feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
08 | 08 | 2022

Τελωνειακά

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Ε. 2013/2020. Εναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες καταγωγής Αιγύπτου. 17 Φεβρουαρίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 1014155/2020. Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συμφωνία και μεταβατική περίοδο. 26 Φεβρουαρίου 2020
Α. 1032/2020. Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 27 Φεβρουαρίου 2020
Ε. 2008/2020. Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1006/15.01.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων του έτους 2020, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακι 28 Ιανουαρίου 2020
ΥΠΟΙΚ. 1006057/2020. Αποστολή επικαιροποιημένου οδηγού για τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Καναδά 19 Ιανουαρίου 2020
Ε. 2004/2020. Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης. 19 Ιανουαρίου 2020
Ε. 2205/2019. Κοινοποίηση της με αρ.Α.1437/20-11-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 4443/Β ́/3-12-2019 - Α.Δ.Α.:ΩΒΣΨ46ΜΠ3Ζ-2Ε7) «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών, δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπώ 29 Δεκεμβρίου 2019
Ε. 2003/2020. Οδηγίες για τη χρίση του καθεστώτος διαμετακόμισης στα πλαίσια του ICISnet 09 Ιανουαρίου 2020
Α. 1466/2019. Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των εκπαιδευτών, των βοηθών εκπαιδευτών και των εκπαιδευόμενων συνοδών σκύλων- ανιχνευτών της Τελωνειακής Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. 09 Ιανουαρίου 2020
Ε. 2199/2019. Νέοι αριθμοί φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α. Ολλανδικών ατομικών επιχειρήσεων. 17 Δεκεμβρίου 2019
NOMOΣ 4646/2019. Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο. 13 Δεκεμβρίου 2019
Ε. 2193/2019. Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1377/07.10.2019 (ΦΕΚ 3820/Β/15.10.2019, ΑΔΑ 6ΧΨΒ46ΜΠ3Ζ-34Η) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η Τ.636/5020/0019/21-12-89 (ΦΕΚ 918/Β/28-12-89) A.Y.O. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» 29 Νοεμβρίου 2019
Ε. 2191/2019. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1421/12.11.2019 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών για την καταστροφή αποθεμάτων παλαιών ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού. 25 Νοεμβρίου 2019
Ε. 2185/2019. Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών. 23 Οκτωβρίου 2019
Ε. 2184/2019. Κοινοποίηση της αρ. Α.1330/21.08.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3383/2019 - Α.Δ.Α.: Ψ45Π46ΜΠ3Ζ-ΤΗΠ) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού α 19 Οκτωβρίου 2019
Α. 1377/2019. Τροποποίηση της Τ.636/5020/0019/21-12-1989 (ΦΕΚ 918/Β΄/28-12-1989) Α.Υ.Ο. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος». 16 Οκτωβρίου 2019
Ε. 2171/2019. Κοινοποίηση της υπ΄ αριθ. Α.1103/13-03-2019 (Β΄1367) "Τροποποίηση της Φ.318/216/2002 (Β΄544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λε 26 Σεπτεμβρίου 2019
Α. 1336/2019. Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 απόφαση Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 2745 Β) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής». 11 Σεπτεμβρίου 2019
Α. 1330/2019. Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών). 06 Σεπτεμβρίου 2019
Ε. 2161/2019. Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν. 06 Σεπτεμβρίου 2019
Ε. 2160/2019. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 4625/31-8-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 139/Α΄) 06 Σεπτεμβρίου 2019
ΥΠΟΙΚ. Ο ΔΔΘΕΚΑ Β 1115433/2019. Αποστολή οδηγού για τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας, σχετικά με την «εμπιστευτικότητα των πληροφοριών». 29 Αυγούστου 2019
Ε. 2155/2019. Πρόσθετες διευκρινήσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 12 Αυγούστου 2019
Α. 1236/2019. Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του N . 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση. 04 Ιουλίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 1091257/2019. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α. 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Ειδικής Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας, επιπέδου Διεύθυν 02 Ιουλίου 2019
Ε. 2114/2019. Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/998 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2013 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γ 02 Ιουλίου 2019
Ε. 2118/2019. Κοινοποίηση της αρ.πρ. Α.1152/12-4-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, σχετικά με την τροποποίηση της αριθ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237 Β) Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχή 02 Ιουλίου 2019
Ε. 2112/2019. Κοινοποίηση της Α.Υ.Ο. υπ΄ αριθ. 30/003/000/568/31-01-2019 σχετικά με τους όρους, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μετουσίωση και την παραλαβή βιοαιθανόλης με σκοπό την ανάμιξη αυτής με βενζίνη προς χρήση ως καύσιμο κίνησης και τον έλεγχο 21 Ιουνίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 1083332/2019. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διασαφήσεις που αιτούνται το ευεργέτημα της ποσόστωσης για προϊόντα σιδήρου και χάλυβα. 10 Ιουνίου 2019
Ε. 2102/2019. Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1202/20.05.2019 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού». 08 Ιουνίου 2019
Α. 1152/2019. Τροποποίηση της αριθμ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237 Β΄) ΑΥΟΟ «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05». 30 Μαϊος 2019
Α. 1203/2019. Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες. 30 Μαϊος 2019
Ε. 2090/2019. Λειτουργία αποσταγματοποιείων - Παραδόσεις παραγομένων προϊόντων. 29 Μαϊος 2019
Ε. 2089/2019. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α΄). 29 Μαϊος 2019
Α. 1202/2019. Εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων καπνού. 26 Μαϊος 2019
ΥΠΟΙΚ. 1071596/2019. Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού 561/2019 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2019 για τη χορήγηση στο Πράσινο Ακρωτήριο προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής οι οποίοι προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανο 20 Μαϊος 2019
Ε. 2074/2019. Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ (ΦΕΚ 735B΄ & ΑΔΑ: ΩΛΛΓ46ΜΠ3Ζ-6ΥΞ) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά. 15 Μαϊος 2019
Ε. 2073/2019. Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1137/09-04-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1329B΄ & ΑΔΑ: 6ΦΠ346ΜΠ3Ζ-ΚΦΡ) «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της 15 Μαϊος 2019
Ε. 2077/2019. Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 50 και 70 του Ν.4607/2019. 16 Μαϊος 2019
Ε. 2067/2019. Κοινοποίηση της Απόφασης αριθ. 1/2019 της Επιτροπής ΣΟΕΣ που συστάθηκε με την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του μέρους «Κεντρική Αφρική 07 Μαϊος 2019
ΥΠΟΙΚ. 1062678/2019. Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων. 30 Απριλίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 1062098/2019. Λειτουργία Δ.Ο.Υ. για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019. 08 Μαϊος 2019
Α. 1103/2019. Τροποποίηση της Φ.318/216/2002 (Β΄544) Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπ 25 Απριλίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 1059869/2019. Κοινοποίηση των ενοποιημένων Κανονισμών: (ΕΕ) 2015/2447 ‘’Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής’’, (ΕΕ) 2015/2446 ‘’κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής’’, (ΕΕ) 2019/474 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ‘’ 23 Απριλίου 2019
Ε. 2059/2019. Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία - Παροχή οδηγιών επί των Ειδικών Καθεστώτων εκτός της Διαμετακόμισης. 15 Απριλίου 2019
Ε. 2058/2019. Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα – Ατέλειες – Μεταφορά συνήθ 10 Απριλίου 2019
Ε. 2057/2019. Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία - Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων. 10 Απριλίου 2019
Α. 1137/2019. Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση 18 Απριλίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 1048742/2019. Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη Διοικητική Συνεργασία ενόψει ενδεχόμενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (no-deal BREXIT). 09 Απριλίου 2019
ΥΠΟΙΚ. 1044206/2019. Κοινοποίηση εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/249 της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένες δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ όσον αφορά ορισμένα τμήματα του ΣΓΠ, σύμφωνα με τον 28 Μαρτίου 2019
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm