Open menu
22 | 02 | 2024

Αθήνα 08/04/2020
Αρ. πρωτ.:

Ε. 2045

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) C2020/491 της Επιτροπής για την εισαγωγή στη χώρα μας με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. ειδών που προορίζονται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού COVID -19.

 

Κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή την Απόφαση (ΕΕ) C2020/491 της Επιτροπής της 3ης Απριλίου που εκδόθηκε δυνάμει των άρθρων 76 του Κανονισμού (ΕΕ) 1186/2009 και 53 της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ του Συμβουλίου προς τα κράτη - μέλη, κατόπιν χαρακτηρισμού της νόσου COVID -19 ως πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας λόγω της μεγάλης εξάπλωσής του σε διεθνές επίπεδο και της εξαιτίας αυτής κήρυξης των χωρών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Με την εν λόγω Απόφαση παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη - μέλη να εισάγουν είδη με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. προκειμένου να αντιμετωπισθεί η σοβαρή αυτή υγειονομική κρίση που πλήττει τον πληθυσμό των χωρών καθώς και οι έκτακτες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της μεγάλης διάστασης που έχει λάβει και της έλλειψης μέσων για την καταπολέμηση, προστασία και αποφυγή της διασποράς του ιού. Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Ως προς τις διατάξεις της Κοινοποιούμενης Απόφασης

Με τις διατάξεις του άρθρου 1, προβλέπεται απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και το Φ.Π.Α. με την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα προορίζονται για μια από τις ακόλουθες χρήσεις:

α) δωρεάν διανομή από τους φορείς και τους οργανισμούς, όπως αναφέρονται κατωτέρω (β), στα άτομα που έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τη νόσο COVID-19 ή εμπλέκονται στην καταπολέμηση της έξαρσης της νόσου COVID-19 ή
β) δωρεάν διάθεση στα άτομα που έχουν προσβληθεί ή κινδυνεύουν να προσβληθούν από τη νόσο COVID-19 ή εμπλέκονται στην καταπολέμηση της έξαρσης της νόσου COVID-19, ενώ τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα των εγκεκριμένων φορέων και των οργανισμών.

Τα εμπορεύματα εισάγονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία από κρατικούς οργανισμούς ή για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων κρατικών φορέων, δημόσιων φορέων και άλλων φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο ή από οργανισμούς που είναι εγκεκριμένοι από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή για λογαριασμό των οργανισμών αυτών.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 προβλέπεται η υποχρέωση των κρατών -μελών ενημέρωσης της Επιτροπής, το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, για τις ποσότητες και τη φύση των εισαγόμενων με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. εμπορευμάτων καθώς και των εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές φορέων παραλαβής των εμπορευμάτων αυτών ενώ επιπρόσθετα απαιτείται ενημέρωση της Επιτροπής αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής των ισχυουσών περί των απαλλαγών διατάξεων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 3, ορίζεται ως περίοδος εφαρμογής της Απόφασης το χρονικό διάστημα από 30 Ιανουαρίου έως 31 Ιουλίου 2020.

Β. Για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Είδη που δύναται να εισαχθούν με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. είναι τα είδη που προορίζονται αποκλειστικά για τη χρησιμοποίησή τους για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της πανδημίας που πλήττει τη χώρα μας.

Στο συνημμένο Παράρτημα Ι παρατίθενται αναλυτικά σε πίνακα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είδη που δύναται να τελωνισθούν κατ΄εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων όπως, ιατρικό υγειονομικό υλικό, φαρμακευτικές ουσίες, ιατρικές συσκευές και μηχανήματα, καθαριστικά απολυμαντικά, μέσα για την προστασία και την αποφυγή μετάδοσης του ιού, αντισηπτικό υλικό κ.α.
2. Δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι οι υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) δηλαδή οι υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού (Δήμοι - Περιφέρειες) και τα Ν.Π.Δ.Δ..

Επιπλέον, στα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα εμπίπτουν και τα εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα, τα Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και οι φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητες, που εποπτεύονται και ελέγχονται από τους ως άνω φορείς (σχετική η αριθμ ΔΕΦΚΦ 1089612 ΕΞ2016/13.06.2016 Ε.Δ.Υ.Ο., ΑΔΑ: 62ΣΣΗ-Ι37).
3. Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις της Ε. Επιτροπής δύναται να εισάγουν είδη για την αντιμετώπιση της πανδημίας με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. και φυσικά ή νομικά πρόσωπα , με την προϋπόθεση ωστόσο ότι τα είδη αυτά θα τα διαθέσουν δωρεάν σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, όπως αυτά καθορίζονται ανωτέρω.
Στην περίπτωση αυτή θα συνυποβάλλεται με την κατά τα κατωτέρω διασάφηση εισαγωγής και η σύμβαση δωρεάς προς τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα.

Στην περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η δωρεά θα υποβάλλεται δήλωση (θέση 44.1 Κωδικός εγγράφου 1896 «Δήλωση σκοπούμενης δωρεάς - Απόφαση 2020/491/ΕΕ») για τη σκοπούμενη πραγματοποίηση αυτής και θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την υποβολή της εντός δέκα (10) ημερών από τον τελωνισμό των ειδών. Εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία του τελωνισμού και για την οριστικοποίηση της απαλλαγής η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στην τελωνειακή αρχή Βεβαίωση Παραλαβής των ειδών από τα ανωτέρω δικαιούχα πρόσωπα, η οποία συσχετίζεται με τη διασάφηση εισαγωγής που έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα.

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον η αποδοχή της δωρεάς από τα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα (Δημόσιος Τομέας κ.λ.π.) λάβει χώρα προ του τελωνισμού των εμπορευμάτων η εισαγωγή δύναται να πραγματοποιηθεί από τα δικαιούχα αυτά πρόσωπα με απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι, βάσει των διατάξεων των άρθρων 77 του Κανονισμού (ΕΕ) 1186/2009 και 54 της Οδηγίας 2009/132/ΕΚ,, η απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. χορηγείται στα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, «τα λογιστικά βιβλία των οποίων επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τον έλεγχο των εργασιών τους και οι οποίοι παρέχουν όλα τα εχέγγυα που κρίνονται απαραίτητα.» και ως εκ τούτου τα ως άνω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την ορθή παρακολούθηση της διάθεσης και διανομής των ειδών, των ποσοτήτων και των προσώπων που παραδίδονται (διάθεση ή διανομή).
4. Τα ως άνω πρόσωπα, για την παραλαβή με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. των ειδών που προορίζονται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID -19, υποβάλλουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις, διασάφηση εισαγωγής.
Ειδικότερα στην περίπτωση υποβολής διασάφησης:

α) από τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, κατά την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής πέραν της συμπλήρωσης στη θέση "Καθεστώς" του κωδικού ατελείας C26 για την απαλλαγή από δασμό, θα συμπληρώνεται και στη θέση 44.1 ο κωδικός ατελείας I11 για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. εισαγωγής,
β) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πρόκειται να διαθέσουν δωρεάν τα είδη που εισάγονται στα ως άνω δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα, κατά την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής πέραν της συμπλήρωσης στη θέση "Καθεστώς" του κωδικού C26 για την απαλλαγή από δασμό, θα συμπληρώνεται και στη θέση 44 ο κωδικός ατελείας I12 για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. εισαγωγής.

Στην περίπτωση αυτή, η διασάφηση εισαγωγής θα παραμένει σε κατάσταση οριστικοποιημένη και μετά την ηλεκτρονική υποβολή στα συνυποβαλλόμενα της διασάφησης αρχεία της Βεβαίωσης Παραλαβής των ειδών, το τελωνείο εισαγωγής, αρχικά θα προβαίνει μέσω εντολής εκ των υστέρων ελέγχου στην προσθήκη στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής του κωδικού εγγράφου 1895 και στη θέση «Αριθμός εγγράφου» του ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου και εν συνεχεία σε τακτοποίησή της.

5. Το χρονικό διάστημα που δύναται να τυγχάνει εφαρμογής η κοινοποιούμενη Απόφαση και συναφώς να τελωνίζονται αγαθά με την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι, έως και την 31/07/2020.
6. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές δεδομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ανωτέρω διατάξεις, για την γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των δικαιούχων που παραλαμβάνουν τα ανωτέρω είδη προσώπων (Δημόσιο, Οργανισμοί κ.λ.π.) καθώς και της φύσης και των ποσοτήτων των παραλαμβανομένων ειδών, οφείλουν να τηρούν αρχείο σε μορφή excel, ως το συνημμένο Παράρτημα ΙΙ, με τα είδη και τις παραδιδόμενες ποσότητες αυτών ανά δικαιούχο πρόσωπο.

Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να διεξάγουν έρευνα τοπικά, μέσω της λειτουργίας εκτύπωσης «εισαγωγές παραμετρικά» του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet χρησιμοποιώντας ως παραμέτρους τις προαναφερόμενες τιμές των θέσεων 37β και 44.1.
7. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, σε κάθε περίπτωση η υποβολή στις τελωνειακές αρχές της διασάφησης εισαγωγής από τα ανωτέρω πρόσωπα ισοδυναμεί με δέσμευση για την ακρίβεια των στοιχείων και την τήρηση κάθε υποχρέωσης που αφορά τον τελωνισμό των εμπορευμάτων.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, οι τελωνειακές αρχές οφείλουν να εφαρμόζουν την κοινοποιούμενη Απόφαση παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση και προτεραιοποίηση της εισαγωγής των εν λόγω ειδών, διασφαλίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα του Δημοσίου με την διενέργεια ελέγχων, ώστε να αποτρέπεται η εισαγωγή ειδών που δεν έχουν συνάφεια με τον ενδεικτικό κατάλογο των ειδών του παραρτήματος Ι αλλά και η χρήση των εισαχθέντων ειδών για σκοπούς άλλους από την καταπολέμηση της πανδημίας.

 

 

 

Σχετικά άρθρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες.

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό. Learn more

I understand
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm