Αθήνα 15/02/2019
Αρ. πρωτ.: 1024857


ΘΕΜΑ:
Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2018 της Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας της 4ης Δεκεμβρίου 2018 για την τροποποίηση των διατάξεων του πρωτοκόλλου 3 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και του πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών ούτως ώστε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, τα οποία κατασκευάζονται στην επικράτεια του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας και συνδέονται με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για Σύριους πρόσφυγες και Ιορδανούς, να αποκτούν χαρακτήρα καταγόμενων προϊόντων (2019/42).

 

ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1159739 ΕΞ 2016/04.11.2016 ΔΥΟ.

Σας κοινοποιούμε με την παρούσα για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι αναφερόμενη απόφαση σχετικά με την τροποποίηση του πρωτοκόλλου καταγωγής και του πίνακα επεξεργασιών επί μη καταγόμενων υλών ώστε ορισμένα προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ιορδανία να αποκτούν καταγόμενο χαρακτήρα, στο πλαίσιο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ - Ιορδανίας.

Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L9/11.01.2019).
Με την ανωτέρω σχετική, είχε κοινοποιηθεί η απόφαση για παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανόνες καταγωγής για ορισμένα προϊόντα που κατασκευάζονται σε περιοχές της Ιορδανίας ώστε να εφαρμόζονται για αυτά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πιο ελαστικοί κανόνες καταγωγής για τον προσδιορισμό της προτιμησιακής τους μεταχείρισης κατά την εισαγωγή στην ΕΕ, έναντι των κανόνων καταγωγής της ισχύουσας προτιμησιακής συμφωνίας.

Η παρεχόμενη παρέκκλιση αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση, σε οικονομικό επίπεδο, της κρίσης των Σύριων προσφύγων, μέσω της αύξησης των εξαγωγών της Ιορδανίας στην ΕΕ και της δημιουργίας πρόσθετων ευκαιριών απασχόλησης κυρίως για τους Σύριους πρόσφυγες.
Μετά την έναρξη ισχύος της προαναφερόμενης απόφασης και βάσει πορισμάτων έκθεσης για την εφαρμογή της, η Ιορδανία υπέβαλε αίτημα αναθεώρησής της προκειμένου να προστεθούν επιπλέον δυνατότητες ευελιξίας, αίτημα που έγινε αποδεκτό υπό προϋποθέσεις από την ΕΕ.
Κατόπιν των ανωτέρω, με το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης απόφασης ορίζεται ότι το Παράρτημα ΙΙ(α) του πρωτοκόλλου 3 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ - Ιορδανίας, το οποίο περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης και τον πίνακα των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών, ώστε το προϊόν που κατασκευάζεται στην Ιορδανία και συνδέεται με την πρόσθετη απασχόληση Σύριων προσφύγων να αποκτά χαρακτήρα καταγωγής, τροποποιείται με νέα έκδοση, η οποία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της κοινοποιούμενης απόφασης.

Το Παράρτημα ΙΙ(α) του πρωτοκόλλου 3 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ - Ιορδανίας εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.
Οι κυριότερες αλλαγές του νέου Παραρτήματος ΙΙ(α) σε σχέση με την προγενέστερη έκδοσή του αφορούν στα εξής:

• Δεν ορίζονται πλέον στις προϋποθέσεις συγκεκριμένες ζώνες ανάπτυξης ή βιομηχανικές περιοχές παρά μόνο ότι οι απαιτούμενες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις επί μη καταγόμενων υλών για να αποκτήσει ένα προϊόν καταγόμενο χαρακτήρα, θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε μονάδες παραγωγής που βρίσκονται στην επικράτεια της Ιορδανίας.
• Καταργήθηκε η απαίτηση το ποσοστό των Συρίων προσφύγων που απασχολούνται στις εν λόγω μονάδες παραγωγής να αυξηθεί στο 25% του συνολικού εργατικού δυναμικού από το τρίτο έτος εφαρμογής της αρχικής απόφασης.

Το ποσοστό των Σύριων προσφύγων έναντι του συνολικού εργατικού δυναμικού κάθε μονάδας παραγωγής, που βρίσκεται στην επικράτεια της Ιορδανίας όπου τα προϊόντα υπόκεινται σε επεξεργασία, ορίζεται σε τουλάχιστον 15% για κάθε έτος.
• Λόγω της κατάργησης της προϋπόθεσης για συγκεκριμένες βιομηχανικές ζώνες, τροποποιήθηκε ανάλογα η ένδειξη στο αποδεικτικό καταγωγής που συντάσσεται στο πλαίσιο του Παρατήματος ΙΙ (α) του πρωτοκόλλου καταγωγής της σχετικής συμφωνίας.
• Στην ενότητα Δ.«Έκθεση, παρακολούθηση και επανεξέταση» του άρθρου 1, παράγραφος 8 προστέθηκε η δυνατότητα οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ(α) να εφαρμόζονται σε όλα τα καλυπτόμενα από αυτό προϊόντα χωρίς να απαιτείται συμμόρφωση με τους ειδικούς όρους της παραγράφου 1 στοιχείου β), όταν η Ιορδανία επιτύχει τον στόχο να διευκολύνει μεγαλύτερη συμμετοχή των Σύριων προσφύγων στην επίσημη αγορά εργασίας εκδίδοντας τουλάχιστον 60.000 ενεργές άδειες εργασίας ή άλλα μετρήσιμα μέσα.
• Η περίοδος εφαρμογής του Παραρτήματος ΙΙ(α) του πρωτοκόλλου 3 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ - Ιορδανίας παρατάθηκε κατά τέσσερα έτη, ήτοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.
Υπενθυμίζεται ότι το Παράρτημα ΙΙ(α) που περιλαμβάνει πιο χαλαρούς κανόνες για την απόκτηση της καταγωγής, υπό προϋποθέσεις, σε προϊόντα που κατασκευάζονται στην επικράτεια της Ιορδανίας και συνδέονται με την απασχόληση Σύριων προσφύγων, είναι συμπληρωματικό στο Παράρτημα ΙΙ του πρωτοκόλλου 3 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας (Πίνακας επεξεργασιών/μεταποιήσεων που απαιτείται να διενεργούνται επί μη καταγόμενων υλών, προκειμένου τα προϊόντα να αποκτήσουν χαρακτήρα καταγωγής).

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.