Open menu
21 | 05 | 2024

Αθήνα, 16/04/2020

Αρ. Πρωτ.: Φ.10042/οικ.15161/349

 

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Δημοσίου (νυν e-ΕΦΚΑ) - Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.4670/2020 (Α΄43).

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 43, τεύχος Α΄/28.2.2020, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα, με το άρθρο 23, τροποποιείται το άρθρο 5 του Ν.4387/2016 (Α΄85).
Με το άρθρο 5, όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίησή του, προβλέπονται κατά παράγραφο τα ακόλουθα:

Με την παρ. 1 ορίζεται ότι το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη έχει διαμορφωθεί σε ποσοστό 20%, για τα ακόλουθα πρόσωπα:

α. τους τακτικούς και μετακλητούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας,
β. τους ιερείς και τους υπαλλήλους των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και
γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνουμε ότι τα μεταβατικά ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη που είχαν προβλεφθεί με την παρ. 2γ του άρθρου 5 του Ν.4387/2016 , όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, αφορούσαν στο χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2019, και ως εκ τούτου ως προς την εργοδοτική εισφορά δεν υφίστανται πλέον μεταβατικές διατάξεις από 1.1.2020 και εφεξής.

Η ανωτέρω σταδιακή αναπροσαρμογή αφορούσε μόνο την ασφαλιστική εισφορά του δημόσιου τομέα ως εργοδότη καθώς η ασφαλιστική εισφορά του ασφαλισμένου ήταν σε κάθε περίπτωση 6,67%.
Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, από 1.1.2020 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης στον e-ΕΦΚΑ ασφαλισμένου και εργοδότη, για τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Δημοσίου υπαλλήλους και ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), ορίζεται μηνιαίως σε ποσοστό 20% επί των συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών τους, και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Σε ό,τι αφορά τις συντάξιμες αποδοχές των ανωτέρω προσώπων, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Από 1.1.2017, για τους αμειβόμενους με τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου (Ν.4354/2015) και ειδικότερα για τους παλαιούς (έως 31.12.1992) ασφαλισμένους, ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 2 περ. ι και 59 παρ. 2 του Π.Δ. 169/2007.
Για τους νέους (από 1.01.1993) ασφαλισμένους, ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με το αρ. 17 παρ. 1 του Ν. 2084/1992 , δηλαδή οι τακτικά καταβαλλόμενες αποδοχές τους.
Για τους αμειβόμενους με τις διατάξεις του ειδικού μισθολογίου (Ν.4472/2017), από 1.1.2017, οι συντάξιμες αποδοχές των με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπαλλήλων, ανεξάρτητα εάν ανήκουν στην κατηγορία των «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων, προσδιορίζονται ρητώς στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4488/2017 και είναι οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές της παρ.10 του άρθρου 153 του Ν.4472/2017, με εξαίρεση την προσωπική διαφορά του άρθρου 155 του ίδιου νόμου.

Διευκρινίζεται ότι, οι συμπληρωματικές οδηγίες ως προς τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν δοθεί με τις υπ΄ αριθμ. 2/24112/ΔΕΠ/31.3.2017 (ΑΔΑ:7ΦΘΦΗ-ΟΒΛ), Φ10042/οικ. 13567/329/8.6.2018 (ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46), Φ10042/ 57802/1618/22.5.2019 (ΑΔΑ:ΩΥΤΓ465Θ1Ω-Υ3Ι) και Φ10042/οικ. 22892/608/19.6.2019 (ΑΔΑ:ΦΘΩ9465Θ1Ω-ΔΣ3) και Φ10042/ 40444/1053/21.5.2019 (ΑΔΑ:7Μ6Ξ465Θ1Ω-ΦΒΖ) εγκυκλίους, στο πλαίσιο εφαρμογής των μισθολογικών νόμων 4354/2015 και 4472/2017, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ψήφιση του ν. 4670/2020.
Με την παρ. 2 περίπτωση α΄ προβλέπεται ότι, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται μηνιαίως στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) ευρώ και αποσυνδέεται πλέον από το βασικό μισθό μισθωτού.
Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 κατ΄ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.
Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ΄ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.4387/2016 .
Με την περίπτωση β της ίδιας παραγράφου, διευκρινίζεται ότι η πρόσθετη ειδική εισφορά που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ α΄ βαθμού οι οποίοι υπάγονται στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3660/2008 (Α΄ 78), παραμένει στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την 1.1.2017.
Ως εκ τούτου, από 1.1.2017, οι αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο απασχολούμενοι στις ειδικότητες που αναφέρονται ρητά στην παρ. 1 του αρ. 4 του Ν. 3660/2008 , ανεξάρτητα εάν ανήκουν στην κατηγορία των «παλαιών» ή «νέων» ασφαλισμένων, εξακολουθούν να καταβάλλουν την πρόσθετη ειδική εισφορά Β.Α.Ε. ποσοστού 4,3%, η οποία υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
Με την παρ. 3 προβλέπεται η απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών του Δημοσίου στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.).
Οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων της παρ.1 του παρόντος άρθρου, τακτικών μονίμων υπαλλήλων, μετακλητών και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των ένστολων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι από 1.1.2017 εντάσσονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του e- ΕΦΚΑ, δηλώνονται από τον εργοδότη σε μηνιαία βάση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 10/Αριθμ.Πρωτ. 65531/20.03.2020 (ΑΔΑ:ΡΨΨΜ465ΧΠΙ-4Τ3) της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm