27 | 05 | 2020

Αθήνα 13/05/1998
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1136


ΘΕΜΑ:
Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 για την έκπτωση από το φόρο εισοδήματος του παρακρατηθέντος φόρου 7,5% επί των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, που απέκτησαν μέσα στη χρήση 1997.

 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Ν. 2238/1994, από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτει ο φόρος που αναλογεί στο μέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδημάτων το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του ίδιου νόμου, διανέμεται και με το οποίο έχουν προσαυξηθεί τα υποκείμενα σε φορολογία κέρδη του υπόχρεου νομικού προσώπου. Ειδικά για τις τραπεζικές και τις ασφαλιστικές εταιρείες, εκπίπτει το μέρος του φόρου που παρακρατήθηκε ή προεισπράχθηκε για τα φορολογηθέντα κατ΄ ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης εισοδήματα το οποίο αναλογεί στη χρονική περίοδο που οι εν λόγω εταιρείες είχαν στο χαρτοφυλάκιο κυριότητά τους τίτλους επενδύσεων από τους οποίους προέκυψαν τα ως άνω εισοδήματα.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 2579/1998, ορίζετο ότι οι τόκοι που προκύπτουν από έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν εκδοθεί από την 1-1-1997 μέχρι και την 2-1-1998, οι οποίοι αποκτούνται από νομικά πρόσωπα κτλ., φορολογούνται με συντελεστή 7,5% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων γι΄ αυτά τα εισοδήματα. Ο προκύπτων φόρος, όταν πρόκειται για τόκους από έντοκα γραμμάτια, προεισπράττεται κατά την έκδοση αυτών, ενώ όταν πρόκειται για τόκους από ομόλογα και ανάλογα αν αυτά έχουν τοκομερίδια ή όχι, παρακρατείται κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων ή κατά τη λήξη των ομολόγων, αντίστοιχα, από τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των ομολόγων. Ο παρακρατούμενος από τα ως άνω πρόσωπα φόρος αποδίδεται εφάπαξ στο Ελληνικό Δημόσιο με δήλωση, η οποία υποβάλλεται από αυτά τα πρόσωπα στη Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας έχουν την έδρα τους εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα από εκείνον εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η παρακράτηση του φόρου. Στην περίπτωση που τα ως άνω πρόσωπα είναι και δικαιούχοι των τόκων από ομόλογα, δεν παρακρατούν τον προκύπτονα φόρο, αλλά αποδίδουν αυτόν εφάπαξ στο Ελληνικό Δημόσιο με ξεχωριστή δήλωση, την οποία υποβάλλουν στην ίδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και εντός της ίδιας προθεσμίας που ορίζονται παραπάνω.
3. Με τις αριθμ. 1010564/175/ ΠΟΛ. 1028/28-1-1998, 1047622/10380/ ΠΟΛ. 1109/8-4-1998, 1047623/10381/ ΠΟΛ. 1108/8-4-1998 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισμοί, ασφαλιστικές και τραπεζικές επιχειρήσεις κλπ.), οι οποίες εκδόθηκαν κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 107 του ίδιου νόμου, προβλέπεται ότι με τη δήλωση των πιο πάνω νομικών προσώπων πρέπει να υποβάλλονται, μεταξύ άλλων, βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί μέσα στη χρήση 1997. Κατά συνέπεια, τα νομικά αυτά πρόσωπα, που απέκτησαν μέσα στη χρήση 1997 τόκους από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, υποχρεούνται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 να υποβάλλουν και δικαιολογητικά για τους ως άνω τόκους και τον παρακρατηθέντα φόρο που αναλογεί σε αυτούς.
4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι ο φόρος των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου προεισπράττεται κατά την έκδοσή τους και περαιτέρω, επειδή αυτά είναι δυνατόν να έχουν μεταβιβασθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης 1997, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι, τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 υποχρεούνται, για τα πιο πάνω εισοδήματα τα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο που απέκτησαν μέσα στη χρήση 1997, να υποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998, αντί της προβλεπόμενης από τις ως άνω αποφάσεις βεβαίωσης παρακρατηθέντος φόρου, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν το ποσό του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία τους, που απέκτησαν μέσα στο έτος 1997 από τόκους εντόκων γραμματίων του Δημοσίου που εκδόθηκαν από 1-1-1997 και μετά, καθώς και το ποσό του φόρου 7,5% που αναλογεί στους τόκους αυτούς.

Σχετικά άρθρα
Σύνδεση Χρήστη

Για πλήρη πρόσβαση συνδεθείτε με τους παρακάτω κωδικούς. Όνομα Χρήστη : demo PSW : demo16

Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm