Open menu
18 | 06 | 2024

Αθήνα 04/05/2020
Αρ. πρωτ.: 1049144


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων τέταρτου και έβδομου της ΠΝΠ ‘’Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα’’(ΦΕΚ Α ́ 90/01.05.2020).

 

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων τέταρτο και έβδομο της ΠΝΠ με θέμα «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 90 Τεύχος Α ́, με έναρξη ισχύος την 01.05.2020.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου έβδομου, η χρονική περίοδος κατά την οποία, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel θέρμανσης) και το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη θέρμανσης) {περιπτώσεις ζ ́ και ια ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265/Α ́) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»}, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2(α)του άρθρου 72του ίδιου νόμου, χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή διακόσια ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο, από τη 15ηΟκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, παρατείνεται, κατ ́ εξαίρεση για το έτος 2020, μέχρι και τις 15-05-2020.

Ευνόητο είναι ότι μέχρι και την 15η Μαϊου 2020 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διάθεση των ως άνω προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές.

Με τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου, παρέχεται στους εγκεκριμένους αποθηκευτές (περ.α άρθρο55 ν.2960/2001)πίστωση δέκα (10) ημερών για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και των συνεισπραττόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περιπτώσεων α) έως ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01, τα οποία εξέρχονται από το καθεστώς αναστολής και βεβαιώνονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις από τις 04 Μαΐου 2020 έως και τις 19 Μαΐου 2020.

Αφετηρία της χορηγούμενης πίστωσης είναι, η χρονική στιγμή κατά την οποία ο ΕΦΚ καθίσταται απαιτητός, δηλαδή κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση με την έξοδο αυτών από το καθεστώς αναστολής και περιλαμβάνει το ποσό του ΕΦΚ, τουΦ.Π.Α. και κάθε άλλη σχετική φορολογική επιβάρυνση, που αναλογεί.

Για τη χορήγηση της εν λόγω πίστωσης το σύνολο της βεβαιωμένης οφειλής πρέπει να καλύπτεται από οικονομική εγγύηση, με την οποία θα διασφαλίζεται πλήρως η αξίωση του δημοσίου για την καταβολή του συνόλου της βεβαιωμένης οφειλής.

Ως εκ τούτου, και αναφορικά με Δηλώσεις ΕΦΚ που θα υποβληθούν από 04 Μαΐου 2020 μέχρι και 19 Μαΐου 2020, για τη συμπλήρωση της θέσης 48 της Δήλωσης ΕΦΚ θα χρησιμοποιηθεί ο νέος κωδικός αναστολής «72» με τίτλο «Αναστολή καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων για 10 ημέρες».

Η παρακολούθηση των ΔΕΦΚ που έχουν υποβληθεί βάσει των ανωτέρω θα παρακολουθούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην ενότητα 2 της με αριθμό ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013/28-11-2013 ΕΔΥΟ.

Τέλος, στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων, οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν στην είσπραξη αυτών με ανάλογη κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων.

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm