Κεντρικό Μενού

Αθήνα, 14/05/2020

Αρ.Πρωτ. 88572/Σ.24798

 

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)  για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους, Αγρότες.

 

Σχετ.:1. Οι διατάξεις τ ων άρθρων 23 - 30 του ν. 4611/2019.

2. Η αριθ. 15435/913/16-04-2020 (ΦΕΚ Β' 1559/23-4-2020) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ».

Με τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις καθορίζονται οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (AAE), οι απαλλαγές - εξαιρέσεις, οι προϋποθέσεις χορήγησης, το περιεχόμενο και η διάρκεια ισχύος του Αποδεικτικού.
Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4659/2020 προβλέπεται ότι «οι παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), και τα παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο Ε.Φ.Κ.Α. χορηγούνται και παραλαμβάνονται και μέσω του διαδικτύου κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης των ενδιαφερομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.».
Με την αρ. Οικ. 17535/Δ1.6002/6-5-2020 (ΦΕΚ Β' 1754/7-5-2020) κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας, κατ' εξουσιοδότηση της ως άνω διάταξης, ορίσθηκαν, κατά περίπτωση, ο χρόνος έναρξης ηλεκτρονικής χορήγησης/υποβολής, το περιεχόμενο και ο τρόπος ψηφιακού μετασχηματισμού των ανωτέρω εντύπων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ηλεκτρονική χορήγηση ή υποβολή τους. 
Στα πλαίσια των δράσεων που αναπτύσσονται για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ, σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία «Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες)».
Με την νέα Υπηρεσία απαλλάσσονται οι ασφαλισμένοι από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας, αποφορτίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες, απλοποιείται και επιταχύνεται η σχετική διαδικασία χορήγησης του Αποδεικτικού Ενημερότητας.

 

Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το ΑΑΕ εκδίδεται για τις πιο κάτω πράξεις και συναλλαγές:

1. Είσπραξη Εκκαθαρισμένων Απαιτήσεων ποσού άνω των 3.000€ ανά εκκαθαρισμένη απαίτηση.
2. Σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων δανείων άνω των 6.000€.
3. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων.
4. Συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή ως εταίρος σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.
5. Για την απόκτηση Αθλητή.
6. Για μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε (5) μέτρων, ελικοπτέρων, ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας.
7. Για συμμετοχή εργολήπτη σε δημοπρασία οποιουδήποτε τεχνικού έργου.
8. Μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς περιουσίας.
9. Για σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου.
10. Για πώληση ΔΧ αυτοκινήτου.

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας Μη Μισθωτών

Για την έκδοση του ΑΑΕ Μη Μισθωτών διενεργούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι με βάση τα εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα, ελέγχεται η ενημερότητα για το σύνολο των δραστηριοτήτων κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, ως προς:

• Τρέχουσες εισφορές Μη Μισθωτού.
• Βεβαιωμένες ή ρυθμισμένες στο ΚΕΑΟ εισφορές Μη Μισθωτού.
• Οφειλές στη Βάση συμψηφισμών.
• Επιπλέον, ελέγχεται το Μητρώο εργοδοτών e-ΕΦΚΑ για τον εντοπισμό εργοδοτικής ιδιότητας, προκειμένου να αναζητείται Αποδεικτικό Ενημερότητας εργοδότη.

Το Αποδεικτικό εκδίδεται ανάλογα με τον σκοπό και το αποτέλεσμα των ελέγχων, εφόσον:

α) δεν υφίστανται οφειλές, οπότε αναγράφεται:

«Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές» και «Ισχύει για έξι (6) μήνες από την έκδοσή του (Έως .../.../...)»

β) υφίστανται οφειλές σε ρύθμιση, οπότε αναγράφεται:

«Έχει ρυθμίσει τις οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και τηρεί τους όρους της ρύθμισης» και «Ισχύει για δύο (2) μήνες από την έκδοσή του (Έως .../.../...)».

Κάθε ΑΑΕ φέρει έγγραφη επιφύλαξη του e-ΕΦΚΑ για την αναζήτηση ασφαλιστικών εισφορών στην περίπτωση που διαπιστωθούν σε μελλοντικό έλεγχο και μπορεί να προσκομιστεί σε μία μόνο συναλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών θα πρέπει να εκδίδονται ισάριθμα με τις συναλλαγές αποδεικτικά.
Το ΑΑΕ που εκδίδεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελεί δημόσιο έγγραφο που δεν επικυρώνεται και φέρει χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου οργάνου και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας.
Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης ΑΑΕ, εκδίδεται ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για περαιτέρω ενέργειες ασφαλιστικής τακτοποίησης.

Άμεση εφαρμογή

Κατά την πρώτη εφαρμογή, η υπηρεσία απευθύνεται σε ασφαλισμένους οι οποίοι:

• Έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ως Μη Μισθωτοί, για πρώτη φορά, μετά την 1/1/2017 ή
• Έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση ως Μη Μισθωτοί, πριν την 31/12/2016, σε ένα εκ των π. Φορέων ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ.

Η Υπηρεσία θα επεκτείνεται σταδιακά σε ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης πριν την 31.12.2016 σε άλλους π. Φορείς, ενώ, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα είναι διαθέσιμη και σε πιστοποιημένους χρήστες Φορέων και Υπηρεσιών, όπως:

α) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
β) Δημόσιες Υπηρεσίες και υπηρεσίες φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες διενεργούν πράξεις για τις οποίες απαιτείται προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαιώσεων Οφειλής.
γ) Συμβολαιογράφους που συντάσσουν πράξεις μεταβίβασης ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής, δωρεάς ή σύστασης εμπράγματος δικαιώματος.
δ) Τράπεζες ή Πιστωτικά Ιδρύματα που συνάπτουν ή ανανεώνουν συμβάσεις δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων.

Για τις επεκτάσεις της Υπηρεσίας σε νέες κατηγορίες ασφαλισμένων, καθώς και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης και πρόσβασης στην νέα διαδικτυακή υπηρεσία των ανωτέρω θα εκδοθεί σχετική οδηγία.

Διαδικασία λήψης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Για την υπηρεσία λήψης ΑΑΕ δημιουργήθηκε νέα επιλογή στον Ατομικό Λογαριασμό Μη Μισθωτού ασφαλισμένου, που τηρείται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, στην περιοχή Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης -> Βεβαιώσεις e-ΕΦΚΑ -> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Η διαδικασία είναι φιλική προς τον χρήστη.
Για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και την λήψη του ΑΑΕ ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

1. Είσοδος στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr.
2. Επιλογή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ της διαδρομής --> Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες).
3. Σύνδεση με τη χρήση κωδικών (taxisnet) και αυθεντικοποίηση του χρήστη.
4. Καταχώρηση του ΑΜΚΑ.
5. Έλεγχος και επιβεβαίωση από τον αιτούντα των προσωπικών του στοιχείων, όπως εμφανίζονται στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.
6. Καταχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
7. Επιλογή του σκοπού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (από λίστα).
8. Ανάρτηση του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ασκούμενης ατομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με πρόσφατα επικαιροποιημένα στοιχεία που αντλούνται από την ΑΑΔΕ.
Σε περιπτώσεις μη υποχρέωσης έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ (πχ αγροτική δραστηριότητα) ή με ασφαλιστέα ιδιότητα που προκύπτει από συμμετοχή ή σχέση με
νομικό πρόσωπο (πχ μέλος ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, διαχειριστής ΙΚΕ) αντί του ΚΑΔ, εμφανίζεται το λεκτικό «Άλλη ασφαλιστέα δραστηριότητα (Αγροτική δραστηριότητα, Συμμετοχή/σχέση με Νομικό πρόσωπο)».
9. Υποβολή αίτησης για την χορήγηση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
10. Εμφάνιση του Αποδεικτικού ή
11. Εμφάνιση ενημερωτικού σημειώματος με τα αποτελέσματα των ελέγχων, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησής του.

Ασφαλισμένοι που δεν περιλαμβάνονται, κατά την πρώτη εφαρμογή, στους χρήστες της νέας Υπηρεσίας θα εξυπηρετούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Θα ακολουθήσει εγκύκλιος οδηγία για τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 23-28 του ν. 4611/2019 (πράξεις - συναλλαγές που απαιτείται η προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, προϋποθέσεις χορήγησης, απαλλαγές-εξαιρέσεις, περιεχόμενο, διάρκεια, κ.λπ.), καθώς και για την εφαρμογή τους από το μηχανογραφικό σύστημα «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών» του e-ΕΦΚΑ.