18 | 06 | 2019

Αθήνα 10/02/2005
ΕΛΤΕ 39

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
 

ΘΕΜΑ: Τρόπος εμφάνισης συγγενούς εταιρίας στις χρημ/μικές καταστάσεις της επενδύουσας
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
Με ηλεκτρονική επιστολή σας της 26ης Ιανουαρίου 2006 μας ερωτάτε σχετικά με τον ορθό τρόπο εμφάνισης συγγενούς εταιρίας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επενδύουσας, όταν η επενδύουσα δεν συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΔΛΠ 28 επειδή δεν έχει συμμετοχή σε θυγατρική.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή μόνο σε συγγενή επιχείρηση (ή επιχειρήσεις), οι κατά τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι αυτές στις οποίες οι συγγενείς λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Κατά τη γνώμη μας, στην περίπτωση αυτή παρέλκει η σύνταξη ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφόσον, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες οι συγγενείς απεικονίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, παρέχεται στο Προσάρτημα η πληροφόρηση σχετικά με το πως θα είχαν διαμορφωθεί τα κονδύλια του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων, εάν είχε χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του κόστους κτήσης ή της εύλογης αξίας, οι οποίες προβλέπονται εναλλακτικά από το ΔΛΠ 28 για την λογιστικοποίηση της συγγενούς στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επενδύουσας. Νοείται ότι στο Προσάρτημα θα γίνεται μνεία ότι δεν συντάσσονται ξεχωριστές ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

 

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η προτεινόμενη λογιστική αντιμετώπιση των συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις όταν η επενδύουσα επιχείρηση δεν υποχρεώνεται σε σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στηρίζεται στο γεγονός ότι επιτυγχάνεται με απόλυτη ευχέρεια η παροχή όλων εκείνων των πληροφοριών που θα ήταν διαθέσιμες, εάν συντάσσονταν ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες η συγγενής είχε λογιστικοποιηθεί είτε με την μέθοδο του κόστους κτήσης είτε με τη μέθοδο της εύλογης αξίας, όπως προβλέπει το ΔΛΠ 28. Η προτεινόμενη λύση είναι συμβατή με τις αρχές της σημαντικότητας (materiality), της απόδοσης της ουσίας των συναλλαγών και της ακριβοδίκαιης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σχετικά άρθρα