Open menu
17 | 06 | 2024

Αθήνα 31/07/2009
Αρ. πρωτ.: 1075801/3809/0005


ΘΕΜΑ: Παράταση της επιστροφής Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Άρθρο 1


Αναθέτουμε στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:

1. την πληρωμή της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) προς τα δικαιούχα πρόσωπα, που προσδιορίζονται ως γεωργοί σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Φ1078/567/21.7.2008 και
2. την εκτέλεση της διαδικασίας πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων προσώπων προς τους οποίους πραγματοποιείται η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του N. 3634/2008 και της κοινής υπουργικής απόφασης Φ1078/567/21.7.2008.


Άρθρο 2


Στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος θα μεταφέρεται το σύνολο του προς επιστροφή ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ1078/567/21.7.2008, βάσει ειδικής εντολής που εκδίδεται από το Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών του εξουσιοδοτημένου Προϊσταμένου της 24ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) με την παρούσα ή του νόμιμου αναπληρωτή, για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου 200/Ι.Ε.Δ. «Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» και την πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων.


Άρθρο 3


1. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, αφού παραλάβει Ειδική Εντολή Πληρωμής από την 24η Διεύθυνση, ενσωματωμένη ή συνημμένη με τη συγκεντρωτική κατάσταση της 30ης Δ/νσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) υπογεγραμμένη και από την 16η Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο από την 30° Δ/νση της Γ.Γ.Π.Σ. με τα προς επιστροφή ποσά ανά λογαριασμό δικαιούχου, πιστώνει τα ποσά στους δικαιούχους μέσα σε προθεσμία δύο εργασίμων ημερών.
2. Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να αναγράφει την ένδειξη «Ε.Φ.Κ.:» στα αποκόμματα της που εκδίδει κατά την καταβολή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους.
3. Τα ποσά των πληρωμών που απορρίπτονται από κάθε Τράπεζα θα μεταφέρονται σε ειδικό έντοκο λογαριασμό απορρίψεων που θα ανοιχθεί στην Α.Τ.Ε και οι δικαιούχοι αφού ενημερωθούν, θα πληρώνονται με εντολή της ανωτέρω Τράπεζας.
4. Σε περίπτωση λάθους το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.


Άρθρο 4


1. Το Υπουργείο Οικονομικών θα καταβάλλει αμοιβή στην Αγροτική Τράπεζα για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια λειτουργίας της παρούσης. Η αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ορίζεται σε #0,30#¤ πλέον Φ.Π.Α. ανά συναλλαγή.
2. Η αμοιβή στην Τράπεζα θα καταβάλλεται με την έκδοση ενταλμάτων βάσει των τιμολογίων που θα εκδίδει η Α.Τ.Ε. κατά τα συμπεφωνημένα.
3. Κατά την πληρωμή της αμοιβής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις.


Άρθρο 5


1. Η παρούσα ισχύει για περίοδο από 17.7.2008 έως 31.12.2011.
2. Είναι δυνατή η παράταση ή ανανέωση της ισχύος της παρούσης με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.


Άρθρο 6


1. Κατά τη διάρκεια της ως άνω περιόδου η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος και την απρόσκοπτη επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, δηλαδή της έγκαιρης πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων.
2. Το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και η Α.Τ.Ε. μπορούν να καταγγείλουν τη συμφωνία για σπουδαίο λόγο και ιδίως για παραβίαση των όρων της παρούσης οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της ως άνω οριζόμενης περιόδου.
3. Η Α.Τ.Ε. υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτικές τις πληροφορίες που αφορούν στον αντισυμβαλλόμενο και θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εφαρμογή της παρούσης. Ειδικότερα οφείλει να μην γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα πληροφορίες που αφορούν στην ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων ή και των ποσών που κατατίθενται στους λογαριασμούς αυτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm