21 | 06 | 2024

Αθήνα, 02/12/2021

Αρ.Πρωτ. 496801

ΕΦΚΑ. 63

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ.

 

Σχετ.: η με αρ. 54/2021 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ

Σας γνωστοποιούμε την αριθμ. 80000/ 91907 /17.11.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄5407), εκδοθείσα κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 14 και της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 4670/2020 (Α΄43) με την οποία ρυθμίζεται κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) που καταβάλλεται στις ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών όπου αυτές υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4387/2016 (Α΄85).
Σας ενημερώνουμε ότι από 06/12/2021 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία της νέας διαδικασίας χορήγησης επιδόματος μητρότητας τόσο για τις ασφαλισμένες γυναίκες του e-ΕΦΚΑ όσο και για τους εργοδότες ως αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και του εκσυγχρονισμού της χειρόγραφης διαδικασίας υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική έκδοση της βεβαίωσης της Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού.
Στο πλαίσιο αυτής της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας σε πρώτη φάση, εντάσσονται οι εργαζόμενες υπαγόμενες στην ασφάλιση:

• του πρώην Κλάδου Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ και του τ. Ταμείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων (τ. ΤΑΞΥ) που παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
• του πρώην Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.
• του πρώην Κλάδου Υγείας του Ο.Γ.Α.
• του πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α - Τομέας Υγείας Μηχανικών & Εργοληπτών Δημ. Έργων (ΕΤΑΑ -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), Τομέας Υγείας Υγειονομικών (ΕΤΑΑ -Τ.Σ.Α.Υ.), Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών (ΕΤΑΑ -Τ.Υ.Δ.Α.), Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΕΤΑΑ -Τ.Υ.Δ.Ε.), Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά (ΕΤΑΑ -Τ.Υ.Δ.Π.), Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΤΑΑ-Τ.Υ.Δ.Θ.), Τομέας Υγείας Συμβολαιογραφών (ΕΤΑΑ - Τ.Υ.Σ.)
• του πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

Ειδικότερα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων της άνω Κ.Υ.Α. ορίζονται τα ακόλουθα:
Με το άρθρο 1 καθορίζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής χορήγησης επιδόματος μητρότητας:

«1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας του άρθρου 11 του π.δ. 176/1997 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2003, τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, στους οποίους οι ασφαλισμένες υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4387/2016 .
2. Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. o μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός των Δημόσιων Δομών Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή ο συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός, καθώς και ο ιδιώτης μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός, ο οποίος είναι πιστοποιημένος με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., βεβαιώνουν ηλεκτρονικά την πιθανή ημερομηνία τοκετού σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν.4826.
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη από αυτή που είχε αρχικά πιθανολογηθεί και η καθυστέρηση είναι πέραν των δέκα (10) ημερών, απαιτείται και η γνωμάτευση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥ.Ε. ή ΒΥ.Ε.).
3. Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων γυναικών του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου.
4. Για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας του άρθρου 11 του π.δ. 176/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2003, ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στην υπηρεσία της παρ. 1 την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αποχής της ασφαλισμένης από την εργασία της.
Η παρούσα διάταξη υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής καταστατικής διάταξης. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αντλούνται αυτόματα για επεξεργασία από την ηλεκτρονική υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
5. Η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση, η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής, όπου απαιτείται, και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται μέσω διασύνδεσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Μητρώο Πολιτών, η οποία υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020 .
6. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. έχουν πρόσβαση, κατόπιν ταυτοποίησης με χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα στοιχεία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της παρ. 1 για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.
7. Για τη χορήγηση του ειδικού επιδόματος μητρότητας στις περιπτώσεις απαλλαγής από την εργασία, υποβάλλεται διαζευκτικά:

α) Βεβαίωση ιατρού εργασίας, με την οποία να βεβαιώνεται ότι λόγω των συνθηκών ασφάλειας παραμονής στην εργασία η εγκυμονούσα διατρέχει κίνδυνο για την υγεία της ίδιας και του εμβρύου και πρέπει να απέχει από την εργασία.
β) Βεβαίωση παιδιάτρου πιστοποιημένου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, από την οποία να προκύπτει ότι η εργαζόμενη ασφαλισμένη του e-Ε.Φ.Κ.Α. γαλουχεί.

γ) Βεβαίωση του εργοδότη για την εκτίμηση του κινδύνου κατά το άρθρο 3 του π.δ. 176/1997, από την οποία να προκύπτουν οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι και υπεύθυνη δήλωσή του ότι η αλλαγή θέσης εργασίας είναι τεχνικά και αντικειμενικά αδύνατη.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής που απαρτίζεται από υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α. και από έναν ιατρό παθολόγο ή μαιευτήρα γυναικολόγο.»

Με το άρθρο 2 καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης:

«1. Ο θεράπων μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός της ασφαλισμένης συμπληρώνει ηλεκτρονικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. τη βεβαίωση της πιθανής ημερομηνίας τοκετού, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά, πέρα από την εβδομάδα κύησης που διατρέχει, την πιθανή ημερομηνία τοκετού, την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης, κωδικό ταυτοποίησης, τα στοιχεία ταυτότητας του ιατρού, τα στοιχεία ταυτότητας της ασφαλισμένης, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) της ασφαλισμένης.
2. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από την ασφαλισμένη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (https://www.efka.gov.gr) αφού προηγουμένως η ασφαλισμένη αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται κατ΄ ελάχιστο ο Α.Μ.Κ.Α. ή ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. της ασφαλισμένης και τα στοιχεία ταυτοποίησης της ιατρικής βεβαίωσης της παρ. 1 και καταχωρείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα.
3. Η ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας υποβάλλεται από τις ασφαλισμένες των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, οι οποίες υπάγονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για παροχές σε χρήμα και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

Ο έλεγχος της νομιμότητας της διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών και των Ευρωπαίων Πολιτών στην Ελλάδα διενεργείται με τη λήψη στοιχείων, τα οποία δύνανται να αντληθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του Ν. 4727/2020 , από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, όπως του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Οι εργαζόμενες μισθωτές ασφαλισμένες που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και υπάγονται στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύνανται να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας) με την έναρξη της κυοφορίας τους, σύμφωνα με την πιθανή ημερομηνία τοκετού και για το επίδομα μητρότητας (λοχείας) μετά την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου.
Το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας) δύναται να προκαταβληθεί.
Οι αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας - λοχείας) μετά την έκδοση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου.
Η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού θα αντλείται από την Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις περιπτώσεις που η γέννηση λάβει χώρα σε μαιευτήριο, δημόσιο ή ιδιωτικό, ή και σε μαιευτικές κλινικές/τμήματα νοσοκομείων μετά από διασταύρωση των στοιχείων με το Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών.
4. Ο εργοδότης της ασφαλισμένης με εξαρτημένη εργασία ενημερώνεται από την Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών με ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να εισέλθει στο σύστημα (https://www.efka.gov.gr) για τη συμπλήρωση της βεβαίωσης αποχής από την εργασία με τα στοιχεία της ημερομηνίας πρόσληψης, της ειδικότητας της ασφαλισμένης και της χρονικής διάρκειας αποχής της από την εργασία.
5. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του συστήματος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με την παρούσα.
6. Το αίτημα για χορήγηση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας υποβάλλεται από την ασφαλισμένη έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία του τοκετού.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης παραπέμπεται ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 , όπως ισχύει. Σε περίπτωση υιοθεσίας, η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
Στην περίπτωση απόκτησης τέκνου με τη διαδικασία της παρένθετης μητέρας καταβάλλεται στη φέρουσα:

α) επίδομα κυοφορίας, μετά την προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων για το επίδομα αυτό
β) επίδομα λοχείας, μετά την υποβολή βεβαίωσης του μαιευτηρίου ή της κλινικής που έλαβε χώρα ο τοκετός και της δικαστικής άδειας απόκτησης τέκνου με παρένθετη μητρότητα.

Στις αυτοαπασχολούμενες φέρουσες μητέρες δεν απαιτείται η προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους.»

Με το άρθρο 3 καθορίζεται η επεξεργασία αιτήσεων:

«1. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις διεκπεραιώνονται από την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω του πληροφοριακού συστήματός του. Για την χορήγηση του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α. ο έλεγχος των προϋποθέσεων γίνεται κατά την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της αίτησης.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης και ενδεικτικά η συμπλήρωση του πρώην φορέα ασφάλισης, η ιδιότητα (μισθωτή, αυτοαπασχολούμενη, ελεύθερη επαγγελματίας), τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή, και η ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση.
3. Η αρμόδια υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου μέσω διασύνδεσης με τις βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, η οποία πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Για τον ανωτέρω σκοπό διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ. στον e-Ε.Φ.Κ.Α. διαδικτυακές υπηρεσίες.
4. Όταν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης του επιδόματος μητρότητας μέσω διασύνδεσης με βάσεις δεδομένων, η αρμόδια υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει την ασφαλισμένη να προσέλθει αυτοπροσώπως σε αυτήν και να προσκομίσει περισσότερα στοιχεία.
5. Αν από τις διασταυρώσεις προκύπτει ότι η αιτούσα πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας, εκδίδεται εγκριτική απόφαση της αίτησής της. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με πλήρη και επαρκή αιτιολογία της απόρριψης και κοινοποιείται σε αυτήν.»

Με το άρθρο 4 προβλέπεται ότι:

«1. Στις περιπτώσεις που από το νόμο απαιτείται γνωμάτευση Α/βάθμιας ή Β΄/ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ/ΒΥΕ), η γνωμάτευση καταχωρείται από το γραμματέα της εκάστοτε επιτροπής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και συγκεκριμένα στο υποσύστημα ιατρικών βεβαιώσεων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, στο οποίο έχουν πρόσβαση ο πρόεδρος και τα μέλη της ΑΎΕ ή Β΄ ΥΕ για την καταχώριση της έγκρισης ή απόρριψης ή διαφοροποίησης της παράτασης των ημερών κυοφορίας ή των ημερών ασθένειας του ειδικού επιδόματος μητρότητας.
2. Η απόφαση και τα στοιχεία της ανακτώνται από το πληροφοριακό σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α., ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η πληρωμή του δικαιούμενου ποσού.»

Με το άρθρο 5 καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος μητρότητας:

«1. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση τις εγκριτικές αποφάσεις και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο συγκεντρωτικών ή και αναλυτικών καταστάσεων, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (κατόπιν επιλογής από το δικαιούχο) δύο (2) φορές κάθε μήνα, σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Στις αναλυτικές καταστάσεις, καθώς και στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής, περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων και το πληρωτέο ποσό.

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποστέλλονται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη λογιστικοποίηση της πληρωμής.
2. Οι ως άνω καταστάσεις πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή τους από τον υπάλληλο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α., φυλάσσονται για τον τυχόν κατασταλτικό έλεγχο στην εν λόγω Τοπική Διεύθυνση με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης αυτής.»

Με το άρθρο 6 ορίζεται ο χρόνος αναζήτησης των τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών:

«Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιδόματος, λόγω ανάκλησης της απόφασης χορήγησής του, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αναζητείται μέχρι και είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία πληρωμής του, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περίΚ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974)»

Στο άρθρο 7 αναλύεται ο τρόπος κοινοποίησης της απόφασης χορήγησης επιδόματος μητρότητας:

«1. Η κατά τα παραπάνω απόφαση χορήγησης του επιδόματος μητρότητας αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και της υπογραφής του Προϊσταμένου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α..
2. Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει η δικαιούχος στην αίτησή της ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αυτή έχει καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση σε αυτήν σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4727/2020.

Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την παρέλευση δέκα (10) πλήρων εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίησή της με χρήση ΤΠΕ, όπως αυτή τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και αναγράφεται στην απόφαση, εκτός εάν η αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας, οι οποίοι δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που της γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε και στην περίπτωση που αναρτηθεί στην προσωπική θυρίδα της δικαιούχου που τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), εφόσον η δικαιούχος το δηλώσει ρητά στην αίτησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 .»

Μετά την έκδοση της απόφασης μητρότητας (λοχείας καθώς και τυχόν παράτασης κυοφορίας) η μισθωτή ασφαλισμένη θα έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης της βεβαίωσης ΟΑΕΔ μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Με το άρθρο 8 καθορίζεται η ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση):

«Κατά της απορριπτικής απόφασης της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή της ανακλητικής απόφασης της έγκρισης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, κοινοποίησης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016.
Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, επιτρέπεται η άσκηση αίτησης θεραπείας εντός τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, γνώσης της απόφασης, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 4387/2016.»

Με το άρθρο 9 προβλέπεται η διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου από τα Τμήματα Παροχών των Τοπικών Διευθύνσεων του e - ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών.
Στην επόμενη φάση υλοποίησης της ηλεκτρονικής διαδικασίας χορήγησης του αιτήματος επιδόματος μητρότητας θα ενταχθούν οι ακόλουθες κατηγορίες εργαζομένων γυναικών:

α) οι ασφαλισμένες υπαγόμενες στο άρθρο 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 , οι έμμισθες δικηγόροι και οι ασφαλισμένες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ
β) οι ασφαλισμένες υπαγόμενες στις ειδικές κατηγορίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (οι αποκλειστικές νοσοκόμες, οι αμειβόμενες με εργόσημο, οι απασχολούμενες σε οικοδομοτεχνικά έργα, οι ξεναγοί, οι ρυτινοσυλλέκτριες κλπ), οι φέρουσες και οι τεκμαιρόμενες εργαζόμενες μητέρες που απέκτησαν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι άνεργες (επιδοτούμενες) από τον ΟΑΕΔ, οι δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος μητρότητας καθώς και οι γυναίκες που υιοθετούν τέκνο.

Συγκεκριμένα, οι αναφερόμενες γυναίκες της α΄ υποπερίπτωσης υπαγόμενες στο άρθρο 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 και οι έμμισθες δικηγόροι, δεδομένου ότι δεν έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας του e-ΕΦΚΑ (e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), ενώ οι ασφαλισμένες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ θα συνεχίσουν να τις καταθέτουν στις Υπηρεσίες τους, οι οποίες και είναι αρμόδιες για να τα διαβιβάσουν στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας του e-ΕΦΚΑ.
Όσον αφορά όμως τα αιτήματα των εμμίσθων δικηγόρων θα εκκαθαριστούν από την Υπηρεσία μας μετά την έκδοση οδηγιών που έχουν ζητηθεί από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.
Οι ασφαλισμένες της β΄ υποπερίπτωσης θα πρέπει να καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους και η επεξεργασία τους θα εξακολουθήσει να διαπεραιώνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΕΦΚΑ.
Διευκρινίζουμε ότι οι χειρόγραφες βεβαιώσεις Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού που έχουν εκδοθεί από το γυναικολόγο ιατρό μέχρι και 30/11/2021 και έχουν ήδη κατατεθεί ή θα κατατεθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, θα γίνονται αποδεκτές για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας και θα διεκπεραιώνονται με τη συνήθη διαδικασία για το λόγο ότι δεν υποστηρίζεται η ηλεκτρονική τους επεξεργασία.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας της ασφαλισμένης να υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή της, θα πρέπει αυτή να απευθύνεται στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας ή εργασίας για ασφαλισμένη του π. ΟΑΕΕ προκειμένου να εξυπηρετηθεί.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Τμημάτων Παροχών θα καταχωρούν και θα διεκπεραιώνουν τα αιτήματα μέσω της νέας web-εφαρμογής.
Το Εγχειρίδιο Χρήσης για τους υπαλλήλους e-ΕΦΚΑ της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής χορήγησης επιδόματος μητρότητας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για ζητήματα που την αφορούν, βρίσκονται στο intranet του e-ΕΦΚΑ, επιλογή Σύνδεσμοι -> Διαχείριση Αιτήσεων Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας.
Για τους ασφαλισμένους και για τον εργοδότη έχουν αναρτηθεί εγχειρίδια χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι, Ελ. Επαγγελματίες.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων και την πιστή εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων.

Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm