Open menu
23 | 05 | 2024

Αθήνα 12/08/2009
Αρ. πρωτ.: 5032354

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του N . 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:.....
κ.λ.π.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Καθορίζονται για το έτος 2009, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιούχα προς επιστροφή του Ε.Φ.Κ. πρόσωπα, οι ποσότητες για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, η διαδικασία επιστροφής και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του N. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ως ακολούθως:

 

¶ρθρο 1
Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου κινητήρων με συντελεστή εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο

 

1. Δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων με συντελεστή εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για την εκτέλεση εργασιών με μηχανοκίνητα μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, του άρθρου 78 του Ν. 2960/01 όπως ισχύει, είναι τα πρόσωπα που προσδιορίζονται ως γεωργοί, με βάση τις αιτήσεις-δηλώσεις τους για την ενιαία ενίσχυση, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) (ενεργοί - συνταξιούχοι) και τα στοιχεία των οποίων είναι καταχωρημένα στη κεντρική βάση δεδομένων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα I της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Στον όρο γεωργία συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές δραστηριότητες, οι κατηγορίες των οποίων αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
3. Δικαιούχοι για την επιστροφή του ΕΦΚ του πετρελαίου κινητήρων, είναι επίσης πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που χρησιμοποίησαν εντός της χρονικής περιόδου 01-01-2008 έως και 31-12-2008 το ως άνω πετρέλαιο για τη λειτουργία αντιπαγετικών ανεμιστήρων.

 

¶ρθρο 2
Όροι, προϋποθέσεις, προσδιορισμός ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή Ε.Φ.Κ.


1. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του N. 2960/01, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. ορίζεται σε εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ανωτέρω προϊόντος εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω συντελεστή των εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.
2. Το ως άνω διαμορφούμενο ως διαφορά ποσό επιστροφής του Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο, υπολογίζεται με βάση τη ποσότητα του πετρελαίου κινητήρων που προσδιορίζεται ότι απαιτείται για την εκτέλεση όλων των επεμβάσεων για κάθε καλλιέργεια ή ομάδα καλλιεργειών (ως Παράρτημα ΙΙ) καθώς και σε κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου (ως Παράρτημα ΙΙΙ), λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της επιτροπής η οποία συστάθηκε με την αρ. 1040179/261/0006/Α/4-4-2008 Α.Υ.Ο.Ο. για το σκοπό αυτό.
Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων, χρησιμοποιήθηκαν δείκτες μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) και καθορίστηκε το είδος και ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιέργεια ή ομάδα καλλιέργειας, καθώς και κάθε κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, με βάση τα γενικά και γεωργοτεχνικά δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση από περιοχή σε περιοχή για την ίδια καλλιέργεια καθώς και τα δεδομένα που προβάλει η νέα ΚΑΠ για τη καλύτερη προσέγγιση των αναγκών.
3. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, ανά στρέμμα, ανά είδος ή ομάδα καλλιέργειας που προσδιορίζονται με βάση τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης, καθώς και οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων σε λίτρα, ανά ζώο, ανά κατηγορία ή είδος ζωικού κεφαλαίου, καθορίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσης.
4. Οι ποσότητες του πετρελαίου κινητήρων, που έχουν καταναλωθεί από κάθε αντιπαγετικό ανεμιστήρα για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε δικαιούχου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσης, (προσώπου ή συνεταιρισμού), υπολογίζονται από τις ώρες λειτουργίας και την ισχύ του κινητήρα και διασταυρώνονται από το τιμολόγιο αγοράς αυτού, θεωρημένο από τις περιφερειακές μονάδες του ΟΓΑ και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

¶ρθρο 3
Διαδικασία επιστροφής


1. Τα στοιχεία των δικαιούχων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 1 πιστοποιούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι το τέλος έκαστου έτους και διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στην 30η Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Η επιτροπή, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 2 συνεδριάζει για την υποβολή πρότασης κατ΄ έτος, για τον καθορισμό δεικτών μηχανικής απασχόλησης, τον μήνα Ιανουάριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πιστοποιημένα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ του προηγούμενου έτους.
2. Οι προσδιορισμένες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της παρούσης ποσότητες, οι οποίες εμφανίζονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσης, και τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαιούχων προσώπων, αποστέλλονται στη Δ30, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), η οποία, προβαίνει στη μηχανογραφική επεξεργασία τους.
Ειδικότερα η Δ30 επεξεργάζεται μηχανογραφικά τα πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχεία των δικαιούχων προσώπων και τα στοιχεία των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ, προσδιορίζει τις ποσότητες πετρελαίου κινητήρων ανά δικαιούχο πρόσωπο και υπολογίζει αντίστοιχα τα ποσά επιστροφής Ε.Φ.Κ., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 2 της παρούσης.
Τα στοιχεία χρήσης του πετρελαίου κινητήρων για τους δικαιούχους της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσης (καταστάσεις και τιμολόγια) διαβιβάζονται εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους, από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία επεξεργάζεται και αποστέλλει τις καταστάσεις με τους δικαιούχους σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, με τις συνολικές ποσότητες που καταναλώθηκαν ανά δικαιούχο, τον Α.Φ.Μ. και τον αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας κάθε δικαιούχου, στη Διεύθυνση ΕΦΚ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η Διεύθυνση ΕΦΚ, αποστέλλει τις ως άνω καταστάσεις στην Δ30 προκειμένου να προσδιοριστεί το προς επιστροφή ποσό ΕΦΚ, για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιήθηκε.
3. Η επιστροφή των ποσών στα δικαιούχα πρόσωπα θα πραγματοποιείται μέσω τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η Δ30 αποστέλλει τελική συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων προσώπων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της παρούσης, με προσδιορισμένα τα προς επιστροφή ποσά, στην αρμόδια για την επιστροφή υπηρεσία, η οποία εν συνεχεία την προωθεί στην Δ24 για την διενέργεια της πληρωμής.
Ποσά επιστροφής ΕΦΚ, τα οποία κατά την μηχανογραφική επεξεργασία τους προσδιορίζονται σε ποσά μικρότερα ή ίσα των 27 ευρώ, ανά δικαιούχο πρόσωπο, δεν θα επιστρέφονται στους δικαιούχους.
Η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων προσώπων, γίνεται με ειδική εντολή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου με την παρούσα, Προϊσταμένου της Δ/νσης 24ης (Λογαριασμοί του Δημοσίου) ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
Η ανωτέρω ειδική εντολή, με ενσωματωμένη ή συνημμένη την συγκεντρωτική κατάσταση της Δ30, που θα περιλαμβάνει τα ποσά που πρέπει να μεταφερθούν στις Τράπεζες ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα και το σύνολο αυτών, ολογράφως και αριθμητικώς, θα αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την μεταφορά του συνολικού ποσού σε πίστωση του λογαριασμού της πληρώτριας τράπεζας με χρέωση του λογαριασμού 200/1 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών», για την πίστωση στη συνέχεια των λογαριασμών των δικαιούχων.
Ταυτόχρονα με την έκδοση της εντολής η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει στην πληρώτρια τράπεζα ηλεκτρονικό αρχείο με τους λογαριασμούς των δικαιούχων προσώπων και τα ποσά που θα πιστωθούν σε αυτούς.
Σε περίπτωση λάθους το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
Οι χρεώσεις του λογαριασμού του Δημοσίου για την επιστροφή των φόρων θα εμφανιστούν στη δημόσια ληψοδοσία στον ίδιο λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην ομάδα 412 «Τρεχούμενοι Λογαριασμοί» .
Η τακτοποίηση των επιστροφών των φόρων ως αφαιρετικό των εσόδων θα γίνεται από τις ΔΟΥ τακτοποίησης.
Σε περίπτωση μη ανεύρεσης λογαριασμού δικαιούχου, τα ποσά κρατούνται σε επιμέρους λογαριασμό και πληρώνεται με εντολή της τράπεζας στους δικαιούχους.
Σε περίπτωση μη αναζήτησης των ποσών μέχρι τέλος Νοεμβρίου, αυτά μεταφέρονται με εντολή της Tράπεζας σε πίστωση του λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδος 200 «Συγκέντρωση εισπράξεων και πληρωμών» με ενημέρωση της Δ24 Α&Γ.
4. Η καταβολή της επιστροφής του ποσού του Ε.Φ.Κ. στα δικαιούχα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της παρούσης, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα πιστοποιημένα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ του προηγούμενου έτους για τους δικαιούχους της παραγράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και τα πιστοποιημένα στοιχεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους δικαιούχους της παραγράφου 3 του άρθρου 1.

 

¶ρθρο 4
Έλεγχος νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( DIESEL ) κίνησης, αποκλειστικά στη γεωργία, για το οποίο χορηγείται επιστροφή ποσού του Ε.Φ.Κ.

 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν. 3634/2008, με τον οποίο τροποποιείται το άρθρο 78 του Ν. 2960/01 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων αποκλειστικά στη γεωργία, υπόκειται σε έλεγχο νόμιμης χρήσης καθόσον ο μειωμένος συντελεστής των εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο που καθορίστηκε για τη χρήση στη γεωργία, επιτρέπεται για τον συγκεκριμένο μόνον σκοπό.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ , στην κεντρική βάση δεδομένων του οποίου καταχωρούνται σε εθνικό επίπεδο τα στοιχεία των γεωργών (ως παράρτημα Ι) για την ενιαία ενίσχυση κατόπιν αίτησης-δήλωσης αυτών, υποχρεούται να προβαίνει στους αναγκαίους προβλεπόμενους επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ετήσια βάση προκειμένου να επαληθεύεται η ακρίβεια των στοιχείων αυτών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την ορθή εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.
2. Το δείγμα των ως άνω προβλεπόμενων επιτόπιων ελέγχων με τα αποτελέσματα αυτών, διαβιβάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή στην Διεύθυνση Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους, η οποία τα αποστέλλει στην 30η Δ/νση της Γ.Γ.Π.Σ. προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη αυτά αρμοδίως κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία για την επιστροφή ποσών Ε.Φ.Κ. ανά δικαιούχο πρόσωπο.

 

¶ρθρο 5
Τελικές διατάξεις


Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ/ΜΗΚΟΣ

1

Τύπος Εγγραφής

NUMBER (12)

2

Α.Φ.Μ.

CHAR (9)

3

Τύπος Προσώπου

NUMBER (2)

4

Επωνυμία Εκμετάλλευσης

CHAR (100)

5

Επώνυμο

CHAR (100)

6

Όνομα

CHAR (40)

7

Όνομα Πατρός

CHAR (40)

8

Αριθμός Ταυτότητας

CHAR (10)

9

Ημερ. Έκδοσης Ταυτότητας

DATE

 

Δ/νση Κατοικίας:

 

10

-Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (KΩΔΙΚΟΣ)

CHAR (2)

11

-Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

CHAR (40)

12

-Οικισμός-Δήμος-Κοινότητα (KΩΔΙΚΟΣ)

CHAR (10)

13

-Οικισμός-Δήμος-Κοινότητα (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)

CHAR (100)

14

-Οδός

CHAR (60)

15

-Ταχ. Κωδικός

CHAR (5)

16

Κωδικός Ομάδας Καλλιέργειας / Κατηγορία - Είδος Ζώου

CHAR (20)

17

Δηλωθέντα Εκτάρια / Ζώα

NUMBER (10,2)

18

Κωδικός Τράπεζας

NUMBER (12)

19

Περιγραφή Τράπεζας

CHAR (100)

20

Αριθμός Λογαριασμού

CHAR (20)

21

Αριθμός Λογαριασμού IBAN

CHAR (40)

22

Ένδειξη Δήλωσης Επάγγελμα Αγρότης

NUMBER (1)

23

Αριθμός Μητρώου Αγροτών

CHAR (20)

24

Αριθμός Μητρώου ΟΓΑ

CHAR (20)

25

Κωδικός Συνεταιρισμού

NUMBER (12)

26

Περιγραφή Συνεταιρισμού

CHAR (100)

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι I   (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009
ΚΩΔ. ΚΑΛ.Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α ΣΛίτρα ανά στρέμμα
1.1 ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ                                                                                                            17,40
1.2 ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ                                                                                                   17,40
2 ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ                                                                                                             16,20
3.1 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ                                                                                                    29,00
3.2 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ                                                                                                     29,00
4 ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ                                                                                                         11,60
5 ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ                                                                                                      11,60
7 ΡΥΖΙ                                                                                                                     34,80
7.1 ΡΥΖΙ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ)                                                                     34,80
8.1 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ  (ΜΗΔΙΚΗ)                                                                                                               16,20
8.2ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ (ΣΙΤΗΡΑ ΨΥΧΑΝΘΗ)16,20
10 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ                                                                                                             29,00
11 ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ                                                                                                               6,96
12 ΒΑΜΒΑΚΙ                                                                                                                  34,80
13 ΛΙΝΟΣ ΜΗ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ                                                                                                       8,12
15.1 ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ                                                                                         5,80
15.2 ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ                                                                                 25,50
15.3 ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                                              6,96
16 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ                                                                                                 11,60
17 ΚΑΠΝΟΣ                                                                                                                   29,00
18 ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ                                                                                                 29,00
19 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ                                                                                             18,60
20 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ                                                                                     34,80
21 ΚΑΡΜΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ                                                                                                       3,48
22 ΕΠΙΣΠΟΡΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ                                                                      16,20
23 ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ                                                                    16,20
24 ΓΕΩΜΥΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΑΣ                                                                                                       17,40
25.1 ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ - ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ )                                                                                  11,60
25.2 ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ (ΛΟΙΠΟΙ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ)                                                                                    11,60
25.3 ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ (ΛΟΙΠΟΙ ΔΕ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ)                                                                                 11,60
27 ΞΗΡΑ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ                                                                                  6,96
28.1 ΣΤΑΦΙΔΕΣ                                                                                                                 13,90
28.2 ΣΤΑΦΙΔΕΣ - ΑΝΑΜΠΕΛΩΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΛΟΞΗΡΑΣ                                                                                    13,90
29 ΜΠΑΝΑΝΕΣ                                                                                                                 2,32
30 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                        5,80
31 ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                       17,40
32 ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (VQPRD) ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                      13,90
34 ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ - ΜΟΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ                                                                                  2,32
35 ΜΕΛΙ - ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΛΙΣΣΙΑ                                                                                              6,96
36.1 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ                                                                                                 13,90
36.2 ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ                                                                                                         12,80
36.3ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ                12,80
37 ΛΟΙΠΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ                                                                                                       18,60
38.1 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ                                                                                             11,60
38.2 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ                                                                                        11,60
39 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ                                                                                                     34,80
40 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ                                                                                                 9,28
41 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ                                                                                                           8,12
43 ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ                                                                                                  11,60
44 ΜΕΛΙ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ                                                                                    5,80
45.1ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ                                                                                                      20,90
45.2.1ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ   (ΡΟΔ.-ΑΧΛ.-ΜΗΛ.)                                                                                                   20,90
45.2.2ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ    (ΚΑΣΤ.-ΚΕΡ.-ΔΑΜ)                                                                                                  12,80
46.1ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ                                                                    16,20
46.2 ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ                                                        16,20
46.3ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ - ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ                                                        16,20

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ        (ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009

ΚΩΔ.

ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΖΩΟ

111

ΑΙΓΕΣ

2,32

112

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ

2,32

113

ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ

2,32

121

ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ 2-6 ΜΗΝΩΝ

1,16

122

ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ

5,80

123

ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ

23,20

131

ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 2-6 ΜΗΝΩΝ

1,16

132

ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ

5,80

133

ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ

23,20

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm