Open menu
17 | 06 | 2024

Αθήνα 21/07/2016
Αρ. πρωτ.: 1500


ΘΕΜΑ: Ειδικός φόρος κατανάλωσης.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε συνέχεια της απάντηση σας, με αρ. πρωτοκόλλου 1129 ΕΞ 15.10.2012 (Ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ καπνικών ειδών), για τον ορθό λογιστικό χειρισμό των παραπάνω φόρων (Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.), αλλά και τον χαρακτηρισμό του Ε.Φ.Κ. ως κόστος πωληθέντων βάσει της Π.Ο.Λ. 1094/30-06-2016 από το Υπουργείο Οικονομικών, θα θέλαμε να επισημάνουμε τις παρακάτω ιδιαιτερότητες που δημιουργούν προβληματισμό ως προς την ορθότητα των παραπάνω:

Α) Ν. 4308/2014, άρθρο 20 παρ.2 « Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάσταση τους.»
Η εταιρεία υπάγεται στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης (Ν. 2859/2000, άρθρο 26) και έχει πάρει άδεια από την αρμόδια αρχή για εκμετάλλευση φορολογικής αποθήκης για την άσκηση της δραστηριότητα της. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία μας όλες τις εισαγωγές της, τις εναποθέτει στην φορολογική αποθήκη ανεξαρτήτως του χρόνου εισαγωγής και ειδών, δίνοντας της το δικαίωμα να μην καταβάλει τους αναλογούντες φόρους ( Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.) άμεσα κατά την εισαγωγή. Οι φόροι θα καταβληθούν στο Ελληνικό Δημόσιο μόλις η επιχείρηση εξάγει από την φορολογική αποθήκη εμπορεύματα για να καλύψει τις ανάγκες της στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι οι κωδικοί των εμπορευμάτων για τους οποίους θα καταβληθούν φόροι είναι ανεξάρτητοι από τις εισαγωγές που έχουν γίνει καθώς και του χρόνου παραμονής στην φορολογική αποθήκη.

Προβληματισμοί:
1. Η αξία των εμπορευμάτων στην παρούσα θέση είναι με το τιμολόγιο του οίκου του εξωτερικού και όχι με τους φόρους που μπορεί να καταβληθούν και μετά από μήνες (εξαρτάται με την κινητικότητα των ειδών.)
2. Βάσει της τελωνειακής νομοθεσίας, τα εμπορεύματα που καταστρέφονται από της τελωνειακές αρχές, οι φόροι που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται στην επιχείρηση. Με βάση την πρακτική υπάρχουν καταστροφές και για εμπορεύματα της έδρας για τα οποία έχουν πληρωθεί φόροι, αλλά και εμπορεύματα από την φορολογική αποθήκη για τα οποία γίνεται ατελώς. Πως θα χαρακτηρίζεται η επιστροφή των φόρων αυτών;
3. Θα υπάρχουν για τον ίδιο κωδικό διαφορετικές τιμές κόστους στο τέλος της χρήσης κατά την διαδικασία της αποτίμησης;

Β) Ως προς τον χειρισμό του Φ.Π.Α.
Η συγκεκριμένη συναλλαγή δηλ. πώληση καπνοβιομηχανιών προϊόντων υπάγεται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 44 του Ν.2859/2000 και δεν έχει το δικαίωμα το οποίο περιγράφεται.

Σημείωση: Με βάση το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς οι ανωτέρω φόροι δεν αποτελούσαν ακαθάριστο έσοδο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Με βάση το άρθρο 20 παράγραφος 2 του ν. 4308/2014, το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.
2. Από το Παράρτημα των ορισμών του ν. 4308/2014 προβλέπεται ότι κόστος κτήσης ενός περιουσιακού στοιχείου, είναι το σύνολο των ταμιακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δίνεται κατά το χρόνο απόκτησης ή κατασκευής, πλέον δαπάνες αγοράς και μείον οποιαδήποτε μείωση του κόστους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή επιδιωκόμενη χρήση.
3. Στην παράγραφο 2.11 της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του ν.4308/2014, αναφέρεται ότι ως «κύκλος εργασιών» θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α. Συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές, πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται υπέρ τρίτων.
4. Βάσει των ανωτέρω οι παντός είδους φόροι που επιβαρύνουν τα αποθέματα και δεν είναι ανακτήσιμοι από το Ελληνικό δημόσιο, επιβαρύνουν το κόστος κτήσης των αποθεμάτων.
5. Οι φόροι που ενσωματώνονται στην τιμή πώλησης των αποθεμάτων, εφόσον δεν εισπράττονται από τους πελάτες για λογαριασμό του Δημοσίου, περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών.
6. Φόροι που επιστρέφονται από το δημόσιο κατά την καταστροφή αποθεμάτων μειώνουν τη ζημία από την καταστροφή.

Σχετικά άρθρα
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm