Αθήνα, 25/04/2023

Αρ. πρωτ.: 204000

ΕΦΚΑ: 30

 

Θέμα: Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91Α), με τις οποίες από 1-5-2023 αυξάνεται κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%) το μηνιαίο ποσό επιδομάτων που χορηγούνται από τον e-ΕΦΚΑ σε άτομα με αναπηρία.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 91Α/13-4-2023 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του Ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού -Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις.».

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 95 υπό τον τίτλο «Αύξηση επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α) -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 Ν. 5006/2022 » ορίζεται ότι από την 1 Μαϊου 2023 ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει προσαυξημένο κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%) το μηνιαίο ποσό των εξής επιδομάτων:

α) της προσαύξησης της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 334/1988 (Α΄ 154),
β) του επιδόματος του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), και
γ) του επιδόματος του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (Α΄ 68), δηλαδή του εξωϊδρυματικού.
Το μηνιαίο ποσό επιδόματος που προκύπτει μετά την αύξηση στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

2. Όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να λάβουν γνώση της εγκυκλίου και του συνημμένου ΦΕΚ, με ευθύνη των προϊσταμένων τους.