feed-image Ροή Ειδήσεων
Open menu
05 | 12 | 2021

ΣΛΟΤ

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
ΣΛΟΤ. 1386/2021. Ερώτημα για ένταξη αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας σε κατηγορία μεγέθους. 03 Δεκεμβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 1201/2021. Αποτίμηση Ακινήτου σε εύλογη αξία. 03 Δεκεμβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 976/2021. Λογιστική μεταχείριση ωφέλειας διαγραφής χρέους κατά την διάσπαση εταιρείας. 12 Οκτωβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 1023/2021. Αποτίμηση ακινήτου σε εύλογη αξία 14 Οκτωβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 1073/2021. Αλλαγή λογιστικής πολιτικής πολύ μικρής οντότητας, που καταρτίζει συνοπτικό Ισολογισμό, για την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της. 14 Οκτωβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 902/2021. Κατασκευαστική εταιρεία αγοράζει ακίνητο προς κατεδάφιση και κατασκευάζει νέα διαμερίσματα προς πώληση. 12 Οκτωβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 1163/2021. Χαρακτηρισμός εργασιών φωτογράφου. 14 Οκτωβρίου 2021
ΣΛΟΤ. 1074/2020. Φορολογική μεταχείριση συμβάσεων μίσθωσης κινητού εξοπλισμού. 21 Φεβρουαρίου 2021
ΣΛΟΤ. 2693/2021. Αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων κοινωφελούς ιδρύματος (Ν.Π.Ι.Δ. υπαγόμενο στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών). 05 Μαρτίου 2021
ΕΛΤΕ. 189/2020. Έγκριση της τροποποίησης της υπ΄ αρ. 1438 οικ./4-07-2017(003/2017) (ΦΕΚ 2593) κανονιστικής πράξης ΕΛΤΕ περί όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή και ελεγκτικής εταιρείας όσον αφορά την προσθήκη της προσμέτρησης ωρών φορολογικού ελέγχου στην πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας του ΟΕΛ. 15 Οκτωβρίου 2020
ΣΛΟΤ. 2106/2020. Λογιστικός χειρισμός επιδότησης δώρου Πάσχα για το διάστημα της αναστολής εργασίας εργαζομένων. 21 Φεβρουαρίου 2021
ΣΛΟΤ 957/2020. Λογιστικός χειρισμός επιστρεπτέας προκαταβολής. 02 Σεπτεμβρίου 2020
ΣΛΟΤ. 1754/2018. Αγροτικός Συνεταιρισμός ως ομάδα παραγώγων και χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του. 05 Νοεμβρίου 2018
ΣΛΟΤ. 412/2018. ΔΠΧΑ 16. 10 Ιουνίου 2018
ΣΛΟΤ. 247/2018. Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 15 Μαϊος 2018
ΣΛΟΤ. 1804/2017. Τόκοι ανατοκισμού. 04 Δεκεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 510/2017. Αξία παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων. 10 Σεπτεμβρίου 2017
ΣΛΟΤ. 2375/2016. Παροχή διευκρινήσεων, ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του N . 2081/1992, όπως ισχύει, για την αναφορά σε Νομοθεσία σας. 05 Μαρτίου 2017
ΣΛΟΤ 1500/2016. Ειδικός φόρος κατανάλωσης. 31 Αυγούστου 2016
ΣΛΟΤ 1156/2016. Εφαρμογή ΔΠΧΑ σε θυγατρικές συνεταιριστικών τραπεζών. 01 Ιουλίου 2016
ΣΛΟΤ 637/2016. Ερώτημα για αλλοδαπή εταιρεία. 30 Μαϊος 2016
ΣΛΟΤ. 868/2016. Αγορά λογισμικού με απαιτήσεις παραμετροποίησης για τον αγοραστή. 21 Μαϊος 2016
ΣΛΟΤ. 460/2016. Καταχώρηση στο βιβλίο εσόδων εξόδων των καταστροφών αποθεμάτων. 20 Μαϊος 2016
ΣΛΟΤ. 799/2016. Λογιστική απεικόνιση εσόδων - εξόδων εταιρείας με νομική μορφή Ι.Κ.Ε.. 14 Μαϊος 2016
ΣΛΟΤ. 677/2016. Ερώτημα στο άρθρο 26 - επισφαλείς απαιτήσεις. 14 Μαϊος 2016
ΣΛΟΤ. 597/2016. Υπαγωγή ΑΕ και ΕΠΕ σε κατηγορίες βάσει του Ν. 4308/2014. 11 Μαϊος 2016
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 07 Μαϊος 2016
ΣΛΟΤ 63/06. Παρακολούθηση συναλλαγματικών έκδοσης Τραπέζης σε εγγύηση δανείων προς πελάτες. 29 Μαϊος 2006
ΣΛΟΤ 190/06. Υπολογισμός ισοτιμίας σε συναλλαγές μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης. 29 Μαϊος 2006
ΣΛΟΤ 27/06. Αντιμετώπιση των διαφορών που προκύπτουν από προσαρμογές λογιστικών αξιών κατά.. 12 Απριλίου 2006
<b>ΕΛΤΕ 97/06.</b> Θέματα εφαρμογής ΔΠΧΠ και Ελεγκτικών Προτύπων 11 Απριλίου 2006
<b>ΕΛΤΕ 118/06</b>. Κατάρτιση και δημοσιοποίηση ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 24 Μαρτίου 2006
ΕΛΤΕ 110/2006. Οδηγίες αναφορικά με την διανομή κερδών από τις οικονομικές μονάδες που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 11 Μαρτίου 2006
ΕΛΤΕ 39/06. Τρόπος εμφάνισης συγγενούς εταιρίας στις χρημ/μικές καταστάσεις της επενδύουσας 12 Φεβρουαρίου 2006
ΕΛΤΕ 735/05. Λογιστικός χειρισμός ποσών τόκων που σχετίζονται με αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων... 03 Ιανουαρίου 2006
ΕΛΤΕ 334/05 Εαν για τις επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ είναι υπ.. 19 Οκτωβρίου 2005
ΣΛΟΤ. 532/05. Λογιστικός χειρισμός ανέγερσης κτηρίου σε οικόπεδο τρίτου 03 Οκτωβρίου 2005
ΣΛΟΤ. 580/05. Δημοσιοποίηση συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνιαία περίοδο ... 23 Σεπτεμβρίου 2005
ΣΛΟΤ. 573/05. Υποχρέωση τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής όταν εφαρμόζονται ΔΛΠ και τηρούνται τα λογι... 19 Σεπτεμβρίου 2005
ΣΛΟΤ. 418/05. Για την υποχρέωση εφαρμογής ΔΠΧΠ από μη εισηγμένη συγγενή επιχείρηση. 03 Αυγούστου 2005
ΣΛΟΤ. 453/05. Ατομική απάντηση στο ερώτημα για τον Τρόπο παρακολούθησης των μεταχρονολογημένων επ... 07 Ιουλίου 2005
ΣΛΟΤ. 310/05. Ατομική απάντηση στο ερώτημα αν περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς / ανάπτυξης πληρο... 16 Μαϊος 2005
ΕΛΤΕ 271/05. Διευκρινήσεις για το λογιστικό χειρισμό των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. από 1/4/2005 31 Μαρτίου 2005
ΕΛΤΕ 116/05. Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 9..... 09 Φεβρουαρίου 2005
ΕΛΤΕ 117/05. Α. Τήρηση δυο αυτοτελών λογιστικών συστημάτων. Β. Τήρηση ενός κύριου και ενός συμπλη... 09 Φεβρουαρίου 2005
ΣΛΟΤ. 27/338/05. Λογιστική αντιμετώπιση των αναγκών από την εφαρμογή λογιστικών προτύπων 02 Φεβρουαρίου 2005
ΣΛΟΤ. 25/337/05. Λογιστικός χειρισμός προεξοφλήματος από προεξόφληση των εκχωρουμένων σε τράπεζα ... 24 Ιανουαρίου 2005
ΣΛΟΤ. 25/337/04.Τρόπος ανάπτυξης και ενημέρωσης των λογαριασμών γενικής και αναλυτικής λογιστικής... 22 Σεπτεμβρίου 2004
ΣΛΟΤ. 26/338/04. Χρόνος και τρόπος βεβαίωσης νομοθετημένων πόρων ή εσόδων Ν.Π.Δ.Δ. 22 Σεπτεμβρίου 2004
ΣΛΟΤ 22/334/04. Κατάρτιση σχεδίου κοινής Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κλ... 21 Ιουνίου 2004
Πολιτική Cookies στην ΕΕ.. Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. Τα cookie παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία. Χρησιμοποιούμε τα cookie για πολλούς λόγους. Τα χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση των cookies μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm