Open menu
21 | 09 | 2023

Αθήνα 16/02/2012
Αρ. πρωτ.:

ΠΟΛ. 1042


ΘΕΜΑ: Καταβολή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων από Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης καθώς και του Φ.Π.Α. και λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ΄ αυτών από τα υπόχρεα προς τούτο νομικά πρόσωπα.

 

Α . Κοινοποιούμε κατωτέρω τις :

α) αριθ. ΔΕΦΚ Α΄ 5042638/13-10-2011 (Β΄2283) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία καταβολής του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) για χρήση ως καύσιμο θέρμανσης από τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (N. 2238/1994), νομικά πρόσωπα, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλο πρόσωπο.
β) την αριθ. ΠΟΛ. 1024/20-1-2012 (Β΄ 132) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σ΄ αυτή από τα αναφερόμενα στην προαναφερθείσα αριθ. ΔΕΦΚ Α΄5042638/13-10-2011 (Β΄2283) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, πρόσωπα και

Β. Δίνουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Ειδικότερα:

I. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΔΕΦΚ Α΄5042638/2011 απόφασης του Υπ. Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 3986/2011 (Α΄152), υπόχρεοι για την καταβολή του οφειλομένου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 , όπως ισχύει, Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών ΕΦΚ, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν σ΄ αυτήν είναι τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 2238/1994, ήτοι:

- Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,
- Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες,
- Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα,
- Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους,
- Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων,
- Οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

II. Τα νομικά πρόσωπα της ανωτέρω περίπτ.(Ι), τα οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα και παραλαμβάνουν αρχικά πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και φωτιστικό πετρέλαιο ως καύσιμο θέρμανσης με χαμηλό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 , όπως ισχύει, για τη χρονική περίοδο από 15 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου κάθε έτους καταβάλλουν στη συνέχεια την οφειλόμενη διαφορά μεταξύ του υψηλού συντελεστή Ε.Φ.Κ. (περ. ζ΄ και ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 ) και του προαναφερθέντος χαμηλού συντελεστή Ε.Φ.Κ., πέραν των αρμοδίων τελωνειακών αρχών και στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της έδρας των υπόχρεων.
Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία επιλέγουν να καταβάλουν τις προαναφερθείσες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οφείλουν να υποβάλουν σ΄ αυτές έντυπη δήλωση σε δύο αντίτυπα έως την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους, για καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης περιόδου από 15 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και έως την 20η Μαΐου κάθε έτους, για καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου του ιδίου έτους.
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.
Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, με την αριθ. ΠΟΛ. 1021/20-1-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών παρατάθηκε αρχικά η προθεσμία υποβολής των σχετικών δηλώσεων και καταβολής των ως άνω οφειλομένων πόσων έως την 21η Φεβρουαρίου 2012. Με την αριθ. ΠΟΛ.1041/16.2.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παρατείνεται, εκ νέου, η ως άνω προθεσμία έως 29-2-2012.
III. Ο οφειλόμενος Ε.Φ.Κ., προκύπτει από το γινόμενο της συνολικά χρησιμοποιηθείσας ποσότητας καυσίμων με τη διαφορά των εκάστοτε ισχυόντων συντελεστών του Ε.Φ.Κ. (π.χ. : 412-60=352 ευρώ). Με τον Ε.Φ.Κ., καταβάλλεται και ο αναλογών επί του ποσού Ε.Φ.Κ. ΦΠΑ, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση τον συντελεστή που ισχύει κατά την έκδοση του φορολογικού στοιχείου (απόδειξη λιανικής πώλησης) ΦΠΑ, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις (ΔΕΤΕ και ΦΠΑ επ΄ αυτών).
Η συνολικά χρησιμοποιηθείσα ποσότητα καυσίμων προκύπτει:

- για τις περιπτώσεις όπου μεσολαβεί εταιρεία έκδοσης κοινοχρήστων, από τα καταναλωθέντα λίτρα καυσίμων θέρμανσης βάσει των αποδείξεων πληρωμής κοινοχρήστων,
- για τις λοιπές περιπτώσεις, όπου δεν μεσολαβεί εταιρεία κοινοχρήστων, από Υπεύθυνη Δήλωση του αστικά υπεύθυνου του νομικού προσώπου, βάσει του ποσοστού που αναλογεί στο διαμέρισμα στέγασης του νομικού προσώπου (κατ΄ αναλογία των τετραγωνικών μέτρων που έχει επί του συνόλου του κτιρίου ή βάσει των χιλιοστών συμμετοχής στη θέρμανση εκ του καταστατικού του κτιρίου). Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να συνυποβάλλονται με την ως άνω δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

IV. Στο έντυπο της δήλωσης απόδοσης, το οποίο περιλαμβάνεται στην ανωτέρω υπό στοιχείο (β) κοινοποιούμενη αριθ. ΠΟΛ.1024/20-1-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, πρέπει να συμπληρωθούν τα ακόλουθα στοιχεία:

• Τα στοιχεία του υπόχρεου νομικού προσώπου ή και του νόμιμου εκπροσώπου του, οι ΑΦΜ αυτών καθώς και η πλήρης διεύθυνση αυτών.
• Η ποσότητα πετρελαίου, για το οποίο οφείλεται η διαφορά της φορολογικής επιβάρυνσης μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, εκφρασμένη σε χιλιόλιτρα.
• Ο Ε.Φ.Κ. που προκύπτει από τη διαφορά των δύο συντελεστών Ε.Φ.Κ., ο Φ.Π.Α. καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις που αναλογούν σ΄ αυτόν.
• Για παράδειγμα επί ποσότητας 1000 λίτρων (1 χιλιόλιτρου) οφείλονται: ΕΦΚ: 1 χλτ.χ352€ =352 €
ΔΕΤΕ: 352€χ5%0=1,76€
ΦΠΑ: (352 +1,76= 353,76)χ23%=81,36 € ή
ΦΠΑ: (352+1,76= 353,76)χ16%=56,60 €(προκειμένου για τις νησιώτικες περιοχές του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ).

Οι δηλώσεις που θα παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. θα καταχωρίζονται, με τον αύξοντα αριθμό που θα αναγράφεται στην αντίστοιχη δήλωση των υπόχρεων προσώπων, σε ιδιαίτερο βιβλίο το οποίο θα τηρείται για το σκοπό αυτό από την κάθε αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Σ΄ αυτό θα αναγράφονται, επίσης, η επωνυμία του νομικού προσώπου ή και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου, οι ΑΦΜ αυτών η ποσότητα πετρελαίου και αναλυτικά σε ξεχωριστές στήλες τα οφειλόμενα ποσά και το σύνολο αυτών.
V. Οι κωδικοί Αριθμοί Εσόδου του Κρατικού Προϋπολογισμού στους οποίους θα εισάγονται τα ως άνω έσοδα είναι:

• ΚΑΕ 1463, με τίτλο « Ε.Φ.Κ. diesel», για τον Ε.Φ.Κ
• ΚΑΕ 1117, με τίτλο «Φ.Π.Α. στα πετρελαιοειδή, στα λιπαντικά και στα παράγωγα αυτών», για τον Φ.Π.Α.
• ΚΑΕ 3415, με τίτλο «Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λογαριασμού Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών - Δικαιώματα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών-( άρθρο 15, Ν. 2386/1996 )» για τις λοιπές επιβαρύνσεις (Δ.Ε.Τ.Ε.).

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm