Open menu
25 | 04 | 2024

Αθήνα 10/11/2020
ΥΠΕΡΓ: 69791


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ (τ. Ο.Α.Ε.Ε. και τ.Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε) (παρ. 2 του άρθρ. 44 του N .3986/2011, όπως ισχύει).

 

Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ. 10035/ 24984/951 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμ. 2943/Β΄/17.07.2020, τροποποιήθηκε εκ νέου η υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.80000/8285/253/2013 (ΦΕΚ 705/Β΄/28.3.2013) οικεία Υ.Α., όπως ισχύει μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. Φ.10035/οικ. 1239/63 (ΦΕΚ 290/Β΄/10.02.2014) Υ.Α., για την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ο.Α.Ε.Ε και τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε) κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
Στο τέλος του παρόντος εγγράφου παρατίθεται η υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.80000/8285/253/2013 Υ.Α., όπως ισχύει, μετά τις υπ΄ αριθμ. Φ.10035/οικ. 1239/63/2014 και Φ. 10035/24984/951/2020 Υ.Α. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την παρ. 2 της ανωτέρω τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης με την οποία αντικαθίστανται οι περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 της προϊσχύουσας ΥΑ, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στις προϋποθέσεις λήψης του βοηθήματος:

1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €).
Από τα ως άνω γίνεται φανερό ότι πλέον αθροίζονται τα εισοδήματα των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης, όπως ακριβώς ήδη ισχύει αναφορικά με την καταβολή βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ - τέως ΕΤΑΑ.
Υπενθυμίζουμε ότι το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος.

Έτσι, για όσους κατέθεσαν αίτηση μέχρι και την 16/7/2020, θα ληφθούν υπόψη τα ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ με την ένδειξη: "ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2018" και "ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2017",
ΕΝΩ: για όσους κατέθεσαν από την 17/7/2020 και ως το τέλος του έτους θα ληφθούν υπόψη τα ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ με την ένδειξη: "ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2019" και "ΦΟΡ. ΕΤΟΣ 2018"
Αναφορικά με τις αιτήσεις που θα υποβάλλονται στην αρχή εκάστου έτους και μέχρι να είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης φορολογίας για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι την 31/12 του προηγούμενου έτους, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα παραμένουν σε εκκρεμότητα ενώ, όταν διατεθεί προς αυτό η ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα πρέπει να προβούν το συντομότερο δυνατό στην υποβολή της δήλωσης τους προκειμένου να προχωρήσουν οι Υπηρεσίες στην έκδοση αποφάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε έκδοση απορριπτικής απόφασης λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι η δήλωση παρουσίας εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική ακόμη και κατά το διάστημα που η αίτηση βρίσκεται σε εκκρεμότητα σύμφωνα με την παρ.1 του αρθρ.7 της υπ΄ αριθμ. 1850/30/15.03.2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 911/Β΄/17.03.20) (βλ. και το υπ΄αριθμ. 22829/31.03.2020 γενικό έγγραφο, ΚΕΦ. Β΄ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, σελ. 9).
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με το υπ΄ αριθμ. 49142/12-05-2013 έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης για τον προσδιορισμό του ανά φορολογικό έτος συνολικού ατομικού καθαρού καθώς και του συνολικού οικογενειακού καθαρού εισοδήματος.

2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ»

Σύμφωνα με την παρ. 2γ΄ της ανωτέρω τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης η αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος παραμένει ως βασική προϋπόθεση για τη λήψη του βοηθήματος.
Παύει, όμως, να απαιτείται και η παρέλευση τουλάχιστον 3 μηνών από την επομένη της κατά περίπτωση ημερομηνίας της αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος/ιδιότητας.
Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται πλέον η 3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής» ως επιπλέον προϋπόθεση για την έναρξη της χορήγησης του βοηθήματος (βλ. και ΚΕΦ. Β΄ ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ, όσον αφορά στην προθεσμία για την υποβολή της αίτησης).

3. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΚ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Η περ. δ΄ της παρ.2 αντικαθίσταται, περιλαμβάνοντας τις ακόλουθες διατάξεις:

δα. Μη παροχή εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
δβ. Μη υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δγ. Μη λήψη σύνταξης από τον e-Ε.Φ.Κ.Α ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

Από τις παραπάνω διατάξεις εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν ή έχουν υποβάλει αίτηση για σύνταξη εκ μεταβιβάσεως (σύνταξη χηρείας), κάτι που στην προϊσχύουσα απόφαση δεν συνέβαινε.

Έτσι, όσοι λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου δύνανται να λάβουν το βοήθημα εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ Ή ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Με την παρ.3 αντικαθίσταται η περ. στ΄ της παρ. 2 της προϊσχύουσας Υ.Α. ως εξής:

«στ. Μη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας προκειμένου να υπηρετήσει τη στρατιωτική του υπηρεσία ή προκειμένου να μετέχει σε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές».

Με την ανωτέρω αντικατάσταση, εισάγεται αφενός η ως άνω προϋπόθεση και αφετέρου καταργείται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση του βοηθήματος η εξόφληση ή ρύθμιση οφειλών.

Με την τροποποίηση αυτή επέρχεται εναρμόνιση των δύο
Υπουργικών Αποφάσεων που ισχύουν για τη χορήγηση του βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρ. 44 του ν.3986/2011 , όπως ισχύει (βλ. άρθρ.2 παρ.1ε΄ της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.10043/43602/Δ18.2592/2018 Υ.Α. που αφορά στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, τέως ΕΤΑΑ). Κατά συνέπεια:

• δεν απαιτείται πλέον η πιστοποίηση της προϋπόθεσης αυτής στη σχετική Ειδική Βεβαίωση που χορηγούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
• δεν αποτελεί πλέον λόγο αναστολής του βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων - ασφαλισμένων του e-Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ο.Α.Ε.Ε και τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε)
• η σχετική μνεία θα απαλειφθεί από το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλει ο ασφαλισμένος [το νέο Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (1) επισυνάπτεται στο παρόν].

Β) ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την παρ. 4 της ανωτέρω τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης, η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ της βεβαίωσης της περ. αΝ της παρ. 4.
Έτσι, τροποποιείται η προθεσμία υποβολής αίτησης για το βοήθημα ως εξής: αντί για τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαγραφής από τα μητρώα του ασφαλιστικού φορέα μετατρέπεται σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του e-ΕΦΚΑ.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο ΚΕΦ. Α΄2 της παρούσης, δεν υφίσταται πλέον η 3μηνη «ελάχιστη περίοδος αναμονής» ως επιπλέον προϋπόθεση για την έναρξη της χορήγησης του βοηθήματος.
Με τον τρόπο αυτό η προθεσμία των τριών (3) μηνών υποβολής της αίτησης, συσχετίζεται ΜΟΝΟ με την ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης του ΕΦΚΑ, και, εφόσον η αίτηση εγκριθεί, η ημερομηνία της αίτησης αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ημερομηνία διακοπής επαγγέλματος/ ιδιότητας: 15/6/2020 Ημερομηνία έκδοσης της ειδικής βεβαίωσης του e-ΕΦΚΑ: 10/7/2020

3μηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης: 11/7/2020-10/10/2020

Ημερομηνία υποβολής αίτησης χορήγησης βοηθήματος: 6/8/2020

Ημερομηνία έναρξης χορήγησης του βοηθήματος: 6/8/2020
[παύει δηλ. να ισχύει η τρίμηνη "ελάχιστη περίοδος αναμονής" βάσει της οποίας θα έπρεπε να παρέλθει και το διάστημα από 16/6/2020 έως 15/9/2020 για την έναρξη χορήγησης του βοηθήματος].

2. ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την παρ. 5 της ανωτέρω τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης, το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών και, πλέον, ανέρχεται, μηνιαίως, στο ισόποσο του βασικού μηνιαίου επιδόματος ανεργίας των κοινών ανέργων.
Κατά συνέπεια, από την 17/7/2020, αυξάνεται το ποσό του βοηθήματος και ανέρχεται στο ισόποσο του βασικού μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, δηλαδή από το ποσό των 360,00€ αυξάνεται στο ποσό των 399,25 €, και πλέον θα αναπροσαρμόζεται με την εκάστοτε αναπροσαρμογή του βασικού μηνιαίου ποσού της τακτικής επιδότησης ανεργίας.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η μη προσαύξηση του ύψους του βοηθήματος ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων μελών οικογένειας του δικαιούχου.

3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

α) Σύμφωνα με την παρ.6 της τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης αντικαθίστανται το ένατο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 3 της προϊσχύουσας ΥΑ ως εξής: «Για χρόνο ασφάλισης που υπερβαίνει τα 14 πλήρη έτη ασφάλισης, το βοήθημα καταβάλλεται για εννέα (9) μήνες».
Έτσι, αναφορικά με τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος, για χρόνο ασφάλισης που υπερβαίνει τα 14 πλήρη έτη, θα καταβάλλεται πλέον βοήθημα για εννέα (9) μήνες.
Έτσι, για παράδειγμα, ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει δεκατέσσερα (14) έτη και πέντε (5) μήνες συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς, δικαιούται βοήθημα διάρκειας εννέα (9) μηνών, ενώ με την προϊσχύουσα υπουργική απόφαση θα απαιτούνταν να έχει 15 πλήρη έτη ασφάλισης.
β) Σύμφωνα με την παρ.8 αντικαθίσταται η περ. δ΄ της παρ. 3 ως εξής:

«Οι προϋποθέσεις της παρ. 2 πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος και καθ * όλη τη διάρκεια χορήγησής του.

Σε αντίθετη περίπτωση η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή από την ημερομηνία της συνταξιοδότησης.

Τυχόν βοηθήματα που έχουν καταβληθεί μετά την ημερομηνία διακοπής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που χορηγούν το βοήθημα για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με την εργασιακή και συνταξιοδοτική του κατάσταση».

Καθώς με τη διατύπωση «διακόπτεται» στην ανωτέρω τροποποιητική απόφαση νοείται και η διοικητική πράξη της αναστολής (ανάληψη μισθωτής εργασίας ή αυτοαπασχόλησης) και εκείνη της διακοπής του βοηθήματος (συνταξιοδότηση), ανάλογα με την ενέργεια στην οποία προβαίνει ο ασφαλισμένος, παρατίθενται κατωτέρω συγκεντρωτικά όλοι οι λόγοι αναστολής ή διακοπής του βοηθήματος.
Η καταβολή του βοηθήματος αναστέλλεται για τους εξής λόγους:

• αν αναλάβει μισθωτή εργασία και αν αυτοαπασχοληθεί, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
• αν υπαχθεί στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
• αν λήξει σε χρόνο προγενέστερο της επιδότησης η άδεια διαμονής ή εργασίας που διαθέτει (για πολίτες τρίτων χωρών).
• αν καταστεί προσωρινά ανίκανος για εργασία (λόγω ασθένειας)
• αν συνταξιοδοτηθεί προσωρινά λόγω αναπηρίας
• αν υποστεί διοικητική κράτηση ή φυλάκιση
• αν στρατευτεί
• αν ξεκινήσει πρακτική άσκηση
• αν μεταβεί στο εξωτερικό για περισσότερες από 20 σποραδικές ή συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια ενός έτους ή για περισσότερες από 20 συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών

Η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται για τους εξής λόγους:

• αν λάβει σύνταξη από τον e-Ε.Φ.Κ.Α ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς (εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου)
• αν καταστεί οριστικά ανίκανος για εργασία
• αν εισπράξει βοηθήματα παράλληλα με την εργασία του
• λόγω θανάτου

Τυχόν παλαιότερα έγγραφα που έρχονται σε αντίθεση με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καταργούνται.
Εξακολουθεί να ισχύει η υπ΄ αριθμ. 16435/02.03.2017 στην οποία αναφέρεται ότι η διάταξη του άρθρ. 56 του Ν. 4430/2016 , όπως ισχύει, που αφορά στη συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης εφαρμόζεται αναλόγως και στους δικαιούχους του Βοηθήματος Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως απασχολουμένων, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν επιλέξει να είναι κάτοχοι Δελτίου Ανεργίας.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ

Με την περ. α΄της παρ.4 της ανωτέρω τροποποιητικής απόφασης ορίζονται ότι για την εφαρμογή της εκδίδεται ειδική βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α με την οποία πιστοποιείται:

αα. η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης,
ββ. ο χρόνος ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α (πρώην Τομέα του Ο.Α.Ε.Ε ή του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε) βάσει του οποίου αιτείται ο ασφαλισμένος να λάβει το βοήθημα, γγ. ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων πρώην Ο.Α.Ε.Ε και πρώην Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Δ.Ο. Υ.

Καθώς, σύμφωνα με την παρ. 2γ΄ της ανωτέρω τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης παραμένει ως βασική προϋπόθεση για τη λήψη του βοηθήματος η αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος, και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την Α.Α.Δ.Ε., οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν ως δικαιολογητικό τη σχετική βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (νέο δικαιολογητικό).

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Το περιεχόμενο του Υποδείγματος 1 της Υπεύθυνης Δήλωσης, τροποποιείται αναλόγως προκειμένου να εφαρμοστούν οι παρ. 2γ, 2δα, 2δβ, 2δγ, 3στ, 8, και 13 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ. 10035/24984/951/2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και η παρ.2.1 της υπ΄ αριθμ. 1850/30/15.03.2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 911/Β΄/17.03.20).
Σημειώνεται ότι για την απλοποίηση των διαδικασιών το περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων των στοιχείων 4β΄ και 4η΄ ενοποιείται στο έντυπο μίας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) και σε αυτήν προστίθενται και τα σημεία που αφορούν σε ενημέρωση του ασφαλισμένου για τις υποχρεώσεις του.
Έτσι, τροποποιούνται τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 και 2 ως εξής:

• το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 υποβάλλεται αποκλειστικά στην αίτηση του ενδιαφερόμενου, ενώ
• το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 υποβάλλεται κατά το μήνα υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας του ασφαλισμένου.

Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από την 17/7/2020 και εξής, διάστημα που το ανωτέρω ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 δεν ήταν ακόμη διαθέσιμο κατά την υποβολή της αίτησης των ενδιαφερομένων μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, οι Υπηρεσίες του Οργανισμού θα πρέπει να τους ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο για την υποχρέωση δήλωσης των αναφερομένων σε αυτό.

Για το σκοπό αυτό διατίθεται προσωρινά σχετικό συνοπτικό κείμενο σε μορφή word στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr στη διαδρομή:

Αρχική σελίδα - Άνεργοι/ες - Επιδόματα και Παροχές - Παροχές Ανεργίας - Άλλες Παροχές Ανεργίας - Βοήθημα Ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ-τ.Ο.Α.Ε.Ε., τ.Ε.Τ.Α.Π. -Μ.Μ.Ε. - Δικαιολογητικά:

8. Υπεύθυνη Δήλωση [κείμενο προς συμπλήρωση σε gov.gr]

Οι αιτούντες το βοήθημα θα πρέπει να αποστείλουν στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ στην οποία υπέβαλαν αίτηση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), την Υπεύθυνη Δήλωση που εκδίδεται τηρώντας τη διαδικασία πιστοποίησης μέσω www.qov.gr και σύμφωνα με τα στο υπ΄ αριθμ. 24414/13-04-2020 έγγραφο οριζόμενα, στην οποία θα συμπληρώσουν με το έτοιμο διαθέσιμο κείμενο που βρίσκεται στην ανωτέρω διαδρομή και στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Είμαι άνεργος και έχω λάβει γνώση για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, ασφαλισμένων των φορέων Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε της παρ. 2 του άρθρ. 44 του Ν.3986/2011 , όπως ισχύει, όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.80000/8285/253/2013 Υ.Α., όπως ισχύει, μετά τις υπ΄ αριθμ. Φ.10035/οικ. 1239/63/2014 και Φ. 10035/24984/951/2020 Υ.Α. και εξειδικεύονται στις σχετικές εγκυκλίους και τους οποίους αποδέχομαι και πληρώ».

4. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Στην παρ.Β1 της παρούσας (σελ.2) περιγράφεται ποια εκκαθαριστικά σημειώματα πρέπει πλέον να λαμβάνονται υπόψη για το συνολικό εισόδημα.
Υπενθυμίζεται ότι, σε περίπτωση που αποκτήθηκε εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί εκ μέρους του ασφαλισμένου βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη, προκειμένου να συνυπολογιστεί στο ύψος του ατομικού ή οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος.

5. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με την παρ.11 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της περ. δ΄ της παρ. 4 ως εξής:

«Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται "Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος" του άρθρου 90 του Ν. 4251/2014 (Α * 80) ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 87 του Ν. 4251/2014 ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας του άρθρου 138 του Ν. 4251/2014 ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε. του άρθρου 13 του π.δ. 106/2007 (Α * 135)».

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΒΑΝ

Σύμφωνα με την παρ.12 αντικαθίσταται το τρίτο εδάφιο της περ. ζ΄ της παρ. 4 ως εξής:

«ζ. Λογαριασμός (ΙΒΑΝ) οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται νόμιμα στον ελληνικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στον οποίο είναι ο μόνος δικαιούχος ή πρώτος στην περίπτωση συνδικαιούχου».

Δ) ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Οι παρούσες νέες ρυθμίσεις ισχύουν για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 17/07/2020 και εφεξής (δημοσίευση της τροποποιητικής Υ.Α. στο ΦΕΚ με αριθμό 2943/Β/17.07.2020).
Εξυπακούεται ότι, αναφορικά με την αναπροσαρμογή του ύψους του βοηθήματος, αυτή ισχύει κα ι για όλους τους δικαιούχους που την 17/07/2020 ήδη λάμβαναν το βοήθημα με τις προηγούμενες διατάξεις.

Για τη μηχανογραφική υλοποίηση της παρούσας, θα ακολουθήσουν οδηγίες από την αρμόδια Δ/νση Μηχανογράφησης.

Με ευθύνη των προϊσταμένων να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

 

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm