσίωτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, εφαρμόζονται αναλόγως, κατά περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2969/2001.
β. Για τη διεργασία της ανάμιξης της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης με τη βενζίνη δεν αναγνωρίζεται φύρα.

2. Προκειμένου για την παραγωγή βιοαιθέρων, το ποσοστό της φυσικής απομείωσης (φύρας) της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης που προκύπτει κατά την παραγωγική διαδικασία, καθορίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2969/2001, με βάση βιομηχανικό πείραμα που διενεργείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου Υπόχρεου προς τη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.
Με την αίτηση αυτή, η οποία κοινοποιείται και στο Τελωνείο Ελέγχου, συνυποβάλλεται το αναλυτικό διάγραμμα ροής και λεπτομερώς οι διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά την όλη παραγωγή, προκειμένου για την τεκμηρίωση των τυχόν απωλειών της μετουσιωμένης βιοαιθανόλης στα διάφορα στάδια αυτής εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της έγκρισης μετουσίωσης.
Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με το σχεδιασμό, τον αριθμό των κατά τα ανωτέρω αναγκαίων βιομηχανικών πειραμάτων και τη διεξαγωγή τους καθορίζεται από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, προς τις υποδείξεις της οποίας οφείλει να συμμορφώνεται η ενδιαφερόμενη μονάδα.
Το βιομηχανικό πείραμα διενεργείται, στις εγκαταστάσεις της μονάδας του ενδιαφερόμενου Υπόχρεου, παρουσία δύο χημικών υπαλλήλων της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και εκπροσώπου του Υπόχρεου και συντάσσεται σχετική έκθεση εις τριπλούν, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα επί μέρους στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και οι αντίστοιχες διαπιστούμενες απώλειες βιοαιθανόλης.
Η έκθεση υπογράφεται από τους υπαλλήλους και τον εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου Υπόχρεου και από ένα αντίτυπο υποβάλλεται στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και στο Τελωνείο Ελέγχου, ενώ το τρίτο αντίγραφο τηρείται στις εγκαταστάσεις της μονάδας του εν λόγω ενδιαφερόμενου Υπόχρεου.
3. Ο προσδιορισμός των απωλειών που οφείλονται σε φυσική απομείωση πραγματοποιείται κατά τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης της παραλαμβανόμενης, προς ανάμιξη με βενζίνη ή/και παραγωγή βιοαιθέρων, βιοαιθανόλης.

 

 

Άρθρο 7
Έλεγχοι για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της βιοαιθανόλης.


1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της βιοαιθανόλης που παραλαμβάνεται, είτε μετουσιωμένη, είτε αμετουσίωτη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, πραγματοποιείται κατ΄ έτος και το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορά στην παραληφθείσα κατά το προηγούμενο έτος ποσότητα, από το Τελωνείο Ελέγχου και την Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα διενέργειας έκτακτου ελέγχου και σε εν­διάμεσα χρονικά διαστήματα εντός του έτους χρήσης.

Ο έλεγχος διενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται από το Τελωνείο Ελέγχου και αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους, οι οποίοι ορίζονται από τον προϊστάμενο του Τελωνείου Ελέγχου και από ένα χημικό υπάλληλο, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου.
2. Κατά τον έλεγχο για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της κατά τα ανωτέρω βιοαιθανόλης επαληθεύονται τα στοιχεία της κατάστασης-δήλωσης, που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της παρούσας.

Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη οι εγγραφές στα τηρούμενα κατά περίπτωση βιβλία καθώς και τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα παραστατικά και στοιχεία για τη χρεοπίστωση της φορολογικής αποθήκης.

Επίσης λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση των παραγομένων μιγμάτων βενζίνης- βιοαιθανόλης, βενζίνης- βιοαιθανόλης - βιοαιθέρων και βενζίνης - βιοαιθέρων με βάση και τα οικεία Δελτία Χημικής Ανάλυσης, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα φυσικών ελέγχων ενδεχομένως δε και δειγματοληψιών και χημικών εξετάσεων, στα οποία υποβάλλονται τα τυχόν υπάρχοντα υπόλοιπα βιοαιθανόλης μετουσιωμένης ή/και αμετουσίωτης ως και των οικείων προϊόντων (μιγμάτων και βιοαιθέρων), στην παραγωγή των οποίων χρησιμοποιείται η μετουσιωμένη βιοαιθανόλη.

Οι πάσης φύσεως εξετάσεις των λαμβανομένων κατά τα ανωτέρω, δειγμάτων διενεργούνται στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.
3. Έκτακτο έλεγχο μπορεί να διενεργεί οποιαδήποτε αρμόδια ελεγκτική Αρχή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τη συνδρομή της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου του Γ.Χ.Κ., σε κάθε δε περίπτωση, ο Υπόχρεος οφείλει να επιδεικνύει τα σχετικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την παρούσα και από τον Ν.4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» καθώς και να διευκολύνει τη φυσική απογραφή.
4. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαιτουμένων για τη διενέργεια του ελέγχου στοιχείων, θεωρείται ότι ολόκληρη η ποσότητα διατέθηκε σε άλλες χρήσεις, χωρίς προηγούμενη άδεια του Τελωνείου Ελέγχου και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 και 7 του παρόντος άρθρου.
5. Με βάση τις διαπιστώσεις του ελέγχου συντάσσεται έκθεση ελέγχου για τη νόμιμη ή μη χρήση των ποσοτήτων βιοαιθανόλης που παρελήφθησαν σύμφωνα με τα προηγούμενα. Στην ίδια έκθεση καταγράφονται και βεβαιώνονται και οι ποσότητες της βιοαιθανόλης που δικαιολογούνται ως νόμιμη φύρα, βάσει των προβλε­πόμενων στο άρθρο 6 της παρούσας.
Η έκθεση αυτή υποβάλλεται από την επιτροπή ελέγχου στο Τελωνείο Ελέγχου σε δυο αντίγραφα και σε ένα αντίγραφο στην Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.
Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η παραληφθείσα ποσότητα βιοαιθανόλης δεν χρησιμοποιήθηκε νομίμως, συνολικά ή εν μέρει, για την παραγωγή των συγκεκριμένων μιγμάτων (βενζίνης - βιοαιθανόλης ή/και παραγόμενων βιοαιθέρων από την παραληφθείσα βιοαιθανόλη), καθώς και βιοαιθέρων, σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση, ή δεν βρίσκεται στην κατοχή του Υπόχρεου και εφόσον οι διαπιστούμενες διαφορές δεν αναγνω­ρίζονται ως νόμιμη φύρα το Τελωνείο Ελέγχου με βάση την προαναφερόμενη έκθεση, προβαίνει άμεσα στον προσδιορισμό του ποσού των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, μετά των νομίμων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν στην ποσότητα βιοαιθανόλης που δεν χρησιμοποιήθηκε ή δεν κατέχεται νόμιμα και καλείται ο Υπόχρεος για την καταβολή τους.
6. Ανεξάρτητα από την καταβολή των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 119Α του Ν.2960/2001, καθώς και των άρθρων 11 και 12 του Ν. 2969/2001, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
7.

α. Στο πλαίσιο του ασκουμένου ελέγχου, από τις αρμόδιες Αρχές, η χημική εξέταση της βιοαιθανόλης διενεργείται στα αρμόδια εργαστήρια του ΓΧΚ, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
β. Εφ΄ όσον από τη γενομένη χημική εξέταση διαπιστωθεί ότι η παραλαμβανόμενη ή εισαγόμενη βιοαιθανόλη, μετουσιωμένη ή μη, δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό, τις ποιοτικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά του προϊόντος «βιοαιθανόλη» σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας διενεργείται άμεσα έκτακτος έλεγχος, από τις αρμόδιες κατ΄ άρθρο 2 της παρούσας Αρχές, στις οικείες μονάδες.
Τα τυχόν ευρεθέντα, κατά τον έλεγχο, υπόλοιπα του μη κανονικού κατά τα ανωτέρω προϊόντος δεσμεύονται από τις αρμόδιες Αρχές και κατόπιν εγκρίσεως του οικείου Τελωνείου Ελέγχου, με βάση σχετική εισήγηση της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, μπορεί είτε να επιστραφούν στον προμηθευτή, είτε να εξαχθούν, είτε να επανεξαχθούν, είτε να αποσταλούν σε άλλο κράτος -μέλος της ΕΕ, είτε να διατεθούν σε πρόσωπα δικαιούχα της παραλαβής του συγκεκριμένου προϊόντος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2969/2001, είτε σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσής του να καταστραφεί υπό τον έλεγχο των αρμοδίων Αρχών, τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των Ν.2960/2001 και 2969/2001.
γ. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας αποτελεί παράβαση που τιμωρείται σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις των ν.2960/2001 και ν.2969/2001.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601ΕΞ2017/31.07.2017 (2744 Β΄) Α.Υ.Ο., «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης»

 

Άρθρο 8
Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31.07.2017 (2744 Β΄) Α.Υ.Ο.


1. Στο άρθρο 10 της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31.07.2017 (2744 Β΄) Α.Υ.Ο., προστίθεται περίπτωση Γ, ως εξής:

«Γ. Βιοαιθανόλη

Προκειμένου για Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού, Μεταποιητή ή Κατόχου βιοαιθανόλης παρέχεται εγγύηση ίση με το 1% επί του αναλογούντος ποσού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στις ποσότητες βιοαιθανόλης που έχει παραχθεί ή παραληφθεί κατά το προηγούμενο έτος, με ανώτατο όριο το ποσό των 5.000.000 ευρώ.
Η ως άνω προβλεπόμενη εγγύηση δεν απαιτείται όταν στη φορολογική αποθήκη υφίσταται εγκατάσταση κλιμακίου τελωνειακών υπαλλήλων ή όταν στο χώρο αυτής λειτουργεί τμήμα ή γραφείο του αρμόδιου Τελωνείου Ελέγχου καθώς και στην περίπτωση που πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος με την, σε κάθε περίπτωση διενέργεια, προμετρήσεων και επιμετρήσεων των, εντός σφραγισμένων δεξαμενών, εισερχομένων - εξερχομένων προϊόντων.»

2. Στο άρθρο 11 της αριθ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31.07.2017 (2744 Β΄) Α.Υ.Ο., προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

«7. Για Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού, Μεταποιητή ή Κατόχου Βιοαιθανόλης, το ποσό της εγγύησης καθορίζεται στο 1% επί του αναλογούντος ποσού του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στις ποσότητες βιοαιθανόλης που κατά δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν, μεταποιηθούν και διακινηθούν υπό καθεστώς αναστολής ή εξαχθούν, κατά το πρώτο έτος άσκησης δραστηριότητάς του, με ανώτατο όριο το ποσό των 5.000.000 ευρώ.»

 

 

Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις


Προκειμένου για την τροποποίηση των αδειών φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, οι Υπόχρεοι υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές, οι οποίες προβαίνουν άμεσα στην τροποποίηση των εν λόγω αδειών ενώ η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών πραγματοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 28-03-2019.

 

 

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.