feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
11 | 08 | 2022

Τελωνειακά

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
NOMOΣ 4410/2016. Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομο 13 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1114220/2016. Σχετικά με τον ατελή εφοδιασμό με καύσιμα επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τα οποία διενεργούν παράλληλα και αλιευτικό τουρισμό. 06 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1111799/2016. Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.. 06 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1113013/2016. Ενημέρωση για την υποχρέωση υποβολής μηνυμάτων κατάστασης εμπορευματοκιβωτίων (ΜΚΕ ) από τους θαλάσσιους μεταφορείς. 06 Αυγούστου 2016
ΥΠΟΙΚ 1097143/2016. Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.. 30 Ιουνίου 2016
ΠΟΛ. 1091/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 53,55,56 και 57 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 113 του Ν. 4387 30 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1094408/2016. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 του N . 4389/2016 - Ενημέρωση του υποσυστήματος TARIC. 05 Ιουλίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1093154/2016. Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων επαγγελματικών τουριστικών πλοίων του Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ) και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων με ξένη σημαία. 21 Ιουνίου 2016
ΥΠΟΙΚ 1082463/2016, Κοινοποίηση διατάξεων του σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 01 Ιουνίου 2016
ΝΟΜΟΣ 4389/2016. Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 31 Μαϊος 2016
Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων σε θέματα Κώδικα Διοιητικής Διαδικασίας 21 Μαϊος 2016
ΥΠΟΙΚ. 1067223/2016. Κοινοποίηση της αρ.πρωτ.Α1/60963/3096/2015 (ΦΕΚ 2556 Β/2015) Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων-Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων Μικτής Χρήσης σε φυσικά πρόσωπα. 15 Σεπτεμβρίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1067367/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα που αφορούν τη χρήση των ειδικών καθεστώτων, εκτός της διαμετακόμισης. 06 Μαϊος 2016
ΠΟΛ. 1032/2016. Προθεσμίες πραγματοποίησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής που εκκρεμούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ.πρωτ. Δ.1163/678/Ε 0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β) στις τελωνεια 06 Απριλίου 2016
ΥΠΟΙΚ. 1025997/2016. Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2015 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου της 21ης Σεπτεμβρίου 2015 για την αντικατάσταση του Πρωτοκόλλου 4 της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, α 20 Φεβρουαρίου 2016
ΠΟΛ. 1023/2016. Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης. 23 Φεβρουαρίου 2016
ΠΟΛ. 1008/2016. Δασμολογική κατάταξη και συντελεστής Φ.Π.Α. σε ροφήματα με βάση το γάλα». 13 Ιανουαρίου 2016
ΠΟΛ. 1002/2016. Εισαγωγή εφημερίδων και περιοδικών με αναστολή ΦΠΑ. 28 Δεκεμβρίου 2015
ΠΟΛ. 1217/2015. Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94) που αφορούν σε τροποποίηση του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). 06 Ιανουαρίου 2017
ΠΟΛ. 1194/2015. Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11 Σεπτεμβρίου 2015
ΠΟΛ. 1115/2016. Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του Ν. 4052/2012. 31 Αυγούστου 2016
ΠΟΛ. 1057/2015. Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1006/09-01-2015απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε σχετικά με τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42) 10 Μαρτίου 2015
ΠΟΛ. 1006/2015. Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. 09 Ιανουαρίου 2015
ΠΟΛ. 1167/2013. Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών από εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας μας πωλητή σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος αγοραστή και την απευθείας εξαγωγή των αγαθών σε τρίτη χώρα. 02 Ιουλίου 2013
ΠΟΛ. 1100/2013. Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης εμπορευμάτων που προορίζονται να παραδοθούν ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας. 10 Μαϊος 2013
ΠΟΛ. 1044/2012. Καθορισμός της διαδικασίας απαλλαγής από ΦΠΑ, δασμό, ΕΦΚ, τέλος ταξινόμησης και ειδικό φόρο πολυτελείας, κατά περίπτωση, της αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών και της εισαγωγής αγαθών από την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόν 06 Μαρτίου 2012
ΠΟΛ. 1037/2011. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11.02.2011 Κοινής Απόφασης "Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α) - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων 24 Φεβρουαρίου 2011
ΠΟΛ. 1158/09. Θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ. 06 Ιανουαρίου 2010
ΝΟΜΟΣ 3697/2008. Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 01 Οκτωβρίου 2008
ΝΟΜΟΣ 3220/04. Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - Αντικειμενικοποίηση του φορολογικού φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 16 Ιανουαρίου 2004
ΝΟΜΟΣ 2960/2001. Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας 13 Σεπτεμβρίου 2018
Νόμος 1249/1982. Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία μισθολογικά θέματα και άλλες διατά... 05 Απριλίου 1982
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm