Open menu
22 | 02 | 2024

Αθήνα, 21/12/2020

Αρ. Πρωτ.:342535

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 53

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ -Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες.

 

ΣΧΕΤ.: - Η διάταξη του άρθρου 28 του Ν. 4659/2020 (ΦΕΚ 21/3.2.2020 τ. Α΄) περί ηλεκτρονικών συναλλαγών ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, - Οι διατάξεις της αρ. οικ. 17535/Δ1.6002/5.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1754/7.5.2020 τ. Β΄), - Η αρ. 46/2020 Εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ και το αριθ. 286737/4-11-2020 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών.

Όπως ήδη γνωρίζετε, πρόσφατα τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ για μη μισθωτούς Ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες, «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης», «Μεταβολή Δραστηριότητας» και «Λήξη ασφάλισης».
Με την ως άνω Εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τη λειτουργικότητα και τη χρήση κάθε υπηρεσίας, τη διαδικασία που ακολουθείται μέσω διαδικτύου, τον τύπο και το περιεχόμενο των παραγόμενων Βεβαιώσεων.
Με το ως άνω Γενικό Έγγραφο γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα χρήσης, κατ΄ εξαίρεση, των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και η ροή εργασιών που ακολουθείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Στο πλαίσιο επέκτασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ήδη έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση της νέας υπηρεσίας «Βεβαίωση Επανεγγραφής» με την οποία παρέχεται δυνατότητα χορήγησης Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης στις περιπτώσεις έναρξης ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας και επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ.
Με την παρούσα γνωστοποιούνται το πεδίο εφαρμογής της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η λειτουργικότητα και η χρήση της, ο τύπος και το περιεχόμενο της παραγόμενης βεβαίωσης και ο σκοπός χορήγησής της, η διαδικασία που ακολουθείται μέσω διαδικτύου για την αξιοποίησή της, καθώς επίσης και η ροή εργασιών που απαιτείται για τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, κατ΄ εξαίρεση, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής «Έσοδα - Ασφάλιση Μη Μισθωτών».

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα - Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες, που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους ως μη μισθωτοί και πρόκειται να προβούν σε έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης στην ΑΑΔΕ και να επανεγγραφούν στον e-ΕΦΚΑ ως Μη μισθωτοί.
Στο πεδίο εφαρμογής δεν εμπίπτουν:

- Ασφαλιστέα πρόσωπα που για την επανέναρξη της ασφάλισής τους δεν απαιτείται έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
- Μέλη εταιρειών - Ενώσεις προσώπων

Οι ως άνω περιπτώσεις θα διεκπεραιώνονται από τις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ με την έως τώρα ακολουθούμενη διαδικασία.

ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- Για τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία έχει αναρτηθεί σχετικό link στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr -> Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ασφαλισμένους -> «Βεβαίωση Επανεγγραφής Μη Μισθωτών».

Συνιστάται, πριν από την είσοδο στην υπηρεσία και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, ο χρήστης να διαθέτει τους κωδικούς taxisnet, τον ΑΜΚΑ και τον/τους ΚΑΔ, κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας, που προτίθεται να ασκήσει εκ νέου.
- Η Υπηρεσία παρέχει τις ίδιες λειτουργικότητες με την ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης».

Ειδικότερα:

α. Υποβολή σχετικού αιτήματος επανεγγραφής
β. Ανάκτηση στοιχείων Μητρώου ΑΜΚΑ και ταυτοποίηση του αιτούντος
γ. Έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας
δ. Καταχώριση στοιχείων ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας (διεύθυνση και Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)) και στοιχείων επικοινωνίας και οικογενειακής κατάστασης
ε. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων με σκοπό τον προσδιορισμό της ασφάλισης και των ασφαλιστικών εισφορών
στ. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ παροχών, (ανάλογα με τη δηλωθείσα δραστηριότητα)
ζ. Δημιουργία της προβλεπόμενης Βεβαίωσης
η. Έλεγχο αυθεντικότητας των Βεβαιώσεων
θ. Έκδοση Βεβαίωσης επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ με σκοπό την έναρξη ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ.

Η Βεβαίωση αποτελεί δημόσιο έγγραφο που φέρει λογότυπο του e-ΕΦΚΑ, αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας.
Η υπογραφή έχει χαρακτήρα αυθεντικοποίησης της Βεβαίωσης και δεν τεκμαίρει τη διενέργεια ελέγχου για την έκδοσή της από πλευράς του υπογράφοντος.
Η Βεβαίωση φέρει ειδικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης, μέσω του οποίου οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ θα μπορούν μέσω ειδικής υπηρεσίας να ανακτούν και επιβεβαιώνουν το περιεχόμενό της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η Βεβαίωση Απογραφικής Δήλωσης περιλαμβάνει:

• Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο και Μητρώνυμο του ασφαλισμένου
• ΑΜΚΑ
• ΑΦΜ
• Αριθμό δελτίου ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄45), όπως ισχύουν
• Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (κωδικός και περιγραφή) που δηλώνει o ενδιαφερόμενος για κύρια και δευτερεύουσα/ες δραστηριότητα/ες
• Αριθμό αίτησης και ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης
• Κωδικό αριθμό ταυτοποίησης

Η Βεβαίωση Επανεγγραφής χορηγείται αποκλειστικά για χρήση στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και δεν επέχει θέση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα για την επανεγγραφή των μη Μισθωτών στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ ακολουθεί τα πιο κάτω βήματα:

- υποβολή σχετικού αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας, για επανεγγραφή στον e- ΕΦΚΑ, συνοδευόμενου από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
- διενέργεια οικονομικού ελέγχου - ασφαλιστικής ενημερότητας
- χορήγηση βεβαίωσης για έναρξη δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ
- προσκόμιση της βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας της ΑΑΔΕ στην αρμόδια υπηρεσία e-ΕΦΚΑ
- καταχώρηση της επανεγγραφής στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ και εκκίνηση της εισφοροδότησης.
- Έκδοση Απόφασης Επανεγγραφής

Στη κατεύθυνση της απλοποίησης και συντόμευσης, με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, η ανωτέρω διαδικασία εκτελείται πλέον διαδικτυακά:

- Ο χρήστης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση για λήψη Βεβαίωσης Επανεγγραφής.
- Πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας και εφόσον ο αιτών είναι ασφαλιστικά ενήμερος, μετά την οριστικοποίηση του αιτήματος, λαμβάνει τη Βεβαίωση προκειμένου να την καταθέσει στην ΑΑΔΕ.
- Μέσω διαλειτουργικότητας ενημερώνεται η ΑΑΔΕ για τις υποβληθείσες Βεβαιώσεις Επανεγγραφής.
- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ, ενημερώνεται ο e-ΕΦΚΑ, μέσω διαλειτουργικότητας, για τις ενάρξεις δραστηριότητας που αντιστοιχούν στις χορηγηθείσες Βεβαιώσεις με την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας και τους ασκούμενους ΚΑΔ.
- Δημιουργείται αυτόματα χρόνος ασφάλισης, από την πρώτη του μήνα έναρξης δραστηριότητας.
- Εκκινεί η εισφοροδότηση.
- Ανάρτηση της Απόφασης Επανεγγραφής στον ατομικό Λογαριασμό του ασφαλισμένου

Με τον τρόπο αυτό, επιταχύνεται η διαδικασία και η έναρξη ασφάλισης και εισφοροδότησης πραγματοποιούνται πλέον αυτόματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνει ο χρήστης και τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία.
Τα δικαιολογητικά επανεγγραφής θα αναζητούνται, εφόσον κριθούν αναγκαία, μεταγενέστερα, προς επιβεβαίωση ή τροποποίηση της ασφαλιστέας ιδιότητας και εισφοροδότησης, χωρίς να κωλύεται η επανεγγραφή, δεδομένου ότι η επανέναρξη δραστηριότητας και η εκ νέου ασφάλιση έχουν ήδη χωρήσει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Για τη χρήση της υπηρεσίας ακολουθούνται τα πιο κάτω απλά βήματα:

• Είσοδος στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr -> Υπηρεσίες για ασφαλισμένους -> Βεβαίωση Επανεγγραφής Μη Μισθωτών
• Ταυτοποίηση του χρήστη με τη χρήση των κωδικών taxisnet της ΓΓΠΣ
• Καταχώριση του ΑΜΚΑ
• Έλεγχος και επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων
• Καταχώριση στοιχείων:

- διεύθυνσης επαγγελματικής δραστηριότητας
- διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
- επιλογή οικογενειακής κατάστασης «από μενού επιλογής».

• Συμπλήρωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων, κύριας και δευτερευουσών (ΚΑΔ) από λίστα (δυνατότητα δήλωσης έως και πέντε (5) ΚΑΔ).

Η αναζήτηση και συμπλήρωση των ΚΑΔ γίνεται με την πληκτρολόγηση τμήματος του αριθμού που αντιστοιχεί στον ΚΑΔ ή με την πληκτρολόγηση τμήματος του κειμένου που αντιστοιχεί στην περιγραφή της δραστηριότητας.

• Απάντηση ερωτηματολογίων:

Σκοπός των ερωτήσεων είναι η επιβεβαίωση της ασφαλιστέας ιδιότητας που προκύπτει μέσω του/των ΚΑΔ που έχει/έχουν δηλωθεί, η ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών κατηγοριών, που πρόκειται να επιλέξει ο ασφαλισμένος, η υποχρεωτική ή προαιρετική υπαγωγή στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, καθώς και η ύπαρξη ή μη παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.

• Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

Σύμφωνα με τις δραστηριότητες που έχουν δηλωθεί (ΚΑΔ) σε συνδυασμό με τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στα ερωτηματολόγια, εμφανίζονται οι λίστες ασφαλιστικών κατηγοριών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων ή αγροτών αντίστοιχα, για κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ παροχή.
Για το σκοπό αυτό, έχουν συνδεθεί οι ΚΑΔ με τις ιδιότητες ασφάλισης και την αντίστοιχη εισφοροδότηση.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις επανεγγραφής εντός του ιδίου έτους από τη διακοπή ασφάλισης εξακολουθεί να ισχύει η ήδη επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία.

• Υποβολή της αίτησης.

Τα στοιχεία της αίτησης αποθηκεύονται και παράγεται αυτόματα Βεβαίωση με μοναδικό αριθμό.

• Εκτύπωση της Βεβαίωσης.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης της βεβαίωσης.

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων ισχύει η τελευταία χρονικά υποβληθείσα αίτηση (ενεργή).

• Ενημέρωση

Ο χρήστης μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ενημερώνεται ότι ο e-ΕΦΚΑ μέσω διαλειτουργικότητας θα αντλήσει τα στοιχεία έναρξης δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ και θα προχωρήσει στην αυτοματοποιημένη επανέναρξη της ασφάλισης και εισφοροδότησης με βάση την έναρξη δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ, με την προϋπόθεση ότι οι δηλωθέντες ΚΑΔ στη Βεβαίωση Επανεγγραφής ταυτίζονται με τους ΚΑΔ της έναρξης δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ.
Σε αντίθετη περίπτωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεγγραφής θα πρέπει να απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της επανεγγραφής θα λάβει ενημέρωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει δηλώσει και στη συνέχεια θα αναρτηθεί η Απόφαση Επανεγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΈΣΟΔΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ»

Για τις περιπτώσεις που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία χρήσης της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας μέσω διαδικτύου, έχουν επέλθει οι απαραίτητες αλλαγές στην μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα - Ασφάλιση Μη Μισθωτών» και παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Βεβαίωση Επανεγγραφής» από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες.
Για την υποστήριξη της δυνατότητας πρόσβασης στη νέα υπηρεσία, από τη μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα - Ασφάλιση Μη Μισθωτών», έχει προστεθεί στην οθόνη «Νέα Αίτηση» η επιλογή «Βεβαίωση Επανεγγραφής», προκειμένου ο χρήστης να υποβάλλει - για λογαριασμό του ασφαλισμένου - σχετικό αίτημα.

Οδηγίες χρήσης

Για τη χρήση της νέας υπηρεσίας ακολουθούνται τα ίδια βήματα που περιγράφησαν στη διαδικασία Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης (Γενικό Έγγραφο αρ.πρωτ.286737/4-11-2020)
Η εφαρμογή - πέραν των λοιπών εργασιών - πραγματοποιεί επί πλέον έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας.
Συγκεκριμένα ακολουθούνται τα πιο κάτω βήματα:

• Είσοδος στην οθόνη «Μητρώο Μη Μισθωτών».
• Επιλογή -> Διαχείριση ασφάλισης από ΑΑΔΕ -> Νέα αίτηση
• Καταχώριση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου και επιλογή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας -> Βεβαίωση Επανεγγραφής
• Έλεγχος και επιβεβαίωση, με τη συνδρομή του υποψήφιου ασφαλισμένου, της ορθότητας των ταυτοτικών στοιχείων. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ έχουν τροποποιηθεί, πρέπει πρώτα να διορθωθούν, κατά τα γνωστά.
• Καταχώριση των στοιχείων επαγγελματικής έδρας, ηλεκτρονικής διεύθυνσης και οικογενειακής κατάστασης.
• Συμπλήρωση των ΚΑΔ για τις οποίες θα προβεί ο αιτών σε έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ.
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων (αναλυτική αναφορά στο συνοδευτικό Παράρτημα του ως άνω Γενικού Εγγράφου)
• Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας που επιθυμεί να καταταγεί ο ενδιαφερόμενος Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις επανεγγραφής εντός του ιδίου έτους από τη διακοπή ασφάλισης εξακολουθεί να ισχύει η ήδη επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία.
• Υποβολή αίτησης

Τα στοιχεία της αίτησης αποθηκεύονται και παράγεται αυτόματα ηλεκτρονικός αριθμός αίτησης.

• Έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας

Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Επανεγγραφής πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα έλεγχος ασφαλιστικής ενημερότητας.
Εφόσον ο αιτών είναι ενήμερος, λαμβάνει από τον χρήστη τη σχετική Βεβαίωση, προκειμένου να την καταθέσει στην ΑΑΔΕ.
Σε αντίθετη περίπτωση διακόπτεται η διαδικασία και εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα.

• Εκτύπωση Βεβαίωσης
Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, δημιουργείται Βεβαίωση Επανεγγραφής για έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ, ενημερώνεται το Μητρώο με αυτοματοποιημένη διαδικασία, για την έναρξη, τους δηλωθέντες ΚΑΔ στην ΑΑΔΕ και την ημερομηνία έναρξης και δημιουργείται χρόνος ασφάλισης στην αντίστοιχη ιδιότητα, και εκκινεί η εισφοροδότηση.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία με τις δυνατότητες που παρέχει, συμβάλλει αποτελεσματικά στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, στην αποφυγή προσέλευσής τους στις Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και στην επιτάχυνση της διαδικασίας έναρξης ατομικής δραστηριότητας και επανεγγραφής στον Φορέα.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση της παρούσας ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm