Open menu
18 | 06 | 2024

Αθήνα 19/02/2019
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2034

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1181090 ΕΞ 2018/3.12.2018 (ΑΔΑ: 6Λ5Η46ΜΠ3Ζ-ΠΞΧ) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔ.Ε. «Διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη Μέλη για επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών
- Μελών και προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας.

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, την ανωτέρω απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 5756/Β΄/20.12.2018, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κράτη Μέλη για επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία παράγονται σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών-Μελών και προορίζονται για κατανάλωσηστοεσωτερικότηςχώρας.
Ειδικότερα:

1. Με την εν λόγω απόφαση επικαιροποιείται και εκσυγχρονίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής σε άλλα κράτη μέλη ενσήμων ταινιών φορολογίας.
2. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 3 της κοινοποιούμενης Απόφασης καθορίζεται με σαφήνεια η διαδικασία χορήγησης ενσήμων ταινιών στα δικαιούμενα πρόσωπα για την εξαγωγή ή αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής πλέον της Αίτησης Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος των Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ICISnet.

Επιπλέον, ορίζεται ρητά ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων της Α.Δ.Ε.Τ. καθώς και η διαδικασία χορήγησης των ενσήμων ταινιών από τον αρμόδιο διαχειριστή του τελωνείου στο δικαιούμενο πρόσωπο.

Παράλληλα, με την παρούσα εισάγεται πρόβλεψη για την κατάρτιση πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής για την παράδοση των ενσήμων ταινιών από τον διαχειριστή στα δικαιούμενα πρόσωπα, υπόδειγμα του οποίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της Απόφασης.

Επισημαίνεται, ότι δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση του αποδεικτικού είσπραξης ούτε του αντιτύπου εκτυπωμένης Α.Δ.Ε.Τ. για την παράδοση των ταινιών στα δικαιούμενα πρόσωπα, καθόσον με την καταβολή της αξίας των ταινιών και την εκτύπωση του αποδεικτικού είσπραξης, οριστικοποιείται η Α.Δ.Ε.Τ., οπότε δύναται να πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο διαχειριστή ενσήμων ταινιών του Τελωνείου η παράδοση των ταινιών στον συναλλασσόμενο σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5041345/28.11.2013 εγκύκλιο «Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. στο ICISnet».

Με τη νέα απόφαση καταργείται η διαδικασία θεώρησης των δεμάτων συσκευασίας των ενσήμων ταινιών, καθώς και συσκευασίας ενώπιον τελωνειακού υπαλλήλου και πλέον την ευθύνη για την αποστολή τους φέρουν αποκλειστικά τα δικαιούμενα πρόσωπα, τα οποία εξάλλου καταθέτουν και την αντίστοιχη εγγύηση για τον σκοπό αυτό, η οποία καλύπτει τις αναλογούσες στα προϊόντα φορολογικές επιβαρύνσεις.
3. Με το άρθρο 4, καθορίζονται οι παρεχόμενες από τα δικαιούμενα πρόσωπα εγγυήσεις και ειδικότερα ο τρόπος υπολογισμού των εγγυήσεων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου από ενδεχόμενη μη νόμιμη χρήση των ένσημων ταινιών φορολογίας, τα είδη και η χρονική διάρκεια αυτών.

Για λόγους ομοιομορφίας και τυποποίησης, παρέχονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της νέας αναθεωρημένης απόφασης.

Επιπρόσθετα, συμπεριλαμβάνεται πρόβλεψη για τη χρήση της εγγύησης για την έκδοση της άδειας του εγγεγραμμένου παραλήπτη για σκοπούς χορήγησης ενσήμων ταινιών με στόχο την αποφυγή της διπλής παροχής εγγύησης από τα εν λόγω πρόσωπα.

Ακόμη, καταργείται η πρόβλεψη για υποχρέωση προσκόμισης αποκλειστικά τραπεζικής εγγύησης για τους εισαγωγείς σε αντίθεση με τους εγκεκριμένους αποθηκευτές, για τους οποίους είναι αποδεκτά και άλλα είδη εγγυήσεων για λόγους άρσης της άνισης μεταχείρισης μεταξύ των οικονομικών φορέων.
4. Με το άρθρο 5 αποσαφηνίζεται η διαδικασία και τα απαιτούμενα παραστατικά / συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται για την αποστολή των ενσήμων ταινιών σε άλλα Κ
- Μ ή εξαγωγή τους καθώς και για την παραλαβή των προϊόντων ή την εισαγωγή τους με επικολλημένες τις ένσημες ταινίες.

Ειδικότερα, εισάγεται πρόβλεψη, όταν αποστέλλονται ένσημες ταινίες σε άλλο Κ - Μ να συνοδεύονται από εκτυπωμένο αντίτυπο της αντίστοιχης Α.Δ.Ε.Τ. και τα συνήθη συνοδευτικά έγγραφα του Ν.4308/14 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», για λόγους βέλτιστης παρακολούθησης της διαδικασίας και ελέγχου των ενσήμων ταινιών, καθόσον η αποστολή των ταινιών σε άλλο Κ - Μ δεν διενεργείται υπό τελωνειακό παραστατικό.
Αναφορικά με την εξαγωγή των ενσήμων ταινιών, καθορίζεται με σαφήνεια ότι αυτή πραγματοποιείται υπό καθεστώς Προσωρινής Εξαγωγής με σκοπό την επανεισαγωγή αυτών, επικολλημένων στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται, ενώ κατά την εισαγωγή των βιομηχανοποιημένων καπνών στα οποία επικολλήθηκαν οι ένσημες ταινίες, εφαρμόζονται για τις ένσημες ταινίες οι διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 952/13 «Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας», περί επανεισαγωγής.
Στο ίδιο άρθρο, προβλέπεται ότι η αρμόδια τελωνειακή αρχή κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης των παραγόντων κινδύνου διενεργεί καθολικό ή δειγματοληπτικό φυσικό έλεγχο των ενσήμων ταινιών κατά την παραλαβή των προϊόντων με επικολλημένες τις ταινίες και καταργείται η προγενέστερη ρύθμιση για έλεγχο της γνησιότητας των ενσήμων ταινιών από τους τελωνειακούς υπαλλήλους.

Ωστόσο, για την πληρότητα του ελέγχου, η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να λάβει δείγμα σχετικής ποσότητας ενσήμων ταινιών και να το αποστείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία τις κατασκευάζει και έχει στη διάθεσή της τις τεχνικές προδιαγραφές για να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο γνησιότητάς τους.
5. Με το άρθρο 7, καθορίζεται η υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων σε περιπτώσεις μη άφιξης όλων ή μέρους των προϊόντων για τα οποία παρελήφθησαν από τα δικαιούμενα πρόσωπα οι ένσημες ταινίες εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, καθώς και σε περιπτώσεις μη άφιξης όλων ή μέρους των ενσήμων ταινιών. Εφόσον δεν καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι, καταπίπτει η εγγύηση κατά το αναλογούν μέρος.
Με το άρθρο 8, καθορίζονται με σαφήνεια οι παραβάσεις σε περιπτώσεις μη άφιξης όλων ή μέρους των προϊόντων για τα οποία απεστάλησαν οι ένσημες ταινίες καθώς και σε περιπτώσεις μη άφιξης όλων ή μέρους των ενσήμων ταινιών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Τέλος, με το άρθρο 9, εισάγονται μεταβατικές διατάξεις για την κάλυψη των περιπτώσεων της έναρξης αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα Κ-Μ ή εξαγωγής σε Τρίτες Χώρες, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας και διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. Δ.82/30/93 (Β΄ 11) Α.Υ.Ο. Με την έναρξη εφαρμογής της νέας αναθεωρημένης απόφασης, καταργείται η αρ.Δ.82/30/93 Α.Υ.Ο.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm