Κεντρικό Μενού

 ΝΟΜΟΣ 3250/2004

(ΦΕΚ Α'124 7.7.2004)


Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα ατομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
 

   Ευρετήριο. Επιλέξτε μέσα από την λίστα κατευθείαν το ¶ρθρο που σας ενδιαφέρει


¶ρθρο 1

Φορείς μερικής απασχόλησης


1. Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικό πρόσωπα δημοσίου δικαίου επιτρέπεται να προσλαμβάνουν προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών του αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους πολίτες.
2. Οι ανωτέρω προσλήψεις αποβλέπουν, αποκλειστικώς, στην αντιμετώπιση αναγκών συμπληρωματικής εξυπηρέτησης των πολιτών και δεν ασκούν επιρροή στη οργανική σύνθεση των υπηρεσιών των φορέων της προηγούμενης παραγράφου.
3.α. Για την παροχή υπηρεσιών, με καθεστώς μερικής απασχόλησης, οι φορείς της παραγράφου 1 καταρτίζουν αντίστοιχο ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους και εγκρίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 5.
β. Στο επιχειρησιακό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής στοιχεία:

α) οι ειδικές ανάγκες που δικαιολογούν την παροχή υπηρεσιών με μερική απασχόληση,

β) ο αριθμός αυτών που θα προσληφθούν, κατά τομείς υπηρεσιών, κοινωνικού, κυρίως, χαρακτήρα,
γ) ο τρόπος ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

 

 


 

¶ρθρο 2

Σύμβαση μερικής απασχόλησης


1. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, με πρόσωπα από τις κατηγορίες κοινωνικών ομάδων και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο άρθρο 4.
2. Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες.
Νέα σύμβαση με τον ίδιο απασχολούμενο επιτρέπεται να καταρτιστεί μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών, τουλάχιστον, από τη λήξη της προηγούμενης. Ο χρόνος εργασίας, για κάθε συμβασιούχο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι ώρες εβδομαδιαίως.
3. Για το εργασιακό καθεστώς των μερικώς απασχολουμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π .Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191 Α), όπως ισχύει και, συμπληρωματικώς, οι σχετικές ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.

 

 

 


 

¶ρθρο 3

Υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα


1. Ως υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα θεωρούνται εκείνες που αναφέρονται, ιδίως, στην κατ' οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, στην οδική ασφάλεια των μαθητών, στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών αναγκών, στην ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών, καθώς και σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση.
2. Στο επιχειρησιακό σχέδιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό του συνολικού αριθμού αυτών που θα προσληφθούν, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση και μόνο, με ειδική αιτιολογία, να περιληφθούν υπηρεσίες που δεν έχουν, αμιγώς, κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά υπηρετούν έκτακτες ανάγκες δημόσιου συμφέροντος που μπορεί να καλυφθούν με μερική απασχόληση.

 

 

 

 

 

¶ρθρο 4

Κοινωνικές ομάδες για την επιλογή υποψηφίων


1. Το προσωπικό που επιλέγεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης προέρχεται από τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες:

α) ¶νεργοι, άνω των τριάντα ετών, που έχουν εξαντλήσει το χρόνο της τακτικής επιδότησης ανεργίας και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) , τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη λήξη αυτής, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό.
β) ¶νεργοι, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότησή τους, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
γ) ¶νεργοι, μέχρι τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.
δ) Μητέρες ανηλίκων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προτεραιότητα στην επιλογή έχουν άτομα που καθίστανται άνεργα συνεπεία ομαδικών απολύσεων, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
ε) ¶τομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.
στ) Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.

Στις περιπτώσεις α', β' και γ' ποσοστό εξήντα τοις εκατό καλύπτεται από γυναίκες, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων.
2. 'Όσοι έχουν απασχοληθεί για χρόνο μεγαλύτερο του έτους σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, αντίστοιχα προς εκείνα που προβλέπονται στο όρθρο 3  επιλέγονται σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό του συνόλου αυτών που θα προσληφθούν σε κάθε κοινωνική ομάδα, κατά τη σειρά της μεταξύ τους κατάταξης και ανεξαρτήτως της σειράς κατάταξής τους σε σχέση με τους λοιπούς.
Εάν δεν συμπληρώνεται το ποσοστό που προβλέπεται για καθεμία από τις κοινωνικές ομάδες της προηγούμενης παραγράφου, προσαυξάνεται αντιστοίχως το ποσοστό της επόμενης.
3. Σε καθεμία από τις κοινωνικές ομάδες της παρ. 1 ορίζεται βασικό κριτήριο επιλογής, ως ακολούθως:

α. Για την πρώτη και τρίτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη χρονική διάρκεια, που είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.
β. Για τη δεύτερη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν το μικρότερο χρόνο, που υπολείπεται για τη συνταξιοδότησή τους.
γ. Για την τέταρτη ομάδα προτιμώνται μητέρες με τα περισσότερα τέκνα.
δ. Για την πέμπτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο, πάντως, πρέπει να επιτρέπει στον υποψήφιο να ασκεί τα καθήκοντα για τα οποία και προσλαμβάνεται.
ε. Για την έκτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα, πάνω από το όριο της ιδιότητας του πολύτεκνου.

4.

α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας επιτρέπεται να αυξομειώνονται μέχρι δέκα τοις εκατό τα ποσοστό που προβλέπονται στην παράγραφο 1, αναλόγως με τις ιδιαίτερες ανάγκες παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα που διαμορφώνονται κάθε ψαρό.
β. Με όμοια απόφαση μπορεί, εφόσον απαιτείται για συγκεκριμένες περιπτώσεις, να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και με τα ειδικότερα προσόντα, από πλευράς αναγκαίων τίτλων σπουδών.

 

 

 

 

 

 

¶ρθρο 5

Επιτροπή έγκρισης μερικής απασχόλησης και κατανομής της χρηματοδότησης


1. Συνιστάται τριμελής επιτροπή από τους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι Υφυπουργοί είναι δυνατόν να αναπληρώνονται από τους Γενικούς Γραμματείς των αντίστoιxων Υπουργείων.
Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος ορίζει τον πρόεδρο, τα τακτικό και αναπληρωματικό μέλη και τους γραμματείς της.
2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου, κατά την κείμενη νομοθεσία, οργάνου για την έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του όρθρου 1, την κατανομή του αριθμού αυτών που θα προσληφθούν για μερική απασχόληση και τη διάθεση της χρηματοδότησης σε αντιστοιχία προς τον εγκριθέντα αριθμό προσλαμβανομένων, ανά φορέα. Παραλλήλως ελέγχει την εφαρμογή των εγκριθέντων επιχειρησιακών σχεδίων, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει κατά το στάδιο εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου.
3. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα με μερική απασχόληση, αποκλειστικώς σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στην Επιτροπή μπορεί να συμμετέχει, χωρίς ψήφο, και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της Επιτροπής, η αμοιβή των γραμματέων, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τους τρεις, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

 

 

 

 

¶ρθρο 6

Διαδικασία πρόσληψης


1. Μετά την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου και τον καθορισμό των θέσεων μερικής απασχόλησης, ο φορέας της παραγράφου 1 του όρθρου 1 του παρόντος εκδίδει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς:

α) Ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής του προηγούμενου όρθρου.
β) Ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν και οι τομείς υπηρεσιών στους οποίους θα απασχοληθούν.
γ) Οι κατηγορίες κοινωνικών ομάδων και τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του όρθρου 4.
δ) Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
ε) Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις.

2. Η ανακοίνωση πρόσληψης, πριν από τη δημοσιοποίησή της, κοινοποιείται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί το σχετικό σχέδιο μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την περιέλευσή της σε αυτό. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται ο τρόπος δημοσιοποίησης των ανακοινώσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, τα δικαιολογητικό με τα οποία αποδεικνύονται οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, ο τρόπος συγκρότησης της επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των προσλαμβανόμενων, ο τρόπος δημοσιοποίησης των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, η χρονική ισχύς των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διαδικασία πρόσληψης.

 

 

 

 

 

¶ρθρο 7

Χρηματοδότηση


1. Η χρηματοδότηση για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προέρχεται ιδίως από:

α) Ειδικές πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.
β) Πιστώσεις του προϋπολογισμού των φορέων που προσλαμβάνουν προσωπικό με καθεστώς μερικής απασχόλησης.
γ) Προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης.
δ) Χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές.

2. Οι πιο πάνω χρηματοδοτήσεις περιλαμβάνονται σε αυτοτελείς κωδικούς αριθμούς που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα, ο οποίος προσλαμβάνει προσωπικό μερικής απασχόλησης.

 

 

 

 

 

¶ρθρο 8

Μεταβατικές ρυθμίσεις

 

1.

α. Εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3174/2003 (ΦΕΚ 203 Α), για τις οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι πίνακες των προσλαμβανόμενων μέχρι τη 10.5.2004, ματαιώνονται
β. Η Επιτροπή που αναφέρεται στο όρθρο 5 και στο πλαίσιο του υπόλοιπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης, για το έτος 2004, κατανέμει τις θέσεις μερικής απασχόλησης ύστερα από προηγούμενη έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της επόμενης παραγράφου.

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα επιχειρησιακό σχέδια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 καταρτίζονται μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος και καλύπτουν ανάγκες μερικής απασχόλησης, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2004 με παράλληλη συνεκτίμηση και όσων θα ανακύψουν για το έτος 2005.

 

 

 

 

 

¶ρθρο 9


1. Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 13 του όρθρου 17 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του όρθρου 26 του Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α), παρατείνεται μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Ειδικό για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Νομικών αν το οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ, το ποσό καταβάλλεται μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί σε διάστημα έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Αν το οφειλόμενο ποσό ρυθμιστεί σε δόσεις, η πρώτη δόση και η προκαταβολή καταβάλλονται μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, η οποία θα πρέπει να εκδοθεί σε διάστημα έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
2. Ο αριθμός των δόσεων για εξόφληση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το εδάφιο α' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α), καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Γ.Α. και όχι σε περισσότερα από δώδεκα ημερολογιακό εξάμηνα.

 

 

 

 

 

¶ρθρο 10


1. Για το χρονικό διάστημα από 20 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2004 με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) , Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται:

α) ολυμπιακό οδικό δίκτυο, το οποίο διατίθεται για την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των μελών της ολυμπιακής οικογένειας και γενικότερα για δραστηριότητες που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες,

β) λωρίδες κυκλοφορίας ή οδοί στις οποίες κυκλοφορούν αποκλειστικά οχήματα που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και διαθέτουν ειδική άδεια (διαπιστευμένα οχήματα) από την "Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004" Α.Ε. (Ο.Ε.Ο.Α.) και τα οχήματα άμεσης ανάγκης,

γ) ζώνες ελεγχόμενης εισόδου και κυκλοφορίας (Ζ.Ε.Ε.Κ.) σε περιοχές που γειτνιάζουν άμεσα με ολυμπιακές εγκαταστάσεις στις οποίες επιτρέπεται η είσοδος και κυκλοφορία οχημάτων μετά από ειδική άδεια και ζώνες ελεγχόμενης στάθμευ σης (Ζ.Ε.Σ.) γύρω από ολυμπιακές εγκαταστάσεις στις οποίες επιτρέπεται η στάση και στάθμευση μόνο στους μόνιμους κατοίκους και εργαζομένους στην περιοχή μετά από ειδική άδεια και

δ) οι δημόσιοι χώροι στους οποίους διεξάγονται αγωνίσματα δρόμου. Στην απόφαση καθορίζεται  επίσης ο ακριβής χρόνος ισχύος των παραπάνω ρυθμίσεων, το είδος των οχημάτων για τα οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία, στάση και στάθμευση, ο φορέας που χορηγεί τη σχετική άδεια, ο τρόπος πρόσβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω αποφάσεων τιμωρείται για μεν τη στάθμευση κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57 Α), για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας με πρόστιμο 156,50 ευρώ.

Επιπλέον στους παραβάτες που δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών οργάνων για στάθμευση σε συγκεκριμένο σημείο ή άμεση έξοδο από την απαγορευμένη περιοχή επιβάλλεται φυλάκιση μέχρις ενός έτους.

2. Κατά το χρονικό διάστημα από 20 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2004 στους νομούς όπου τελούνται οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες, καθώς και σε σημεία εισόδου της Χώρας, σε λιμένες και αερολιμένες, τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας της παρ. 1 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μέτρα που αφορούν την προσωρινή κατάληψη του οδοστρώματος με ειδικές διαμορφώσεις, καθώς και κάθε συναφές προς τα παραπάνω μέτρα λαμβάνονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση των κατά τόπους αρμόδιων Αστυνομικών Διευθυντών ή Διευθυντών Τροχαίας ή Λιμεναρχών κατά περίπτωση, ύστερα από μελέτη της Ο.Ε.Ο.Α. Ειδικά για τα μέτρα που αφορούν το ολυμπιακό οδικό δίκτυο η παραπάνω μελέτη εκπονείται ή εγκρίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων ή την οικεία Περιφέρεια ή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, κατά λόγο αρμοδιότητας.
3. Η λήψη των μέτρων των παραγράφων 1 και 2 γνωστοποιείται στους Οργανισμούς Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) ή Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) ή στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, κατά περίπτωση, εφόσoν από αυτά επηρεάζονται οι υπηρεσίες μέσων μαζικής μεταφοράς στις περιοχές αρμοδιότητάς τους.
4. Ομοίως, κατά το χρονικό διάστημα από 20 Ιουλίου έως 5 Οκτωβρίου 2004 εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α. Τα μέτρα που αφορούν την κυκλοφορία μέσων μαζικής μεταφοράς και την εφαρμογή ειδικών ρυθμίσεων, όπως τοποθέτηση κινητών εμποδίων και κατάληψη οδοστρώματος, σε σταθμούς των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών -Πειραιώς, του Αττικού Μετρό, του προαστιακού σιδηροδρόμου, του τροχιοδρόμου (τραμ) και σε τερματικούς σταθμούς λεωφορείων, χώρους προσωρινής παραμονής λεωφορείων κατά μήκος του οδικού δικτύου, αφετηρίες, τέρματα και στάσεις ολυμπιακών γραμμών, καθώς και κατά μήκος της διαδρομής αυτών, λαμβάνονται με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή Τροχαίας, ύστερα από μελέτη του Ο.Α.Σ.Α. για τις περιοχές αρμοδιότητός του.
β. Για την απομάκρυνση κυκλοφοριακών εμποδίων στο ολυμπιακό οδικό δίκτυο που οφείλονται σε ανατροπή ή ακινητοποίηση οχημάτων, καθώς και μεταφερόμενων υλικών ή ουσιών επικίνδυνων για την κυκλοφορία, στις περιπτώσεις που δεν μπορούν οι χρήστες των οδών να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιλαμβάνονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Τροχαίας ή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατά περίπτωση, εφόσον διαθέτουν τα αναγκαία τεχνικά μέσα. Η Διεύθυνση Κατασκευής 'Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων επιλαμβάνεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από μελέτη της Ο.Ε.Ο.Α. ή του Ο.Α.Σ.Α. και κοινή πρόταση των φορέων αυτών, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η προσωρινή λειτουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων ιδίως για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στην απόφαση ορίζεται ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης, ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης, τα λαμβανόμενα μέτρα προστασίας και πυρασφάλειας, οι ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας και  σήμανσης και ο χρόνος λειτουργίας του χώρου.
δ. Από τον Ο.Α.Σ.Α. αποφασίζεται η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμαρχείων, εποπτειών, χώρων αναμονής και κυλικείων για την εξυπηρέτηση των επιβατών και του προσωπικού κίνησης και χώρων πληροφόρησης του κοινού. Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας συνδέουν τις εγκαταστάσεις αυτές με τα αντίστοιχα δίκτυα.
ε. Στα γήπεδα ιδιοκτησίας της Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ) και ΗΛΠΑΠ στις περιοχές ¶νω Λιοσίων και Ρουφ, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η πραγματοποίηση των αναγκαίων εργασιών περιτοίχισης, περιμετρικού φωτισμού, ασφαλτόστρωσης και ανεφοδιασμού οχημάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών οχημάτων που ανήκουν στους παραπάνω φορείς.

5. Αρμόδια Υπηρεσία για τη συντήρηση των ασφαλτοταπήτων του ολυμπιακού οδικού δικτύου και των οδών διεξαγωγής αγωνισμάτων δρόμου ορίζεται μέχρι 4.10.2004 η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων. Ως προς την επισήμανση επικίνδυνων σημείων και βλαβών εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2β του άρθρου 28 του Π.Δ.141/1991 (ΦΕΚ 58 Α). Απαγορεύεται μέχρι 4.10.2004 η εκτέλεση εργασιών τομής και εκσκαφής και πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο ολυμπιακό οδικό δίκτυο, καθώς και η εναπόθεση σε αυτό οικοδομικών υλικών ή κάδων αποκομιδής οικοδομικών υλικών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ολοκλήρωσης των ολυμπιακών έργων. Κατ' εξαίρεση και μετά από σχετική άδεια της παραπάνω Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων επιτρέπεται η επισκευή βλαβών σε δίκτυα οργανι σμών κοινής ωφέλειας, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι ασφάλειας ή δημόσιας υγείας. Η άδεια θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία Τροχαίας. Οι Οργανισμοί κοινής ωφέλειας οφείλουν να τηρούν σε επιφυλακή τα κατάλληλα συνεργεία για την άμεση αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυά τους στο ολυμπιακό οδικό δίκτυο, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία συντήρησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις των οποίων τα δίκτυα διέρχονται από το ολυμπιακό οδικό δίκτυο.
6. Με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή Τροχαίας ή Αστυνομικού Διευθυντή επιβάλλονται περιορισμοί στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων και καθορίζεται το ωράριο ανεφοδιασμού των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων, ο οποίος γίνεται από φορτηγά αυτοκίνητα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων σε περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας, Ηρακλείου, Αχαΐας και Ηλείας κατά το χρονικό διάστημα από 2.8.2004 έως 4.9.2004.
7. Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων 'Έργων συνιστώνται και λειτουργούν προσωρινά για την υποστήριξη της διεξαγωγής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων οι εξής επιχειρησιακοί φορείς, που συνεργάζονται άμεσα με το Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και ελέγχου της Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης:

α. Επιχειρησιακός Φορέας Διαχείρισης Κυκλοφορίας που θα στελεχωθεί με προσωπικό που διατίθεται από το Αυτοτελές Τμήμα Κυκλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής 2004 και από τη Διεύθυνση Μελετών 'Έργων Οδοποιίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του παραπάνω φορέα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
β. Επιχειρησιακός Φορέας Συντήρησης Ολυμπιακού Οδικού Δικτύου, Οδικού Δικτύου εντός Ζ.Ε.Ε.Κ. και Ζ.Ε.Σ. και λοιπών οδών που εξυπηρετούν την ομαλή τέλεση των Αγώνων, που θα στελεχωθεί με προσωπικό που διατίθεται από τη Διεύθυνση Οδικών 'Έργων Περιφέρειας Aττικής (Δ9) , την Ειδική Υπηρεσία Συγκοινωνιακών 'Έργων Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ), τη ΔΚΕΣΟ, τη Διεύθυνση Κατασκευής Υδραυλικών 'Έργων (Δ.Κ.Υ.Ε.), τη Διεύθυνση Υδραυλικών 'Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ 10), την ΕΥ ΔΑΠ και εκπροσώπους της ΤΥ ΔΚ και του Δήμου Αθηναίων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων, καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του παραπάνω φορέα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8. Η Ο.Ε.Ο.Α. εκπονεί πρόγραμμα επικοινωνίας για την πληρέστερη ενημέρωση των οδηγών, πεζών και του επιβατικού κοινού κατά την περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, τους συγκοινωνιακούς φορείς και τους Ο.Τ.Α.".

 

 

 

 

 

¶ρθρο 11


Η ισχύς της διατάξεως του άρθρου 23 πάρ.1 του Ν. 3202/ 2003 (ΦΕΚ 284 Α) αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου 2005.

 

 

 


 

¶ρθρο 12

Καταργούμενες διατάξεις


Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7 του Ν. 3174/2003 (ΦΕΚ 205 Α), καθώς και κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος, καταργούνται

 

 

 

 

 

¶ρθρο 13

'Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του Νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.